Szukaj w dokumentach

v1-08103518271/05/17

Sprawa: 08103518271/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

Spis plikow

1. 1.unww_ | Skan
2. 4.-odpowiedź-unww | Skan
3. 6.odpowiedź-unww | Skan
4. 2.unww_ | Skan


1.unww_

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Niniejszym, składam reklamację na działanie Banku Millennium i wnoszę o zwrot zapłaconej przeze mnie składki z tytułu ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego (ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) w kwocie 3d 0 zł w a z z odsetkami ustawowymi od dnia #.07.2C08r do dnia zapłaty zwrotu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | odsetki

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(1.3) |

...
(4) W dniu #07.2008r. zawarłam z Bankiem Millennium umowę o kredyt mieszkaniowy hipoteczny NR KH, wypłacany w walucie polskiej, a określony w umowie w walucie obcej na kwotę 3o ' ,44 CHF
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(1.4) | 11185816458-05-17(1.23) |

...
(5) Załącznik Nr I kopia umowy kredytu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(6) W § 9ust 8 przedmiotowej umowy kredytowej zawarty został zapis zobowiązujący mnie - przed wypłatą kredytu - do ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego w TUiR CIGNA S.A na pierwszy okres ubezpieczenia, tj. 36 miesięcy, poprzez dokonanie wpłaty z tytułu kosztów ubezpieczenia w kwocie 47$ zł .faktyczna kwota ściągnięta z konia przez Bank Millennium dn. #.07 2008i. Jednocześnie, zgodnie z $)ust 9 umowy kredytu, zobowiązana zostałam do przedłużenia ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego na kolejne 36 miesięcy, w przypadku niespłacenia tegoż wkładu w pierwszym okresie. Następnie na kolejne 36 miesięcy. Składka na pokrycie kosztów ubezpieczana niskiego wkładu własnego pobrana została przez Bank Millennium poprzez automatyczne obciążenie mojego rachunku ,za 36 miesięcy w wysokości )616zł w dniu # 0 7 .2 0 )1 oraz na kwotę I366zł w'dniu 3#07.2014r.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | kredyt | zobowiazanie | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(1.6) |

...
(7) Załącznik N r 2 - szczegóły transakcji bankowych
...
(8) Thkie działanie Banku uznaję za bezpodstawne i rużąco naruszające mój interes, bowiem:
...
(9) -
...
(10) -
...
(11) postanowienia umowy w zakresie opłacania przeze innie składki ubezpieczeniowej nie były ze mną negocjowane (nic były |xvddanc indywidualnym uzgodnieniom; warunki i treść umowy ubezpieczenia nie jest mi znana). Zobowiązanie to (notabene bez wskazanej podsiuwy prawnej) zostało odgórnie narzucone przez Bank Millennium , tym bardziej narzucone - że opłacenie przeze mnie składki ubezpieczeniowej warunkowało wypłatę kredytu;
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | ubezpieczenie | indywidualne_uzgodnienia | umowa | ubezpieczenie | zobowiazanie | ubezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(1.11) |

...
(12) w przedmiotowej spiawic Bank Millennium zawarł klauzulę, która nałożyła na mnie zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia w postaci opłacania kosztów umowy ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych: w określonym z góry przez
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | zabezpieczenie | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt

...
(13) Hank Millennium
...
(14) Oddział bank" til.
...
(15) --- Page 1 ---


4.-odpowiedź-unww

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) DJA-WPft/DS
...
(3) Osoba prowadząca sprawę: Dorota Sycz
...
(4) Odpowiedź na reklamację
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) Szanowna Pani,
...
(6) Warszawa, 101 0.2016 r.
...
(7) •>
...
(8) W odpowiedzi na Pani pismo, dotyczące kredytu hipotecznego (numer Umowy Kf wyjaśniamy:
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(9) Pizypominamy, że zgodnie z Wnioskiem kredytowym nr z dnia ,2008 r. wnioskowała Pani o kredyt hipoteczny w łącznej wysokości 63 ODD,CO PLN na zakup nieruchomości, zaznaczając jednocześnie jako walutę kredytu „CUP" oraz jako formę dodatkowego zabezpieczenia ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Z uwagi n3 wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu tj. 69 200,00 wyniosła 98,27% w stosunku do wartości nieruchomości, niezbędne było ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia. Brak ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu skutkowałby otrzymaniem kredytu w maksymalnej wysokości 55 360,00 PLN. Niemniej jednak zdecydowała się Pani na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Posiadała Pani również świadomość, że środki na pierwszą opłatę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu wtasnego muszą zostać przez Panią zapewnione na koncie przed uruchomieniem kredytu • 55 ust 7 Regulaminu kredytowania osób fizycznych w ramach
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_krajowa | nieruchomosc | kredyt | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | art.69 | nieruchomosc | zabezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | regulamin | kredyt

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(2.8) |

...
(10) usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A (dalej: Regulamin).
...
(11) W umowie wprost zostało określone saldo, przy którym kredyt nie jest już objęty ochroną ubezpieczeniową (S 9 pkt 7): „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielenia kredytu stanic się równe ls*> niższe niż 55360,00 PLN, stanowi ubezpieczenie kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym Kredytobiorcy na podstawie umowy zawartej przez Bank Millennium S.A. z TU InterRIsk SA. Natomiast S 9 pkt 9 Umowy stanowi, że „Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | ubezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | umowa | umowa

...
(12) Bank Millennium SA v/ww.bankmillennlum.pl ul. Stanisława Żaryna 2A, 07. S93 Warszawa TeleMillennium 801 331 331
...
(13) Szanowna Pani
...
(14) --- Page 1 ---


6.odpowiedź-unww

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) n
...
(3) ! v**
...
(4) iS
...
(5) P r:
...
(6) t?« Sr
...
(7) - ;• ?y
...
(8) If *• Vi
...
(9) Mie ulega wiem wątpliwości, że dokonując analizy wiążącej strony umowy, należy mleć na względzie zarówno stan faktyczny i prawny istniejący w chwili zawarcia te) umowy, jak również okoliczności, w których doszło do jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: umowa | stan_prawny | moment_zawarcia_umowy | umowa

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(4.8) |

...
(10) Wyjaśniamy dodatkowo, że wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko, co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Dlatego też, wyroki sądów , na które się Pani powołuje nię może stanowić podstawy roszczeń wobec Banku Millennium S.A.
--- Słowa kluczowe: wyrok_prawomocny | strony_sporu

...
(11) Nadmienić należy, 2e w sytuacji, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu osiągnie poziom określony w Umowie, dodatkowe zabezpieczenie w postaci Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie będzie wymagane, n Bank zaprzestanie Jego pobierania.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(4.10) |

...
(12) W świetle powyższych wyjaśnień nie -widzimy podstaw do uznania Pan reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(13) W razie dalszych wątpliwości co do stanowiska Banku, ma Pani możliwość odwołania się. Poniżej szczegółowa informacja odnośnie liybu odwoławczego.
...
(14) Kierująca Zespołem Produktów Hipotecznych Departament Jakości
...
(15) Tryb odwoławczy
...
(16) Informujemy, że istnieje możliwość:
...
(17) a. Odw-olania się do Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na ztożoną reklamację. Odwołanie można ziozyć w formie pisemnej: osobiście w dowolnej Placówce Banku, listownie na adres siedziby Barku z dopiskiem Reklamacje, za pośrednictwem Millenet; a także w formie ustnej podczas wizyty w Placówce Banku lub telefonicznie nr 801 331 331. Bank na podstawie reklamacji złożone) w Placówce Banku sporządza protokół.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(18) b. Skierowania sprawy do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który działa przy Związku Banków Polskich, w zakresie roszczeń określonych w Regulaminie Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich.
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(19) c. Zwrócenia się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w przypadku posiadania statusu konsumenta.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(20) 3
...
(21) Bank Millennium SA www.baiikmiUennium.pl ul. Stanisława źaryna ZA. OŻ-593 Warszawa TeleMilłcnnium 001 331 331
...
(22) --- Page 1 ---


2.unww_

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Rank Millennium towarzystwie ubezpieczeniowym, w określonym /. góry okresie ubezpieczeniowym i w określonej z góry składce ubezpieczenia. Stroną przedmiotowej umowy ubezpieczenia był jedynie Bank Millennium i ubezpieczyciel. Moja rola. jako kredytobiorcy, sprowadzała się jedynie do ponoszenia kosztu objęcia ochroną ubezpieczeniową, którą dc facto objęty był jedynie Bank, hędący jednocześnie jedynym jej beneficjentem:
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(3.2) |

...
(3) - nic zostałam poinformowana przez Bank Millennium o warunkach ubezpieczenia, a w szczególności o wpływie zawarcia takiej umowy na moją sytuację, tj. o tym, ze w momencie ziszczenia się zdarzenia ubezpieczeniowego i wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela na rzecz Ranku (strony umowy), nadal będę zobowiązana (odpowiedzialność regresowa) do spłaty zaciągniętego kredytu, z tą jedynie zmianą, ze na rzecz zakładu ubezpieczeń (do wysokości wypłaconego przez mego odszkodowania). W związku z tym, uznawałam . że d/jęki umowie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (której koszt zawarcia poniosłam), w sytuacji wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego (braku spłaty kredytu) bylibyśmy zwolnieni (także wobec ubezpieczyciela) od części zobowiązania kredytowego pokrytego przez, zakład ubezpieczeń w ramach wypłaconego bankowi odszkodowania.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | zobowiazanie | regres | kredyt | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | zobowiazanie | kredyt | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(3.3) |

...
(4) Stąd, zachowanie Banku polegające na nie udzieleniu mi informacji przy zawieraniu umowy kredytowej (odnośnie zapisów dotyczących zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) było nierzetelne i nieuczciwe, odbiegające od obowiązujących standardów.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(3.4) |

...
(5) Zdaniem Sądu, w tożsamej do będącej przedmiotem niniejszej reklamacji sprawie: „(...) stawianie
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) pozwanemu bankowi zarzutu niedoinformowania, dezorientacji, wywołania u konsumenta błędnego przekonania oraz wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, jako działania ewidentnie sprzecznego z dobrymi obyczajami i przez to rażąco naruszającego interesy konsumenta, jest jak najbardziej uzasadnione.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(7) - umowa zabezpiecza wyłącznic interes banku, który przerzuca ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na mnie, kredytobiorcę. W chwili zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bank miał otrzymać spłatę kredytu, zaś moja sytuacja (kredytobiorcy, który finansuje ubezpieczenie) nic uległaby zmianie, gdyż nadal pozostaję zobowiązana do spłaty całego kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | zabezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | zobowiazanie | kredyt

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(3.7) |

...
(8) W konsekwencji, pomimo, że to ja miałam obowiązek ponosić ciężar pokrycia kosztu ubezpieczenia, nic dzięki temu nic zyskałam (zgodnie z orzecznictwem: „ (...) nic można uznać, iż zyskiem konsumentów jest w tym wypadku sam fakt udzielenia kredytu, gdyż raki sposób przedstawiania tej sytuacji sugeruje jakoby bank udzielając kredytu nic nie zyskiwał, a przecież ■ mając na uwadzejego oprocentowanie -jest to oczywiście działalność czysto zarobkowa". Wyrok Sądu
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | konsument | kredyt | kredyt | oprocentowanie

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(3.8) |

...
(9) Rejonowego dla Warszawy, sygn. akt V Ća 2187/14).
...
(10) Występująca w tym przypadku nierównoważność świadczeń jest sprzeczna z naturą umów wzajemnych. Zgodnie z przywołanym wyżej Wyrokiem: „(...) z treści generalnej ubezpieczenia kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym kredytobiorcy, udzielanych przez Iłank. nie wynika konieczność obciążania składką ubezpieczeniową kredyfobioivvw. zwłaszcza. Ze stronami umowy był
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | umowa

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(3.10) |

...
(11) pozwany bank oraz ubezpieczyciel. Strona pozwana pobierając z ruchunku bankowego swoich klientów środkifinansowe obciążała ich odpowiedzialnością za realizację powziętych przez siebie zobowiązań, na kształt których nie mieli oni zresztą Żadnego wpływu. ",
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(12) W sytuacji tej, niewątpliwie doszło do braku ekwiwalentności świadczeń. Bank niezasadnie obciążył mnie kosztami umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, tym bardziej, że nic nie zyskałam dzięki temu obowiązkowi. Bank działa w obrocie, mając na względzie wypracowanie zysku i z tego zysku powinien pokrywać ewentualne koszty umowy ubezpieczenia zabezpieczającej jego interesy. Bank nie powinien przerzucać ua mnie, konsumenta lyzyka prowadzenia swojej działalności gospodarczej.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | ubezpieczenie | zabezpieczenie | konsument

--- Podobne akapity: 28161008473-04-17(3.27) |

...
(13) Dodatkowo, moje stanowisko znajduje potwierdzenie w piśmiennictwie oraz w orzecznictwie sądów, m.in.:
...
(14) - wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Sródmieścia z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. akt 1C 494/11), w
...
(15) którym orzeczono, źc „Za niedopuszczalne uznać należało obciążanie klientów przez stronę pozwaną
...
(16) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz