Szukaj w dokumentach

v1-04130041707/05/17

Sprawa: 04130041707/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi:

Spis plikow

1. 01a_2017-03-21-szczegoly_splat | Skan
2. 01b_2017-03-21-szczegoly_splat | Skan
3. 01c_2017-03-27-szczegoly_splat-1266b1527-rekl | Skan
4. 01d_2017-04-27-szczegoly_splat-1266b1527-odp | Skan


01a_2017-03-21-szczegoly_splat

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) (kod pocztowy:
...
(3) ), ul. następujących
...
(4) zwracam się do Państwa Banku z ądaniem doręczenia informacji dotyczących Umowy NORDEA-HABITAT
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(5) z dnia 27-1 l-2007r. w następującym zakresie:
...
(6) na nr
...
(7) 1.
...
(8) piśmie
...
(9) 2.
...
(10) 3.
...
(11) 4.
...
(12) wysokość udzielonego kredytu, wyra onej w złotówkach (PLN) oraz we frankach szwajcarskich (CHF) z podaniem następujących informacji:
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(13) 1.1. kurs waluty CHF wg którego dokonano przeliczenia całej kwoty kredytu PLN na wartość
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa

...
(14) w CHF ze wskazaniem :
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(15) a) daty kursu waluty
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(16) b) rodzaju zastosowanego kursu
...
(17) (średni NBP/kupna w tabeli banku/sprzeda y z tabeli banku)
...
(18) 1.2. ustanowienia docelowego zabezpieczenia w postaci wyciągu z księgi wieczystej
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie

...
(19) nieruchomości, a w tym
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(20) a) daty otrzymania przez bank dokumentu
...
(21) b) daty obni enia mar y z tego tytułu
--- Słowa kluczowe: marza

...
(22) dane dotyczące wypłat poszczególnych transz z podaniem w szczególności: 2.1 .daty wypłaty (uruchomienia) ka dej z transz,
...
(23) 2.2. kwoty wypłaty transzy wyra ona w złotówkach (PLN) oraz we frankach szwajcarskich (CHF)
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(24) 2.3. kursu średniego NBP z dnia wypłaty
...
(25) 2.4. kursu kupna waluty obcej CHF z tabeli banku z dnia wypłaty transzy
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(26) wartość w walucie CHF która nie została wypłacona, a która została zakwalifikowana jako „spłata kapitału” kwoty wskazanej w §1 ust.7 CSU wraz z informacją o:
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(27) 3.1. dacie rozliczenia tej wartości,
...
(28) 3.2. czy wartość ta podlegała jakimkolwiek przeliczeniom walutowym (CHF, PLN), a jeśli tak to
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa

...
(29) jakim (przyjęty/e kurs/y waluty).
...
(30) 3.3. wartości kredytu wyra onej w PLN oraz we frankach szwajcarskich (CHF) w dacie
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(31) rozliczenia.
...
(32) wysokości ka dej poszczególnej raty dokonanej dotychczas spłaty, z podaniem w szczególności: 4.1. daty spłaty
...
(33) 4.2. kwoty spłaty raty wyra onej w złotówkach (PLN) oraz we frankach szwajcarskich (CHF), z
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(34) podaniem:
...
(35) a)
...
(36) b) 4.3.
...
(37) 4.4. 4.5.
...
(38) wysokości spłacanego kapitału
...
(39) wysokości spłacanych odsetek
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(40) kursu średniego NBP z dnia spłaty
...
(41) kursu sprzeda y waluty obcej CHF z tabeli banku z dnia spłaty przyjętego w dniu spłaty raty oprocentowania, z podaniem:
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca | oprocentowanie

...
(42) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 13 w Gdyni
...
(43) pl. Kaszubski 17/19/21
...
(44) 81-350 Gdynia
...
(45) Niniejszym w imieniu własnym tj. zamieszkały w
...
(46) Gdańsk, dnia 10 lutego 2017 r.
...
(47) Strona 1 z 2
...
(48) --- Page 1 ---
...
(49) --- Page 2 ---
...
(50) a) przyjętego poziomu LIBOR
...
(51) b) przyjętego poziomu mar y banku
--- Słowa kluczowe: marza

...
(52) 5. wysokości ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego, wyra onej w złotówkach (PLN)
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(53) oraz we frankach szwajcarskich (CHF) - o ile wystąpiło
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(54) Na powy sze wyznaczam Państwu termin 14 dni od dnia doręczenia niniejszego ądania.
...
(55) Strona 2 z 2
...
(56) --- Page 2 ---


01b_2017-03-21-szczegoly_splat

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) ZAŚWIADCZENIE
...
(3) COD BOD ZESPÓŁ OBSŁUGI ZAŚWIADCZEŃ W LUBLINIE UL.TOMASZA ZANA 32 A
...
(4) 20-601 LUBLIN
...
(5) Dnia: 20.03.2017
...
(6) Nr pisma: ZV51-AK-054-12664609D/2017
...
(7) Bank Polski
...
(8) SZANOWNY PAN
...
(9) M■
...
(10) PKO Bank Polski S.A. z siedzibq w Warszawie jako następca prawni) Nordea Bank Polska S A. zaświadcza, że
...
(11) ■HAMHi :■■■■
...
(12) jest Klientem Banku i posioda kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT udzielony na podstawie umowy numer (NRB ) z dnia 28.11.2007.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(13) PKO Bank Polski SA (Jako następca prawny banku udzielającego kredytu) informuje, że zgodnie z zawartą umową kredytu nr
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt

...
(14) (NRB ■
...
(15) Kredyt został uruchomiony w 4 transzach
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(16) - 1w dniu 29.11.2007 w kwocie 50 494,06 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(17) II w dniu 29.05.2008 w kwocie 29 414,65 CHF - III w dniu 25.08.2008 w kwocie 45 072,12 CHF - IV w dniu 22.01.2009 w kwocie 36 190,16 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca

...
(18) ) został Panu udzielony kredyt denominowany do waluty CHF w wysokości 163 897,11 CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca

...
(19) Nadpłata kapitału z tytułu różnic kursowych - w kwocie: 2 726,12 CHF - w dacie wypłoty IV transzy tj. 22.01.2009 została zaliczona jako spłata kapitału kredytu (brak przeliczeń kursowych).
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt

...
(20) Docelowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka wpisana do księgi wieczystej. Odpis z księgi wieczystej Bank otrzymał w dniu 14.02.2008 i z tym dniem została o 1% obniżona marża kredytu.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | hipoteka | marza | kredyt

...
(21) W nawiązaniu do Pana wniosku o zaświadczenie, PKO Bank Polski SA uprzejmie informuje, że w zakresie danych dotyczących:
...
(22) - wysokości spłoconego kredytu od podpisania umowy do aktualnej daty:
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(23) Bank standardowo wydaje na życzenie Kredytobiorcy zaświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia z tytułu kredytu oraz odsetek bieżących i przeterminowanych. Wysokość rat spłaty kredytu wynika z przesyłanych Kredytobiorcy zgodnie z umową zawiadomień/harmonogramów o wysokości spłat.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | odsetki | kredyt | kredytoborca | umowa

...
(24) - wysokości oprocentowania:
...
(25) W /w kredyt oprocentowany jest na podstawie stawki referencyjnej powiększonej o marżę Banku (LIBOR 3 M dla CHF) - stawka ta jest notowana codziennie i ogólnie dostępna, przy czym Bank w celu obliczenia oprocentowania kredytu przyjmuje wartość tej
--- Słowa kluczowe: kredyt | oprocentowanie | marza | waluta_obca | oprocentowanie_dlugu

...
(26) stawki na określony w umowie okres obowiązywania tej stawki (3 miesiące). Bank stondardowo przesyła Kredytobiorcy na bieżąco zawiadomienia o wysokości należnych rat kredytu, w tym informujące o wysokości oprocentowania obowiązującego w danym okresie obowiązywania stawki referencyjnej. Zgodnie z zawartą umową marża Banku wynosi obecnie: 1%.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca | kredyt | oprocentowanie | umowa | marza

...
(27) - zastosowanych kursów wymiany walut:
...
(28) Informacja o wysokości aktualnych i archiwalnych kursów walutowych znajduje się na stronie internetowej www.pkobp.pl Link do informacji w przedmiotowym zakresie: https://www.pkobp.pl/waluty/
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(29) - wysokości ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego: Informacje zostały zawarte w w /w umowie kredytu.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 28161008473-04-17(1.7) | 28161008473-04-17(2.39) | 28161008473-04-17(3.78) | 28161008473-04-17(3.118) |

...
(30) Infolinio:
...
(31) 801-302-302, +48-81-535-65-65 Infolinia PICOBonku Polskiego
...
(32) 801-307-307, +48-81-535-60-60 Serwis dedykowany dlo Klientów korzystających ziPKO
...
(33) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławsko 15
...
(34) Sgd Rejonowy dla m .st Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(35) strona 1 /2
...
(36) --- Page 1 ---
...
(37) --- Page 2 ---
...
(38) PKO Bank Polski S A. jako następco prawny Nordea Bank Polska S A. informuje, iż zawarł z Nordea Bank AB (publ), działajqcq poprzez oddział w Polsce pod firmq Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Umowę Przeniesienia Wierzytelności na Zabezpieczenie z dnia 2014-07-02 („Umowa przelewu”), na podstawie, której wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A. wynikojqce z wyżej opisanej umowy kredytowej zostały przelane na rzecz Nordea Bonk AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Zgodnie z Umowq przelewu, PKO Bonk Polski S.A. jest zobowiqzany i uprawniony m.in. do podejmowania wszelkich czynności administracyjnych oraz przyjmowania wpłat od dłużników w odniesieniu do przelanych wierzytelności,
--- Słowa kluczowe: umowa | zabezpieczenie | umowa | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 04142051693-05-17(2.20) |

...
(39) w tym także do sporzqdzenia niniejszego zaświadczenia. Nordea Bank AB (publ) działajqcy poprzez swój oddział w Polsce prowadzqcy działalność pod firmq Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce udzielił pełnomocnictwa na rzecz PKO Bank Polski S.A. no podstawie Umowy przelewu m.in. do podejmowania wszelkich czynności w celu wykreślenia hipoteki zabezpieczajqcej Wierzytelność z chwilq, gdy ta wierzytelność zostanie w pełni spłacona.
--- Słowa kluczowe: umowa | hipoteka | zabezpieczenie

...
(40) Zaświadczenie wydaje się na wniosek:
...
(41) Sporządził:
...
(42) ANNA KOSTKA STARSZY SPECJALISTA
...
(43) Wydruk dokumentu wygenerowany elektronicznie, nie wymogą podpisu oni pieczęci. Ookument sporzqdzony na podstawie art. 7 Prawa bankowego.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(44) Potwierdzenie wydania zaświadczenia:
...
(45) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 8ANK POLSKI SA
...
(46) Powszechna Kaso Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(47) Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263: kapitał zakładowy (kapitoł wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(48) strona 2 /2
...
(49) CIOM^TTRUM OPERACJI W WARSZAWIE BIURO OPERACJI W LUBLINIE
...
(50) ul. (bmoszo Zana 32 A, 20-601 Lublin
...
(51) (Pieczęć funkcyjna i podpis pracownika)
...
(52) --- Page 2 ---


01c_2017-03-27-szczegoly_splat-1266b1527-rekl

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Serwis Internetowy iPKO
...
(3) https://www.ipko.p1/index.html#messages
...
(4) 1 z 1
...
(5) 11.04.2017 06:48
...
(6) 1
...
(7) Cs
...
(8) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) Kredyty Klienta
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(10) Przewlekłe załatwianie spraw
...
(11) Zakończone
...
(12) Nowe iPKO - pomoc Filmy instruktażowe Bezpieczeństwo Regulaminy
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(13) Transakcje Rachunki
...
(14) Karty
...
(15) Lokaty
...
(16) Kredyty
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(17) Ookumenty
...
(18) Inwestycje
...
(19) IKO
...
(20) Wiadomości Komunikaty z Banku
...
(21) Pytania / Zgłoszenia
...
(22) Wyświetl
...
(23) Data
...
(24) 27
...
(25) MAR
...
(26) Od
...
(27) 2017-01-01
...
(28) Numer zgłoszenia
...
(29) 1266B1527
...
(30) Do
...
(31) Dziś
...
(32) finanse osobiste
...
(33) Numer klienta: Ustawienia
...
(34) Wszystkie
...
(35) Typ
...
(36) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(37) W związku z żenująco niskim poziomem treści otrzymanego z banku pisma, będącego jakoby odpowiedzią na moje żądanie udostępnienia danych dotyczących umowy (dalej 'umowa'), ponawiam żądanie o przedstawienie wskazanych tam danych. W związku faktem nieumieszczenia w 'umowie' wartości w PLN, jednakże wskazaniem w §1 ust. 1. CSU, jak również §1 ust.l. COU faktu, że kredyt jest udzielany w złotych, żądam natychmiastowego wskazania kwoty kredytu w złotych polskich jaki został udzielony w oparciu o tą 'umowę' W związku z niejasnymi postanowieniami §2 ust.2. - 4. żądam wskazania stawki LIBOR 3M dla poszczególnych okresów czasu. Z ust. 3 i ust. 4 tegoż paragrafu można domniemywać, że w dn. 28 miesiąca w którym następuje zmiana stawki bazowej, stawka ta nie obowiązuje. Wskazuję, że zgodnie z treścią ust.3 'Stopa bazowa obowiązuje do przedostatniego dnia włącznie, 3-miesięcznego okresu obrachunkowego...' natomiast zgodnie z ust.4 'Zmiana stopy bazowej na stopę obowiązującą w ostatnim dniu roboczym przed dniem zmiany, następuje ostatniego dnia każdego 3-miesięcznego okresu obrachunkowego...'. W związku ze zlekceważeniem przez bank mojego żądania, którego podstawę stanowią postanowienia §3 ust. 4, tj. nieprzekazania na moje życzenie aktualnego harmonogramu spłat, obejmującego pełny okres od zawarcia 'umowy' do chwili obecnej, wzywam do sporządzenia takiego i przekazania go na mój adres zamieszkania. W związku z faktem, jak wskazano w §1 ust. 1. CSU, jak również §1 u s tl. COU faktu, że kredyt został udzielany w złotych, wymagam wskazania faktycznych wartości wypłat w złotych dokonywanych z tytułu tej 'umowy' na rachunek nr d I ■ ■ i f c d ■ P jak również pobieranych płatności w złotych tytułem spłat realizowanych na podstawie tej 'umowy'. W związku z faktem, że z uporem maniaka bank posługuje się pojęciem frank szwajcarski/CHF oraz wyraża wszelkie zobowiązania wskazując tą walutę, żądam wskazania dla każdej operacji począwszy od zawarcia 'umowy' stosowanego przelicznika i nazwania go zgodnie z nomenklaturą banku. Ponadto w związku z niezrozumiałymi dla mnie czynnościami realizowanymi przez bank, rachunek nr ■ ■ nie wskazuje na jakąkolwiek aktywność oraz nie jest dostępna na nim historia operacji poza datami z zakresu 20.03.2014 - 20.03.2015. Zgodnie z §4 ust. 2. CSU 'umowy' jest to 'Rachunek obsługi kredytu'. Rachunek ten pierwotnie wskazywał wszystkie dane, o które wnioskuję. Z uwagi na to, że bank uniemożliwia mi dostęp do tego rachunku i jego historii, nie jestem w stanie na bieżąco kontrolować stanu i historii realizacji 'umowy1. Dane wskazywane w rachunku bieżącym są niekompletne!!! Zwracam uwagę, że bez mojej wiedzy i zgody bank uaktywnił rachunek nr ■ , który służy jakoby do obsługi kredytu. Ponadto rachunek ten nie wykazuje jakichkolwiek obrotów, stąd też jego istnienie jest dla mnie niezrozumiałe. Brak pozytywnej odpowiedzi na moje żądanie z dnia 10.02.2017r jak również powyższe, spowoduje eskalację roszczeń, włączając w to powiadomienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego o nieuczciwych praktykach rynkowych, jak również prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 278 KK oraz niedopełnieniu obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości w zakresie dotyczącym nieuzgadniania sald z kontrahentami. Zwracam uwagę na obowiązujący bank §3 ust. 4 'umowy' zgodnie z którym '...Bank nie pobiera opłat za wysłanie harmonogramu spłat lub zawiadomi enia o zmianie oprocentowania.' Żądam przekazania kompletnej informacji zarówno w formie elektronicznej na adres zarejestrowany w banku, jak również na mój adres zamieszkania.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | umowa | umowa | kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | umowa | waluta_krajowa | umowa | zobowiazanie | umowa | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt | umowa | kredyt | konsument | rzecznik_finansowy | umowa | oprocentowanie

...
(38) Dodaj komentarz
...
(39) Złóż odwołanie
...
(40) 126613622
...
(41) zwiń
...
(42) Opłaty
...
(43) Oprocentowanie
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(44) Kursy walut
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(45) Gwarantowanie depozytów
...
(46) Przewodniki po iPKO (iPKO electronic banking services guide)
...
(47) © 2017 PKO Bank Polski
...
(48) Kod Bic (Swift): bpkoplpw
...
(49) Serwis telefoniczny iPKO: 800 302 302, (+48) 81 535 60 60
...
(50) 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach - opłata zgodna z taryfą operatora), 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora). Serwis telefoniczny czynny całą dobę.
...
(51) Kategoria
...
(52) Kredyty Klienta
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(53) Podkategoria
...
(54) Przewlekłe załatwianie spraw
...
(55) e-Urzqd
...
(56) Ubezpieczenia
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(57) Numer zgłoszenia
...
(58) WYLOGUJ
...
(59) Czas do końca sesji: 9:29
...
(60) Oferty i wnioski 2
...
(61) Wyświetl 10 25 50
...
(62) Nowe Pytanie / zgłoszenie
...
(63) Szukaj
...
(64) Status
...
(65) W trakcie obsługi
...
(66) Ostatnie logowanie 2017-03-31 11:42:24
...
(67) | Ostatnie neudane logowanie 2017-03-27 13:46:12
...
(68) Wiadomości
...
(69) --- Page 1 ---


01d_2017-04-27-szczegoly_splat-1266b1527-odp

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Centrum Obsługi Klienta Oetalicznego Biuro Relacji z Klientami
...
(3) ul.Zana 32A
...
(4) 20-601 Lublin
...
(5) IKP
...
(6) Lublin, dnia 21.04.2017
...
(7) nr ZZ14-EM-51-1266B1527/2017
...
(8) Dotyczy: zgłoszenia nr 1266B1527
...
(9) Szanowny Panie,
...
(10) W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 27.03.2017 r., dziękuję za przekazane uwagi.
...
(11) Uprzejmie informuję, że Bank na bieżgco udziela Klientom rzetelnych i pełnych informacji dotyczqcych umów kredytów hipotecznych, w których Bank jest strong umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(12) Wszelkie dokumenty, w tym egzemplarz umowy kredytowej, załgczniki do umowy zostały przekazane Panu przez Bank przy zawieraniu umowy kredytowej. Na Pana wniosek Bank może wydać kopie dokumentów. W sytuacji gdy jest Pan zainteresowany otrzymaniem kopii dokumentacji bankowej, uprzejmie proszę o kontakt z dowolnym Oddziałem PKO Banku Polskiego.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(1.25) | 01181124774-05-17(2.10) | 05075438951-05-17(1.23) | 05124510547-05-17(1.12) | 05124510547-05-17(2.15) | 05154616827-05-17(1.4) | 06114208831-05-17(1.29) | 08112733401-05-17(2.4) | 08113614858-05-17(1.16) | 08170940832-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.32) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.26) | 11185816458-05-17(1.15) | 21125237148-05-17(1.76) | 26102210805-04-17(2.7) | 27155758175-04-17(2.13) | 28193104827-04-17(2.8) |

...
(13) Dodatkowo wyjaśniam, że po wypłacie kredytu (w tym również każdej z transz kredytu) Bank wysyłał do Pana harmonogram spłat informujący o kwocie kredytu, oprocentowaniu oraz wysokości rat.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | oprocentowanie

--- Podobne akapity: 05124510547-05-17(1.14) | 05124510547-05-17(2.17) | 07181012275-05-17(1.49) | 07181012275-05-17(2.49) | 27195748384-04-17(2.12) |

...
(14) W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokonuje spłat rat w walucie kredytu, może dokonywać spłat rat kredytu w złotych przy zastosowaniu przez Bank kursu sprzedaży waluty obcej (zgodnie z postanowieniami umowy kredytu). Bank na stronie internetowej www.pkobp.pl podaje wysokość aktualnych i archiwalnych kursów walutowych PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA oraz informacje o wysokości spreadów. Poniżej podaję link do informacji w przedmiotowym zakresie.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | postanowienie_umowne | kredyt | kurs_waluty | spread

--- Podobne akapity: 05124510547-05-17(1.15) | 05124510547-05-17(2.18) |

...
(15) https://www.pkobp.pl/waluty/
...
(16) Podsumowując, Bank realizuje wszystkie obowiązki informacyjne w zakresie wynikającym zarówno z zawartej umowy jak i z przepisów prawa, w tym ustawy o kredycie konsumenckim. Wszelkie informacje dotyczące zawartej umowy jak i obsługi kredytu zostały Panu udzielone na etapie podpisywania umowy i są nadal udostępniane na etapie obsługi zobowiązania. Wobec powyższego Bank nie znajduje uzasadnienia dla udzielania dodatkowych informacji i zestawień.
--- Słowa kluczowe: umowa | konsument | umowa | kredyt | umowa | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 05124510547-05-17(1.15) | 05124510547-05-17(2.18) |

...
(17) Bank w relacjach z Klientami i przy wykonywaniu czynności na ich rzecz kieruje się przepisami prawa w tym postanowieniami Kodeksu Etyki Bankowej, które obligują go do działania zgodnie z postanowieniami zawartych umów, z uwzględnieniem interesów Klientów.
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(18) Jednocześnie wyjaśniam, że po ujednoliceniu systemów bankowości elektronicznej, historia rachunku dostępna za pośrednictwem serwisu Nowe iPKO obejmuje okres 13 miesięcy przed datą połączenia operacyjnego. Zaznaczam przy tym, że korzystanie z dostępnych w niej zaawansowanych opcji jest możliwe
...
(19) Powszechno Kaso Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjno, 02-515 Warszawo, ul. Puławsko 15
...
(20) Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie, XII! Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438,
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(21) NIP: 525-000-77-38. REGON: 016298263; kapitał zakładowa (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PI N strona 1/2
...
(22) Bank Polski
...
(23) Umowa z Pocztq Polskq SA Nr 10 220626/W z dnia 31.12 2012 r
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(24) 1053807473 NadanowPPSzczecinZ101 Oata nadania: 2017-04-24 NEMO
...
(25) --- Page 1 ---
...
(26) --- Page 2 ---
...
(27) dla okresu od 20 kwietnia 2015 r. Przycisk pozwalajqcy na użycie tych opcji staje się aktywny wyłącznie, kiedy wyświetlana jest historia obejmująca okres rozpoczynający się w tym dniu.
...
(28) Informuję, że saldo rachunku z okresu przed połączeniem Banków może Pan zweryfikować w wygenerowanych wyciągach, które są dostępne w serwisie Nowe iPKO, w sekcji „Rachunki”, „Szczegóły rachunku”, po wybraniu opcji „Pobierz wyciąg”.
...
(29) Uprzejmie przepraszam, jeżeli jest to dla Pana przyczyną niedogodności i wyjaśniam, że szczegółowe informacje o zmianie systemów bankowości elektronicznej zostały przekazane Klientom Połączonego Banku z odpowiednim wyprzedzeniem.
...
(30) jeżeli będzie Pan zainteresowany uzyskaniem historii rachunku z okresu wcześniejszego od dostępnego w serwisie Nowe iPKO, zachęcam do kontaktu z oddziałem Banku, gdzie taki dokument zostanie Panu wydany bezpłatnie.
...
(31) W świetle przedstawionych wyjaśnień informuję, że Bank nie stwierdza nieprawidłowości w realizowanej obsłudze bankowej.
...
(32) Uprzejmie informuję, że w związku z przedstawionym stanowiskiem Banku, może Pan złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego w formie pisemnej na adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w dowolnym oddziale Banku bądź za pośrednictwem formularza kontaktu "Napisz do Rzecznika Klienta" na stronie www.pkobp.pl.
...
(33) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(34) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł), działającego zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl,
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument

...
(35)
...
(36)
...
(37)
...
(38) Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(39) 1. właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
...
(40) 2. właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub
...
(41) 3. właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(42) jednocześnie oświadczam, iż Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego. Natomiast Bank nie wyraża zgody na udział w innym, niż wymienione powyżej, pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy | konsument

...
(43) zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta, wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl,
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy

...
(44) na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko PKO
...
(45) Z poważaniem, STARSZY SPECJALISTA
...
(46) Elżbieta Momot
...
(47) Powszechno Koso Oszczędności Bonk Polski Spółko Akcyjna, 02-515 Warszawo, ul Puławsko 15
...
(48) Sqd Rejonowy dlo m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego numer KRS 0000025438. NiP: 525-000-77-38, RFGON: 016298263: kapitołzakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PIN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(49) slrono 2.12
...
(50) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz