Szukaj w dokumentach

v1-15152841592/05/17

Sprawa: 15152841592/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria:

Uwagi:

Spis plikow

1. ubezp-pomostowe | Skan
2. odp.-pko-bp | Skan


ubezp-pomostowe

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie
...
(3) Oddział w Przemyślu
...
(4) ul. Mickiewicza 2
...
(5) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) ubezpiecenia pomostowego umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF,
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_pomostowe | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca

...
(7) dotyczy:
...
(8) * umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny nr 10204274-203-1222721797/15/2006
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(9) z dnia 30 stycznia 2006 r. (obecnie nr 84 1020 4274 0000 1196 0001 1346) z dnia 30-01-2006 r, zwanego dalej „Umową kredytu”.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(10) Niniejszym składam reklamacje na ubezpieczenie pomostowe kredytu w PZU SA do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki do KW określonego w §4 ust. 1 pkt 1) umowy kredytu, poniewa w momencie zawierania kredytu nie zostałem zapoznany z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | ubezpieczenie | ubezpieczenie_pomostowe | kredyt | hipoteka | umowa | kredyt | kredyt | ubezpieczenie

...
(11) Proszę więc o podanie co to za ubezpieczenie, kogo ono chroni, czy jestem stroną ubezpieczenia, kto otrzyma świadczenie wrrazie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Przede wszystkim proszę o wyjaśnienie sensu obcią ania mnie kosztami tego ubezpieczenia skoro wartość kredytu 50 tys. czterokrotnie przekraczała wartość mieszkania na którym ustanowiono zabezpieczenie na hipotece i zastosowano tak e inne jak weksel. Proszę o podanie w jakiej wysokości składkę odpowadzął Bank na rzecz PZU SA a w jakiej zachował dla siebie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie

...
(12) Proszę o wyjaśnienie u ytego w' §4 ust. 1 pkt 1) umowy kredytu określenia tego ubezpieczenia zawartego w słowach „poprzez dokonanie pierwszej miesięcznej wpłaty z tytułu kosztów' ubezpieczenia w wysokości 11,20 CHF (0,0542% kwoty kredytu, tj 28.10 zł wg kursu sprzeda y dewiz z dnia podpisania umowy kredytu” o jaki kurs sprzeda y chodzi i kto co mi sprzedaje?
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie | waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt

...
(13) Z ostro ności procesowej kwestionuję wskazane ubezpieczenie jako niezgodne z prawem i ądam zwrotu wszystkich pobranych składek ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(14) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesłanie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli tzw. "odpowiedź nie na temat") będzie oznaczało uznanie przez Bank mojego adania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(15) Zgodnie z Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnoszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres e-mail: henn /hajd j riv.pl.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(16) Z powa aniem
...
(17) --- Page 1 ---


odp.-pko-bp

Spis Skan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz