Szukaj w dokumentach

v1-06053735817/05/17

Sprawa: 06053735817/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

Spis plikow

1. 2017.01.27reklamacja80114132 | Skan
2. 2017.01.27odp_reklamacja80114132.compressed | Skan


2017.01.27reklamacja80114132

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) Reklamacja - brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF dotyczyumowy nr AECE/71003006 z dnia 27.10.2003r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(1.3) | 13125332891-05-17(1.4) | 13125332891-05-17(1.34) | 28183428137-04-17(1.4) |

...
(4) Niniejszym informuję, i wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia mojej Umowy podstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu 06.11.2003 roku umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF (umowa nr AECE.71003006).
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa

...
(5) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu denominowanego w walucie obcej CHF, to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia z nami tej Umowy.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

...
(6) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiemy wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia 06.11.2003r., z których jednoznacznie wynikałoby, i polskie prawo w dniu 06.11.2003 roku przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty denominowane w walucie obcej CHF. Jednocześnie w związku z tym, e Bank nie poinformował mnie przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu, w jakim mój kredyt jest przez Bank denominowany, wnoszę o podanie przez Bank celu, w jakim w mojej Umowie została zastosowana denominacja przy u yciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzeda y waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa | kredyt | umowa | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

...
(7) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesłanie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli tzw. "odpowiedź nie na temat") będzie oznaczało uznanie przez Bank, e zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa o kredyt jest w całości niewa na z racji braku podstaw prawnych do jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.19) | 05074827632-05-17(1.22) | 05075438951-05-17(1.23) | 05075934266-05-17(1.29) | 05080144959-05-17(1.22) | 05153808111-05-17(1.8) | 06114208831-05-17(1.14) | 06114323264-05-17(1.62) | 08113032891-05-17(1.46) | 08113032891-05-17(1.50) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.46) | 08115523582-05-17(1.50) | 08123922342-05-17(1.46) | 08123922342-05-17(1.50) | 11185816458-05-17(1.7) | 13144135262-05-17(1.12) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(2.11) | 25195624286-04-17(1.6) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 28183428137-04-17(1.14) |

...
(8) Zgodnie z Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnosimy o przesłanie odpowiedzi na mój adres email:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(9) Z powa aniem,
...
(10) Zbuczyn, 27.01.2017r.
...
(11) --- Page 1 ---


2017.01.27odp_reklamacja80114132.compressed

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bonk BPH SA
...
(3) ul. płk. Jona Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 13.02.2017 r.
...
(5) f f Ł
...
(6) BankBPH grupo GE Copitol
...
(7) dotyczy sprawy nr 80114132 dotyczy rachunku nr 620071003006
...
(8) Szanowni Państwo.
...
(9) W odpowiedzi na Państwa korespondencję z dnia 27.01.2017 r. uprzejmie informuję, że zawarli Państwo z Bankiem umowę kredytu, zgodnie z którq kwota kredytu została wyrażona w walucie CHF, zaś jego spłata miała następować w walucie PLN. Ocena charakteru prawnego zawartej umowy pozwala jednoznacznie stwierdzić, że spełnia ona wymogi umowy kredytu, wynikajqce z art. 69 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z zapisami umowy kredytu, strony wykorzystały przewidzianq w ort. 3581 § 2 Kodeksu cywilnego, waloryzację umownq zobowiqzania pieniężnego. Majqc to na uwadze informuję, iż możliwość denominowania kredytu do waluty obcej jest dopuszczalna zarówno na gruncie obowiqzujqcych przepisów, jak i była dopuszczalna na gruncie dotychczasowych przepisów prawa.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | umowa | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | art.358ort. | kodeks_cywilny | waloryzacja_umowna | umowa | nie_ma_czegos_takiego_jak_denominowanie | kredyt | waluta_obca

...
(10) Chciałabym nadmienić, że każda osoba zawierajqca jakqkolwiek umowę cywilnoprawnq powinna zapoznać się z jej treściq. Majqc na uwadze fakt, że podpisali Państwo umowę kredytu, uznać należy, że zapoznali się Państwo z jej treściq, a tym samym składajqc podpis wyrazili zgodę na zastosowanie przedmiotowej konstrukcji.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt

...
(11) Odnoszqc się do poruszonej przez Państwa kwestii celu zastosowanej przez Bank indeksacji informuję, że decyzja Banku dotyczqca udzielania kredytów walutowych wiqzała się ze strategię sprzedażowg, którq Bank, jako przedsiębiorca, miał prawo podjęć i o szczegółach której nie miał obowiqzku informowania Klientów. Dodam, że zastosowanie mechanizmu waloryzacji pozwoliło
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | waloryzacja_umowna

...
(12) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(13) www.bph.pl
...
(14) Nadano w PP Warszawa W101 dnia 16.02 2017 r.
...
(15) 6
...
(16) --- Page 1 ---
...
(17) --- Page 2 ---
...
(18) Bank BPH SA
...
(19) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(20) BankBPH
...
(21) grupa GE Capital
...
(22) IIII
...
(23) na obniżenie ceny udzielonego kredytu, którego oprocentowanie zostało określone w umowie na poziomie warunkowanym stawkq LIBOR 3M i stałq marżq Banku w wysokości 2,37 %, co zo tym idzie oprocentowanie było (i jest nadal) niższe niż dla kredytów udzielanych w walucie PLN. Na moment podpisania umowy Państwo, jako Klienci, wybierali rodzaj kredytu i podejmowali decyzję dotyczqcq w jakiej walucie zostanie Państwu udzielony. W ofercie Banku znajdowały się także kredyty złotowe.
--- Słowa kluczowe: kredyt | oprocentowanie | umowa | marza | oprocentowanie | kredyt | waluta_krajowa | umowa | kredyt | kredyt_złotówkowy

...
(24) Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia w sposób precyzyjny przedstawiajq stanowisko Banku.
...
(25) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801 889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych,
...
(26) komórkowych w przypadku połqczeń zagrań;cznych). a także pod adresem KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(27) •opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(28) Z poważaniem
...
(29) Sfm&an f\
...
(30) AfW CrtVO X'VW frO ______ Z UDOmj O fcorWM er'H fTTJTT
...
(31) INFORMACJE DODATKOWE
...
(32) e-mail:
...
(33) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(34) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, mają Państwo możliwość:
...
(35) II odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com;
...
(36) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053558362-05-17(2.63) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08165522733-05-17(2.57) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28195951574-04-17(2.36) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(37) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(38) www.bph.pl
...
(39) --- Page 2 ---
...
(40) --- Page 3 ---
...
(41) Bank BPH SA ®BankBPH ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(42) 80-175 Gdańsk grupa GECapital
...
(43) 3) wystqpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczqce Rzecznika Finansowego dostępne sq na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.66) | 05071818381-05-17(2.49) | 05071818381-05-17(4.57) | 06053558362-05-17(2.64) | 06071814982-05-17(4.59) | 08112733401-05-17(3.8) | 08155716284-05-17(2.58) | 08160500577-05-17(2.57) | 08162613612-05-17(2.109) | 08163036736-05-17(2.108) | 08165522733-05-17(2.60) | 08170940832-05-17(2.82) | 08173701175-05-17(2.82) | 09070541345-05-17(2.30) | 18162405305-05-17(2.55) | 27184533552-04-17(2.54) | 28161343704-04-17(4.24) | 28195951574-04-17(2.46) | 28200144168-04-17(2.49) |

...
(44) A)
...
(45) 5)
...
(46) 6)
...
(47) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Zwiqzku Banków Polskich (BAKI. BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiqże się konieczność uiszczenia opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(2.50) | 05071818381-05-17(4.58) | 06074142417-05-17(2.45) | 08162613612-05-17(2.110) | 08163036736-05-17(2.109) | 08170940832-05-17(2.83) | 08173701175-05-17(2.83) | 27184533552-04-17(2.55) | 28200144168-04-17(2.50) |

...
(48) informacje, w tym Regulamin BAK. dostępne sq na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(49) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonano przez Bank analizy okoliczności sprawy Szczegółowe informacje dotyczqce Sqdu Polubownego przy KNF. w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF iTaryfa Opłat, dostępne sq na strome nterretowej wwwknf gov.pl. zakładka Sqd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłqc2nie charokter informacyjny i me stanowi zapisu na Sqd Polubowny;
...
(50) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego sqdu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(51) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(52) www.bph.pl
...
(53) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz