Szukaj w dokumentach

v1-08115523582/05/17

Sprawa: 08115523582/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Zgodnie z kategorią - stary portfel, mbank oprocentowanie - jak mam to policzyć, gdyż bank twierdzi, że rozsądny klient jest w stanie policzyć oprocentowanie kredytu. bank oczywiście odmawia udzielenia odpowiedzi.

Spis plikow

1. rek065354455-dotycząca-wątku-o-regulaminie | Skan


rek065354455-dotycząca-wątku-o-regulaminie

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) A teraz wątek reklamacji REK065354455, który będzie o regulaminie udzielenia kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
--- Słowa kluczowe: reklamacja | regulamin | kredyt | pozyczka

--- Podobne akapity: 08113032891-05-17(1.2) | 08113032891-05-17(1.155) | 08123922342-05-17(1.2) | 08123922342-05-17(1.155) |

...
(3) To bardzo ważne, gdyż jak w poniższej odpowiedzi odnoszą się albo do innego regulaminu (!!!!!!!) albo do nowego, który moim zdaniem nie obowiązuje (tak jak tutaj - Regulaminem przyjm ow ać i rozpatrywania reklamacji!!!!)______________________
--- Słowa kluczowe: regulamin | regulamin

...
(4) Szanowni Państwo,
...
(5) Zgodnie z umową i regulaminem z dnia podpisania umowy jakiekolwiek zmiany wymagają formy pisemnej. Wciąż państwo nie podali w innej reklamacji punktu, który by na to pozwalał. Tym samym zgodnie na najnowszą ustawą o reklamacjach i rzeczniku finansowym uznali Państwo słuszność moich racji i uznali, że obowiązuje nas stary regulamin z dnia podpisania umowy. Proszę się tego trzymać i nie zmieniać wspólnych ustaleń.
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin_z_dnia_umowy | reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | umowa

--- Podobne akapity: 08113032891-05-17(1.5) | 08123922342-05-17(1.5) |

...
(6) Czwartek, 9 Czerwca 2016 15:03 Dzień dobry,
...
(7) uprzejmie informuję, iż zgodnie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Rozdział VI Zmiana Regulaminu
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja | regulamin

...
(8) §9
...
(9) „Bank może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są następujące okoliczności dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez Bank na podstawie Regulaminu:
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja

...
(10) 1) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
...
(11) 2) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich i organów władzy i administracji publicznej,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(12) 3) zmiany warunków rynkowych wynikające z postępu technicznego, technologicznego i informatycznego,
...
(13) 4) wprowadzenie do oferty Banku lub wycofanie z oferty Banku usług i produktów,
...
(14) 5) zmiana nazwy marketingowej usług i produktów,
...
(15) 6) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu informatycznego,
...
(16) 7) konieczność sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia
...
(17) jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Klienta.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(18) §10
...
(19) 1. Bank informuje Klienta o zmianach Regulaminu poprzez powiadomienie:
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(20) --- Page 1 ---
...
(21) --- Page 2 ---
...
(22) 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu w serwisie transakcyjnym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej przez Bank na adres e-mail Klienta zarejestrowany w Banku, lub
...
(23) 2) w formie wiadomości SMS wysyłanej przez Bank na numer telefonu Klienta zarejestrowany w Banku, lub
...
(24) 3) w formie pisemnej - w postaci informacji wysyłanej przez Bank na adres korespondencyjny Klienta zarejestrowany w Banku.
...
(25) 2. Bank udostępnia także informację o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz BOK.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(26) 3. Bank informuje Klienta o zmianie Regulaminu nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(27) 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy zmiany Regulaminu z powodu:
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(28) 1) wprowadzenia do oferty Banku nowych produktów lub usług,
...
(29) 2) rozszerzenia możliwości wnioskowania o produkty lub usługi,
...
(30) 3) zmiany marketingowych nazw produktów lub usług,
...
(31) 4) zmiany nazw tytułów, podtytułów i rozdziałów Regulaminu.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(32) 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Bank informuje o zmianie Regulaminu niezwłocznie po jej dokonaniu za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku. „
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(33) Powyższe umożliwia Klientowi złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu w trybie i ze skutkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Kredytobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Bank informacji o tych zmianach, przyjmuje się, i, Kredytobiorca wyraża zgodę na zmiany. W takim wypadku obowiązują one od dnia wejścia w życie.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | umowa | kredyt | regulamin | kredytoborca | oswiadczenie | termin_30_dni | kredytoborca

--- Podobne akapity: 08113032891-05-17(1.33) | 08123922342-05-17(1.33) |

...
(34) Wyjaśniam, również iż mBank stosuje się do rozporządzeń organów nadzorujących, dotyczących wadliwych zapisów Umów.
...
(35) Biorąc pod uwagę powyższe bank podtrzymuje swoje stanowisko.
...
(36) Ufam, iż powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.
...
(37) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(38) W imieniu zespołu mBanku Anna Sobieszuk Specjalista
...
(39) Chyba przez szok nie zauważyłem, że odpowiedź ichnia dotyczy nie tego regulaminu, ale sama zawartość odpowiedzi jest i tak właściwa
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(40) Ja pytam się o regulamin udzielania kredytów hipotecznych .a oni mi cytują regulamin dotyczący reklamacji!!
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(41) --- Page 2 ---
...
(42) --- Page 3 ---
...
(43) Czwartek, 16 Czerwca 2016 12:19 Szanowni Państwo,
...
(44) odpowiedź jest skandaliczna, nie na temat i tym samym niezgodna z prawem.
...
(45) Na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(46) "Art. 9. Odpowiedź, o której mowa w art. 5 ust. 1, powinna zawierać w szczególności: 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;"
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(47) Przypominam, że podczas podpisywania umowy kredytowej integralną częścią umowy był regulamin udzielania kredytów hipotecznych, o którym ciągle pisałem. W tym regulaminie nie zastrzeżono możliwości jego zmiany, a w samej umowie jest zapis o możliwościach zmian pod warunkiem pisemnej zgody dwóch stron.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | postanowienie_umowy | kredyt | regulamin | umowa

--- Podobne akapity: 08113032891-05-17(1.47) | 08123922342-05-17(1.47) |

...
(48) Czy zacytowanie mi aktualnego regulaminu (nie z daty zawarcia umowy) i na dodatek nie tego o którym jest mowa w pismach składanych do Państwa jest udzieleniem odpowiedzi? Oświadczam: NIE!
--- Słowa kluczowe: regulamin | umowa

...
(49) Powtórzę - to jest skandaliczny prodecer, mający na celu przedłużanie i tak przegranej z góry sprawy.
...
(50) Zgodnie z w/w ustawą brak odpowiedzi na zadane pytania jest uznaniem reklamacji. Tym samym reklamacja jest uznana.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(51) bez poważania, tak jak i Pańswo mnie nie poważają.
...
(52) proszę podać kontakt do osoby przełożonej pani Anny Sobieszuk w celu złożenia skargi na działania pracownika niezgodne z OFICJALNĄ polityką firmy.
...
(53) Łukasz ..........................
...
(54) Piątek, 1 Lipca 2016 13:47 Dzień dobry,
...
(55) wyjaśniam, iż zgodnie z zapisami Umowy kredytowej nr 00096222/2006 § 27
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(56) w sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego.
--- Słowa kluczowe: umowa | kodeks_cywilny | prawo_bankowe

...
(57) Naczelną zasadą działania BRE Banku SA jest postępowanie zgodne z przepisami prawa
...
(58) i wewnętrznymi regulacjami oraz poszanowanie dla przyjętych zasad. W Banku nie toleruje się zachowań odbiegających od tych standardów. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad sformułowanych w Polityce banku.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(59) Zapewniam, iż dokładamy wszelkich starań, aby pracownicy Banku swoją wiedzą i fachowością przyczyniali się do jak najlepszej obsługi Klientów.
...
(60) --- Page 3 ---
...
(61) --- Page 4 ---
...
(62) Chciałabym poinformować, że Pana reklamacja nie została w jakikolwiek sposób zlekceważona.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(63) Ufam, iż powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.
...
(64) W imieniu zespołu mBanku Beata Bryńska Specjalista_______________
...
(65) Ja:
...
(66) Poniedziałek, 4 Lipca 2016 10:45
...
(67) Na jakie pytania ta reklamacja odpowiada? Bo nadal nie odnosi się do żadnych moich zastrzeżeń.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(68) proszę odpowiedzieć zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(69) Dla przypomnienia:
...
(70) Art. 9. Odpowiedź, o której mowa w art. 5 ust. 1, powinna zawierać w szczególności: 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(71) 2) wyczerpująca informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | umowa

...
(72) Potem kolejne pismo ode mnie, już na spokojnie:
...
(73) Poniedziałek, 4 Lipca 2016 11:47
...
(74) wyjaśniam, iż zgodnie z zapisami Umowy kredytowej nr 00096222/2006 § 21
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(75) w sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(76) powszechnie obowiązujące, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | prawo_bankowe

...
(77) a może bardziej konkrenie państwo napiszą o co chodzi? bla, bla, bla...
...
(78) w tym samym paragrafie jest napisane:
...
(79) 1) Intergralną część Umowy stanowi "regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach mPlanów". Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym dokumentem i uznaje jego wiążący charakter.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | pozyczka | kredytoborca

--- Podobne akapity: 08113032891-05-17(1.79) | 08113032891-05-17(1.158) | 08113032891-05-17(1.193) | 08123922342-05-17(1.79) | 08123922342-05-17(1.158) | 08123922342-05-17(1.193) |

...
(80) - przypominam, że nie ma tam zapisu mówiącego o możliwości zmiany regulaminu.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(81) a w paragrafie 26 jest napisane:
...
(82) Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem parł 1 ust.5.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(83) --- Page 4 ---
...
(84) --- Page 5 ---
...
(85) Tak więc, jako integralna częśc umowy regulamin nie może być zmieniany obopólnej zgodny w formie pisemnej, nieprawdaż? czy mamy uznać te zapisy za niewiążące i będziemy sobie jednostronnie wprowadzać zmiany?
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(86) Naczelną zasadą działania BRE Banku SA jest postępowanie zgodne z przepisami prawa
...
(87) Bzdura, gdyby tak było mbank nie przegrywałby w sądach, nie liczyłby błędnie CKK, nie miałby wyroków w SOKiK i nie byłoby zapisów w rejestrze klauzul niedozwolonych.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(88) Dodam od siebie, że odpowiedzi udzielane przez Państwo, w tym i ta odpowiedź łamie wprost ustawę o z dnia 5 sierpnia 2015 r.o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(89) Art. 9. Odpowiedź, o której mowa w art. 5 ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
...
(90) 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(91) 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | umowa

...
(92) czy w tym emailu znalazła się wyczerpująca informacja? Czy zostały wskazane odpowiednie fragmenty umowy? na co ten paragraf sie powołuje? Na bardzo ogólne przepisy, z których państwo nie wyciągnęli żadnych dla mnie wartościowych paragrafów. Ta odpowiedź nie udzieliła odpowiedzi, zgodnie z nieoficjalną polityką mbanku - tyłem do klienta. Marzę o momencie, kiedy do Was zawita prokurator. Będę pierwszym świadkiem.
--- Słowa kluczowe: marza

...
(93) bez poważania Łukasz
...
(94) 4 Sierpnia 2016 09:24 Dzień dobry,
...
(95) wyjaśniam, iż odpowiedzi na reklamacje z dnia 09.06.2016 jak i z dnia 01.07.2016
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(96) oparte były na zapisach Regulaminu aj ki i Umowy kredytowej. Tym samy
--- Słowa kluczowe: regulamin | umowa | kredyt

...
(97) były
...
(98) z obowiązującym Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. jak i obowiązującą ustawą.
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja

...
(99) --- Page 5 ---
...
(100) --- Page 6 ---
...
(101) Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym art. 9 nie wynika obowiązek podmiotu finansowego prowadzenia polemiki co do interpretacji przepisów prawa, ale
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(102) jedynie obowiązek przedstawienia uzasadnienia prawnego podjętych działań, które zostało Panu przekazane.
...
(103) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(104) W imieniu zespołu mBanku
...
(105) Barbara Furmańska Specjalista_______________________________________________________________
...
(106) Czwartek, 4 Sierpnia 2016 11:03
...
(107) Czyja prosiłem o POLEMIKĘ????????
...
(108) prosiłem o odpowiedzi na moje pytania!!!
...
(109) Państwo mi wydali oświadczenie, nie będące odpowiedzią i nie odnoszące się do moich pytań.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie

...
(110) w powoływanej ustawie jest zapis:
...
(111) Art. 9. Odpowiedź, o której mowa w art. 5 ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
...
(112) 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(113) Odmowa udzielania odpowiedzi jest równoznaczna z uznaniem reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(114) prosiłem o wskazanie paragrafów w PODPISANEJ umowie jak i w PODPISANYM regulaminie, które zezwalają na zmianę regulaminu.
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | regulamin

...
(115) CZYLI - zacytuję panią Barbarę Furmańską - obowiązek przedstawienia uzasadnienia prawnego podjętych działań. PRAWNEGO!!
...
(116) Na ten moment bank wykazał - tak, bo tak nam się podoba i co pan nam zrobisz. Nic, nie przyjmuję odpowiedzi. Jedynie odpowiedzi oparte na zaakceptowanym i podpisanym regulaminie oraz oparte o ustawę, którą Państwo łamią, że aż boli.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(117) Łukasz
...
(118) Odpowiedź z mbanku - proszę zwrócić uwagę na regulamin, na który się powołują!! Znowu inny regulamin!
...
(119) Piątek, 2 Września 2016 18:27
...
(120) --- Page 6 ---
...
(121) --- Page 7 ---
...
(122) Dzień dobry,
...
(123) zgodnie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Rozdział VI Zmiana Regulaminu
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja | regulamin

...
(124) §9
...
(125) „Bank może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są następujące okoliczności dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez Bank na podstawie Regulaminu:
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja

...
(126) 1) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
...
(127) 2) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich i organów władzy i administracji publicznej,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(128) 3) zmiany warunków rynkowych wynikające z postępu technicznego, technologicznego i informatycznego,
...
(129) 4) wprowadzenie do oferty Banku lub wycofanie z oferty Banku usług i produktów,
...
(130) 5) zmiana nazwy marketingowej usług i produktów,
...
(131) 6) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu informatycznego,
...
(132) 7) konieczność sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Klienta.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(133) §10
...
(134) 1. Bank informuje Klienta o zmianach Regulaminu poprzez powiadomienie:
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(135) 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu w serwisie transakcyjnym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej przez Bank na adres e-mail Klienta zarejestrowany w Banku, lub
...
(136) 2) w formie wiadomości SMS wysyłanej przez Bank na numer telefonu Klienta zarejestrowany w Banku, lub
...
(137) 3) w formie pisemnej - w postaci informacji wysyłanej przez Bank na adres korespondencyjny Klienta zarejestrowany w Banku.
...
(138) 2. Bank udostępnia także informację o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz BOK.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(139) 3. Bank informuje Klienta o zmianie Regulaminu nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(140) 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy zmiany Regulaminu z powodu:
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(141) 1) wprowadzenia do oferty Banku nowych produktów lub usług,
...
(142) 2) rozszerzenia możliwości wnioskowania o produkty lub usługi,
...
(143) 3) zmiany marketingowych nazw produktów lub usług,
...
(144) 4) zmiany nazw tytułów, podtytułów i rozdziałów Regulaminu.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(145) 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Bank informuje o zmianie Regulaminu niezwłocznie po jej dokonaniu za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku. „
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(146) Nadmieniam , iz powyższe informacje były już panu przekazywane.
...
(147) --- Page 7 ---
...
(148) --- Page 8 ---
...
(149) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(150) W imieniu zespołu mBanku
...
(151) Anna Sobieszuk Specjalista_____________________________________________________________
...
(152) Moja odpowiedź:
...
(153) Piątek, 2 Września 2016 19:28
...
(154) CZY JA PROSIŁEM O ODPOWIEDŹ DO REGULAMINU przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja

...
(155) Prosiłem o zacytowanie Regulaminu udzielenia kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych z dnia podpisywania umowy.
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | pozyczka | umowa

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.18) | 05145013135-05-17(2.25) | 08113032891-05-17(1.155) | 08123922342-05-17(1.155) | 25195951355-04-17(2.20) | 25200401832-04-17(2.21) | 25200401832-04-17(3.8) | 26141910971-04-17(2.25) |

...
(156) dla przy pomnienia po raz setny:
...
(157) "§ 27
...
(158) 1) Intergralną część Umowy stanowi "regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach mPlanów". Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym dokumentem i uznaje jego wiążący charakter.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | pozyczka | kredytoborca

--- Podobne akapity: 08113032891-05-17(1.79) | 08113032891-05-17(1.158) | 08113032891-05-17(1.193) | 08123922342-05-17(1.79) | 08123922342-05-17(1.158) | 08123922342-05-17(1.193) |

...
(159) - przypominam, że nie ma tam zapisu mówiącego o możliwości zmiany regulaminu. a w paragrafie 26 jest napisane:
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(160) Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności (...)"
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(161) "w sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego. "
--- Słowa kluczowe: umowa | kodeks_cywilny | prawo_bankowe

...
(162) Nadmieniam, że ta sprawa została uregulowana właśnie w umowie. Powoływanie się na ogólne zapisy prawa bankowego czy kodeksu cywilnego nie mają zastosowania!!
--- Słowa kluczowe: umowa | prawo_bankowe | kodeks_cywilny

...
(163) TO JEST JAWNE ZŁAMANIE USTAWY O REKLAMACJACH, ja pytam o orzechy a wy mi o gwiazdach...
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(164) Zacytuję debila, który mi właśnie odpisał: "Nadmieniam , iz powyższe informacje były już PAŃSTWU przekazywane."
...
(165) W związku z jawnym pogwałceniem prawa uznaje się reklamację za uznaną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(166) --- Page 8 ---
...
(167) --- Page 9 ---
...
(168) Tylko i wyłącznie odwołania do regulaminu z dnia podpisania umowy są ważne. Łukasz
--- Słowa kluczowe: regulamin_z_dnia_umowy

...
(169) PS - prosiłem o odsunięcie pani Sobieszuk od kontaktów ze mną. Ta osoba wykazuje skrajne problemy z rozumieniem tekstu pisanego. Nie odpowiada na zadane pytania, cytuje oświadczenia, które nijak mają się do pytań. Ten email jest tego jaskrawym przykładem. Dla mnie ta osoba przejawia objawy debilizmu. Prosiłem również o kontakt do przełożonego pani Sobieszuk, abym mógł wysłać dowody na brak przygotowania intelektualnego na tak trudne zadanie jakim jest czytanie. Myślę, że po trzeciej klasie szkoły podstawowej osoby poradziłyby sobie lepiej, a przynajmniej oddałyby reklamację w kompetentne ręce. Nawet z podaniem kontaktu do przełożonego są problemy.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | reklamacja

...
(170) Rodzi się wątpliwość czy w ogóle taka osoba istnieje i czy bank nie fałszuje danych osobowych (które są konieczne do odpisania na reklamację).
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(171) Na tym watek de facto się skończył. Dostałem taka odpowiedź:
...
(172) Niedziela, 2 Października 2016 22:5 Dzień dobry,
...
(173) przygotowanie odpowiedzi na złożoną przez Pana reklamację wymaga dodatkowo konsultacji z departamentem prawnym. W związku z tym, prace nad Pana zgłoszeniem przedłużyły się.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(174) Odpowiedź prześlemy Panu jak najszybciej, nie później niż w ciągu 30 dni od daty wysłania tej wiadomości.
...
(175) Bardzo przepraszamy za dłuższy czas rozpatrywania reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(176) Pozdrawiamy Zespół mBanku
...
(177) A odpowiedzią było :
...
(178) Dnia Poniedziałek, 10 Października 2016 17:28 /mBank/-Reklamacje <kontakt- return@mbank.com.pl> napisał(a)
...
(179) Dzień dobry,
...
(180) poniżej udzielam odpowiedzi na reklamacje zarejestrowane pod numerami: REK743171156, REK615617801, REK065354455, REK257931695, REKI78573047, REK712953904, REK358881806, REK954171934, REK816758716, REK726526259, REK907191949, REK348723123.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(181) --- Page 9 ---
...
(182) --- Page 10 ---
...
(183) Podtrzymuję przedstawione przez Bank stanowisko w odpowiedziach na przedmiotowe reklamacje.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(184) Odpowiadając na poruszoną przez Pana kwestię terminu odpowiedzi na reklamację numer REK550048640. Pana pismo datowane na dzień 10.03.2016, wpłynęło do mBanku 15.03.2016. Tym samym odpowiedź do Pana została wysłana listem w dniu 12.04.2016, tj. przed upływem 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania pisma.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(185) Odpowiedź przekazaliśmy zgodnie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. przesłana na Pana adres korespondencyjny podany do wiadomości banku listem ekonomicznym. Pismo zostało przekazane firmie świadczącej usługi pocztowe.
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja

...
(186) Nawiązując do kwestii formy wysyłki korespondencji (zwykła przesyłka pocztowa) informuję, że forma taka została wybrana ze względów praktycznych i dla wygody naszych Klientów. Nie ma przepisów prawnych regulujących powyższą kwestię w sposób nakazujący bankom wysyłanie dokumentacji przesyłkami poleconymi.
...
(187) Zwracam uwagę, że wszelkie wyjaśniania merytoryczne zostały przekazane Panu. W związku z powyższym, podtrzymuję przekazane w wymienionej korespondencji wyjaśnienia, traktując je, jako ostateczne oraz wyczerpujące poruszone przez Pana kwestie.
...
(188) Nawiązując do reklamacji numer REK348723123 oraz REK257931695 informuję, iż odpowiedź do Pana zostanie wysłana również pismem, drogą tradycyjną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(189) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(190) W imieniu zespołu mBanku Krzysztof Kozłowski Menedżer wydziału
...
(191) Czy widzicie coś związanego z regulaminem?
...
(192) "§27
...
(193) 1) Intergralną część Umowy stanowi "regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach mPlanów". Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym dokumentem i uznaje jego wiążący charakter.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | pozyczka | kredytoborca

--- Podobne akapity: 08113032891-05-17(1.79) | 08113032891-05-17(1.158) | 08113032891-05-17(1.193) | 08123922342-05-17(1.79) | 08123922342-05-17(1.158) | 08123922342-05-17(1.193) |

...
(194) - przypominam, że nie ma tam zapisu mówiącego o możliwości zmiany regulaminu. a w paragrafie 26 jest napisane:
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(195) Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności (...)"
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(196) --- Page 10 ---
...
(197) --- Page 11 ---
...
(198) mBank nawet własny regulamin i własna umowę łamie, bo tak mu po prostu jest wygodnie.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(199) --- Page 11 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz