Szukaj w dokumentach

v1-07173510214/05/17

Sprawa: 07173510214/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Napisałem odwołanie na odpowiedź do Rzecznika Klienta PKO BP

Spis plikow

1. reklamacja-podstawy-prawnej-dla-sbb014 | Skan
2. odpowiedż-banku-na-reklamację-podstawy-prawnej | Skan


reklamacja-podstawy-prawnej-dla-sbb014

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bielsko-Biała 06 Marzec 20l7r.
--- Słowa kluczowe: marza

...
(3) ■i.-
...
(4) i i *w#06
...
(5) BANK PKO BP SA
...
(6) ui a listopada 15 ___________________________ 43-SOOBIRSKO-BIAU
...
(7) Krklamurja -brukjMKhtam prawnejdozawarciauniom okred>1 denominowanyw
...
(8) walucie obcej CHI*'
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(9) dotyczy umowy nr 203*1222721797-307*2007 *dnia 23 marca 200? r. zwanej dalej Umowa kredytu mieszkaniowego W LtSNT KĄT hipoteczny.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt

...
(10) Niniejszym informuję. iz wg stanu mojej obecnej wiedzy iuc istniała w polskim prawie na drien zawarciamojejUmowypidsiawaprawnadlazawarciaze01114przezRankwdniu23marca2007 roku umowy o kredyt denommowanyw walucieobcejCHF umowanr203-i222721797-307**2007
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(11) Jeśli w ocenie Banku istniał* podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu dcncmmcwanćgo, to w ramach odpowiedzi na niniejsza reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia ze
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt | reklamacja | podstawa_prawna

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(1.5) |

...
(12) mną lej Umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(13) Pod pojęciem "wysarzególnlenia podstawy prawnej* rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych. wraz z wy szcaegóInkniem odpowiednich numerów pamgrulów, ustępów etc - w brzmieniu /.dniu 23 marca 2007 roku.sktórvch jednoznaczniewynikałoby,tzpolskieprawowdniu23marca 2 0 0 7 roku przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty denominmeanr w walucie obcej CU F. Jednocześnie w związku z tym. że Bank nic poinformował mnie przv zawarciu
--- Słowa kluczowe: konsument | kredyt | waluta_obca

...
(14) Umowy' ani nigdy pódnicj o celu, w jakim mój kredyt jest przez Bank denominowuny, wnoszę o podanie przez Bank celu, w takim w mojej Umowie została /astosowmia demiminagi przy użyciu dwóch rodzajów k u rn i waluty - kursu kupna om? kursu sprzedaży waluty CHF r tabeli kursowej
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | waluta_obca

--- Podobne akapity: 05154616827-05-17(1.16) | 06053558362-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.13) | 08101326918-05-17(1.4) | 08103518271-05-17(1.4) | 10133232481-05-17(1.32) | 11185816458-05-17(1.23) | 13125332891-05-17(1.26) | 13125332891-05-17(1.46) | 27155758175-04-17(1.16) |

...
(15) Banku,
>krrdyt jest wcalosci niewazna 7. racji"> ...
(16) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesianie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli be*. ’odpowiedźnie na temat") będzie oznaczało uznanie przez Bank. n zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa r»krrdyt jest wcałości nieważna 7. racji
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa

...
(17) braku podstaw prawmxh dojej zawarcia.
...
(18) Zgodnie z A rL 5 ust. 2 Ustawy /. dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(19) rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym wn<*szę o przesianie odi*wviedzj na mój adres em ail. Z ivfcvaAaniem
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(20) --- Page 1 ---


odpowiedż-banku-na-reklamację-podstawy-prawnej

Spis Skan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz