Szukaj w dokumentach

v1-08163036736/05/17

Sprawa: 08163036736/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Bank ma za nic zapisy Rejestru UOKiK.

Spis plikow

1. 2016.12.01-reklamacja | Skan
2. 2016.12.30-odpowiedź-banku | Skan


2016.12.01-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) dotyczy kredytu nr 620075241700
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(3) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) Proszę o niestosowanie w umowach kredytowych Banku BPH S.A. (wykreślenie z mojej Umowy) zapisu o treści „Kredytobiorca oświadcza, że postanowienia niniejszej Umowy zostały z nim indywidulanie uzgodnione” (w mojej Umowie jest to zapis §11 ust. 4). Zapis taki był stosowany we wzorcach umów w roku 2006 i latach późniejszych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredytoborca | umowa | umowa | stosowanie_postanowien

...
(5) Stosowanie przez Bank wspomnianego zapisu § 11 ust. 4 może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | konsument

...
(6) W decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej poznańskiej spółki Family House (Decyzja nr RPZ-61/16/12/JM z dnia 13 listopada 2012 r.) kwestionuje się zastosowanie we wzorcu postanowienia:
--- Słowa kluczowe: prezes_UOKiK

...
(7) „Zainteresowany oświadcza że wszystkie postanowienia zawarte w umowie rezerwacji zostały przez niego indywidualnie uzgodnione z FAMILY HOUSE Sp. z o.o.”
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(8) Prezes Urzędu odnajduje w ww. postanowieniu analogię do klauzuli niedozwolonej wpisanej w pozycji 461 Rejestru tj.:
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(9) „Korzystając z prawa do indywidualnego uzgodnienia warunków umowy wnoszę o zmianę następujących elementów umowy:..................poprzez nadanie im brzmienia jak w załączniku do umowy. Pozostałe nie wymienione wyżej postanowienia umowy uważam za indywidualnie uzgodnione, akceptując je bez zastrzeżeń co potwierdzam własnoręcznym podpisem, znając skutki prawne postanowień umowy”
--- Słowa kluczowe: indywidualne_uzgodnienia | umowa | umowa | postanowienie_umowne | umowa

--- Podobne akapity: 12091351162-05-17(1.79) |

...
(10) W wyroku z dnia 11 stycznia 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmC 70/04) uznał za niedozwolone postanowienie o ww. treści, które zostało w dn. 5 maja 2005r. wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy

...
(11) Sąd podzielił argumentację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w pozwie podnosił, że ww. postanowienie w swej istocie zmierza do wyłączenia regulacji art. 3851 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego, gdyż zmusza konsumenta do oświadczenia, że zapisy zawarte w umowie (poza ewentualnie wskazanymi w ww. zapisie, które podlegać mają dalszym negocjacjom) zostały uzgodnione indywidualnie. Postanowienie wzorca umowy przekreśla zatem domniemanie ustanowione w ww. przepisach Kodeksu cywilnego, gdyż trudno przyjąć, że w istocie doszło do negocjacji dotyczących wszystkich postanowień umownych, ponieważ negocjacjom, co najwyżej, podlegać mogły te z zapisów, o których zmianę wnioskował konsument. Przytoczone postanowienie stwarza pozory indywidualnego uzgodnienia wszystkich postanowień umowy.
--- Słowa kluczowe: prezes_UOKiK | art.385art. | kodeks_cywilny | konsument | oswiadczenie | umowa | postanowienie_wzorca_umowy | kodeks_cywilny | umowa | konsument | indywidualne_uzgodnienia | umowa

--- Podobne akapity: 12091351162-05-17(1.81) |

...
(12) Ponadto w wyroku z dn. 3 marca 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmC 874/09) uznał za niedozwolone postanowienie o treści: „Umowę sporządzono i podpisano, po zapoznaniu się z jej treścią i indywidualnym uzgodnieniu jej postanowień z Kupującym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 i 2” które zostało w dn. 5 lipca 2011 r. wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, pod pozycją nr 2409.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | umowa | indywidualne_uzgodnienia | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy

--- Podobne akapity: 12091351162-05-17(1.82) |

...
(13) Na podstawie art. 385 1 § 1 Kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Zgodnie z art. 385 1 § 3 Kodeksu cywilnego nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Ponadto, na podstawie art. 3851 § 4 Kodeksu cywilnego ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.
--- Słowa kluczowe: art.385art. | kodeks_cywilny | postanowienie_umowne | konsument | niedozwolone_postanowienie_umowne | art.385art. | kodeks_cywilny | postanowienie_umowne | konsument | umowa | wzorzec_umowy | konsument | art.385art. | kodeks_cywilny

...
(14) Postanowienie stosowane przez Bank i ww. klauzule wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone należy uznać za tożsame, pomimo istniejących różnic w sformułowaniu postanowień. Różnice te nie mają znaczenia dla treści przedmiotowych klauzul, nie wpływają bowiem na cel,
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy

...
(15) jakiemu mają służyć przedmiotowe klauzule, polegający na wyłączeniu regulacji art. 3851 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego. Postanowienia kwestionowane w niniejszej decyzji są tożsame z wyżej przytoczonymi klauzulami wpisanymi do rejestru z uwagi na tożsamość skutków, jakie wywołują w stosunku do konsumenta
--- Słowa kluczowe: art.385art. | kodeks_cywilny | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(16) Gdańsk 01.12.2016
...
(17) Bank BPH S.A. ul. Płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego „Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o których mowa w art. 4794® k.p.c. zawiera akty zastosowania prawa materialnego do określonych stanów faktycznych”. Oznacza to, że wpis dokonany w rejestrze ma charakter tzw. normy obyczajowej. Klauzule zawarte w tymże rejestrze precyzują negatywne praktyki stosowane przez przedsiębiorców względem konsumentów, które przyjmują formę postanowień umownych zamieszczonych we wzorcach umownych. Klauzula zamieszczona w rejestrze stanowi tym samym skonkretyzowany dobry obyczaj, który był naruszony przez przedsiębiorcę, a któremu należy się ochrona z mocy prawa. Przedsiębiorca dopuszczając się stosowania klauzul, które są tożsame z wpisanymi postanowieniami umownymi do rejestru, narusza takie same dobre obyczaje, które były przedmiotem ochrony w ramach orzeczeń, będących podstawą do wpisania określonych postanowień do rejestru. Powyższe oznacza, że naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 1 U.O.K.i.K. polega na zarzuceniu przedsiębiorcy naruszenia określonych dobrych obyczajów, które - poprzez skonkretyzowanie ich za pomocą postanowienia umownego zamieszczonego w rejestrze - podlegają ochronie prawnej. Nie jest zatem konieczna dokładna literalna identyczność klauzuli wpisanej do rejestru i klauzuli z nią porównywanej, stąd niedozwolone będą także takie postanowienia umów, które mieszczą się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru, której treść zostanie ustalona w oparciu o dokonaną jej wykładnię. Dla wykazania tożsamości stosowanej przez stronę postępowania administracyjnego klauzuli istotne jest przede wszystkim udowodnienie identycznego celu oraz skutku, jakie wywołują kwestionowane w niniejszym postępowaniu zapisy umowne, w porównaniu do tych postanowień umownych, które zamieszczone zostały w rejestrze. Jeżeli skutek oraz cel jest identyczny oznacza to, że doszło do naruszenia tych samych dobrych obyczajów, które stanowiły podstawę do wpisania określonych klauzul do rejestru.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | konsument | umowa | wzorzec_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | skonkretyzowany | stosowanie_postanowien | postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | umowa | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(21) Zachowanie Banku może godzić w interesy konsumentów, gdyż wprowadzenie do wzorca umowy analizowanej klauzuli powoduje, że konsumenci nie mogą się powoływać na przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące niedozwolonych postanowień umownych, gdyż ochrona ta zostaje wyłączona przedmiotowym postanowieniem umownym, niezależnie od tego czy jakiekolwiek postanowienia umowne rzeczywiście podlegały negocjacjom przed zawarciem umowy. W przedmiotowej sprawie zakwestionowane zachowanie Banku dotyczy zbiorowego interesu konsumentów, gdyż skierowane jest do szerokiego ich kręgu (umowy kredytowe z 2006r i lat późniejszych). Stosowane praktyki wymierzone są zatem we wszystkich rzeczywistych odbiorców świadczonych przez Bank usług, z którymi zawarto umowy kredytowe na podstawie wzorca umowy stosowanego w roku 2006 i latach późniejszych. Zakwestionowane zachowania podejmowane były w sposób powtarzalny i powszechny, co wynika zresztą z samej natury wzorców umów, jakimi posługuje się Bank w obrocie gospodarczym.
--- Słowa kluczowe: konsument | wzorzec_umowy | konsument | kodeks_cywilny | niedozwolone_postanowienie_umowne | postanowienie_umowne | postanowienie_umowne | umowa | konsument | umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

...
(22) W przypadku odmowy wykreślenia z Umowy zapisu §11 ust. 4 zmuszony będę do zgłoszenia Prezesowi UOKiK zawiadomienia dotyczącego podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
--- Słowa kluczowe: umowa | stosowanie_postanowien | konsument

...
(23) --- Page 2 ---


2016.12.30-odpowiedź-banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 30.12.2016 r.
...
(5) BankBPH grupa GE Capital
...
(6) dotyczy spraw nr 80045159,80059644,80065054 dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(7) Szanowny Panie,
...
(8) W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 01.12.2016 r„ z dnia 09.12.2016 r. oraz z dnia 15.12.2016 r„ dotyczących kredytu hipotecznego nr N09G/75241700 proszę przyjąć poniższe wyjaśniania.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(9) W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 01.12.2016 r. informuję, że kwestia zapisu § 11 ust. 4 ww. umowy była przedmiotem wyjaśnień w pismach między innymi z dnia 20.07.2016 r„ z dnia 29.06.2016 r. oraz z dnia 20.10.2016 r. Kredyt hipoteczny został Panu przyznany na podstawie wniosku kredytowego nr N1700 z dnia 30.03.2006 r„ w którym wnosił Pan 0 przyznanie kredytu indeksowanego kursem waluty CHF. Należy więc uznać, iż treść umowy, w tym również zapisy stanowiące o rozliczeniach związanych z kredytem w oparciu o kurs walut, jest wynikiem indywidualnych uzgodnień między stronami (co znajduje potwierdzenie w zapisie § 11 ust. 4 ww. umowy). Zatem omawiany zapis nie może zostać uznany za klauzulę abuzywną 1Bank nie wyraża zgody na usunięcie omawianego zapisu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | kredyt_indeksowany | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt | indywidualne_uzgodnienia | strony_sporu | umowa | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.9) |

...
(10) Odnosząc się do kwestii zasadności naliczonej opłaty za wezwanie do zapłaty wyjaśniam, że kwestia została wyjaśniona między innymi w pismach z dnia 20.10.2016 r. oraz z dnia 10.11.2016 r. Bank podtrzymuje w tej kwestii swoje stanowisko. Odnosząc się zatem do zadanych przez Pana pytań z pisma z dnia 09.12.2016 r.:
...
(11) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(12) www.bph.pl
...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) Bank BPH SA
...
(16) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(17) 80-175 Gdańsk grupa GE Capital
...
(18) 1. Bank BPH SA nie posiada wglądu w żadne rachunki osobiste. Jeżeli posiadał Pan taki rachunek w Banku BPH SA, dnia 04.11.2016 r. został on przeniesiony do Alior Banku. Mając to na uwadze Bank nie jest w stanie dokonać weryfikacji omawianego rachunku. Jeżeli natomiast chodzi o rachunek kredytu hipotecznego, naliczona opłata za wezwanie do zapłaty widoczna jest jako opłaty różne.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(19) 2. Informuję, że art. 69 Prawa bankowego nie mówi o wynagrodzeniu, a opłata za wezwanie do zapłaty jest opłatą należną za wykonanie czynności bankowej.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe

...
(20) 3. Podjęte przez Bank działania zmierzające do odzyskania zadłużenia przeterminowanego oparte są o art. 110 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r. Zgodnie z nim Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | umowa

...
(21) 4. Monit wzywający do zapłaty nie jest formą zadośćuczynienia dla Banku. Jest to działanie bankowe podejmowane w celu odzyskania zadłużenia przeterminowanego.
...
(22) 5. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. umowy, wszelkie zawiadomienia kierowane do Kredytobiorcy sporządzane są na piśmie i doręczane osobiście lub korespondencyjnie na wskazany Bankowi adres.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca

...
(23) 6. Również zgodnie z § 19 ust. 1 ww. umowy, list zwykły wysłany na ostatnio wskazany adres uważany jest za prawidłowo doręczony jeżeli nie zostanie odesłany z powrotem przez pocztę do Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(24) Odnosząc się korespondencji z dnia 15.12.2016 r. wyjaśniam, że Bank może przygotować historię wpłat. Dokument jest płatny zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych, w wysokości 51,00 CHF. Dyspozycję złożyć można telefonicznie lub pisemnie wskazując, że wyraża Pan zgodę na naliczanie ww. opłaty. Pismo kierować można pocztą elektroniczna na adres: kontaktbph@ge.com lub pocztą tradycyjną na adres:
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(25) Bank BPH SA
...
(26) Ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk.
...
(27) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(28) www.bph.pl
...
(29) BankBPH
...
(30) --- Page 2 ---
...
(31) --- Page 3 ---
...
(32) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(33) 80-175 Gdańsk
...
(34) BankBPH grupa GE Capital
...
(35) Dodam, że w piśmie z dnia 28.112016 r. Bank przedstawił sposób wyliczenia odsetek w racie. Zaznaczam, iż poza wyliczeniem przez system informatyczny wysokości raty kredytu w całym okresie kredytowania, system dokonuje wyliczenia odsetek umownych dla każdej raty kredytu, biorąc pod uwagę rzeczywistą ilość dni w miesiącu. W przypadku, gdy termin spłaty raty przypada na dzień wolny od pracy (gdy w praktyce dokonanie wpłaty przez Klienta nie jest możliwe), termin taki ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym. Tym samym odsetki w kolejnej racie liczone są za odpowiednio mniejszą liczbę dni. W celu wyliczenia odsetek uwzględnionych w racie (od terminu płatności do kolejnego terminu płatności), odsetki wylicza się codziennie od pozostałej do spłaty kwoty kredytu w części proporcjonalnej do rzeczywistej liczby dni w danym miesiącu. Dla przykładu, odsetki umowne w racie kredytu płatnej do dnia 30.01.2017 r. wynoszą 49,30 CHF i zostały wyliczone za okres od dnia 29.12.2016 r. do dnia 29.01.2017 r. Po wyliczeniu odsetek umownych wymaganych w bieżącej racie kredytu, od kwoty raty kredytu odejmowane są odsetki umowne, w wynik czego różnica stanowi wysokość kapitału w danej racie kredytu.
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt | kredyt | odsetki | umowa | kredyt | odsetki | odsetki | odsetki | kredyt | odsetki | umowa | kredyt | waluta_obca | odsetki | umowa | kredyt | kredyt | odsetki | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.36) |

...
(36) W związku z powyższym wysokość kapitału kredytu w racie styczniowej wynosi 447,47 CHF (496,77 CHF -49,30 CHF).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 04130041707-05-17(2.16) | 08162613612-05-17(2.37) | 25200401832-04-17(1.65) | 25200401832-04-17(1.79) |

...
(37) Wyjaśniam, iż kwota kapitału w każdym miesiącu jest inna, w zależności od wysokości odsetek umownych w danej racie kredytu wyliczonej przy uwzględnieniu rzeczywistej ilości dni w miesiącu.
--- Słowa kluczowe: odsetki | umowa | kredyt

...
(38) Prostszy wzór matematyczny będący podstawą określenia kwoty dziennych odsetek:
...
(39) saldo kapitału * oprocentowanie * 30 / 360
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(40) Dla przykładu wyliczenie odsetek w racie płatnej do dnia 30.01.2017 r. (zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem). Odsetki naliczone za okres od 29.12.2016 r. do 29.01.2017 r.:
--- Słowa kluczowe: odsetki | odsetki

...
(41) - saldo kredytu 56.189,61 CHF,
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(42) - oprocentowanie 1,02 %
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(43) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(44) www.bph.pl
...
(45) --- Page 3 ---
...
(46) --- Page 4 ---
...
(47) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(48) 80-175 Gdańsk
...
(49) BankBPH grupa GE Capital
...
(50) Podstawiając odpowiednie dane do powyższego wzoru:
...
(51) 56,189,61 CHF * 1,02% * 30 / 360 = 47,76117 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(52) Odsetki za jeden dzień kalendarzowy (grudzień 31 dni i styczeń 31 dni w miesiącu): 47,76117 CHF / 31 = 1.54068 CHF
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_obca | waluta_obca

...
(53) Odsetki na miesiąc grudzień (od 29.12.2016 r. - 31.12.2016 r.):
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(54) 3 * 1,54068 CHF = 4,62204 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(55) Odsetki za miesiąc styczeń (od 01.01.2016 r do 29.01.2016 r.):
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(56) 29 * 1,54068 CHF = 44,67979 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(57) Odsetki za okres 29.12.2016 r. do 29.01.2016 r.:
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(58) 4,62204 CHF + 44,67979 CHF = 49.30 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca

...
(59) Wyjaśniam, że ocena charakteru prawnego zawartej umowy kredytu pozwala jednoznacznie stwierdzić, że spełnia ona wymogi umowy kredytowej, wynikające z art. 69 ustawy Prawo bankowe. Podkreślenia wymaga również fakt, że możliwość denominowania lub indeksowania kredytu do waluty obcej jest dopuszczalna na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów i była również dopuszczalna na gruncie przepisów obowiązujących w momencie zawarcia umowy kredytu. Celem indeksacji kredytu nie jest przysporzenie majątkowe na rzecz jednej ze Stron, tylko zachowanie na przestrzeni ustalonego czasu jednolitej wartości wzajemnych świadczeń Stron. Strony nie zawarły kontraktu, w ramach którego zobowiązywałyby się do zakupu określonej ilości waluty po określonej z góry cenie, lecz uzależniły wielkość kredytu należnego do spłaty od zbliżonego do rynkowego kursu waluty, do której kredyt był indeksowany (tj. franka szwajcarskiego). Wykorzystano tu więc w praktyce przewidzianą w art. 3581 §2 Kodeksu cywilnego waloryzację umowną zobowiązania pieniężnego. Ponadto, dla przyznania ww. postanowieniom umowy znaczenia klauzuli waloryzacyjnej, a nie instrumentu pochodnego, decydujące znaczenie ma fakt, że zawarty przez Państwa Gajewskich kredyt ma charakter długookresowy, a spłata rat kredytowych dokonywana jest systematycznie w odstępach comiesięcznych. W tak długim okresie czasu nie sposób zakładać stałości siły nabywczej pieniądza. Dodatkowo stanowisko, iż kredyt denominowany lub indeksowany kursem waluty obcej nie jest finansowym instrumentem pochodnym znajduje potwierdzenie w opinii Komisji Europejskiej z dnia 26.07.2007 r. wydanej w ramach pytania prawnego o interpretację art. 4 ust. 1
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | nie_ma_czegos_takiego_jak_denominowanie | indeksacja | kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt | indeksacja | kredyt | kredyt | kurs_waluty | kredyt | indeksacja | art.358art. | kodeks_cywilny | waloryzacja_umowna | umowa | zobowiazanie | postanowienie_umowne | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | kredyt | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.60) |

...
(60) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(61) www.bph.pl
...
(62) --- Page 4 ---
...
(63) --- Page 5 ---
...
(64) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(65) 80-175 Gdańsk
...
(66) BankBPH grupa GE Capital
...
(67) pkt. 17 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.
...
(68) Strony umowy maja możliwość ustalenia waloryzacji kredytu za pomocą miernika wyrażonego w walucie obcej. Także obowiązujące przepisy Prawa bankowego przewidują, że jednym z elementów umowy kredytowej w przypadku umów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska są szczegółowe zasady określenia sposobów i terminów ustalenia kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowe oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | waloryzacja_umowna | kredyt | miernik_wartosci | waluta_obca | prawo_bankowe | umowa | kredyt | indeksacja | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.69) |

...
(69) Wyjaśniam również, iż Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami. Wybierając kredytu w walucie PLN, indeksowanego do waluty CHF, wyraził Pan zgodę na przeliczenie kwoty kredytu na walutę CHF, wobec czego Bank stosuje kurs kupna oraz wyraził Pan zgodę na spłatę kwoty kredytu w przeliczeniu z waluty CHF na walutę PLN według kursu sprzedaży.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | zobowiazanie | kredyt | odsetki | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.70) |

...
(70) Dodatkowo wyjaśniam, iż Rzecznik Finansowy stoi na stanowisku, że jeżeli waloryzacja umowna na podstawie art. 358(1) §2 Kodeksu cywilnego jest dopuszczalna w odniesieniu do umów kredytu, to miernik wartości, do którego strony odnoszą wysokość świadczenia, musi mieć charakter obiektywny. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia jako miernika wartości kursu waluty obcej za podstawę obliczeń powinien być brany zawsze taki sam rodzaj kursu - powinien on mieć charakter jednolity. Innymi słowy, może to być kurs średni, kurs sprzedaży albo kurs kupna, ale w ramach konkretnej umowy wszelkie wyliczenia powinny następować na podstawie jednego rodzaju kursu (np. kursu sprzedaży), tak aby wykluczyć nieznajdujący pokrycia w faktycznych transakcjach spread walutowy. W tym miejscu Rzecznik Finansowy pragnie podkreślić, że nie neguje normalnego zjawiska występującego w warunkach gospodarki wolnorynkowej, polegającego na tym, iż kurs sprzedaży waluty jest wyższy niż kurs jej kupna.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | waloryzacja_umowna | umowa | art.358art. | kodeks_cywilny | kredyt | miernik_wartosci | miernik_wartosci | kurs_waluty | umowa | spread | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 08155716284-05-17(1.19) | 08160500577-05-17(1.19) | 08162613612-05-17(2.71) |

...
(71) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(72) www.bph.pl
...
(73) --- Page 5 ---
...
(74) --- Page 6 ---
...
(75) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(76) 80-175 Gdańsk
...
(77) BankBPH grupa GE Capital
...
(78) Dodam, iż Bank BPH SA umożliwił spłatę rat kredytu w walucie obcej. Od dnia 01.07.2009 r. w przypadku Klientów, którzy podpisali umowę kredytową i wyrazili chęć spłaty rat kredytu w walucie obcej, konieczne było złożenie wniosku o aneks do umowy kredytowej, wprowadzający zmianę sposobu spłaty. Od dnia 26.08.2011 r. weszły w życie postanowienia „Ustawy z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw", zwanej potocznie „ustawą antyspreadową", w związku z czym Bank jest zobowiązany m.in. umożliwić obsługę spłat rat kredytu w walucie kredytu bez ponoszenia przez Kredytobiorcę dodatkowych kosztów z tego tytułu. Każdy przelew walutowy zgodny z walutą denominacji kredytu wchodzący do Banku będzie pomniejszał saldo walutowe kredytu o kwotę przelewu walutowego (jednocześnie Kredytobiorcy mogą nadal spłacać kredyt w złotych polskich przy zastosowaniu kursów Banku). W celu potwierdzenia ww. sposobu działania Banku, na wniosek Kredytobiorcy,
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt | prawo_bankowe | zobowiazanie | kredyt | kredyt | kredytoborca | kredyt | kredyt | kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa | kurs_waluty_banku | kredytoborca

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.79) |

...
(79) jest sporządzany bezpłatny aneks do umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(80) Kurs sprzedaży (kurs spłaty) ustalany jest przez dodanie do Kursu Rynkowego marży Banku, na wysokość której wpływa zmienność kursów walutowych lub ceny, po których Bank może kupić lub sprzedać walutę na rynku międzybankowym. Wysokość marży Banku równa jest 4% Kursu Rynkowego, który stanowi podstawę do wyliczenia danego kursu sprzedaży (kursu spłaty). Kurs kupna (kurs wypłaty) ustalany jest przez odjęcie od Kursu Rynkowego marży Banku, na wysokość której wpływa zmienność kursów walutowych lub ceny, po których Bank może kupić lub sprzedać walutę na rynku międzybankowym. Wysokość marży Banku nie może jednak przekroczyć poziomu 4% Kursu Rynkowego, który stanowi podstawę do wyliczenia danego kursu kupna (kursu wypłaty).
--- Słowa kluczowe: marza | kurs_waluty | marza | marza | kurs_waluty | marza

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.81) |

...
(81) Zaznaczam, iż maksymalny spread, tj. różnica między kursem sprzedaży i kursem kupna waluty indeksacji nie może przekroczyć 8% Kursu Rynkowego, który stanowi podstawę do wyliczenia danych kursów sprzedaży (kursów spłaty) i kursów kupna (kursów wypłaty).
--- Słowa kluczowe: spread | indeksacja

...
(82) Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że sposób ustalania kursu walutowego nie wynika z arbitralnej decyzji Banku, pozostając w ścisłej zależności od zewnętrznego kursu rynkowego (Reuters) i z zastosowaniem ograniczeń co do marży Banku.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | marza

...
(83) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(84) www.bph.pl
...
(85) --- Page 6 ---
...
(86) --- Page 7 ---
...
(87) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(88) 80-175 Gdańsk
...
(89) BankBPH grupa GE Capital
...
(90) Jednocześnie informuję, że z uwagi na utrzymujący się wysoki kurs franka szwajcarskiego, decyzją Zarządu Banku, do 31 grudnia 2016 roku przedłużone zostało obowiązywanie rozwiązań pomocowych dla Kredytobiorców, którzy spłacają kredyty waloryzowane lub indeksowane kursem CHF, do których należy m.in. obniżenie spreadu walutowego do poziomu maksymalnie 2,53% (przed umocnieniem kursu franka szwajcarskiego w styczniu 2015 roku wartość spreadu wynosiła 6,4%).
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_waloryzowany | indeksacja | waluta_obca | spread | spread

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.91) |

...
(91) Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia ww. umowa zawarta w dniu 16.10.2006 r. jest ważna, a Bank nie odnajduje podstaw do spełnienia Pana próśb wyrażonych w pismach z dnia 01.12.2016 r„ z dnia 09.12.2016 r. oraz z dnia 15.12.2016 r.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(92) Wyrażam również przekonanie, że powyższe wyjaśnienia uzna Pan za wystarczające.
...
(93) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(94) *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(95) Z poważaniem
...
(96) INFORMACJE DODATKOWE
...
(97) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(98) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość:
...
(99) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(100) www.bph.pl
...
(101) --- Page 7 ---
...
(102) --- Page 8 ---
...
(103) Bank BPH SA ©BankBPH ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(104) grupa GE Capital
...
(105) 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stan
...
(106) powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com;
...
(107) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053558362-05-17(2.63) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08165522733-05-17(2.57) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28195951574-04-17(2.36) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(108) 3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.66) | 05071818381-05-17(2.49) | 05071818381-05-17(4.57) | 06053558362-05-17(2.64) | 06053735817-05-17(2.43) | 06071814982-05-17(4.59) | 08112733401-05-17(3.8) | 08155716284-05-17(2.58) | 08160500577-05-17(2.57) | 08162613612-05-17(2.109) | 08165522733-05-17(2.60) | 08170940832-05-17(2.82) | 08173701175-05-17(2.82) | 09070541345-05-17(2.30) | 18162405305-05-17(2.55) | 27184533552-04-17(2.54) | 28161343704-04-17(4.24) | 28195951574-04-17(2.46) | 28200144168-04-17(2.49) |

...
(109) 4) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(2.50) | 05071818381-05-17(4.58) | 06053735817-05-17(2.47) | 06074142417-05-17(2.45) | 08162613612-05-17(2.110) | 08170940832-05-17(2.83) | 08173701175-05-17(2.83) | 27184533552-04-17(2.55) | 28200144168-04-17(2.50) |

...
(110) informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(111) 5) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe inform acje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF iTaryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie
...
(112) charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(113) 6) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego
...
(114) sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(115) 80-175 Gdańsk
...
(116) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(117) www.bph.pl
...
(118) owiąca odwołanie od decyzji Banku
...
(119) --- Page 8 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz