Szukaj w dokumentach

v1-08113614858/05/17

Sprawa: 08113614858/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: CKK oraz RRSO

Uwagi: Sankcja kredytu darmowego. Bank kłamie w odpowiedzi na reklamację ,że wyliczył CKK i RRSO prawidłowo

Spis plikow

1. kredyt-darmowy-1. | Skan
2. kredyt-darmowy-2 | Skan
3. kredyt-darmowy-5 | Skan
4. kredyt-darmowy-4 | Skan


kredyt-darmowy-1.

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) W odpowiedzi na pismo z dnia Konsumencki nr KHM
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(3) REKLAMACJA IO2.20l7r.Nr
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) .łosio Limn Brus Jorge Prezes Zarządu
...
(5) Bank Millennium S.A.
...
(6) ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa
...
(7) dotyczącej Umowy o kredyt hipoteczny
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(8) ł
...
(9) Zgodnie z nadesłaną korespondencją, Całkowity Koszt Kredytu nr K
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(10) został cyt. .. Oszacowany zgodnie z przyjętą przez Bank metodologią” .
...
(11) Zgodnie z przyjętą nietodoloniiyn^czbank .wstępnie 20Stałaprzedstawiona analiza CKK
...
(12) w Umowie o kredyt nr W §11 tejże Umowy Całkowity koszt kredytu na dzień sporządzenia umowy wynosi 51 ( 2.78 PLN . Tym samym Bank podał nieprawidłowy
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | umowa | waluta_krajowa

...
(13) i wprowadzający mnie w błąd Całkowity Koszt Kredytu w związku z Rzeczywistą Roczną Stopą Procentową.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(14) Oświadczenie
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie

...
(15) Oświadczam ,ie w związku z naruszeniem art. 15 Ustawy o kredycie konsumenckim i dnia 20 lipca 2001 roku oraz podstępnym niepodnniu informacji przez Bank Millennium o rzeczywistych całkowitych kosztach kredytu nr K H A ^ ^ ^ ^ H I^ M io s z ę o spłatę kredytu bez oprocentowania i innych kosztów należnych kredytodawcy, przeliczenia nadpłaty na poczet przyszłych rat kapitałowych zgodnie z art. 15 Ustawy o kredycie konsumenckim z 2001 roku w terminie i sposobie ustalonym w umowie. Umowa nic spełnia wymagań określonych w art. 4 ust.2 pkt 2 i 3 oraz art. 4 ust. 2 pkt ó w zw. Z art 7 wobec czego składam wyraźne Oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia określonego w art. 15 w/w Ustawy tzw sankcji kredytu darmowego.
--- Słowa kluczowe: konsument | kredyt | kredyt | oprocentowanie | kredyt | konsument | umowa | oswiadczenie | kredyt

...
(16) Oświadczamy ,że zgodnie z art. 84§1 Kodeksu Cywilnego działaliśmy pod wpływem błędu podpisując Umowę o kredyt hipoteczny nr Bank przedstawił nam Umowę z zaniżonym Całkowitym Kosztem Kredytu, czym wprowadził nas w błąd, przez co umowa wyglądała na korzystniejszą.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | umowa | kredyt | umowa | kredyt | umowa

...
(17) Gdyby w treści umowy wpisano poprawny koszt kredytu, nic zawarlibyśmy umowy, której koszty są większe. Otrzymując ofertę Banku spodziewaliśmy się precyzyjnych
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(18) i prawidłowych inform acji.
...
(19) Termin żart. 88 § 2 k.c. został dochowany, ponieważ fakt wprowadzenia innie przez Bank w błąd w sprawie całkowitego kosztu kredytu wykryłam w dniu 12 stycznia 2017 roku. Poświadczam ,żc oświadczenie złożone jest zasadnie.
--- Słowa kluczowe: kredyt | oswiadczenie

...
(20) --- Page 1 ---


kredyt-darmowy-2

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) I
...
(3) Szanowna Pani,
...
(4) W odpowiedzi na Pani kolejną reklamację z dnia 0 0 .2 0 1 7 r. oraz reklamację skierowaną do Zarządu Banku Millennium S.A z dnia 0 0 2 0 1 7 r. obie dotyczące Umowy o kredyt hipoteczny numer dnia # > 7 .2008 r. {dalej „.Umowa") otrzymane przez Bank Millenniom S.A. (dalej „Bank") w dniu 06.03.2017 r.. Bank informuje, że przedstawił szczegółowo wyjaśnienia i swoje stanowiskowstosunku do Pani żądań w poprzedniej korespondencji (pismo Banku nr DJA-
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(1.23) | 05080144959-05-17(1.22) | 08113032891-05-17(1.50) | 08115523582-05-17(1.50) | 08123922342-05-17(1.50) | 15181857688-05-17(1.9) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) |

...
(5) z dnia ® .0 2 2017 r. Stanowisko Banku nte uległo zmianie.
...
(6) I. Odnosząc się do kwestii wymogów Ustawy z dnia 20 llpca 2001 r. o kredycie konsumenckim (dalej „Ustawa") Jeszcze raz - w imieniu Banku • oświadczamy, że Bank nie naruszyt obowiązków informacyjnych wynikających z art. 7, w szczególności co do wskazania całkowitego ko$2tu kredytu (dalej „CKK"); Bank dopełnił zatem zadość obowiązkowi informacyjnemu - p o p r z e z podanie w paragrafie 11 ust. 1 pkt 1 Umowy stosownego CKK.
--- Słowa kluczowe: konsument | kredyt | umowa

...
(7) Zatem kolejne Pani oświadczenie w trybie art. 15 Ustawy o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego jest również bezskuteczne. Bank oświadcza, że zawarta z Bankiem Umowa jest ważna I w pełni skuteczna.I.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | kredyt | umowa

...
(8) II. Jeśli chodzi o złożone przez Panią oświadczenia • na podstawie art. 84 i 1 Kodeksu cywilnego • to również nie są one skuteczne.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | kodeks_cywilny

...
(9) Samo złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych określonego oświadczenia woli nieoznaczaper$enieważnościtegooświadczenia.Oskutecznymuchyleniusięodskutków czynności prawnej, jako zawartej pod wpływem błędu można mówić jedynie wówczas, gdy zaistnieją przesłanki wskazane w stosownych przepisach Kodeksu cywilnego, w tym w art. 84 czy też art. 88 kodeksu cywilnego, na które to przepisy wskazuje Pani w piśmie z dnia002.2017 r. Na podstawie art. 84 S2 Kodeksu cywilnego można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, ze gdyby składający oświadczenie woli nłe działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści tzw. błąd istotny.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | oswiadczenie | kodeks_cywilny | kodeks_cywilny | kodeks_cywilny | oswiadczenie | oswiadczenie

...
(10) --- Page 1 ---


kredyt-darmowy-5

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Dodatkowo wysokość opłaty z tytułu UNWvV, jak i sposób jej wyliczenia, są każdorazowo wskazywane przez Bank Klientowi w piśmie Informacyjnym, wysyłanym na około 30 dni przed terminem pobrania opłaty za kolejne 36 miesięcy, natomiast opłata pobierana Jest w ostatnim dniu roboczym pierwszego miesiąca danego 36 miesięcznego okresu ochrony. Tym samym klient każdorazowo otrzymuje informacje o wysokości, jak i sposobie wyliczenia opłaty, co miało miejsce również w Pani przypadku.
...
(3) W przypadku odnowienia ubezpieczenia Bank weryfikuje dokonane spłaty przez kredytobiorcę. Do ustalenia wysokości kolejnej opłaty z tytułu UNWW Bank bierze ped uwagę aktualne zadłużenie kredytobiorcy w zakresie kapitału • na dzień 'wyliczania kolejnej opłaty.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredytoborca

...
(4) Bank nie miał i nie ma obowiązku informowania Pani o wysokości środków finansowych przekazywanych do Ubezpieczyciela przez Bank z tytułu UWWW danego kredytu.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt

...
(5) Jako kredytobiorca, wyraziła Pani zgodę na ponoszenie kosztów z tytułu UNWW (6 9 ust. 7-9 Umowy). 2 perspektywy Pani Jako kredytobiorcy błotne jest to, że infoimacja w tym zakresie była transparentna, CO mogło wpłynąó na decyzję o wyborze Banku jako kredytodawcy I co najważniejsze, ze wskazana w Cenniku stawka 3X, jest stawką niezmienną w całym okresie kredytowania.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | kredytoborca | kredyt | kredyt

...
(6) W świetle powyższego, nie mamy podstaw do uznania Pani żądań zgodnie z oczekiwaniami, w tym dotyczących przedstawienia nowego harmonogramu spłat Pani zobowiązań z tytułu Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(7) Wierzymy, że przedstawione wyjaśnienia okażą się 'wystarczające dla przedstawienia stanowiska Banku w przedmiotowej sprawie. W przypadku dalszych wątpliwości, co do przedstawionych wyjaśnień, istnieje możliwość odwołania się. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację odnośnie trybu odwoławczego.
...
(8) Do wiadomości:
...
(9) Zarząd Banku Millennium S.A.
...
(10) Małgorzata Skomra-Fathalla Kierująca Wydziałem Obsługi Klienta Departament Jakości
...
(11) --- Page 1 ---


kredyt-darmowy-4

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) IV.W związku z Pani zarzutami przedstawionymi w piśmie z dnla0O3.2Ol7 r. Bank przedstawia poniżę; swoje stanowisko:
...
(3) 1) Bank podał w Umowie poprawnie całkowity koszt kredytu oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania • zgodnie z powyższą ustawą w S 11 ust. 1 pkt 1 ) 2 Umowy. Ponadto Bank w tym samym paragrafie dokładnie wskazał, jakie założenia przyjął przy ustalaniu zarówno CKK. jak i RRSO,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | oprocentowanie | umowa

...
(4) 2) Bank nie miał obowiązku podawania kosztów spreadu na podstawie art. 7 powyższej ustawy.
--- Słowa kluczowe: spread

...
(5) 3) Bank podał informacje o łącznym koszcie kredytu
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(6) 4) Bank podał koszty z tytułu UNWWw 5 9 ust. 8 Umowy
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(7) W uzupełnieniu pkt 4 powyżej w związku z zarzutem nlepodania wysokości opłat z tynku UNWW z wyjątkiem opłaty za pierwszy 36-miesięczny okres ochiony ubezpieczeniowe; wyjaśniamy, że w relacjach z Panią jako konsumentem Bank określił zasady i sposób wyliczenia zarówno pteiwszej jak i kolejnych opłat w dokumentach kredytowych (Umowa. Regulamin, Cennik).
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | konsument | kredyt | umowa

...
(8) W kwestii wyliczenia opłat z tytułu UNWW zgodnie z Regulaminem kredytowaniaosób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. (S 7 ust. 5-7) za podstawę ustalenia tej opłaty dla kredytów indeksowanych do waluty obce; w postaci Podstawy wyliczenia opłaty, a tym samym ustalania sumy ubezpieczenia, przyjmowana jest kwota kredytu wyrażona w PIN wyliczona na podstawie wartości kursów waluty obce; • według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku - zgodnie ze wzorem:
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | regulamin | kredyt | kredyt_indeksowany | waluta_obca | ubezpieczenie | kredyt | kurs_waluty | kurs_waluty

...
(9) Pcdstowa wyliczenia opiaty-[(kwota kredytu w PLN /kurs kupna dewiz) ' kurssprzedażydewiz) ■ BG%wartościnien/chomośdstanowiącejprzedmiotzabezpieczeniakredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa

...
(10) Pierwsza oplata z tytułu UNWW (| kolejne) wyniosła 3 % od powyższej Podstawy wyliczenia opłaty; stawka w wysokości 3 X 'wynikała z Cennika Kredyt Hipoteczny/Pożyczka hipoteczna (dalej: Cennik).
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt

...
(11) Przypominamy, że zgodnie z Umową udzielona kwota kredytu jest indeksowana do CHF po przeliczeniu wypłaconej kwoty w PLN 2godnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych, obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Natomiast Kredytobiorca zobowiązuje się spłacie udzieloną kwotę kredytu indeksowanego do CHF w PLN - po przeliczeniu kwoty w CHF według kursu sprzedaży CHF według Tabel! Kursów Walut Obcych, obowiązującej w Banku w dniu dokonania spłaty raty kredytu. Przy kredycie indeksowanym • do wyliczenia pierwszej opłaty • niezbędne jest ustalenie Podstawy wyliczenia opłaty w celu usidlenia zadłużenia Klienta w PLN, a co za tym Idzłe wtaśclwe) sumy ubezpieczenia; do wyliczenia tej Podstawy rrwzględniana jest wartość kursów waluty obcej według Tabeli Kursów Walut Cbcych, obowiązującej
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_obca | kurs_waluty | kredyt | kredytoborca | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_obca | kurs_waluty | kredyt | indeksacja | waluta_krajowa | ubezpieczenie | kurs_waluty | kurs_waluty

...
(12) w Banku w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym sporządzona została umowa kredytu, poprz<>2 przeliczenie zadłużenia przez kuis kupna i kurs sprzedaży CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca

...
(13) W przypadku kontynuacji ubezpieczenia na kolejny 36-cio miesięczny okres do ustalenia wysokości opłaty stosowany jest następujący wzór na wyliczenie Podstawy wyliczenia opłaty:
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | stosowanie_postanowien

...
(14) Podstawa wyliczenia oploty [saldo zadłużenia w CHF*kurssprzedaży ChF] ■ S0% wartości nieruchomości.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(15) Kurs sprzedaży CHF ustalany jest według powyższej Tabeli, obowiązującej w ostatnim dniu
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(16) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz