Szukaj w dokumentach

v1-08140738183/05/17

Sprawa: 08140738183/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: W związku z brakiem odpowiedzi na reklamację, w której była propozycja rozliczenia długu, a tym samym przyznaniem mi racji składałem reklamacje dotyczące bezprawnego straszenia windykacją.

Spis plikow

1. bezprawne-wysyłanie-wezwania-do-zapłaty-rek348723123 | Skan


bezprawne-wysyłanie-wezwania-do-zapłaty-rek348723123

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) W związku z tym, e mbank nie odpowiadając na pismo (poni ej) uznał reklamację i ądania tam zawarte, ajednocześnie wysyłał mi bezprawne wezwania do zapłaty to powstała ta reklamacja:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Dotyczy:
...
(4) mBank S.A. Senatorska 18 00-950
...
(5) Stwierdzenie nieważności umowy i wezwanie rozliczenia wzajemnego.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(6) Braku odpowiedzi na pytania z reklamacji z dnia 01.02.2016 i z dnia 25.12.2015, w których została podnoszona kwestia braku podstaw prawnych do zawarcia z nam i umowy kredytowej.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt

...
(7) Uzasadnienie:
...
(8) Na mocy Art. 8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uznaję iż bank rozpatrzył niniejszą reklamację w całości zgodnie z naszą wolą, a tym samym przyznał iż w dniu zawarcia umowy 00096222/2006 nie miał ku
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja | moment_zawarcia_umowy

...
(9) temu podstaw prawnych.
...
(10) Prosiliśmy o wyjaśnienie definicji „kredytu waloryzowanego" obowiązującego w dniu podpisania umowy czyli 03.03.1015. Podnoszony był również zarzut złamania prawa dewizowego. Brak odpowiedzi na te pytania jest świadomym przyznaniem nam racji.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | umowa

...
(11) Mając na uwadze powyższe stwierdzamy nieważność umowy i wzywamy bank do wzajemnego rozliczenia w terminie siedmiu dni od dnia złożenia niniejszego pisma.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(12) Rozliczenie:
...
(13) Bank oddał nam do dyspozycji 76000 PLN, na dzień złożenia niniejszego pisma kwota kredytu została spłacona do wysokości 61241,01 PLN. Do spłaty pozostaje 14758,99 PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 04104908176-05-17(2.16) | 25200401832-04-17(1.58) | 25200401832-04-17(1.74) |

...
(14) W przypadku braku odpowiedzi ze strony banku uznajemy, że bank przychyla się do naszych żądań ijednocześnie uzgadnia z nami rozłożenie pozostałej do spłaty części kredytu w stu nieoprocentowanych ratach płatnych do dziesiątego dnia każdego miesiąca poczynając o 1 . .
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(15) mKiosk mBanku S.A. Centrum Handlowe Sami Stok
...
(16) Ul. Sami Stok 2. 43-300 Bielsko Biała
...
(17) tel. *48 33 486 33 56
...
(18) mi
...
(19) Bielsko-Biała dnia 10.03.2016
...
(20) 7 nnwajaniem
...
(21) 9
...
(22) --- Page 1 ---
...
(23) --- Page 2 ---
...
(24) bezprawne wysyłanie wezwania do zapłaty. REK348723123
...
(25) Poniedziałek, 22 Sierpnia 2016 12:15 Szanowni Państwo,
...
(26) to co się dzieje w mbanku jest już poniżej wszelkiej krytyki.
...
(27) Wysłaliśmy z żoną 10. marca br do banku reklamację z propozycją rozwiązania sporu. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, tym samym na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - mówi o tym:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(28) Art. 8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(29) Sami Państwo informują, że
...
(30) "Maksymalny czas rozpatrzenie reklamacji złożonej od dnia 11.10.2015r. - nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji."
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(31) Wielkokrotnie zwracałem na to uwagę
...
(32) - 4 maja 2016 - email (REK399054048) - brak odpowiedzi
...
(33) -1 czerwca 2016 email - dopisane do reklamacji REK550048640 (nie wiem co to za reklamacja!!) - brak odpowiedzi
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(34) -17 czerwca 2016 - email - odpowiedź w dniu 19 lipca (czyli kilka dni po ustawowym terminie!!), że mi państwo wysłali odpowiedź w formie elektronicznej. Ta forma jest niedopuszczalna, gdyż zgodnie z w/w ustawą
...
(35) Art. 5. 1. Po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(36) 2. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, podmiot rynku finansowego może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.
...
(37) Zacytuję fragment z datami, które odpowiadają na mojego emaila -" 20 stycznia 2016, 1 lutego 2016,29 lutego 2016, 15 marca 2016, 12 kwietnia 2016."
...
(38) Z definicji odpowiedzi udzielone przed 10 marca, nie mogą dotyczyć reklamacji, która została zgłoszona i nie mogę dotyczyć zaproponowanego sposobu rozwiązania sporu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(39) Nadmienię, że zgodnie z informacjami przekazanymi mi przez mbank w dniu 12.08.2016 "do wyznaczenia czasu odpowiedzi na Pana reklamację bierzemy pod uwagę datę
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(40) jej wpływu.
...
(41) Data rejestracji reklamacji, to dzień kiedy fizycznie zarejestrowaliśmy Pana zgłoszenie i nadaliśmy mu numer, nie nie ma ona wpływu na datę rozpatrzenia przez nas reklamacji."
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | reklamacja | reklamacja

...
(42) Niewłaściwa forma, odpowiedź w innym temacie i przekroczony termin - złamanie ustawy, tym samym odpowiedź z dnia 19 lipca nie może być uznana chociażby z formalnego punktu widzenia.
...
(43) -1 sierpnia 2016 - email - brak odpowiedzi na reklamację z dnia 1 czerwca dopisaną do reklamacji REK550048640został zarejestowany pod numerem - REK358881806. Dodam tylko, że ostatnia odpowiedź na tę reklamację została wysłana w dniu 17.05 o godzinie 19.24 Znowu przekroczony czas odpowiedzi i to już prawie 2 miesiące.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(44) --- Page 2 ---
...
(45) --- Page 3 ---
...
(46) a teraz ostatni hit
...
(47) odpowiedź z dnia 06.08.2016
...
(48) dowiedziałem się (po wielu miesiącach), że ta reklamacja została zarejestrowana pod numerem REK550048640.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(49) Jest to o tyle dziwne, że jest to również numer korespondencji emailowej. Pod tym numerem jest zarejestrowana reklamacja na inne pismo, wysłane w formie elektronicznej, o
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(50) numerze REK637758372. Tym samym, kolejny raz państwo zaniedbali zagadnienia związane z ustawą o reklamacjach. Odpowiedź miała być pisemnie, przekazana pocztą, a nie została wysłana.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(51) Dowiedziałem się również, że zostało pismo do mnie wysłane o numerze -
...
(52) DRY/1/PSR200077284/2016.
...
(53) 4 miesiące trwało zanim dowiedziałem się, że to niedostępne dla mnie pismo ma własny numer!!
...
(54) Kolejny hit komunikacyjny - to pismo miało zostać załączone. A załączone pismo ma nazwę: Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(55) Kolejny raz państwo udowodnili, że nie wypełnili podstawowych obowiązków ustawowych. Oczywiście, zgłosiłem to od razu, ale nadal, od 6. sierpnia do dzisiaj, czyli ponad 3 tygodnie pismo istnieje tylko w wyobraźni pracowników.
...
(56) Oświadczam po raz kolejny - do dzisiaj, pomimo wielokrotnych próśb nie dostałem odpowiedzi na reklamację zgodnie z ustawą. Tym samym na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym reklamacja z dnia 10 sierpnia została uznana.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(3.8) | 01202551205-05-17(3.27) | 01202551205-05-17(3.30) | 01205718288-05-17(1.12) | 01205718288-05-17(1.34) | 01205718288-05-17(1.77) | 01205718288-05-17(1.78) | 04094326583-05-17(1.40) | 06114323264-05-17(1.117) | 08102551438-05-17(1.28) | 08102551438-05-17(1.123) | 08113032891-05-17(1.68) | 08115523582-05-17(1.68) | 08123922342-05-17(1.68) | 26154015386-04-17(1.11) |

...
(57) Jeżeli została taka odpowiedź skierowana żądam dowodu jej otrzymania w formie pisemnej/papierowej.
...
(58) Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 61 k.c.) oświadczenie uważa się, za skutecznie złożone, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treści. Udowodnić ta okoliczność (tzn. że konsument mógł sie zapoznać się z treścią spoczywa na przedsiębiorcy (art. 6 k.c.).
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | oswiadczenie | konsument

...
(59) E-mail z dnia 12 kwietnia nie odpowiada formalnościom jak i treścią na nasze pismo z dnia 10. marca 2016.
...
(60) Wielokrotnie informowałem dział windykacji o zaistniałej sytuacji. Niestety dla Państwa, e- maile nie zginęły. Niestety dla mnie - brak jakiejkolwiek próby wyjaśnienia sytuacji. Rozmawiałem również z osobą, która odebrała rozmowę na numerze 42 2186500 - w godzinach 17.14-17.21 - nic nie mogła pomóc, więc podanie kolejny raz tego bezużytecznego numeru jest po prostu kolejną obrazą.
...
(61) Również wielokrotnie informowałem, że dopóki nie zaczniecie respektować uznanej reklamacji wpłaty nie będą kontynuowane. W tym momencie, zgodnie z uznaną ustawowo reklamacją mam dużą nadpłatę na koncie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(62) wasze pisma są bezprawne i bezprawne jest cytuję "kontynuowanie działań windykacyjnych". Jest to forma nękania.
...
(63) (...)
...
(64) Wielokrotnie zwrócenie uwagi na brak odpowiedzi, wielokrotne zignorowanie tych uwag/reklamacji, pisanie nieprawdy o "wysłaniu" pisma, nawet go nie załączając daje nam pewność, że reklamacja jest ustawowo uznana.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(65) --- Page 3 ---
...
(66) --- Page 4 ---
...
(67) Wciąż brakuje odpowiedzi na kolejne pismo z dnia 16 maja 2016 roku, w którym proponowaliśmy jeszcze inną formę rozwiązania sporu.
...
(68) Łukasz
...
(69) dopisek
...
(70) Czwartek, 1 Września 2016 09:11 Proszę Państwa,
...
(71) kolejny raz zgłaszam niedopuszczalną sytuację, kiedy bank uznając reklamację nalicza niezgodnie z zaakceptowaną reklamacją koszty kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | kredyt

...
(72) ŻĄDAM NATYCHMIASTOWEGO ROZWIĄZANIA BURDELU W MBANKU i nie obarczania nas swoimi problemami.
...
(73) Ostatnie podsumowanie poprzednio składanych reklamacji w tym temacie z dnia 22 sierpnia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(74) Proszę zauważyć jakie tam są daty!!!!!!!!!!!!!!!!! Wiele razy udowadniałem, że racja jest po naszej stronie a państwo ciągle to samo!!
...
(75) Ja już nie rozważam, ja jestem pewny tego, że złożę powiadomienie do prokuratury. To jest już stalking w czystej postaci.
...
(76) Poniższe pismo zostało zarejestrowane pod numerem REK348723123.
...
(77) Kolejny numer na to samo zagadnienie!!!!!!!!!!! Ile można tworzyć numerów na to samo??
...
(78) --- Page 4 ---
...
(79) --- Page 5 ---
...
(80) Odpowiedź na reklamację, przysłana pocztą i zawierająca odpowiedzi na poprzednie, ale które nigdy do mnie nie dotarty.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(81) Ta poczta jako jedyna na reklamację dotarła do mnie w postaci listu poleconego (plus wezwanie do zapłaty i wypowiedzenie umowy)
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(82) Sygnatura: 1/PSR502489333/2016 Łódź, 21.09.2016 roku Numer reklamacji:REK348723123
...
(83) Dzień dobry,
...
(84) w załączeniu przesyłam kopie odpowiedzi , wysłanych do Pana w sprawie składanych reklamacji, na których brak odpowiedzi powołuje się Pan.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(85) Biorąc pod uwagę załączone odpowiedzi, brak jest podstaw do pozytywnego rozpatrzenia Pana reklam acji.
...
(86) Informuję jednocześnie, że może Pan odwołać się od decyzji banku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku będącym integralną częścią niniejszej odpowiedzi, przesyłam informację odnośnie możliwości odwołania się od stanowiska banku.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(87) Wyrażam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Pana wystarczające.
...
(88) m R a n lf n 1
...
(89) "iBank SA z siedziba w Warszawie, ul. Senatorska 18.00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy. XII Wydztat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025237 posiadający numer Identyfikacji podatkowe) NIP 526-021-50-88. o wpłaconym w całoSct
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(90) Z poważaniem
...
(91) Anna Sobieszuk A-0410
...
(92) --- Page 5 ---
...
(93) --- Page 6 ---
...
(94) Sygnatura: DRY/1/PSR200077284/2016 Łódź, 1 2 .0 4 .2 0 1 6 roku
...
(95) Szanowny Panie,
...
(96) odpowiadając na Pana reklamacje zarejestrowaną pod numerami REK637758372 oraz REK550048640 uprzejmie informuję, iż wszelkie wyjaśnienia merytoryczne dotyczące udzielenia kredytu waloryzowanego, zostały przekazane Panu w formie korespondencji elektronicznej przesłanej na adres podany do wiadomości Banku w dniu 20.01.2016,01.02.2016, 29.02.2016 oraz 15.03.2016. Stanowisko Banku nie uległo zmianie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt_waloryzowany

...
(97) Nadmieniam, iż w wznawianych przez Pana reklamacjach powtórzona została jedynie argum entacja z poprzedniej korespondencji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(98) Jeśli w jakiś sposób rozpatrywanie wniosku nie odpowiadało Pana wymaganiom proszę przyjąć przeprosiny z naszej strony. Jednocześnie informuję, iż mBank nie widzi powodów do rekompensowania Panu zaistniałej sytuacji, ponieważ w naszej opinii cała procedura przebiegała bez zastrzeżeń.
...
(99) mBank zaprzecza twierdzeniu, aby działania banku w zakresie zawierania umów o kredyt hipoteczny waloryzowane kursem waluty obcej były dowolne.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty

...
(100) Ufam, iż powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.
...
(101) Z poważaniem
...
(102) mBank.pl 1
...
(103) m5Bank SA z siedziba w Warszawie, ul. Senatorska 18.00-950 warszawa, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. s». Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: $26-021-50-68. o wpłaconym w całoicl
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(104) k
...
(105) apitalezakładowym,któregowysokoićwgstanunadzień01012016r.wynosi 168.955696złote
...
(106) --- Page 6 ---
...
(107) --- Page 7 ---
...
(108) Sygnatura: DRY/ 1/PSR067583180/2016 Łódź, 1 2 .0 5 .2 0 1 6 roku
...
(109) Szanowny Panie,
...
(110) odpowiadając na Pana reklamację zarejestrowaną pod numerem REK380792101 wyjaśniam, iż odpowiedź na Pana reklamacje została udzielona zgodnie z formą oraz terminem wskazanym w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej m Banku S.A.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | regulamin | reklamacja

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(4.5) | 08102551438-05-17(1.152) | 08102551438-05-17(1.197) | 08113032891-05-17(1.184) | 08115523582-05-17(1.184) | 08123922342-05-17(1.184) | 26154015386-04-17(1.68) |

...
(111) Mając na uwadze chęć zachowania Pana pozytywnej opinii o mBanku, poniżej ponownie przesyłam odpowiedz na reklamacje dotyczące waloryzacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | waloryzacja_umowna

...
(112) Uprzejmie informuję, iż do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego doszło w ramach swobodnego Państwa wyboru. Wyjaśniam, iż w polskim prawie nie istnieje I nie istniał zakaz udzielania kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem waluty obcej, co potwierdził ustawodawca nowelizacją Prawa bankowego z dnia 29.07.201 lr o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | nowelizacja_prawo_bankowe | nowelizacja_prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.105) | 21124926448-05-17(1.9) | 21125237148-05-17(1.26) | 21125436391-05-17(1.9) |

...
(113) Powołana w korespondencji zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, w kwestii określenia świadczenia pieniężnego kredytobiorcy w postaci obowiązku spłaty długu wynikającego z umowy kredytu, dopuszcza i umożliwia odwołanie się do kursu waluty obcej. Zamieszczenie klauzuli waloryzacyjnej nie pozostaje sprzeczności z naturą i właściwością stosunku prawnego kredytu bankowego. Co więcej z mocy art. 3581 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny - strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. Powołany przepis stanowi podstawę prawną dla zamieszczenia w umowach klauzuli waloryzacyjnej.
--- Słowa kluczowe: zasada_swobody_zawierania_umow | art.353art. | kodeks_cywilny | swiadczenie_pieniezne | kredytoborca | umowa | kredyt | kurs_waluty | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | art.358art. | kodeks_cywilny | umowa | swiadczenie_pieniezne | inny_niz_pieniadz_miernik_wartosci | podstawa_prawna | umowa | kaluzula_waloryzacyjna

...
(114) Ustawodawca nie wskazuje miernika wartości. Przepis 3581§ 2 k.c. stwierdza wyłącznie, że ma on być inny aniżeli pieniądz. Chodzi tu o inny miernik niż pieniądz, w jakim wyrażono świadczenie pieniężne, a więc zazwyczaj Inny niż pieniądz polski. Nie ulega wątpliwości dopuszczalność posłużenia się obcą walutą w roli miernika wartości (por. postanowienie SN z dnia 5 grudnia 1997 r., I CKN 558/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 112 oraz A. Brzozowski (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2011, art. 3581, nb 33; T. Dybowski, A. Pyrzyńska (w:) System prawa prywatnego, t. 5, s. 263-264; P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz, 2013, art. 3571, nb 3).
--- Słowa kluczowe: miernik_wartosci | miernik_wartosci | miernik_wartosci | art.358art.

...
(115) Dodam również, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego, w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne czy nie zastrzeżone, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.8) | 21125518156-05-17(1.7) | 25190141371-04-17(3.16) | 25195624286-04-17(3.20) | 25195951355-04-17(3.11) | 25200401832-04-17(2.8) | 25200401832-04-17(4.7) | 25200720926-04-17(4.18) | 26143016842-04-17(2.6) |

...
(116) mBank.pl
...
(117) mBank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18.00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025237. pouadajacy ntener identyfikacji podatkowej NIP- 526-021-50-86. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysoko# wg stanu nadzteft 01Ol 201C r wynosi 168.9SS.696 złote
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(118) --- Page 7 ---
...
(119) --- Page 8 ---
...
(120) Przytoczone orzeczenia skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania w/w postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | umowa | konsument

...
(121) Na gruncie umów już zawartych (umów kredytowych w toku), to, czy w/w postanowienia mogą zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie, na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.33) | 05074827632-05-17(2.10) | 25190141371-04-17(3.17) | 25195624286-04-17(3.21) | 25195951355-04-17(3.19) | 25200401832-04-17(2.9) | 25200401832-04-17(4.8) | 25200720926-04-17(4.19) | 26143016842-04-17(2.7) |

...
(122) Informuję jednocześnie, że może Pan odwołać się od decyzji banku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku będącym integralną częścią niniejszej odpowiedzi, przesyłam informację odnośnie możliwości odwołania się od stanowiska banku.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(123) mBank.pl
...
(124) mBank SA. i siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,00-950 Warszawa zarejestrowany przez Sąd Rejonowy d a m. st. Warszawy. Xil Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sodowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP; 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitela okładowym. ktdwgowysokaSć wg stanu na dztertoi.01.2016 r. wynosi 168.955 696 złote
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(125) Z poważaniem
...
(126) --- Page 8 ---
...
(127) --- Page 9 ---
...
(128) Sygnatura: DRY/ 1/PSR215527398/2016 Łódź, 03.06.2016 roku
...
(129) Szanowny Panie,
...
(130) odpowiadając na reklamację zarejestrowaną pod numerem REK399054048 wyjaśniam, iż pismo zatytułowane "Stwierdzenie nieważności umowy i wezwanie rozliczenia wzajemnego", zostało zarejestrowane pod numerem REK550048640. Data wpływu pisma do banku to dzień 15.03.2016. W dniu 12.04.2016, pismem o sygnaturze DRY/1/PSR200077284/2016, na dostępny dla banku Pana adres korespondencyjny została wysłana odpowiedź w przedmiotowej sprawie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(131) Tym samym Pana reklamacja została rozpatrzona zgodnie z Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(132) Biorąc pod uwagę powyższe brak jest podstaw do pozytywnego rozpatrzenia Pana reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(133) Informuję jednocześnie, że może Pan odwołać się od decyzji banku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku będącym integralną częścią niniejszej odpowiedzi, przesyłam informację odnośnie możliwości odwołania się od stanowiska banku.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(134) TnBank.pl
...
(135) mfiank S A Z siedziba w Warszaw*. a Senatorska 18.00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy d t a m . i t Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002S237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: S26-021-50-M. o wpłaconym w catoicl Kapitale zakładowym, którego wysokoK wg stanu na dztart 01.0I 2016 r wynosi 16A.9SS 696 złote
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(136) Z poważaniem
...
(137) --- Page 9 ---
...
(138) --- Page 10 ---
...
(139) Sygnatura: DRY/ 1/PSR325234226/2016 Łódź, 10.06.2016roku
...
(140) Szanowny Panie,
...
(141) odpowiadając na reklamacje zarejestrowaną pod numerem REK550048640 uprzejmie informuję, iż wszelkie wyjaśniania dotyczące podpisanej przez Pana umowy o kredyt waloryzowany zostały Panu przekazane.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt_waloryzowany

...
(142) Informujemy, iż mBank nie widzi powodów do rekompensowania Panu zaistniałej sytuacji.
...
(143) Informuję jednocześnie, że może Pan odwołać się od decyzji banku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku będącym integralną częścią niniejszej odpowiedzi, przesyłam informację odnośnie możliwości odwołania się od stanowiska banku.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(144) Wyrażam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Pana wystarczające.
...
(145) mBaink.pl
...
(146) mB*nk S.A. z siedziby w Warszaw*. uL senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025217, posiadający numer Identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-68. o wpłaconym w całoSd kapitalezakładowym.klOragowysokośćwgstanunadztefl01.01J016r. wynosi 168.9SS.S96itote
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(147) Z poważaniem
...
(148) Anna soDieszu*
...
(149) A-0410
...
(150) --- Page 10 ---
...
(151) --- Page 11 ---
...
(152) Moja odpowiedz na ten list:
...
(153) Środa, 28 Września 2016 21:05 Szanowni Państwo,
...
(154) Na wstępie chciałbym przeprosić Panią Annę Sobieszuk i mBank za moje wcześniejsze słowa odnośnie poziomu merytorycznego odpowiedzi udzielanych przez tę Panią. Po ostatniej odpowiedzi na reklamację nr REK348723123 zdałem sobie sprawę, że mBank realizuje jakże szlachetną i konieczną w dzisiejszych czasach misję wspierania osób upośledzonych umysłowo poprzez ich aktywizację zawodową.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(155) Swoimi słowami musiałem zranić Panią Sobieszuk za co bardzo przepraszam.
...
(156) Do niniejszej (odpowiedzi) odpowiedzi na reklamację zostały załączone kopie i wydruki, zacznijmy od pism o numerach
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(157) a) DRY/1/PSR200077284/2016 z dnia 12.04.2016 (REK637758372 i REK550048640)
...
(158) b) DRY/1/PSR067583180/2016 z dnia 12.05.2016 (REK380792101)
...
(159) c) DRY/1/PSR215527398/2016 z dnia 03.06.2016 (REK399054048)
...
(160) d) DRY/1/PSR325234226/2016 z dnia 10.06.2016 (REK550048640)
...
(161) zostały również załączone wydruki emaili z następujących dni:
...
(162) e) f) g)
...
(163) 12.05.2016 (REK550048640) 29.06.2016 (REK257931695) 19.07.2016 (REK856870763).
...
(164) Chcę kolejny raz podkreślić, że REK550048640 odnosi się do dwóch równolegle toczących się spraw, co wprowadza niepotrzebne zamieszanie.
...
(165) Najważniejsza sprawa to pisma od a) do d) - pierwszy raz ie widzę na oczy. Jedyną znaną datą odbioru tych pism jest 26 września 2016. Nawet nie będę wgłębiał się w treść, dopóki nie dostanę wcześniejszych dowodów nadania.
...
(166) Niniejsza odpowiedź do waszej „odpowiedzi” na reklamację REK348723123 została nadania pocztą poleconą. Ufam, że powyżej wymienione pisma również zostały wysłane pocztą poleconą. Skoro do mnie nie dotarły to musiała Poczta Polska lub jakaś firma kurierska zgubić pocztę, ale za to ja nie jestem odpowiedzialny tylko Państwo. Przyznam się Państwu, że nie wierzę w taki zbieg okoliczności że aż 4 odpowiedzi zostały zagubione przez pocztę. Problem leży po Waszej stronie, może maszyna z wysyłkami się zacięła.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(167) Przypominam coś, co zostało radośnie zignorowane przez Panią Sobieszuk:
...
(168) Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 61 k.c.) oświadczenie uważa sie. za skutecznie złożone, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać sie z jego treści. Udowodnić ta okoliczność (tzn. że konsument mógł sie zapoznać sie z treścią spoczywa na przedsiębiorcy (art. 6 k.c.ł.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | oswiadczenie | konsument

...
(169) Proszę o stosowanie się do powyżej wymienionych przepisów KC.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien

...
(170) Proszę mieć również na uwadze, że brak odpowiedzi zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(171) Art. 8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(172) Tym samym powyższe kopie nie są odpowiedzią zgodnie z ustawą, gdyż został przekroczony termin.
...
(173) --- Page 11 ---
...
(174) --- Page 12 ---
...
(175) Jeszcze raz podkreślam - żądam dowodów nadania i odbioru przeze mnie pism wysłanych poczta tradvcvina/firma spedvcvina(kurierska) wraz z datami nadania i odbioru.
...
(176) Proszę o szybką reakcję, gdyż wypowiedzieli mi Państwo bezpodstawnie umowę o KH, bazując na błędnym założeniu, że poczta do mnie dotarła. Zgodnie z moim stanem
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(177) wiedzy mam duża nadpłatę i nie ma najmniejszych podstaw do wypowiedzenia umowy. Łukasz ....
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(178) I znowu, tzw hurtowa odpowiedź:
...
(179) Dnia Poniedziałek, 10 Października 2016 17:28 /mBank/-Reklamacje <kontakt- return@mbank.com.pl> napisał(a)
...
(180) Dzień dobry,
...
(181) poniżej udzielam odpowiedzi na reklamacje zarejestrowane pod numerami: REK743171156, REK615617801, REK065354455, REK257931695,
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(182) REKI 78573047, REK712953904, REK358881806, REK954171934, REK816758716, REK726526259, REK907191949, REK348723123.
...
(183) Podtrzymuję przedstawione przez Bank stanowisko w odpowiedziach na przedmiotowe reklamacje.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(184) Odpowiadając na poruszoną przez Pana kwestię terminu odpowiedzi na reklamację numer REK550048640. Pana pismo datowane na dzień 10.03.2016, wpłynęło do mBanku 15.03.2016. Tym samym odpowiedź do Pana została wysłana listem w dniu 12.04.2016, tj. przed upływem 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania pisma.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(185) Odpowiedź przekazaliśmy zgodnie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. przesłana na Pana adres korespondencyjny podany do wiadomości banku listem ekonomicznym. Pismo zostało przekazane firmie świadczącej usługi pocztowe.
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja

...
(186) Nawiązując do kwestii formy wysyłki korespondencji (zwykła przesyłka pocztowa) informuję, że forma taka została wybrana ze względów praktycznych i dla wygody naszych Klientów. Nie ma przepisów prawnych regulujących powyższa kwestie w sposób nakazujący bankom wysyłanie dokumentacji przesyłkami poleconymi.
...
(187) Zwracam uwagę, że wszelkie wyjaśniania merytoryczne zostały przekazane Panu. W związku z powyższym, podtrzymuję przekazane w wymienionej korespondencji wyjaśnienia, traktując je, jako ostateczne oraz wyczerpujące poruszone przez Pana kwestie.
...
(188) Nawiązując do reklamacji numer REK348723123 oraz REK257931695 informuję, iż odpowiedź do Pana zostanie wysłana również pismem, drogą tradycyjną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(189) --- Page 12 ---
...
(190) --- Page 13 ---
...
(191) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(192) W imieniu zespołu mBanku Krzysztof Kozłowski Menedżer wydziału
...
(193) Podkreślam co bank odpisał na art. 61 i 6 kc.
...
(194) „Nie ma przepisów prawnych regulujących powyższa kwestie w sposób nakazujący bankom wysyłanie dokumentacji przesyłkami poleconymi. Absurd.
...
(195) Aodpowiedź napismo z dnia 28 Września 2016 21:05ZOSTANIE WYSŁANA (ipisze to gościu 10 października). Nie było informacji o konieczności przedłu enia czasu na odpow iedź.
...
(196) --- Page 13 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz