Szukaj w dokumentach

v1-06053558362/05/17

Sprawa: 06053558362/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

Spis plikow

1. 2017.02.16reklamacja80143034 | Skan
2. 2017.02.16odpowiedz80143034.compressed | Skan


2017.02.16reklamacja80143034

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH S.A.
...
(3) Reklamacja -brak podstawy prawnej udzielenia kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | kredyt

...
(4) Dotyczy umowy nr AECE/71003006 z dnia 27.10.2003r. (zwanej dalej “Umową”).
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(5) Niniejszym kwestionuję podstawę prawną udzielenia mi przez Bank kredytu na podstawie Umowy z tego powodu, e nie doszło do udostępnienia mi wymienionej w § 1 ust 1 Umowy kwoty kredytu w walucie CHF, a w to miejsce udostępniono mi kwotę kredytu w walucie polskiej powstałą w wyniku przeliczenia kwoty kredytu wyra onej w walucie CHF wg kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | umowa | umowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

--- Podobne akapity: 06114323264-05-17(1.4) |

...
(6) Umowa kredytu w takiej postaci, w jakiej została zawarta między mną a Bankiem, nie przewidywała w ogóle mo liwości uruchomienia kredytu w walucie CHF (kwota kredytu domyślnie miała być oddana do mojej dyspozycji w walucie polskiej), co przy jednoczesnym wyra eniu kwoty kredytu w umowie w walucie CHF oznacza złamanie przez Bank zasady walutowości obowiązującej w kodeksie cywilnym do 20 stycznia roku 2009.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | umowa | waluta_obca | zasada_walutowosci | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 06114323264-05-17(1.5) | 27155758175-04-17(1.8) |

...
(7) Art. 358 kodeksu cywilnego w brzmieniu z dnia zawarcia mojej umowy stwierdza:
--- Słowa kluczowe: art.358 | kodeks_cywilny | umowa

...
(8) “§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim.”
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(9) Wyjątkiem wspomnianym w w/w paragrafie kc jest prawo dewizowe, które zezwala na obrót dewizowy, jednak e tylko po spełnieniu odpowiednich warunków.
...
(10) Umowę mo na uznać za wchodzącą w zakres prawa dewizowego, o ile spełnia ona wymogi definicji obrotu dewizowego.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(11) Ustawa prawo dewizowe definiuje obrót dewizowy w art.2 pkt.18 w następujący sposób:
...
(12) “18) obrotem wartościami dewizowymi w krajujest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynnościprawnejpowodującej lub mogącejpowodować dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności.”
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca

...
(13) W mojej ocenie moja Umowa nie jest umową dewizową z klauzulą usługi kantorowej, a ze względu na brak w niej rzeczywistego obrotu dewizowego, polegającego chocia by na udostępnieniu mi kwoty kredytu, zawartej w § 1 Umowy i wyra onej w walucie obcej, na
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt | umowa | waluta_obca

--- Podobne akapity: 06114323264-05-17(1.13) | 13125332891-05-17(1.46) | 27155758175-04-17(1.16) |

...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) rachunek walutowy stanowiący moją własność, umowa ta nie podlega pod prawo dewizowe, które uzale nia swoją jurysdykcję właśnie od wymogu wystąpienia faktycznego obrotu walutami obcymi.
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca

...
(17) Jednocześnie pozwolę sobie zauwa yć, e pozorne operacje dewizowe są obejściem prawa w zakresie zasady walutowości, natomiast zignorowanie lub próba obejścia zasady walutowości stanowi powa ne złamanie prawa.
--- Słowa kluczowe: zasada_walutowosci | zasada_walutowosci

...
(18) W związku z powy szym nale y więc stwierdzić, e moja Umowa jest konstrukcją niezgodną z prawem Rzeczypospolitej Polskiej sprzed stycznia 2009 roku i jako taka podlega pod bezwzględne sankcje art.58 §1 kc czyniąc całą moją Umowę na mocy prawa niewa ną.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(19) Jednocześnie wskazuję, i moja umowa zawiera zapisy, które, odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych mi zasadach, ra ąco naruszają moje interesy jako konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | konsument

...
(20) 1. Zapis § 7 ust 3 Umowy stanowiący, i kwota udzielonego w walucie CHF zostanie przeliczona na walutę PLN w dniu uruchomienia kredytu za pomocą kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty,
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 27155758175-04-17(1.27) |

...
(21) 2. Zapis §10 ust. 6 Umowy stanowiący, i raty kredytu spłacane są w złotych wg kursu sprzeda y waluty denominacji z tabeli kursowej Banku z dnia płatności raty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | tabela_kursowa_banku | rata

--- Podobne akapity: 06114323264-05-17(1.22) |

...
(22) Powy ej przywołane zapisy umowne:
...
(23) 1. nie stanowią głównego świadczenia stron umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(24) 2. nie były ze mną indywidualnie uzgadniane, poniewa są częścią wzorca umownego
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy

...
(25) stosowanego przez Bank do zawierania tak e z innymi klientami identycznych pod
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien

...
(26) względem stosowanego wzorca umownego umów o kredyty “denominowane”
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | kredyt

...
(27) 3. ra ąco naruszają moje interesy jako konsumenta z tego powodu, e Bank nie zapoznał
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(28) mnie w dniu zawierania Umowy z zasadami, na których ustalane są kursy waluty denominacji publikowane przez Bank w tabeli kursów walut, co oznacza, i Bank przyznał sam sobie, na mocy Umowy, nieodwołalne prawo do dowolnego decydowania o ostatecznej i nieznanej w dniu zawarcia Umowy wysokości udostępnionego mi kredytu oraz o wysokości rat kredytowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz co jednocześnie jest ra ącym naruszeniem równowagi między stronami Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | kurs_waluty | umowa | moment_zawarcia_umowy | kredyt | kredyt | strony_sporu | umowa

--- Podobne akapity: 06114323264-05-17(1.29) | 27155758175-04-17(1.32) |

...
(29) Jako e przywołane powy ej zapisy umowne odwołujące się kursów walut z tabeli kursowej Banku (ustalanych na nieznanych mi zasadach) jako abuzywne nie są dla mnie wią ące w myśl art. 385(1] kodeksu cywilnego, fakt ten czyni całą moją umowę niewa ną, z tego względu, e po usunięciu w/w abuzywnych zapisów z treści Umowy staje się ona niewykonalna, poniewa nie opisuje sposobu przeliczenia kwoty kredytu na walutę PLN w dniu wypłaty, stanowiąc jednocześnie, zgodnie z § 7 ust.l Umowy, e kredyt zostanie uruchomiony w walucie polskiej oraz nie opisuje sposobu przeliczenia rat kredytu wyra onych w walucie CHF na walutę PLN stanowiąc jednocześnie, e raty kredytu zgodnie z § 10 ust. 1 Umowy są spłacane w złotych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | klauzula_niedozwolona | art.385art. | kodeks_cywilny | umowa | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | waluta_krajowa | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | umowa | waluta_krajowa

...
(30) Jednocześnie przypominam, i kodeks cywilny nakazuje oceny abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.30) | 06114323264-05-17(1.31) | 10133232481-05-17(1.22) | 13125332891-05-17(1.81) | 13144135262-05-17(1.49) | 27085017197-04-17(1.21) | 27155758175-04-17(1.34) | 27184533552-04-17(1.30) | 28084018994-04-17(1.24) | 28183428137-04-17(1.88) |

...
(31) --- Page 2 ---
...
(32) --- Page 3 ---
...
(33) 385[2] kc), a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, i kwestionowane przeze mnie powy ej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z Kredytobiorcą, cię ar dowodu spoczywa na tym, kto się na tą okoliczność powołuje (art. 385[1] §4 kc).
--- Słowa kluczowe: art.385 | postanowienie_umowne | indywidualne_uzgodnienia | kredytoborca | art.385art.

...
(34) Wskazuję równie , i konstrukcja mojej Umowy, nakazująca Bankowi wypłacić kredyt wg kursu kupna z tabeli kursowej Banku, oraz nakazująca Kredytobiorcy spłacać raty kredytu wg kursów sprzeda y z tej samej tabeli kursowej Banku (przy czym kurs kupna jest w danej tabeli z danego dnia zawsze ni szy, ni kurs sprzeda y) jest sprzeczna z definicją kredytu opisaną w art. 69 ust. 1ustawy prawo bankowe, poniewa zakładając nawet hipotetycznie niezmienność kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu przez cały przewidziany w Umowie okres spłaty kredytu, Kredytobiorca będzie zmuszony na mocy Umowy zwrócić do Banku udostępniony kapitał (który stanowi wyra ona w PLN kwota wypłaty kredytu w dniu jego uruchomienia), odsetki, prowizję od udzielenia kredytu, oraz dodatkowy koszt kredytu wynikający z istnienia ró nicy między kursem sprzeda y, a kursem kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu. Tak więc zastosowana przez Bank konstrukcja mojej Umowy powoduje, e Kredytobiorca - nawet przy zało eniu niezmienności kursów walut z dnia wypłaty kredytu przez cały okres spłaty kredytu - będzie zmuszony zwrócić do Banku ZAWSZE kwotę większą, ni udostępniony kapitał, prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | tabela_kursowa_banku | kredytoborca | kredyt | tabela_kursowa_banku | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | kredyt | umowa | kredyt | kredytoborca | umowa | waluta_krajowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | umowa | kredytoborca | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | odsetki

--- Podobne akapity: 06114323264-05-17(1.32) |

...
(35) Taki mechanizm denominacji jest więc w oczywisty sposób sprzeczny z ustawą prawo bankowe, co na mocy art. 58 §1 i §2 kodeksu cywilnego pozwala mi stwierdzić niewa ność tych zapisów mojej Umowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzeda y waluty CHF z tabeli kursowej Banku, co z kolei prowadzi do uznania całej Umowy za niewa ną - jako w tej sytuacji niewykonalną.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | kodeks_cywilny | umowa | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa

--- Podobne akapity: 06114323264-05-17(1.33) | 27155758175-04-17(1.40) | 28183428137-04-17(1.94) |

...
(36) Z uwagi na to, i moja Umowa jest ze względów wy ej wymienionych niewa na, w ramach niniejszej reklamacji wnoszę o przedstawienie przez Bank propozycji rozliczenia świadczeń wzajemnych wynikającego z faktu, e moja Umowa jest na mocy prawa niewa na.
--- Słowa kluczowe: umowa | reklamacja | umowa

...
(37) Wnoszę tak e, aby Bank dokonał wyliczenia sumy wszystkich dotychczas wpłaconych przeze mnie do Banku środków zaksięgowanych przez Bank w ramach spłaty kredytu z tytułu Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(38) Zwracam przy tym uwagę, i Bank w ramach rozliczenia świadczeń wzajemnych jest zobowiązany do zwrócenia mi wszystkich wpłat dokonanych dotychczas w walucie CHF (o ile takowe miały miejsce) dokonując albo zwrotu tych wpłat na moje konto walutowe, lub zwracając mi te środki w walucie polskiej wg średniego kursu NBP waluty CHF z dnia dokonania zwrotu.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_obca | waluta_obca

...
(39) Jednocześnie zwracam uwagę Banku na fakt, e odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd mo e zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(40) Przypominam, e prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak równie uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(41) --- Page 3 ---
...
(42) --- Page 4 ---
...
(43) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(44) b) zasadę Lexspecialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym
...
(45) samym czasie) nale y stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(46) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(47) d) zało enie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 20iir. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(48) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 20i5r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(49) Z powa aniem,
...
(50) --- Page 4 ---


2017.02.16odpowiedz80143034.compressed

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bonk BPH SA
...
(3) ul płk Jono Połubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 22.02.2017 r.
...
(5) BankBPH grupa GE Capital
...
(6) i Nadano w PP Warszawa W iO l do.a 24 02 2017 r
...
(7) dotyczy sprawy nr 80143034 dotyczy rachunku nr 620071003006
...
(8) Szanowni Państwo,
...
(9) W odpowiedzi na Państwa korespondencję z dnia 16.02.2017 r„ dotyczącą uchylenie od skutków prawnych zawartej umowy, bardzo proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) Uprzejmie informuję, że w związku z zawarciem umowy nr AECE/71003006, Bank udzielił Państwu kredytu na warunkach opisanych ww. dokumencie. Zapisy umowy stanowią, że kwota kredytu została wyrażona w walucie CHF, zaś wypłata nastąpiła w walucie PLN. Zgodme z umową, strony wykorzystały w praktyce przewidzianą w art. 3581 §2 Kodeksu cywilnego, waloryzację umowną zobowiązania pieniężnego. W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada swobody umów wyrażona w art. 353 ust. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą strony mogą zawrzeć umowę na określonych, dowolnych warunkach, zakładając, że warunki te me są niezgodnie z obowiązującym prawem. Możliwość denominowania lub indeksowania kredytu do waluty obcej jest dopuszczalna zarówno na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, jak i była dopuszczalna na gruncie przepisów dotychczasowych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | umowa | art.358art. | kodeks_cywilny | waloryzacja_umowna | umowa | zobowiazanie | zasada_swobody_zawierania_umow | art.353 | kodeks_cywilny | umowa | nie_ma_czegos_takiego_jak_denominowanie | indeksacja | kredyt | waluta_obca

...
(11) Z samej istoty umowy kredytu w walucie obcej wynika, że o ile Strony nie umówiły się inaczej, to wszelka zmiana i wahania kursowe wpływają na ciążący na Kredytobiorcy wymior zobowiązania, natomiast wpływ kursów walut na ostateczną kwotę spłaty kredytu w obcej walucie jest ich nieodłączną cechą. Nadto każda osoba działająca z należytą starannością powinna mieć świadomość istnienia ryzyka kursowego i jego konsekwencji, w szczególności w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego, który z zasady zawierany jest na duże kwoty
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca | umowa | kredytoborca | zobowiazanie | kurs_waluty | kredyt | ryzyko_kursowe | kredyt

...
(12) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk Jano Połubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdońsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260 NIP: 675-000-03-84 Kapitał zakłodowy i wpłacony 148 498 800 zł
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(13) www bph.pl
...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) III
...
(17) Bonk BPH SA
...
(18) ul płk Jana Pałubickiego 2
...
(19) 80-175 Gdańsk grupo GE Capitol
...
(20) i następnie jest przez Kredytobiorcę spłacany przez wiele lat. Kredyt ma charakter długookresowy, a spłata rat kredytowych dokonywana jest systematycznie w odstępach comiesięcznych. Wykorzystując waloryzację kredytu do franka szwajcarskiego uzyskano w miarę stabilną podstawę do długookresowego utrzymania stałej siły nabywczej wartości pieniężnych udzielonych w kwocie kredytu. Jednocześnie systematyczny obowiązek spłaty poszczególnych rat kredytowych pozwala w założeniu na utrzymanie tej siły nabywczej bez szkody dla Stron, bowiem teoretyczne zawyżenie raty kredytowej wynikającej ze wzrostu kursu franka szwajcarskiego, winno być rekompensowane obniżeniem tej raty w innym okresie czasu, w którym kurs franka uległby obniżeniu.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt

...
(21) Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego Kredytobiorca ma obowiązek zwrócić kwotę wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, prowizjami w określonych terminach. Przytoczony zapis Prawa bankowego nie zawiera pojęcia kosztów związanych z indeksacją bądź denominacją kredytu, co nie oznacza, że są one niedopuszczalne. Zgodnie ze wspomnianą zasadą swobody umów, strony mogą zawrzeć umowę na dowolnych warunkach, zakładając, że warunki te me są niezgodnie z obowiązującym prawem. Mając na uwadze powyższe, ort. 69 Prawa bankowego nie może być interpretowany jako zakazujący indeksowania bądź denominowania kredytu do waluty obcej.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt | odsetki | prawo_bankowe | indeksacja | kredyt | zasada_swobody_zawierania_umow | umowa | art.69 | prawo_bankowe | indeksacja | nie_ma_czegos_takiego_jak_denominowanie | kredyt | waluta_obca

...
(22) Dodatkowo, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22.01.2016 r. (I CSK 1049/14) Kredytobiorca zwraca wykorzystaną sumę kredytu, przy czym w związku z kursem waluty obcej może być ona odpowiednio wyższa do relacji waluty obcej. Oznacza to, że Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu bankowi sumy pierwotnie wykorzystanego kredytu, ale suma ta (w całości lub części) może mieć inną (wyższą) wartość rynkową w okresie spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | kredytoborca | kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | kredytoborca | zobowiazanie | kredyt | kredyt

...
(23) Odnosząc się do tematu ustalania kursów walut wyjaśniam, że kursy kupna/sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego minus/plus marża kupna/sprzedaży. W przypadku Państwa umowy kredytu marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | waluta_krajowa | tabela_kursow_nbp | marza | umowa | kredyt | marza | marza | waluta_krajowa | tabela_kursow_nbp

...
(24) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(25) www.bph.pl
...
(26) BankBPH
...
(27) --- Page 2 ---
...
(28) --- Page 3 ---
...
(29) I III
...
(30) Bank BPH SA
...
(31) ul, płk Jana Pałubickiego 2
...
(32) 80-175 Gdańsk grupo GECoprtol
...
(33) obowiązywania wyliczonych marż, a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków, na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż.
--- Słowa kluczowe: marza | stosowanie_postanowien | marza

...
(34) Ww. banki to:
...
(35) - PKO BP SA (kurs na stronie PKO BP z datą ostatniego dnia roboczego),
...
(36) - Pekao SA (kurs na stronie PEKAO z datą ostatniego dnia roboczego),
...
(37) - Bank Zachodni WBK SA (kurs na stronie BZ WBK z datą ostatniego dnia roboczego),
...
(38) - Millennium Bank SA (kurs na stronie MILLENIUM z datą ostatniego dnia roboczego),
...
(39) - Citibank Handlowy Polska SA (kurs na stronie CITIBANKU z datą przedostatniego dnia roboczego).
...
(40) Jeżeli w danym Banku kurs jest ogłaszany kilka razy, to kurs jest brany aktualny na moment wyliczania tych marż. W przypadku, gdyby którykolwiek z ww. banków zaprzestał ogłaszania kursów kupna/sprzedaży walut, Zarząd Banku podejmie decyzję o dołączeniu do listy banków referencyjnych innego banku. Mając na uwadze powyższe informuję, że stosowane kursy nie są wyliczane na podstawie jednostronnej i arbitralnej decyzji Banku BPH. Kursy ustalane są w oparciu o czynniki zewnętrzne, niezależne od Banku i tym samym wykluczona zostaje
--- Słowa kluczowe: marza | stosowanie_postanowien

...
(41) jakakolwiek decyzyjność i uznaniowość Banku w tym zakresie, potencjalnie godząca w interesy konsumentów. Dodam, że zasady ustalania kursów zostały uzgodnione w łączącej Państwa z Bankiem umowie.
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa

...
(42) Nawiązując do kwestii zapisów niedozwolonych informuję, że zgodnie z art. 3852 Kodeksu cywilnego, oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Podpisując umowę kredytu oświadczyli Państwo, że zapoznali się ze wszystkimi jej warunkami, postanowieniami właściwych regulacji wewnętrznych i wyrazili na nie zgodę. Natomiast zgodnie z §11 pkt. 3 umowy kredytu oświadczyli Państwo, że postanowienia umowy są indywidualnie uzgodnione. Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 3851 §1 Kodeksu cywilnego konsumenta nie wiążą jedynie postanowienia nie uzgodnione indywidualnie.
--- Słowa kluczowe: art.385art. | kodeks_cywilny | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | umowa | umowa | umowa | kredyt | umowa | kredyt | postanowienie_umowne | art.385art. | kodeks_cywilny | konsument | postanowienie_nie_uzgodnione_indywidualnie

...
(43) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdońsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260 NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(44) www.bph.pl
...
(45) BankBPH
...
(46) --- Page 3 ---
...
(47) --- Page 4 ---
...
(48) IIII
...
(49) Bank BPH SA ©BankBPH ul. płk Jana Pałubickiego 2
...
(50) 80-175 Gdańsk grupo GECapitol
...
(51) Podsumowujqc, umowa kredytu jest realizowana prawidłowo, zgodnie z zapisami w niej zawartymi. Bank nie podziela Państwa wniosku w przedmiocie braku podstaw prawnych do zawarcia umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(52) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych,
...
(53) komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych), a także pod adresem
...
(54) KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL. •opłata za połgczemejest zależno od taryfy danego operatora
...
(55) Z poważaniem
...
(56) Specjafato V Anno Dunajsko^ ^
...
(57) 2 upewoam»niQ Bon*kuu8PH
...
(58) e-mail:
...
(59) INFORMACJE DODATKOWE
...
(60) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynqć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(61) P o n a d to , w ra z ie m e z a a k c e p to w a m a d e c y z ji B a n k u lu b n ie z a d o w o le n ia z u z y s k a n y c h w y ja ś n ie ń , m a jq Państwo możliwość:
...
(62) 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiqca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztq tradycyjnq na adres korespondencyjny Banku lub pocztq elektromcznq na adres: rzecznik klientow@ge.com;
...
(63) 2) zwrócenia się o bezpłatnq pomoc prawnq do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów. bqdź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje znajdujq się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08165522733-05-17(2.57) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28195951574-04-17(2.36) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(64) 3) wystqpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczqce Rzecznika Finansowego dostępne sq na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.66) | 05071818381-05-17(2.49) | 05071818381-05-17(4.57) | 06053735817-05-17(2.43) | 06071814982-05-17(4.59) | 08112733401-05-17(3.8) | 08155716284-05-17(2.58) | 08160500577-05-17(2.57) | 08162613612-05-17(2.109) | 08163036736-05-17(2.108) | 08165522733-05-17(2.60) | 08170940832-05-17(2.82) | 08173701175-05-17(2.82) | 09070541345-05-17(2.30) | 18162405305-05-17(2.55) | 27184533552-04-17(2.54) | 28161343704-04-17(4.24) | 28195951574-04-17(2.46) | 28200144168-04-17(2.49) |

...
(65) 4) z ło ż e n ia w n io s k u o p o d d a n ie p o w s ta łe g o s p o ru p o d ro z s trz y g n ię c ie B a n k o w e g o A r b itr a ż u Konsumenckiego przy Zwiqzku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(66) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260 NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(67) www bph pl
...
(68) --- Page 4 ---
...
(69) --- Page 5 ---
...
(70) I 11 I
...
(71) Bank BPH SA
...
(72) ul płk Jana Pałubickiego 2
...
(73) 80-175 Gdańsk grupo GE Capitol
...
(74) 8.000.00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne sq na stronie internetowej www.zbp.pl;
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | regulamin

...
(75) 51 złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF iTaryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl. zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzulo posiada wyłącznie charakter informacyjny i me stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(76) 6) Wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(77) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP 675-000-03-84 Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(78) www.bph.pl
...
(79) BankBPH
...
(80) --- Page 5 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz