Szukaj w dokumentach

v1-04104908176/05/17

Sprawa: 04104908176/05/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "Reklamacja dotyczy umowy z dawnym Kredyt Bankiem S.A. \nZostała złożona w oddziale BZWBK w Koszalinie za pośrednictwem systemowego oprogramowania on-line przez doradcę klienta, który wpisał moje pytania i wątpliwości w bezpośrednio w okienku oprogramowania stanowiska i następnie wydrukował treść reklamacji.\n\nPrzyznam, że dziś zrobiłbym to listem poleconym i moje zarzuty sformułowałbym bardziej precyzyjnie."

Spis plikow

1. 2016-06-21-reklamacja-umowy-pozyczki-hipotecznej-denominowanej-bzwbk-kredyt-bank-s.a.-w-koszalinie | Skan
2. 2016-07-27-odpowiedz-na-reklamacje-bzwbk | Skan


2016-06-21-reklamacja-umowy-pozyczki-hipotecznej-denominowanej-bzwbk-kredyt-bank-s.a.-w-koszalinie

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) 3 Oddział w Koszalinie
...
(3) ul. Piłsudskiego 85 75-523 Koszalin
...
(4) Skarga numer: Zgłoszona w dniu:
...
(5) Szanowny Kliencie,
...
(6) BZWBK/059380/16 2016.06.21
...
(7) Potwierdzam przyjęcie reklamacji. Dziękuję za przekazane w niej uwagi. Stanowią one bardzo cenną informację.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Pragnę zapewnić, że Bank dołoży wszelkich starań, aby w możliwie najkrótszym czasie wyjaśnić sprawę i przekazać odpowiedź na złożoną reklamację.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) Z poważaniem Michał Cichecki
...
(10) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(11) 21.06.2016
...
(12) --- Page 1 ---
...
(13) --- Page 2 ---
...
(14) Klient prosi o wyjaśnienie zapisów w paragr. 1 (nazwa pożyczki, jaki to jest kredyt. Denominowany czy indeksowany)? Pargar. 2 punkt 2 oraz Parafraf 3 punkt 1 - Dlaczego prowizja, która została włączona w ciężar pożyczki została przeliczona po innym kursie niż pożyczka? Co robimy z klauzulami abuzywnymi występującymi w treści umowy? W jaki sposób bank ustalał kurs kupna/sprzedaży dewiz dla swoich wew. "tabel kursów" ? Czy było to powiązane z kursem NBP? Proszę o przesłanie skanów
--- Słowa kluczowe: pozyczka | kredyt | indeksacja | pozyczka | klauzula_niedozwolona

...
(15) złożonych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy (wniosek, zaświadczenia itp.). Proszę o przesłanie potwierdzeń z warunków określonych w paragr. 2 punkt 2. Proszę o podanie kwot przelanych na konto (w pin) z paragr 2 punkt 2. Czy Bank ma zamiar podpisać z klientem ugodę w
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(16) sprawie usunięcia klauzul abuzywnych?
...
(17) POTWIERDZAM TRESC REKLAMACJI
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(18) NR BZWBK/059380/16
...
(19) Mchał Cichecki
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) --- Page 3 ---
...
(22) UMOWA PO YCZKI N r ..... ./1167339 (4.../2002)
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka

...
(23) zawarta w dniu 02 sierpnia 2002 w Koszalinie pomiędzy:
...
(24) 1. Panią..............., zamieszkałą w Koszalinie przy ulicy...................., legitymującą się dowodem osobistymseria.........................................,
...
(25) nr ewidencyjny PESEL...............................oraz
...
(26) 1. Panem............................., zamieszkałym w Koszalinie przy ulicy............, legitymującym się dowodem osobistym seria........................,
...
(27) nr ewidencyjny PESEL........................................ ,
...
(28) zwanymi dalei "Po yczkobiorca", a Kredyt Bankiem Soółka Akcvina. 1 Oddział w Koszalinie (Kredvt.BankS.A..ul.Kasnrzaka2/8,01-211 Warszawa,KRS0000019597.SądRejonowym,st.WarszawyXIX WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
--- Słowa kluczowe: pozyczka | kredyt | krajowy_rejestr_sadowy

...
(29) zwanym dalej "Bankiem", reprezentowanym przez:
...
(30) 1/ Pani Alina A. - prokurent
...
(31) 2/ Pani Małgorzata K. - pełnomocnik
...
(32) o treści następującej:
...
(33) §i
...
(34) Na wniosek z dnia 13.06.2002 r. Bank udziela Po yczkobiorcy po yczki hipotecznej denominowanej w walucie wymienialnej zwanej dalej „po yczką” w kwocie stanowiącej równowartość 47.120,00 CHF (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia 00/100 franków szwajcarskich) w złotych na okres 180 miesięcy
--- Słowa kluczowe: pozyczka | pozyczka | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(35) od dnia 02 sierpnia 2002 r. do dnia 02 sierpnia 2017r.
...
(36) 1.
...
(37) 2.
...
(38) 1.
...
(39) 2.
...
(40) 1. 2.
...
(41) 3. 4.
...
(42) 5. 6.
...
(43) 7.
...
(44) 1.
...
(45) 2. 3.
...
(46) 1.
...
(47) 2.
...
(48) §2
...
(49) Wypłata po yczki nastąpi jednorazowo po spełnieniu następujących warunków:
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(50) 1) ustanowieniu przez Po yczkobiorcę prawnych zabezpieczeń spłaty po yczki, określonych w § 7,
--- Słowa kluczowe: pozyczka | zabezpieczenie | pozyczka

...
(51) 2) po opłaceniu podatku od czynności cywilno - prawnych,
...
(52) 3) po przedło eniu zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości,
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(53) Po yczka zostanie wypłacona w złotych według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia po yczki. Część kwoty po yczki zostanie przelana bezgotówkowo na spłatę kredytów w innych Bankach, a pozostała kwota zostanie przekazana na rachunek
--- Słowa kluczowe: pozyczka | waluta_krajowa | waluta_obca | pozyczka | pozyczka | kredyt

...
(54) nr 15001096 - 10109007......prowadzony w Kredyt Banku S.A. I Oddział w Koszalinie na rzecz
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(55) Po yczkobiorców
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(56) §3
...
(57) Bank pobiera od Po yczkobiorcy prowizję w wysokości 1,5% od kwoty przyznanej po yczki, określonej
--- Słowa kluczowe: pozyczka | pozyczka

...
(58) w § 1 w dniu uruchomienia po yczki. Prowizja płatnajest w złotych po przeliczeniu według kursu sprzeda y dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia po yczki. Prowizja nie podlega zwrotowi. Prowizja zostanie pobrana w cię ar po yczki.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | waluta_krajowa | waluta_obca | pozyczka | pozyczka

...
(59) Za czynności związane ze zmianą warunków umowy po yczki lub za inne czynności związane z obsługą
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka

...
(60) po yczki, wykonywane na zlecenie Po yczkobiorcy, Bank pobiera opłaty zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat Kredyt Banku S.A.".
--- Słowa kluczowe: pozyczka | pozyczka | kredyt

...
(61) §4
...
(62) Oprocentowanie po yczki jest zmienne, ustalone na kolejne okresy odsetkowe i równe sumie stawki odniesienia oraz mar y Banku w
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | pozyczka | odsetki | marza

...
(63) wysokości 8,30 % punktów procentowych.
...
(64) Obowiązująca w danym okresie odsetkowym stawka odniesienia wyliczona jest na bazie stawki LIBOR
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(65) jako średnia arytmetyczna, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, z notowań stawki LIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dany okres odsetkowy.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(66) W ysokość mar y Banku pozostaje niezmienna w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy.
--- Słowa kluczowe: marza | umowa

...
(67) W dniu zawarcia umowy stawka odniesienia równa jest 1,01 % punktów procentowych, a oprocentowanie kredytu wynosi 9,31 % w stosunku rocznym i obowiązuje do dnia 30.09.2002 r.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | oprocentowanie_dlugu

...
(68) Od dnia 01.10.2002 r. oprocentowanie jest ustalane na kolejne trzymiesięczne okresy odsetkowe.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | odsetki

...
(69) Po zmianie wysokości oprocentowania kredytu Bank ka dorazowo zawiadomi Kredytobiorcę w formie pisemnej doręczając zawiadomienie wraz z nowym harmonogramem spłat
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | kredytoborca

...
(70) Zmiana stopy oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków umowy.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | umowa

...
(71) §5
...
(72) Bank nalicza odsetki od wvkorzvstanei kwotv no yczki w okresach miesięcznych według stóp .
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(73) nrocentowvch obowiazuiacvch w trakcie trwania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(74) Odsetki liczone sa od dnia wykorzystania po yczki do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę włącznie.
--- Słowa kluczowe: odsetki | pozyczka

...
(75) Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, e miesiąc liczy 30 dni a rok 360 dni.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(76) §6
...
(77) Po yczkobiorca zobowiązuje sie do spłaty kapitału wraz z odsetkami w maksymalnie 180 ratach miesięcznych w terminie do dnia 02 — go ka dego miesiąca w złotych po przeliczeniu według kursu
--- Słowa kluczowe: pozyczka | odsetki | waluta_krajowa

...
(78) sprzeda y dewiz dla CHF zgodnie z „Tabela kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty, począwszy od września 2002 roku, z zastrze eniem ust. 5. Wysokość oraz terminy spłat rat kapitałowo- odsetkowych określone są w harmonogramie spłat, stanowiącym załącznik do ninieiszei umowy.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | odsetki | umowa

...
(79) Po yczkobiorca nie posiadaiacy w Banku rachunku oszczednościowo-rozliczeniowego zobowiązany iest do zało enia do dnia uruchomienia po yczki rachunku EKSTRAKONTO (z wyłączeniem EKSTRAKONTO A ’VISTA) z deklaracja stałych wpłat na rachunek w formie przelewu z tytułu przekazywanych świadczeń (np. wynagrodzenia, renty, emerytury) pod rygorem odstąpienia przez Bank od umowy w dniu przewidywanego uruchomienia po yczki.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | zobowiazanie | pozyczka | umowa | pozyczka

...
(80) Spłaty, o których mowa w ust. 1 dokonywane sa w formie przelewu z rachunku numer 15001096 - 10109007.... prowadzonego przez 1 Oddział Kredyt Banku S.A. w Koszalinie na rachunek po yczki nr 15001096 - 51109005.... w Banku, na podstawie pełnomocnictwa dla Banku do obcią ania ww. rachunku w zakresie spłaty kapitału wraz z odsetkami oraz innych zobowiązań wynikających z umowy. Pełnomocnictwo nie mo e zostać odwołane do dnia całkowitej spłaty po yczki wraz z odsetkami.
--- Słowa kluczowe: kredyt | pozyczka | odsetki | umowa | pozyczka | odsetki

...
(81) 3.
...
(82) 4. 5.
...
(83) 6. 7.
...
(84) Jako date spłaty kapitału i odsetek przyjmuje sie date wpływu środków na rachunek po yczki, o którym mowa w ust. 3. Dopuszcza sie mo liwość wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału wraz z odsetkami, przed terminem spłaty określonym w umowie po yczki. W takim przypadku Bank pobiera prowizje określona w "Taryfie prowizji i opłat Kredyt Banku S.A.”.
--- Słowa kluczowe: odsetki | pozyczka | odsetki | umowa | pozyczka | kredyt

...
(85) Dokonywane przez Po yczkobiorcę nadpłaty po yczki powodują zmniejszenie nale nych zobowiązań z tytułu po yczki.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | pozyczka | pozyczka

...
(86) W sytuacji określonej w ust. 6, na pisemny wniosek Po yczkobiorcy Bank sporządza nowy harmonogram spłat, podając terminy płatności i wysokość rat kapitałowo-odsetkowych ”
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(87) --- Page 3 ---
...
(88) --- Page 4 ---
...
(89) 1.
...
(90) 2. 3.
...
(91) §7
...
(92) 1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej po yczki, a tak e innych związanych z po yczką nale ności stanowi:
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | pozyczka | pozyczka

...
(93) 1)
...
(94) 2)
...
(95) hipoteka kaucyjna do kwoty 206.000,00 zł na nieruchomości poło onej w Koszalinie przy ulicy..................... będącej współwłasnością Państwa..............................na prawach wspólności ustawowej, dla której urządzonajest księga wieczysta KW n r ............. ,
--- Słowa kluczowe: hipoteka | nieruchomosc

...
(96) cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania,
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | nieruchomosc | kredyt

...
(97) 3)
...
(98) 2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnych zabezpieczeń dołącza się do niniejszej umowy. Koszty ustanowienia prawnych
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | umowa

...
(99) zabezpieczeń ponosi Po yczkobiorca.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | pozyczka

...
(100) 3. Po yczkobiorca oświadcza, e poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(101) 206.000,00 zł. (słownie: dwieście sześć tysięcy 00/100 złotych).
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(102) 4. Bank mo e wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do dnia 02 sierpnia 2020 rok
...
(103) §8
...
(104) Bank zastrzega sobie mo liwość ądania zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonej po yczki, je eli w okresie jej spłaty nastąpią, według oceny Banku, niekorzystne zmiany sytuacji finansowej lub majątkowej Po yczkobiorcy, opóźnienie terminowej spłaty nale ności z tytułu umowy lub obni enie realnej wartości ustanowionego zabezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | pozyczka | pozyczka | umowa | zabezpieczenie

...
(105) 1.
...
(106) 2.
...
(107) 1. 2. 3. 4.
...
(108) Po yczkobiorca zobowiązuje się do:
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(109) 1) składania w Banku w czasie trwania umowy, co 6 miesięcy, pisemnej informacji o swoim stanie majątkowym i finansowym
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(110) oraz o zmianach dotyczących źródeł dochodów i wszelkich okoliczności mających wpływ na jego stan majątkowy i finansowy,
...
(111) 2) terminowego regulowania wszelkich zobowiązań podatkowych oraz terminowej spłaty kredytów i po yczek zaciągniętych przed
--- Słowa kluczowe: kredyt | pozyczka

...
(112) dniem zawarcia umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(113) Do czasu całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Po yczkobiorca nie mo e bez uprzedniej zgody Banku wyra onej
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka

...
(114) na piśmie:
...
(115) 1) zaciągać kredytów i po yczek,
--- Słowa kluczowe: kredyt | pozyczka

...
(116) 2) zbywać nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty udzielonej po yczki lub prawa, którego dotyczy
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | zabezpieczenie | pozyczka

...
(117) zabezpieczenie oraz ustanawiać na tei nieruchomości lub prawie, ograniczonych praw rzeczowych,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | nieruchomosc

...
(118) 3) udzielać noreczeń i gwaranci i na rzecz osób trzecich.
...
(119) 4) dokonać cesji jakichkolwiek praw wynikających z umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(120) §10
...
(121) Po yczkobiorca zobowiazuie sie do ubezpieczania domu (lokalu) od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres trwania umowy i dokonywania na rzecz Banku cesii praw z umowy ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | ubezpieczenie | umowa | umowa | ubezpieczenie

...
(122) Przedłu enia umowy ubezpieczenia na koleine okresy Po yczkobiorca dokonywać będzie w terminie do 14 dni przed upływem wa ności polisy ubezpieczeniowei, ka dorazowo informuiac o tym fakcie Bank.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | pozyczka | ubezpieczenie

...
(123) W przypadku niewywiazania sie Po yczkobiorcy z obowiązku przedłu enia ubezpieczenia, jednostka organizacyjna Banku po upewnieniu sie, e polisa nie została opłacona, dokona opłaty składki.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | ubezpieczenie

...
(124) Po yczkobiorca zobowiazuie sie w naibli szym terminie płatności raty po yczki do zwrotu kosztów poniesionych przez iednostke organizacyina Banku z tytułu przedłu enia umowy ubezpieczenia wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia opłacenia składki przez jednostkę organizacyjną Banku do dnia jej zwrotu przez Po yczkobiorcę .
--- Słowa kluczowe: pozyczka | rata | pozyczka | umowa | ubezpieczenie | odsetki | pozyczka

...
(125) §11
...
(126) weksel własny in blanco z wystawienia Po yczkobiorcy.
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(127) §9
...
(128) Po yczkobiorca zobowiazuie sie niezwłocznie zawiadomić Bank o zmianie nazwiska, adresu lub mieisca nracv. Niezawiadomienie Banku o tych zmianach spowoduie, e oświadczenia i zawiadomienia Banku kierowane do Po yczkobiorcy według danych przedło onych Bankowi, będą uwa ane za skutecznie doręczone.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | oswiadczenie | pozyczka

...
(129) 1. 2.
...
(130) 3.
...
(131) §12
...
(132) W przypadku niespłacenia w określonym w umowie terminie raty po yczki, w dniu następnym po upływie terminu płatności. Bank wzywa Po yczkobiorcę do uregulowania nale ności w nieprzekraczalnym 7- dniowym terminie.
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | pozyczka

...
(133) Od kwoty po yczki niespłaconei w terminie spłaty określonym w § 6 ust. 1 umowy. Po yczkobiorca od dnia następnego po terminie spłaty zobowiazuie sie do zapłaty odsetek według stawki oprocentowania obowiazuiacei w Banku dla zadłu enia nrzeterminowanego, określonej w Zarządzeniu Prezesa Zarządu Banku "Oprocentowanie środków pienię nych i kredytów w Kredyt Banku S.A.".
--- Słowa kluczowe: pozyczka | umowa | pozyczka | odsetki | oprocentowanie | oprocentowanie | kredyt | kredyt

...
(134) Niespłacenie nale ności upowa nia Bank do wypowiedzenia umowy po yczki w całości lub w części oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających do odzyskania wymagalnych nale ności Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka

...
(135) §13 Bank mo e wypowiedzieć umowę po yczki w szczególności z powodu:
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka

...
(136) 1) niespłacenia w terminie nale ności z tytułu udzielonej po yczki,
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(137) 2) zagro enia terminowej spłaty po yczki z powodu złego stanu majątkowego Po yczkobiorcy,
--- Słowa kluczowe: pozyczka | pozyczka

...
(138) 3) znacznego obni enia się realnej wartości zło onego zabezpieczenia lub utraty przedmiotu zabezpieczenia,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | zabezpieczenie

...
(139) 4) niedotrzymania innych warunków umowy po yczki.
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka

...
(140) Okres wypowiedzenia umowy po yczki wynosi 30 dni, licząc od następnego dnia po dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu po yczki, przy czym za datę doręczenia zawiadomienia uwa a się równie datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Po yczkobiorcy.
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | oswiadczenie | pozyczka | pozyczka

...
(141) W przypadku niespłacenia zadłu enia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia. Po yczkobiorca zobowiązuje się zapłacić Bankowi od kwoty zadłu enia z tytułu niespłaconej po yczki odsetki w wysokości określonej w § 12 ust. 2.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | pozyczka | odsetki

...
(142) §14
...
(143) Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy przed uruchomieniem po yczki, w przypadku gdy Po yczkobiorca w terminie do 01
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | pozyczka

...
(144) września 2002 r. nie spełni warunków określonych w § 7 ust.l pkt. 2 i 3. W tym przypadku Bank zachowuje prawo do prowizji w pełnej wysokości.
...
(145) 1. 2.
...
(146) §15
...
(147) Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia po yczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(148) 1) zło enia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia po yczki,
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(149) 2) zło enia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia po yczki.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | pozyczka

...
(150) Od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, Po yczkobiorca zobowiązany jest zapłacić od kwoty niespłaconej po yczki odsetki w wysokości określonej w 8 12 ust. 2.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | zobowiazanie | pozyczka | odsetki

...
(151) § 16
...
(152) W razie niespłacenia po yczki przez Po yczkobiorcę, Bank przystąpi w drodze egzekucji do odzyskania swoich nale ności z ustanowionych zabezpieczeń prawnych i majątku Po yczkobiorcy.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | pozyczka | zabezpieczenie | pozyczka

...
(153) >
...
(154) --- Page 4 ---
...
(155) --- Page 5 ---
...
(156) §17
...
(157) Ustala się następującą kolejność zarachowania wpływających wpłat bez względu na późniejsze dyspozycje Po yczkobiorcy:
...
(158) 1) prowizje, opłaty i inne koszty,
...
(159) 2) odsetki od nale ności przeterminowanych,
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(160) 3) zaległe odsetki,
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(161) 4) zaległe raty kapitałowe,
...
(162) 5) bie ące odsetki,
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(163) 6) bie ące raty kapitałowe..
...
(164) §18
...
(165) Inne ustalenia stron:
...
(166) 1. Po yczkobiorca zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości i przeniesienia praw z polisy od ognia i innych zdarzeń losowych w
--- Słowa kluczowe: pozyczka | ubezpieczenie | nieruchomosc

...
(167) całym okresie kredytowania, kwota ubezpieczenia nie będzie ni sza od kwoty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | ubezpieczenie | kredyt

...
(168) 2. Po yczkobiorca zobowiązuje się do dostarczenia odpisu z IV działów księgi wieczystej n r ...........................po uprawomocnieniu się
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(169) wpisu hipoteki.
--- Słowa kluczowe: hipoteka

...
(170) 3. Po yczkobiorca nieodwołalnie zrzeka się, wynikającego z art. 498 § 1 kc, prawa do potrącenia swoich wierzytelności wobec Banku z
--- Słowa kluczowe: pozyczka

...
(171) wierzytelnościami Banku wynikającymi z niniejszej umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(172) 4. Po yczkobiorca zobowiązuje się na pisemne ądanie Banku - do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia (zaakceptowanego przez
--- Słowa kluczowe: pozyczka | zabezpieczenie

...
(173) Bank) w przypadku, gdy na skutek zmian kursów walut zmniejszeniu ulega proporcja pomiędzy kwotą wpisanej hipoteki kaucyjnej a aktualnym zobowiązaniem klienta wobec Banku. Dodatkowe zabezpieczenie, o którym mowa powy ej, Po yczkobiorca powinien ustanowić w terminie 21 dni od daty otrzymania ądania Banku - w przypadku niewykonania powy szego Bank mo e wypowiedzieć umowę po yczki.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | hipoteka | zobowiazanie | zabezpieczenie | pozyczka | umowa | pozyczka

...
(174) 5. Kredytobiorca zobowiązuje się do uregulowania nale ności wynikających z ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959) w dniu podpisania umowy po yczki oraz do przedło enia deklaracji PCC potwierdzonej przez US datą wpływu, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy po yczki.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa | pozyczka | umowa | pozyczka

...
(175) 6. Po yczkobiorca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia uruchomienia po yczki do przedło enia w Banku zaświadczenia o spłacie kredytu samochodowego w Invest Banku oraz zaświadczenia o spłacie limitu kredytowego w PKO S.A.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | pozyczka | kredyt | kredyt

...
(176) 7. Koszty ustanowienia, utrzymania, zmiany oraz zwolnienia prawnego zabezpieczenia ponosi Po yczkobiorca.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | pozyczka

...
(177) 8. Po yczkobiorca zobowiązuje się do ka dorazowego udokumentowania opłacanych składek ubezpieczenia nieruchomości.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | ubezpieczenie | nieruchomosc

...
(178) §19
...
(179) Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa ności, za wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która
--- Słowa kluczowe: umowa | oprocentowanie

...
(180) dokonywana jest w trybie § 4, § 12 ust 2.
...
(181) Spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(182) §21
...
(183) W zakresie nie unormowanym umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa bankowego.
--- Słowa kluczowe: umowa | kodeks_cywilny | prawo_bankowe

...
(184) §22
...
(185) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla ka dej ze stron.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(186) /podpis Po yczkobiorcy/
...
(187) /podpis Po yczkobiorcy/
...
(188) §20
...
(189) /stempel i podpisy osób działających w imieniu banku/
...
(190) --- Page 5 ---


2016-07-27-odpowiedz-na-reklamacje-bzwbk

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank Zachodni WBK
...
(3) Grupa Santander
...
(4) Centrum Obsługi Reklamacji i Zapytań ul. T. Zana 39
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) 20-601 Lublin
...
(6) Lublin, 27 lipca 2016 r.
...
(7) 7500-KOS011
...
(8) Szanowny Pan
...
(9) Reklamacja nr BZWBK/059380/16 Data zgłoszenia: 21.06.2016 r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) Szanowny Panie,
...
(11) nawiązując do zgłoszonej reklamacji uprzejmie informujemy, że podpisana przez Pana z bankiem umowa nr 511090054555/1167339 (4316/2002) z dnia 02.08.2002 r. jest umową o pożyczkę hipoteczną denominowaną w walucie CHF. Kwota pożyczki wyrażona w CHF wypłacona została zgodnie z zawartą umową w złotych po przeliczeniu według kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w banku w dniu uruchomienia środków. Harmonogram spłat pożyczki podany został przez bank w walucie obcej (CHF). Spłata dokonywana była na podstawie umowy w złotych po uprzednim przeliczeniu według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w banku w dniu spłaty.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | umowa | pozyczka | waluta_obca | pozyczka | waluta_obca | umowa | waluta_krajowa | waluta_obca | pozyczka | waluta_obca | waluta_obca | umowa | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(12) 0 zasadach funkcjonowania pożyczki, możliwych zmianach kursu CHF oraz wpływie zmiany kursu CHF na wysokość wierzytelności z tytułu pożyczki, został Pan poinformowany przy zawarciu umowy pożyczki, w konsekwencji zaakceptowane zostały przez Pana zasady funkcjonowania pożyczki denominowanej w walucie wymienialnej CHF, w szczególności zasady dotyczące określania kwoty pożyczki, sposobu jej uruchamiania i wykorzystania oraz warunków jej spłaty, o czym świadczy złożony przez Pana podpis pod Umową pożyczki.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | waluta_obca | waluta_obca | pozyczka | umowa | pozyczka | pozyczka_denominowana | waluta_obca | pozyczka | umowa | pozyczka

...
(13) Wyjaśniamy, że kwota pożyczki w wysokości 47.120,00 CHF wypłacona została zgodnie z §2 ust. 2 w walucie PLN według kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w banku w dniu uruchomienia, co stanowiło równowartość 130.055,91 PLN (nr Tabeli 160/2002, kurs 2,7601).
--- Słowa kluczowe: pozyczka | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(14) Prowizja, o której mowa w §3 umowy pożyczki została pobrana zgodnie z umową (§3 ust. 1 zd. 2) w ciężar pożyczki. Kwota prowizji stanowi 1,5% kwoty przyznanej pożyczki, tj. 706,80 CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | umowa | pozyczka | pozyczka | waluta_obca

--- Podobne akapity: 09070541345-05-17(1.11) | 09070541345-05-17(1.16) |

...
(15) Prowizja została spłacona z uruchomionej w PLN kwoty pożyczki, przeliczona na walutę PLN według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego tego dnia w Banku (nr Tabeli 160/2002, kurs 2,8727), co stanowiło równowartość 2.030,42 PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | pozyczka | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(16) Ponadto, zgodnie z §2 ust. 2 uruchomiona kwota przekazana została w dniu uruchomienia na spłatę kredytów w innych bankach (kwota 19.000,00 PLN, kwota 10.790,00 PLN i kwota 196,78 PLN) oraz na prowadzony w banku Pana rachunek EKSTRAKONTO (kwota 98.038,71 PLN).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(17) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
...
(18) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
...
(19) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(20) NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
...
(21) [Dl 17.697.331 ] 0002000700000006
...
(22) --- Page 1 ---
...
(23) --- Page 2 ---
...
(24) Wyjaśniamy ponadto, że bank ustala wysokość obowiązujących w banku kursów kupna i sprzedaży dewiz w oparciu o kurs średni banku. Stosowane przez bank kursy walutowe
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kurs_waluty

...
(25) publikowane są w Tabeli kursów banku.
--- Słowa kluczowe: tabela_kursowa_banku

...
(26) Kurs średni banku (publikowany w Tabeli kursów banku) ustalany jest w następujący sposób: jest to średni kurs walutowy dla poszczególnych walut na rynku międzybankowym, stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i ofert sprzedaży danej waluty, oferowanych przez profesjonalnych uczestników rynku walutowego, obliczany w oparciu o aktualny w chwili publikacji Tabeli kurs kupna oraz kurs sprzedaży, zgodnie z wzorem: [kurs kupna + kurs sprzedaży] / 2.
--- Słowa kluczowe: tabela_kursowa_banku | profesjonalista

...
(27) Kursy walutowe na rynku międzybankowym dla poszczególnych walut są prezentowane na stronie internetowej Reuters. Wartość kursu średniego Banku publikowanego w Tabeli, o której mowa w ust. 1, może odbiegać o nie więcej niż 1% od kursów prezentowanych na stronie internetowej Reuters. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny kursy walutowe na stronie Reuters przestaną być dostępne np. w związku z zaniechaniem przez Reuters świadczenia tej usługi, bank powiadomi o tym Kredytobiorcę i przekaże informację o innym źródle danych, które będzie prezentować kursy walut na rynku międzybankowym. Publikowany w Tabeli kursów Banku spread walutowy jest to różnica między kursem sprzedaży dewiz a kursem kupna dewiz.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | strony_sporu | kurs_waluty | kredytoborca | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | spread

...
(28) Kurs kupna dewiz liczony jest według wzoru [Kurs średni Banku - połowa spreadu walutowego publikowanego w Tabeli kursów Banku]. Kurs sprzedaży dewiz liczony jest według wzoru [Kurs średni Banku + połowa spreadu walutowego publikowanego
--- Słowa kluczowe: spread | spread

...
(29) w Tabeli kursów banku].
...
(30) Procentowy spread walutowy jest to spread walutowy podzielony przez kurs średni banku, wyrażony w punktach procentowych.
--- Słowa kluczowe: spread | spread

...
(31) Bank może zmienić wysokość procentowego spreadu walutowego, jeżeli kurs średni NBP dla jednej z 4 podstawowych walut tj. EUR, USD, GBP, CHF ulegnie zmianie o co najmniej 5% w stosunku do jego wartości z dnia poprzedniej zmiany spreadu, z tym że:
--- Słowa kluczowe: spread | waluta_obca | spread

...
(32) a) Bank może dokonać podwyżki spreadu o wartość nie większą niż 0,1 punktu procentowego za każdy 1% spadku kursu i jednocześnie nie wcześniej niż po upływie miesiąca od poprzedniego podwyższenia wysokości spreadu;
--- Słowa kluczowe: spread | spread

...
(33) b) Bank może również obniżyć wysokość procentowego spreadu walutowego niezależnie od zmiany wartości kursów walut.
--- Słowa kluczowe: spread | kurs_waluty

...
(34) Informacja o wysokości obowiązujących w banku kursów kupna i sprzedaży dewiz oraz o wysokości średniego kursu Banku i spreadu walutowego prezentowana jest w Tabeli, 0 której mowa w ust. 1. Tabela ta publikowana jest w każdy dzień roboczy, co najmniej raz dziennie i dostępna jest w oddziałach Banku, na stronie internetowej Banku 1w usługach bankowości elektronicznej.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty_banku | spread

...
(35) W przypadku zmiany wysokości procentowego spreadu walutowego bank poinformuje o tym Kredytobiorcę, umieszczając informację o zmienionej wysokości spreadu na stronie internetowej Banku.
--- Słowa kluczowe: spread | kredytoborca | spread

...
(36) Bank ustala procentowy spread walutowy dla waluty CHF na okres od 28 stycznia 2015 r. (od godziny 09.39) do 31 grudnia 2016 r. w wysokości 2%. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie wynosił 7 %, z zastrzeżeniem, że bank może dokonywać dalszych zmian wysokość procentowego spreadu walutowego zgodnie z zapisami umowy
--- Słowa kluczowe: spread | waluta_obca | spread | spread | umowa

...
(37) Z uwagi na powyższe informuję, że przedmiotowa umowa pożyczki jest zawarta
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka

...
(38) i wykonywana zgodnie z prawem. Uruchomienie pożyczki, a także pobranie prowizji z tytułu udzielenia pożyczki odbyło się zgodnie z zasadami określonymi w Umowie pożyczki.
--- Słowa kluczowe: pozyczka | pozyczka | umowa | pozyczka

...
(39) Podkreślam, że przed podpisaniem umowy o pożyczkę denominowaną w walucie CHF posiadał Pan możliwość zapoznania się z jej treścią oraz warunkami funkcjonowania. Należy uznać, że w pełni świadomie podjęta została przez Pana decyzja o uzależnieniu wielkości pożyczki podlegającej spłacie od kursu waluty CHFr
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka_denominowana | waluta_obca | pozyczka | kurs_waluty

...
(40) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
...
(41) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
...
(42) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(43) NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
...
(44) --- Page 2 ---
...
(45) --- Page 3 ---
...
(46) Wypełniając ustawowy obowiązek informujemy, iż przysługuje Panu prawo do pisemnego odwołania się od niniejszej decyzji do Rzecznika Klienta Banku Zachodniego WBK.
...
(47) W przypadku dalszego niezadowolenia istnieje możliwość zwrócenia się do Arbitra Bankowego dla roszczeń do kwoty 8000 zł, a także wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów oraz możliwość wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Banku lub oddziału Banku (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Lista adresów sądów powszechnych jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tj. www.ms.gov.pl w zakładce rejestry i ewidencje.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 26132319311-04-17(2.27) | 26135254922-04-17(2.24) | 27195309659-04-17(4.15) |

...
(48) Z wyrazami szacunku Katarzyna Jarocka
...
(49) młodszy specjalista ds. obsługi kredytów Centrum Obsługi Reklamacji i Zapytań
--- Słowa kluczowe: kredyt | reklamacja

...
(50) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
...
(51) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
...
(52) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(53) NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
...
(54) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz