Szukaj w dokumentach

v1-07181012275/05/17

Sprawa: 07181012275/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Dzień dobry.Reklamacja i odpowiedż banku w jednym pliku.

Spis plikow

1. ccf20170501-5-files-merged-ilovepdf-compressed | Skan
2. ccf20170501-5-files-merged-ilovepdf-compressed | Skan


ccf20170501-5-files-merged-ilovepdf-compressed

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) BANK BPH
...
(3) Ul. Pik. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Reklamacja - brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 09110949313-05-17(1.4) | 10133232481-05-17(1.6) | 10133232481-05-17(3.8) | 13144135262-05-17(1.4) |

...
(5) dotyczy umowy n r .X06E/75281643 ...... z dnia ....06.11.2007
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(6) Niniejszym informuję, iż wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia umowy kredytowej podstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu 06.11.2007 roku umowy o kredyt .indeksowany do waluty CHF
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt | podstawa_prawna | umowa | kredyt | indeksacja | waluta_obca

...
(7) (umowa nr .X06E/75281643).
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(8) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu indeksowanego , to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia ze mną umowy nr X06E/75281643 .
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.8) | 09110949313-05-17(1.6) | 13144135262-05-17(1.7) | 27195241407-04-17(1.5) |

...
(9) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia 06.11.2007roku , z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w dniu 06.11.2007 roku przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredvtv indeksowane walutą obcą CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | indeksacja | waluta_obca | waluta_obca

...
(10) Banino 04.08.2016
...
(11) --- Page 1 ---
...
(12) --- Page 2 ---
...
(13) Bank BPH SA
...
(14) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(15) Gdańsk, dnia 26.09.2016 r.
...
(16) dotyczy sprawy nr 18886628 dotyczy rachunku nr 620075281643
...
(17) Szanowny Panie,
...
(18) W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 21.09.2016 r., w trakcie której poinformował Pan Bank, iż nie otrzymał odpowiedzi Banku na pismo z dnia 04.08.2016 r., zarejestrowane pod następujących numerem sprawy: 18518272, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
...
(19) Uprzejmie informuję, iż odpowiedź Banku na kwestie poruszane przez Pana oraz Panią Małgorzatę Wieczorek w piśmie z dnia 04.08.2016 r., została sporządzona i skierowana do wysłania listem zwykłym, za pośrednictwem Poczty Polskiej, w dniu 11.08.2016 r. Dodam, iż Bank BPH SA nie ma wpływu na czas dostarczenia pisma przez wskazaną instytucję.
...
(20) Niemniej, proszę przyjąć przeprosiny za brak otrzymania pisma z Banku. Bardzo mi przykro, iż brak otrzymania korespondencji z Banku uniemożliwił zapoznanie się Państwu z wyjaśnieniami i decyzją podjętą przez Bank w tak ważnej dla Państwa sprawie.
...
(21) W złączeniu przesyłam Panu kopię problemowego pisma Banku, z dnia 11.08.2016 r.
...
(22) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com.W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(23) *opłata za połgczeniejest zależna od taryfy danego operatora Z poważaniem
...
(24) Specjalisto
...
(25) Artna Olejnik
...
(26) Sark 6PH SA 116474
...
(27) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(28) www.bph.pl
...
(29) --- Page 2 ---
...
(30) --- Page 3 ---
...
(31) Bonk BPH SA
...
(32) ul. płk. Jona Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(33) Gdańsk, dnia 11.08.2016 r.
...
(34) dotyczy sprawy nr 18518272 dotyczy rachunku nr 620075281643
...
(35) Szanowni Państwo,
...
(36) W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.08.2016 r. proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
...
(37) Uprzejmie informuję, że w dniu 07.11.2007 r. zawarli Państwo umowę kredytowq nr X06E/75281643 z GE Money Bankiem SA (którego następcg prawnym jest Bank BPH SA). Na podstawie ww. umowy Bank udzielił kredytu w wysokości 266.358,40 PLN indeksowanego kursem CHF, natomiast Państwo zobowiązali się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w 360 równych ratach kapitałowo-odsetkowych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | art.358 | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | kredyt | odsetki

...
(38) W nawiązaniu do poruszonej przez Państwa kwestii podstawy prawnej udzielenia Państwu kredytu indeksowanego kursem CHF potwierdzam, że ocena charakteru prawnego zawartej umowy kredytu pozwala jednoznacznie stwierdzić, że spełnia ona wymogi umowy kredytowej, wynikające z art. 69 ustawy Prawo bankowe. Podkreślenia wymaga również fakt. że możliwość denominowania lub indeksowania kredytu do waluty obcej jest dopuszczalna na gruncie
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt_indeksowany | waluta_obca | umowa | kredyt | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | nie_ma_czegos_takiego_jak_denominowanie | indeksacja | kredyt | waluta_obca

...
(39) aktualnie obowiązujących przepisów i była również dopuszczalna na gruncie przepisów obowiązujących w momencie zawarcia umowy kredytu. Celem indeksacji kredytu nie jest przysporzenie majątkowe na rzecz jednej ze Stron, tylko zachowanie na przestrzeni ustalonego czasu jednolitej wartości wzajemnych świadczeń Stron. Strony nie zawarły kontraktu, w ramach
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | kredyt

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(2.9) | 05071818381-05-17(4.11) | 06053735817-05-17(2.10) | 06071814982-05-17(2.10) | 06071814982-05-17(4.11) | 06114323264-05-17(1.103) | 08162613612-05-17(2.60) | 08162613612-05-17(2.69) | 08163036736-05-17(2.59) | 08163036736-05-17(2.68) | 26102210805-04-17(1.24) | 26135254922-04-17(2.21) | 27085017197-04-17(2.10) |

...
(40) którego zobowiązywałyby się do zakupu określonej ilości waluty po określonej z góry cenie.
...
(41) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sgd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(42) www.bph.pl
...
(43) --- Page 3 ---
...
(44) --- Page 4 ---
...
(45) Bank BPH SA
...
(46) ul. płk. Jono Pałubickiego 2
...
(47) 80-175 Gdańsk grupa GECapital
...
(48) choćby odbiegającej od ceny rynkowej, lecz uzależniły wielkość kredytu należnego do spłaty od zbliżonego do rynkowego kursu waluty, do której kredyt był indeksowany (tj. franka szwajcarskiego). Wykorzystano tu więc w praktyce przewidzianą w art. 3581 § 2 Kodeksu cywilnego waloryzację umowną zobowiązania pieniężnego. Ponadto, dla przyznania ww. postanowieniom umowy znaczenia klauzuli waloryzacyjnej, a nie instrumentu pochodnego, decydujące znaczenie ma fakt, że zawarty przez Państwa kredyt ma charakter długookresowy (umowa przewiduje 30-letni okres spłaty kredytu), a spłata rat kredytowych dokonywana jest systematycznie w odstępach comiesięcznych. W tak długim okresie czasu nie sposób zakładać stałości siły nabywczej pieniądza. Dodatkowo stanowisko, iż kredyt denominowany lub indeksowany kursem waluty obcej nie jest finansowym instrumentem pochodnym znajduje potwierdzenie w opinii Komisji Europejskiej z dnia 26.07.2007 r. wydanej w ramach pytania prawnego o interpretację art. 4 ust. 1 pkt. 17 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kurs_waluty | kredyt | indeksacja | art.358art. | kodeks_cywilny | waloryzacja_umowna | umowa | zobowiazanie | postanowienie_umowne | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty

...
(49) Stąd też Strony wykorzystując indeksację kredytu do franka szwajcarskiego uzyskały podstawę do długookresowego utrzymania stałej siły nabywczej wartości pieniężnych udzielonych w kwocie kredytu. Jednocześnie systematyczny obowiązek spłaty poszczególnych rat kredytowych pozwala na utrzymanie tej siły nabywczej bez szkody dla żadnej ze Stron, bowiem zawyżenie raty kredytowej wynikające z możliwego wzrostu kursu franka szwajcarskiego, było i winno być rekompensowane obniżeniem tej raty w innym okresie czasu (w którym kurs franka mógł ulegać lub ulegać będzie obniżeniu). Zastosowanie tego mechanizmu pozwala także na obniżenie ceny udzielonego kredytu, którego oprocentowanie zostało określone w umowie na poziomie warunkowanym stawką LIBOR 3M i stałą marżą Banku w wysokości 1,45 %.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | oprocentowanie | umowa | marza

...
(50) Wyrażam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje wyjaśnią wszelkie Państwa wątpliwości w przedmiotowej sprawie.
...
(51) Bonk BPH Spółko Akcyjna, ul. płk. Jono Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(52) www.bph.pl
...
(53) BankBPH
...
(54) --- Page 4 ---
...
(55) --- Page 5 ---
...
(56) Bank BPH SA
...
(57) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(58) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(59) ‘ opłata za połgczenie jest zależno od taryfy danego operatora
...
(60) Z poważaniem •i
...
(61) »'
...
(62) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(63) www.bph.pl
...
(64) --- Page 5 ---


ccf20170501-5-files-merged-ilovepdf-compressed

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) BANK BPH
...
(3) Ul. Pik. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Reklamacja - brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 09110949313-05-17(1.4) | 10133232481-05-17(1.6) | 10133232481-05-17(3.8) | 13144135262-05-17(1.4) |

...
(5) dotyczy umowy n r .X06E/75281643 ...... z dnia ....06.11.2007
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(6) Niniejszym informuję, i wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia umowy kredytowej podstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu 06.11.2007 roku umowy o kredyt .indeksowany do waluty CHF
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt | podstawa_prawna | umowa | kredyt | indeksacja | waluta_obca

...
(7) (umowa nr .X06E/75281643).
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(8) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu indeksowanego , to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia ze mną umowy nr X06E/75281643 .
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.8) | 09110949313-05-17(1.6) | 13144135262-05-17(1.7) | 27195241407-04-17(1.5) |

...
(9) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia 06.11.2007roku , z których jednoznacznie wynikałoby, i polskie prawo w dniu 06.11.2007 roku przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredvtv indeksowane walutą obcą CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | indeksacja | waluta_obca | waluta_obca

...
(10) Banino 04.08.2016
...
(11) --- Page 1 ---
...
(12) --- Page 2 ---
...
(13) Bank BPH SA
...
(14) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(15) Gdańsk, dnia 26.09.2016 r.
...
(16) dotyczy sprawy nr 18886628 dotyczy rachunku nr 620075281643
...
(17) Szanowny Panie,
...
(18) W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 21.09.2016 r., w trakcie której poinformował Pan Bank, iż nie otrzymał odpowiedzi Banku na pismo z dnia 04.08.2016 r., zarejestrowane pod następujących numerem sprawy: 18518272, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
...
(19) Uprzejmie informuję, iż odpowiedź Banku na kwestie poruszane przez Pana oraz Panią Małgorzatę Wieczorek w piśmie z dnia 04.08.2016 r., została sporządzona i skierowana do wysłania listem zwykłym, za pośrednictwem Poczty Polskiej, w dniu 11.08.2016 r. Dodam, iż Bank BPH SA nie ma wpływu na czas dostarczenia pisma przez wskazaną instytucję.
...
(20) Niemniej, proszę przyjąć przeprosiny za brak otrzymania pisma z Banku. Bardzo mi przykro, iż brak otrzymania korespondencji z Banku uniemożliwił zapoznanie się Państwu z wyjaśnieniami i decyzją podjętą przez Bank w tak ważnej dla Państwa sprawie.
...
(21) W złączeniu przesyłam Panu kopię problemowego pisma Banku, z dnia 11.08.2016 r.
...
(22) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com.W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(23) *opłata za połgczeniejest zależna od taryfy danego operatora Z poważaniem
...
(24) Specjalisto
...
(25) Artna Olejnik
...
(26) Sark 6PH SA 116474
...
(27) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(28) www.bph.pl
...
(29) --- Page 2 ---
...
(30) --- Page 3 ---
...
(31) Bonk BPH SA
...
(32) ul. płk. Jona Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(33) Gdańsk, dnia 11.08.2016 r.
...
(34) dotyczy sprawy nr 18518272 dotyczy rachunku nr 620075281643
...
(35) Szanowni Państwo,
...
(36) W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.08.2016 r. proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
...
(37) Uprzejmie informuję, że w dniu 07.11.2007 r. zawarli Państwo umowę kredytowq nr X06E/75281643 z GE Money Bankiem SA (którego następcg prawnym jest Bank BPH SA). Na podstawie ww. umowy Bank udzielił kredytu w wysokości 266.358,40 PLN indeksowanego kursem CHF, natomiast Państwo zobowiązali się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w 360 równych ratach kapitałowo-odsetkowych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | art.358 | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | kredyt | odsetki

...
(38) W nawiązaniu do poruszonej przez Państwa kwestii podstawy prawnej udzielenia Państwu kredytu indeksowanego kursem CHF potwierdzam, że ocena charakteru prawnego zawartej umowy kredytu pozwala jednoznacznie stwierdzić, że spełnia ona wymogi umowy kredytowej, wynikające z art. 69 ustawy Prawo bankowe. Podkreślenia wymaga również fakt. że możliwość denominowania lub indeksowania kredytu do waluty obcej jest dopuszczalna na gruncie
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt_indeksowany | waluta_obca | umowa | kredyt | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | nie_ma_czegos_takiego_jak_denominowanie | indeksacja | kredyt | waluta_obca

...
(39) aktualnie obowiązujących przepisów i była również dopuszczalna na gruncie przepisów obowiązujących w momencie zawarcia umowy kredytu. Celem indeksacji kredytu nie jest przysporzenie majątkowe na rzecz jednej ze Stron, tylko zachowanie na przestrzeni ustalonego czasu jednolitej wartości wzajemnych świadczeń Stron. Strony nie zawarły kontraktu, w ramach
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | kredyt

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(2.9) | 05071818381-05-17(4.11) | 06053735817-05-17(2.10) | 06071814982-05-17(2.10) | 06071814982-05-17(4.11) | 06114323264-05-17(1.103) | 08162613612-05-17(2.60) | 08162613612-05-17(2.69) | 08163036736-05-17(2.59) | 08163036736-05-17(2.68) | 26102210805-04-17(1.24) | 26135254922-04-17(2.21) | 27085017197-04-17(2.10) |

...
(40) którego zobowiązywałyby się do zakupu określonej ilości waluty po określonej z góry cenie.
...
(41) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sgd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(42) www.bph.pl
...
(43) --- Page 3 ---
...
(44) --- Page 4 ---
...
(45) Bank BPH SA
...
(46) ul. płk. Jono Pałubickiego 2
...
(47) 80-175 Gdańsk grupa GECapital
...
(48) choćby odbiegającej od ceny rynkowej, lecz uzależniły wielkość kredytu należnego do spłaty od zbliżonego do rynkowego kursu waluty, do której kredyt był indeksowany (tj. franka szwajcarskiego). Wykorzystano tu więc w praktyce przewidzianą w art. 3581 § 2 Kodeksu cywilnego waloryzację umowną zobowiązania pieniężnego. Ponadto, dla przyznania ww. postanowieniom umowy znaczenia klauzuli waloryzacyjnej, a nie instrumentu pochodnego, decydujące znaczenie ma fakt, że zawarty przez Państwa kredyt ma charakter długookresowy (umowa przewiduje 30-letni okres spłaty kredytu), a spłata rat kredytowych dokonywana jest systematycznie w odstępach comiesięcznych. W tak długim okresie czasu nie sposób zakładać stałości siły nabywczej pieniądza. Dodatkowo stanowisko, iż kredyt denominowany lub indeksowany kursem waluty obcej nie jest finansowym instrumentem pochodnym znajduje potwierdzenie w opinii Komisji Europejskiej z dnia 26.07.2007 r. wydanej w ramach pytania prawnego o interpretację art. 4 ust. 1 pkt. 17 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kurs_waluty | kredyt | indeksacja | art.358art. | kodeks_cywilny | waloryzacja_umowna | umowa | zobowiazanie | postanowienie_umowne | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty

...
(49) Stąd też Strony wykorzystując indeksację kredytu do franka szwajcarskiego uzyskały podstawę do długookresowego utrzymania stałej siły nabywczej wartości pieniężnych udzielonych w kwocie kredytu. Jednocześnie systematyczny obowiązek spłaty poszczególnych rat kredytowych pozwala na utrzymanie tej siły nabywczej bez szkody dla żadnej ze Stron, bowiem zawyżenie raty kredytowej wynikające z możliwego wzrostu kursu franka szwajcarskiego, było i winno być rekompensowane obniżeniem tej raty w innym okresie czasu (w którym kurs franka mógł ulegać lub ulegać będzie obniżeniu). Zastosowanie tego mechanizmu pozwala także na obniżenie ceny udzielonego kredytu, którego oprocentowanie zostało określone w umowie na poziomie warunkowanym stawką LIBOR 3M i stałą marżą Banku w wysokości 1,45 %.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | oprocentowanie | umowa | marza

...
(50) Wyrażam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje wyjaśnią wszelkie Państwa wątpliwości w przedmiotowej sprawie.
...
(51) Bonk BPH Spółko Akcyjna, ul. płk. Jono Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(52) www.bph.pl
...
(53) BankBPH
...
(54) --- Page 4 ---
...
(55) --- Page 5 ---
...
(56) Bank BPH SA
...
(57) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(58) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(59) ‘ opłata za połgczenie jest zależno od taryfy danego operatora
...
(60) Z poważaniem •i
...
(61) »'
...
(62) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(63) www.bph.pl
...
(64) --- Page 5 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz