Szukaj w dokumentach

v1-06113817811/05/17

Sprawa: 06113817811/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

Spis plikow

1. unnw | Skan


unnw

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) CwitiW" Obsfuqi Klieuto Cklc'ic/neqo 6ojro R«<o<ii 2 Oeotomi
...
(3) ulZono 32A
...
(4) 20-601 lublin
...
(5) w
...
(6) 8ank Polski
...
(7) llfticagM «9 SANrO220t2V*r«K>31l220l2r MMgngwM*s<cm>iroi Ooto nodcnta 2016-12-23 NEMO
...
(8) sz. p. F D*4
...
(9) lublin, dnio 22.12.2016
...
(10) nr ZZ13 BN-51 1262ECA3F/2016
...
(11) Dotyczy: zgłoszenia nr 1262ECA3F
...
(12) Szonowni Państwo,
...
(13) W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.12.2016 r.. dotyczqce kredytu mieszkaniowego Własny Kqt hipoteczny umowa numer .................................... ' 7/423/2006) z dnia 05.12.2006r„ dziękuję zo przekazone uwagi.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(14) Uprzejmie informuję, że kredytowany wkłod wiosny jest to część kredytu traktowana przez Bonk jako uzupełnienie wymaganego wkłodu finansowego Kredytobiorcy i powinien zostać wniesiony przed wyplatq kredytu bqdż pierwszej transzy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | kredyt

...
(15) W przypadku braku wystorczajqcych środków własnych Kredytobiorca jest zobowiqzany do ubezpieczenia s kredytowonego wkładu fmonsowego. Z uwagi no brok zoangożowanio przez Kredytobiorców pełnej kwoty ? wymaganego wkładu finansowego przed wypłatq kredytu, jednym z warunków wypłoty było ubezpieczenie : kredytowanego wkłodu. | Bonk. zobezpieczajac ryzyko niespłacenia tej części kredytu, ubezpieczył niewniesiony wkład finansowy, j Ponodto. kolkulujqc koszty udzielenia kredytu no etapie analizy wniosku kredytowego. Bank uwzględniał, iz [ ryzyko kredytowe będzie zmniejszone włośnie dzięki ubezpieczeniu ryzyko niespłacenio kredytowanego *- wkładu własnego. W innym wypadku koszt pozyskania kredytu mógłby wzrosngć.
--- Słowa kluczowe: wklad_wniesiony | kredytoborca | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | wklad_wlasny | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | kredyt | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | kredyt

...
(16) Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 3 umowy. PKO Bank Polski postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy * po spełnieniu przez Niego warunku dokonanio ubezpieczenia kredytowanego wkłodu finansowego w PZU SA i w wysokości 3.543.37 CHF no pierwszy okres ubezpieczenio, poprzez dokononie wpłoty z tytułu kosztów ■ ubezpieczenia w wysokości 102,76 CHF (2.9% kwoty kredytowanego wkładu finansowego). Ponadto § 1 pkt
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | waluta_obca | ubezpieczenie | ubezpieczenie | waluta_obca | kredyt | wklad_wlasny

...
(17) 10 umowy wskazuje, iż ubezpieczenie wkładu finansowego na:
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie

...
(18) o) pierwszy okres ubezpieczenia rozpoczyno się pierwszego dnia miesiqco kalendarzowego następujqcego po miesiącu. w którym nostqpila wypłato kredytu w całości lub wypłoła pierwszej transzy i wygoso z upływem pełnych 60 miesięcy kalendarzowych,
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt

...
(19) b) drugi okres ubezpieczenia wynoszqcy 60 miesięcy kalendarzowych, rozpoczynajq się od miesiqco następujqcego po miesiqcu, w którym zakończył się pierwszy okres ubezpieczenio.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(20) IWiMfttfu KetoOwc/fA*itoBot* Połtłl 02 SISWmuck.ul IS
>-o*okrs0ocoo2mu nips2s0057?31.pfgcn012m2(vduptol>r*l.dn ...
(21) Sqd dtoro»lWonwny* 'Htt-jatm a W fintlCotpakKH K-e*.***! So*"wt}0«•»-•*•KRS0OCOO2MU NIPS2S0057?31.PfGCN01‘2M2(Vduptol>r*l.dn<n((la*W aiAxory)12S00(0OOOPIN Uiono
...
(22) --- Page 1 ---
...
(23) --- Page 2 ---
...
(24) Uprzejmie wyjośniom. że zgodnie z zopisomi § 29 pkt 9 umowy. Kredytobiorco zobowiązał się do przedłużenia ubezpieczenio kredytowonego wkłodu finansowego w PZU SA na drugi okres ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego w przypadku niespłacenia wkłodu w pierwszym okresie (koszt z tytułu ubezpieczenia wynosi 2.9% kwoty kredytowanego wkładu finonsowego).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny

...
(25) Z uwogi no fakt iż nie został spłocony kredyt w kwocie odpowiadającej kredytowanemu wkładowi finonsowemu w pierwszym 60 miesięcznym okresie ubezpieczeniowym, w dniu 30.12.2011 r. z rochunku o numerze 47 1020 4913 0000 9902 0028 6096 została pobrana składko za kolejny okres ubezpieczenia w wysokości 126,38 PLN.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | waluta_krajowa

...
(26) Dodotkowo informuję, że w przypadku spłaty przez Kredytobiorcę kopitału kredytu w wysokości odpowiadającej ubezpieczonemu kredytowanemu wkładowi finansowemu, przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, za który Kredytobiorca poniósł koszt ochrony ubezpieczeniowej, koszt ten podlega zwrotowi proporcjonalnie za okres, w których nie była świadczona ochrono ubezpieczeniowa.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(27) W związku z powyższym. Bank dokonał weryfikacji kwoty spłaconego kopitołu kredytu i w dniu 31.03.2014 r. dokonoł zwrotu części pobranej składki ubezpieczeniowej w kwocie 77,81 PLN za niewykorzystany okres ubezpieczenia na rachunek o numerze 47 1020 4913 0000 9902 0028 6096.
--- Słowa kluczowe: kredyt | ubezpieczenie | waluta_krajowa | ubezpieczenie

...
(28) W świetle powyższych zapisów umowy, składki ubezpieczeniowe za pierwszy i drugi okres ubezpieczenia kredytowanego wkłodu finansowego zostały pobrane zgodnie z postanowieniami umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | postanowienie_umowne

...
(29) Informuję, że postanowienie figurujące w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy każdorazowo rozpatrywać w kontekście okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Nojwyższego (m.in. uchwała z dnio 7 pożdzierniko 2008 r., III CZP 80/2008. postanowienie z dnio 16 wrześnio 2011 r., I CSK 676/2010 i uchwała z dnio 13 grudnio 2013 r., III CZP 73/13) fakt. iż określono klauzula stosowana przez przedsiębiorcę (np. bank) została wpisana do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, nie prowadzi do generalnego wyłączenia tego postanowienia w odniesieniu do innych przedsiębiorców, ponieważ legolność stosowanio określonych sformułowań powinno być oceniona z uwzględnieniem kontekstu całej umowy, rozkładu praw i obowiązków stron. Nie można zatem wykluczyć, iż analogiczne lub nawet identyczne postanowienia do wzorców zarejestrowanych jako niedozwolone nie będą w konkretnej sprawie uznane przez sąd jako niedozwolone w kontekście oceny całej umowy. Wyrok wydony w danej sprawie dotyczy zatem postanowienio określonego wzorco. stosowanego przez danego przedsiębiorcę, a nie postonowienio w ogóle. Przyjęcie odmiennego rozwiązanio prowadziłoby do ograniczenia prow innych przedsiębiorców, którzy nie brali udziołu w postępowoniu sądowym, w wyniku którego doszło do uznania klauzuli zo niedozwoloną, a tym samym nie mieli możliwości dowodzenia przed sądem legalności stosowanych przez nich rozwiązoń. Dodatkowo wyroki sądów powszechnych należy kożdorozowo rozpatrywać w kontekście okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | niedozwolone_postanowienie_umowne | konsument | sad_najwyzszy | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | niedozwolone_postanowienie_umowne | stosowanie_postanowien | umowa | umowa | stosowanie_postanowien | stosowanie_postanowien

...
(30) Bank nie stwierdza, iż wyżej przywołane zapisy umowy dotyczące ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego mają charakter klauzuli niedozwolonej.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 28161008473-04-17(1.100) |

...
(31) Przekazując powyższe wyjośnienia informuję, że czynności bankowe zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy. W związku z powyższym bark jest podstow do pozytywnego rozpotrzenia reklomacji.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | reklamacja

...
(32) P K omOuuftwttikoiPotattSpO*cłŁj-.i02-SliW nwi<HfetoMlaIS
...
(33) Sv1tp-'Xw. m U AUiutnrj« Aa-uww KinW,<1jk4GotpufOMy B*t*iiruSqJo**^ rum «S COO0O2Włf
...
(34) NlP S2S-000 IM » WGON 0H2VRt.» k c p < n l (*<**• ' •pwsws)' ISO000000PIN jftono2/J
...
(35) --- Page 2 ---
...
(36) --- Page 3 ---
...
(37) Uprzejmie informuję, że w związku z przedstawionym stanowiskiem Banku, mogą Państwo złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego w formie pisemnej na odres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawo, w dowolnym oddziole Bonku bądź za pośrednictwem formularza kontaktu "Napisz do Rzeczniko Kliento' na stronie www.pkobp.pl.
...
(38) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(39) zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w
...
(40) przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł) na odres: Bankowy Arbitroż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8. 00-380 Warszowa. Arbiter Bankowy dzioła zgodnie z Regulaminem dziołania BAK (dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl),
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(41) - wystąpienia z wnioskiem o rozpotrzenie sprawy do Rzecznika Finonsowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(42) • zwróccnio się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(43) - na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko PKO
...
(44) Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego: właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Pułowska 15.
...
(45) 02 515 Warszawa, właściwości przemiennej sądu. w którego okręgu znojduje się oddział w przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziołu. lub właściwości sądu miejsco wykonywanio umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(46) Z powożaniem, KIEROWNIK ZESPOŁU
...
(47) o.*c i Aneto Stępniak
...
(48) OMCTttł- 4<.BonkPohlaSportoMcurH OZIIS Wocwlwo iś Potomku I*
...
(49) $oć Kr|<vo-\irltom\1 wWiMSKmeXIIIWi/JmlO«^o<»:<cn|r/o*r~tif2Ko,vuSoJomgon.niKtłS 0000:264IB Kir JH-flOO-łl I* BI001. 016JW63 lanUłKlIod^O^iwwIc-ccnMl I ?SQOOOOOO
...
(50) KmukIim
...
(51) tffoeo V ł
...
(52) i
...
(53) ■ ■
...
(54) ■: s ■
...
(55) i
...
(56) --- Page 3 ---
...
(57) --- Page 4 ---
...
(58) y
...
(59) Tarnobrzeg, dn. 13.01.2017
...
(60) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(61) Dotyczy umowy kredytu hipotecznego nr 203-1222721797/423/2006
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(62) Niniejszym pismem informuję, ze nie zgadzam się z decyzją PKO BP SA odnośnie odmowy zwrotu pobranych składek ubezpieczeniowych z tytułu kredytowanego wkładu własnego., jednocześnie proszę o ponowne rozpatrzenie mojej reklamacji. Podtrzymujemy swoja opinię zawartą w pierwszej reklamacji złożonej w Banku w dn. 07.12.2016r.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | reklamacja | reklamacja

...
(63) Jednocześnie informuję, ze w powyższej sprawie składam również reklamację do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(64) Z poważaniem
...
(65) Rzecznik Klienta Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
...
(66) --- Page 4 ---
...
(67) --- Page 5 ---
...
(68) Biuro Rzeczniko Kliento ul. Pułowsko 15
...
(69) 02 515 Warszawo
...
(70) Warszawo, dnia S lutego 2017 r. BRK ZWR-MF-0500- 1264408C6/ 17
...
(71) Państwo
...
(72) dotyczy: pisma z dnia 13.01.2017 r.
...
(73) Bank Polski
...
(74) w odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny numer • 423/2006) z dnia 05.12.2006 r. uprzejmie wyjośniom. co następuje.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(75) W okresie udzielenia Państwu kredytu, jednym z worunków jego uzyskania było posiadanie przez Wnioskodawcę minimalnego udziołu włosnego w inwestycji, który miał zostać zaangażowany przed wypłatą środków.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(76) Jeśli Wnioskodowca nie zoongoźował środków własnych w minimalnej wysokości, to wówczas mógł skorzystać z kredytu pod warunkiem pokrycia kosztów ubezpieczenio ryzyka, jakie Bonk ponosił udzielając kredytu pomimo broku minimolnego wkłodu własnego.
--- Słowa kluczowe: wklad_wniesiony | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny

...
(77) Zgodnie z zawortą Umową, przejściowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie przez PKO BP ryzyko braku spłoty kredytu w zakresie odpowiadającym kredytowanemu wkłodowi finonsowemu w PZU SA.
--- Słowa kluczowe: umowa | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wlasny

--- Podobne akapity: 28161008473-04-17(1.78) |

...
(78) W dniu 05.12.2006 r.. tj. w dniu zawarcia Umowy zaakceptowali Poństwo postanowienio Umowy w tym zakresie.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy

...
(79) Bank. ubezpieczył kredytowony wkłod fmonsowy. no podstawie zawartej z ubezpieczycielem Generalnej Umowy ubezpieczenia kredytów hipotecznych w zakresie odpowiadającym kredytowanemu wkłodowi. Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie 8onku na wypadek ryzyko niespłacenia przez kredytobiorcę kwoty stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości w chwili kredytowonio. a wymogonym przez 8onk w tej dacie wkłodem własnym. Cel ten zostoje osiągnięty, o ryzyko ustaje wyłącznie no skutek cołkowitej spłaty części zadłużenia objętego ubezpieczeniem albo wystąpieniem innego zdarzenia kończącego okres ubezpieczenio. Kredytobiorca nie jest stroną ww. umowy i na jej podstawie nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową. W związku z powyższym, w ocenie Banku, skłodko ubezpieczenia ryzyka braku spłaty kredytu w zokresie odpowiadającym kredytowanemu wkładowi finansowemu w PZU SA była 8onkowi należna.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | kredyt | kredyt | ubezpieczenie | zabezpieczenie | kredytoborca | nieruchomosc | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wlasny

...
(80) Niezoleżnie od powyższego uprzejmie informuję, iż Bank w drodze wyjątku, uznał Państwa roszczenie dotyczące zwrotu środków pobranych z tytułu ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny

...
(81) tuwnwchfK KinoOur*dnrtci8onł PcJtfa$p>*oAktyna.OJ SISWoitiowo.ul Pułowito 1$
>(ruisotaitteorumukbsccoooj6u8 nip cccj?m. frfcon otfcjwm kopfolmkhkooyftoplulwpwcorn) 12soowooopin"> ...
(82) SoOPojoochmjdonn VSoiuowy«Wtoiwn.X>"WjCjiełGotpoterciyKroKWSOK»(rU'iSotaittęorumuKBSCCOOOJ6U8 NIP CCCJ?M. frfCON OtfcJWM kopfołMkhKOoyftoplułwpWcorn) 12SOOWOOOPIN
...
(83) --- Page 5 ---
...
(84) --- Page 6 ---
...
(85) W zwiqzku z powyższym 8onk, przekozoł no rochunek wskozony do spłaty zodiużen-o z ty ftC kredytu kwotę w łgcznej wysokości 300.10 PIN, z tego kwoto:
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(86) - 251.53 PIN stanowi zwrot składki z tytułu ubezpieczenio kredytowonego wkładu finansowego no pierwszy 60-cio miesięczny okres ubezpieczenio.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(1.6) | 08103518271-05-17(1.6) | 28161008473-04-17(1.10) | 28161008473-04-17(1.87) | 28161008473-04-17(2.39) | 28161008473-04-17(3.72) |

...
(87) - 48.57 PLN stanowi zwrot środków z tytułu składki pobranej w dniu 30.12.2011 r. z tytułu przedłużenia ubezpieczenia kredytowanego wkładu finonsowego na kolejny 60 cio miesięczny okres ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie

...
(88) Kwota 300,10 PIN uwzględnia zwrot środków w wysokości 77,81 PLN. dokonany przez 8ank
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(89) w dniu 31.03.2014 r., zo niewykorzystany kolejny 6 0 c io miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, w zwiqzku ze spłotq kwoty kapitału objętej ubezpieczeniem.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(90) Wyrażam nadzieję, że stonowisko Bonku spełniło Państwa oczekiwonio.
...
(91) Kostrzewo
...
(92) KCTO «<** S<X*: 02-515 P Pu*J-«a U
...
(93) Sfld»ro<i(Wj<*arraAg'VMV^WovoM XIIIWyerółCcjpodort/y*■'*>**¥’ rnr'**tóS00050JM» MP42SOOO773ft
...
(94) lijptał/cłWonOiapW-ętoco^: I250C00000WN
...
(95) --- Page 6 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz