Szukaj w dokumentach

v1-08170940832/05/17

Sprawa: 08170940832/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: "Bank ignoruje prawo wyrażone w ustawie kodeks cywilny i stawia zapisy umowy kredytowej ponad prawo: \\"Odnosząc się do kolejnej kwestii, przy której odwołuje się Pan do art. 463 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: „Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego”, uprzejmie informuję że w wspomnianym artykule jest mowa o opłacie za wykonaną usługę. W rozważanej kwestii ww. usługa nie została zrealizowana z uwagi na niepoprawnie złożoną dyspozycję. Natomiast zgodnie z wiążącą obie Strony Umową kredytu zobowiązał się Pan do terminowej spłaty zobowiązania. Zatem nieterminowa spłata zobowiązania wiąże \nsię z naruszeniem warunków umowy przez Kredytobiorcę. \\""

Spis plikow

1. 2017.03.07-reklamacja | Skan
2. 2017.04.05-odpowiedź-banku | Skan


2017.03.07-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(3) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) Dotyczy umowy kredytowej nr N09G/75241700 zawartej w dniu 24.05 2006, zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(5) W związku z odmową wydania przez Bank pismem z dnia 02.03.2017r. pokwitowania na podstawie wniosku o wydanie zaświadczenia przedstawiającego historię spłaty kredytu złożonego przeze mnie w dniu 23.01.2017r., działając w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny:
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(6) 1) Oświadczam, iż oczekuję niezwłocznej realizacji wniosku, nie później niż w ciągu 30 dni od dni otrzymania niniejszej reklamacji, rozumianej jako wysłanie rejestrowaną przesyłką pocztową na mój adres korespondencyjny pokwitowania, którego treść będzie spełniała warunki określone we wniosku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(7) 2) Oświadczam, iż działając zgodnie z art. 462 k.c. § 3, dokonam zapłaty za pokwitowanie po wystawieniu przez Bank faktury VAT przedstawiającej koszty jego przygotowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w moim wniosku z dnia 23.01.2017r.
...
(8) Jednocześnie oświadczam, że ze względu na potrzebę przygotowania wyliczenia roszczenia pieniężnego w związku ze stosowaniem w Umowie postanowień niedozwolonych nie interesują mnie standardowe historie spłat oferowane przez Bank, które łatwo dostępne są także za pośrednictwem elektronicznej platformy Banku dla jego klientów.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien

...
(9) 3) Informuję, iż w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na pokwitowanie od dnia złożenia wniosku (tj. od dnia 23.01.2017r.), na podstawie art. 463 k.c. złożę kwoty odpowiadające najbliższej marcowej racie oraz kolejne w odpowiednich terminach ich wymagalności do depozytu sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe.
...
(10) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd może zostać uznana za
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(11) nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
...
(12) Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(13) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(14) b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(15) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(16) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 201 Ir. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(17) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(18) 1) skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(19) 2) skieruję skargę do Komisję Nadzoru Finansowego, wskazując że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. ww. Ustawy,
...
(20) 3) skieruję skargę do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując że Bank nie przestrzega kodeksu dobrych praktyk (Kodeksu Etyki Bankowej), do którego dobrowolnie przystąpił i zobowiązał się go przestrzegać,
--- Słowa kluczowe: konsument | kodeks_etyki_bankowej

...
(21) 4) skieruję skargę do Związku Banków Polskich (Komisję Etyki Bankowej), wskazując że Bank działa z naruszeniem Kodeksu Etyki Bankowej, którego jest sygnatariuszem.1
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(22) 1
...
(23) Gdańsk, 07.03.2017r.
...
(24) Bank BPH S.A. ul. Płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(25) --- Page 1 ---


2017.04.05-odpowiedź-banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 05.04.2017 r.
...
(5) BankBPH grupa GE Capital
...
(6) dotyczy sprawy nr 80161947 dotyczy sprawy nr 80166404 dotyczy sprawy nr 80166423 dotyczy sprawy nr 80191118 dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(7) Szanowny Panie,
...
(8) W odpowiedzi na Pana korespondencję 07.03.2017r. proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień:
...
(9) Rozważając kwestię wydania dokumentu pkt 1 - 3 reklamacji, potwierdzającego historię spłaty informuję, że Bank podtrzymuje stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 02.03.2017 r. Przypominam, że w ww. piśmie jest mowa, iż Bank wyda wnioskowane dokumenty pod warunkiem wyrażenia zgody na pobranie opłaty zgodnej z Taryfą opłat i prowizji Banku BPH S.A.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) Zaznaczam że zgodnie z § 9 zapisami Umowy kredytu nr N09G/75241700 Bank może pobierać opłaty za czynności wykonywane na wniosek Klienta, w szczególności za: sporządzone aneksy, opinie, zaświadczenia, oświadczenia, zmianę sposobu spłaty naliczania oprocentowania, zmianę zabezpieczenia, przypomnienia i monity, wydawane przez Bank kopie dokumentów i niestandardowe operacje księgowe dokonywane na wniosek Kredytobiorcy, po uprzednim uzyskaniu zgody Wnioskodawcy. Zatem, jeżeli do Banku wpłynęła dyspozycja odnośnie rozważanych dokumentów, bez potwierdzenia zgody na naliczenie opłaty do rachunku kredytowego, słuszne były próby kontaktu w celu powiadomienia Pana o konieczności wyrażenia zgody na opłatę za sporządzenie i przekazanie Panu wnioskowanych dokumentów.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | oswiadczenie | oprocentowanie | zabezpieczenie | kredytoborca | kredyt

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.10) |

...
(11) Art. 462 Kodeksu cywilnego dotyczy faktu, iż Pan jako Klient ma prawo oczekiwać wystawienia pokwitowania za wykonaną usługę, jednak nie określa formy potwierdzenia płatności. Informuję również, że: Bank każdorazowo przy wystawieniu zaświadczenia zaznacza na wydawanym dokumencie kwotę pobranej - naliczonej opłaty. Pragnę zauważyć, iż po dokonaniu transakcji otrzymuje Pan potwierdzenie jej wykonania w postaci np. potwierdzenia realizacji zleconego
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny

...
(12) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(13) www.bph.pl
...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) Bank BPH SA
...
(17) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(18) BankBPH grupa GE Capital
...
(19) przelewu, czy też potwierdzenia transakcji. Również zgodnie z umową co roku w okresie uruchomienia Pana kredytu przekazywany jest na adres do korespondencji wyciąg roczny informujący o wszelkich: naliczeniach opłat, dokonanych wpłatach i rozliczeniach kredytu. W związku z tym, że opłata jest doliczana do najbliższej nienadpłaconej raty po sporządzeniu zaświadczenia/historii, Bank nie ma możliwości wystawienia pokwitowania przed realizacją usługi.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(20) Odnosząc się do kolejnej kwestii, przy której odwołuje się Pan do art. 463 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego", uprzejmie informuję że w wspomnianym artykule jest mowa o opłacie za wykonaną usługę. W rozważanej kwestii ww. usługa nie została zrealizowana z uwagi na niepoprawnie złożoną dyspozycję. Natomiast zgodnie z wiążącą obie Strony Umową kredytu zobowiązał się Pan do terminowej spłaty zobowiązania. Zatem nieterminowa spłata zobowiązania wiąże się z naruszeniem warunków umowy przez Kredytobiorcę.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | umowa | kredyt | zobowiazanie | zobowiazanie | umowa | kredytoborca

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.20) |

...
(21) Poruszając kwestie zawarte w piśmie z dnia 08.03.2017 r. dotyczące: kursu waluty oraz marży (pkt z pisma 1-3), zaznaczam, że Bank podtrzymuje stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 03.02.2017 r. W celu doprecyzowania, proszę o zwrócenie uwagi, iż zapis § 17 ust. 5 brzmi „Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godzinie 15:00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszane są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku S.A. (www.gemoneybank.pl)". Obecnie kursy walut są dostępne na stronie portal.bph.pl. Kontynuując wyjaśniam: Kredytobiorca jest w stanie na bieżący dzień określić wysokość kursu, natomiast na dzień następny określenie wysokości kursu jest możliwe po godz. 16.00. Kurs pozostaje niezmienny w ciągu całego dnia.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | marza | kredyt | kurs_waluty | kredytoborca

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.21) |

...
(22) W nawiązaniu do pkt 2 reklamacji, Bank udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 02.03.2017 r. Stanowisko Banku w tej kwestii nie ulega zmianie. Jednocześnie wyjaśniam, że umowy zawierane przez Bank zawierają różne zapisy i nie należy ich uogólniać. W związku z powyższym skierowany do Pana zwrot: „nie ma zastosowania do tabeli kursowej obowiązującej w przypadku Pana kredytu", podkreśla indywidualny charakter umowy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kurs_waluty_banku | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.22) |

...
(23) Odnośnie pkt 3 reklamacji, stanowisko Banku zostało przedstawione w piśmie z dnia 02.03.2017 r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(24) W zakresie pkt 4 reklamacji uprzejmie informuję, iż Bank udzielając kredytu na podstawie podpisanego i złożonego z kompletem wymaganych dokumentów i oświadczeń wniosku kredytowego, zawsze przedstawia swoją propozycję. Wówczas to poszczególne warunki umowy mogły być negocjowane. Ostateczna decyzja należy do Klienta, czy przygotowana umowa, a tym samym warunki w niej zawarte, są zgodne z oczekiwaniami.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | kredyt | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.24) |

...
(25) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(26) www.bph.pl
...
(27) --- Page 2 ---
...
(28) --- Page 3 ---
...
(29) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(30) 80-175 Gdańsk
...
(31) BankBPH grupa GE Capital
...
(32) Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 78 § 1. Kodeksu cywilnego: „Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej, wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron ijest przez nią podpisany". Złożenie zatem dobrowolnego podpisu pod umową kredytową, następnie złożenie wniosku o wypłatę kredytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków kredytowania. Podpis na Umowie kredytowej Pani ,jako Pełnomocnika działającego w imieniu Pana, został złożony świadomie i dobrowolnie po dokładnym zapoznaniu się z warunkami umowy. Zostało to poświadczone przez Pełnomocnika Pana i potwierdzone zgodnie z zapisami §11. ust 4 umowy kredytowej („Kredytobiorca oświadcza, że postanowienia niniejszej Umowy, zostały z nim indywidualnie uzgodnione").
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | umowa | oswiadczenie | umowa | kredyt | kredyt | kredyt | umowa | kredyt | umowa | umowa | kredyt | kredytoborca | umowa

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.32) |

...
(33) W związku z powyższym Umowa kredytu Nr N09G/75241700 posiada moc prawną i nie podlega podważeniu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(34) Reasumując, na podstawie powyższych wyjaśnień i zawartych również we wcześniejszej korespondencji, informuję, że przedstawiane przez Pana zapisy abuzywne, nie mają odzwierciedlenia w omawianej umowie. Abuzywność zapisu 5622 nie odnosi się do zapisów umów kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. oraz umów kredytów hipotecznych zawartych przez następcę prawnego GE Money Banku - Bank BPH S.A., w tym nie odnosi się do Pana Umowy kredytowej.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | klauzula_niedozwolona | kredyt | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.34) |

...
(35) Odnosząc się do korespondencji z dnia 09.03.2017 r. (numer sprawy 80166423), proszę 0 przyjęcie poniższych wyjaśnień dotyczących pkt 1-5 Pana reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(36) Kredyt został przyznany po przeprowadzonej analizie - na podstawie Pana Wniosku kredytowego podpisanego w dniu 30.03.2006 r„ w którym wnioskuje Pan o kwotę kredytu udzielonego w PLN 1indeksowanego kursem CHF. Kontynuując wyjaśniam, że zapis § 1 ust. 1 Umowy kredytu brzmi: „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie 243.800,00 złotych polskich (słownie dwa*cztery*trzy*osiem*zero*zero*przecinek*zero*zero* złotych polskich) indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem", na warunkach określonych w umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniami Umowy, zwrotu wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami, w terminach oznaczonych w Umowie oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości 240.000,00 złotych polskich, przeznaczona na realizację celu określonego w ust. 2 oraz kwota należnej prowizji z tytułu udzielenia Kredytu w wysokości 3.600,00 złotych polskich oraz koszty z tytułu opłaty sądowej należnej za wpis hipoteki opisanej § 12 ust. 1 w wysokości 200,00 złotych polskich. W dniu
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | umowa | kredyt | kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | kredyt | umowa | kredytoborca | kredyt | postanowienie_umowne | kredyt | odsetki | umowa | umowa | kredyt | kredytoborca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | hipoteka | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.36) |

...
(37) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(38) www.bph.pl
...
(39) --- Page 3 ---
...
(40) --- Page 4 ---
...
(41) Bank BPH SA ©
...
(42) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(43) 80-175 Gdańsk grupa GE Capital
...
(44) wypłaty saldo jest wyrażone w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna /sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez Ge Money Bank S.A. opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna /sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w §17."
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | indeksacja | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.44) |

...
(45) Zgodnie z powyżej udzielonymi wyjaśnieniami, dla Banku wiążące są zapisy umowy kredytowej zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem. Rodzaj oraz zasady, na jakich został udzielony kredyt są określone w §1 ust. loraz § 2 Umowy kredytu, natomiast sposób spłaty zobowiązania określa § 10.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredytoborca | kredyt | umowa | kredyt | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.45) |

...
(46) Polecenie zapłaty jest realizowane na podstawie indywidualnej dyspozycji Klienta w terminie i wysokości raty zgodnej z harmonogramem spłaty. Informuję, że spłata raty następuje w walucie, w przeliczeniu na złote polskie, zgodnie z obowiązującym kursem stałym dla Klientów dawnego GE Money Banku. Wyjaśniam, iż Bank tytułem Polecenia Zapłaty realizuje spłatę kredytu hipotecznego w złotych polskich na zasadach zawartych w umowie kredytowej. Nie zmienia to faktu, że może Pan dokonywać samodzielnej wpłaty w walucie indeksacji.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | umowa | kredyt | indeksacja

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.46) |

...
(47) Poruszając kwestię rat annuitetowych wyjaśniam, że w celu precyzyjnego wyjaśnienia kwestii rat równych należy rozważyć spłatę zobowiązania ze stałym oprocentowaniem, gdzie rata pozostaje na niezmienionym poziomie przez cały okres kredytowania. Zmianie ulega stosunek części kapitałowej do części odsetkowej raty. Rata równa charakteryzuje się tym, że w pierwszym okresie spłaty większa część raty stanowią odsetki a mniejszą kapitał. W związku z tym, że rata
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | oprocentowanie | kredyt | odsetki | odsetki

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.47) |

...
(48) jest przeliczana od bieżącego salda zadłużenia proporcjonalnie do spłaty zobowiązania, wzrasta część kapitałowa a maleje odsetkowa w racie. Odstępstwo od powyższego stanowi sytuacja, kiedy oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne. Wówczas po każdej zmianie oprocentowania, żeby zachować okres kredytowania zgodny umową, Bank zobowiązany jest na nowo przeliczyć harmonogram, ustalić aktualną ratę w określonej wysokości do końca okresu kredytowania biorąc pod uwagę saldo bieżące, okres kredytowania, oprocentowanie. Tym samym, w sposób prawidłowy i zgodny z zapisami §8 ust. 3-6 została Panu udzielona odpowiedź w dniu 28.11.2016 r.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | odsetki | oprocentowanie | kredyt | oprocentowanie | kredyt | umowa | zobowiazanie | kredyt | kredyt | oprocentowanie

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.48) |

...
(49) Jednocześnie informuję, iż ma Pan możliwość bez ponoszenia żadnych, dodatkowych kosztów, zgodnych z Taryfą opłat i prowizji Banku BPH SA dokonać zmiany waluty indeksacji, czyli przewalutowania kredytu.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(50) Zaznaczam, że odpowiedzi na Pana zapytania zostały udzielone w korespondencji z dnia: 20.07.2016 r.; 29.06.2016 r.; 20.10.2016 r.; 28.11.2016 r.; 30.12.2016 r.; oraz z dnia 02.03.2017 r.
...
(51) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(52) www.bph.pl
...
(53) BankBPH
...
(54) --- Page 4 ---
...
(55) --- Page 5 ---
...
(56) Bank BPH SA
...
(57) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(58) 80-175 Gdańsk %
...
(59) BankBPH
...
(60) grupa GE Capital
...
(61) W odpowiedzi na korespondencję z dnia 30.03.2017 r. wyjaśniam, iż zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Bank ma czas na udzielenie odpowiedzi do 30 dni, przy czym jeżeli sprawa wymaga wyjaśnień czas rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony maksymalnie do 60 dni, od dnia wpływu reklamacji. Potwierdzam, iż w piśmie skierowanym do Pana wyjaśniałam przyczynę opóźnienia „w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w zgłoszonej przez Pana sprawie" oraz okolicznościami, które muszą zostać jeszcze wyjaśnione „po przeprowadzeniu pełnej analizy poruszanych przez Pana kwestii". Ponadto wskazałam czas rozpatrzenia reklamacji pisząc, że „odpowiedź zostanie Panu udzielona niezwłocznie po przeprowadzeniu pełnej analizy poruszanych przez Pana kwestii, jednak nie później niż w terminie 60 dni, licząc od dnia wpływu Pana reklamacji do Banku". Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienie będą dla Pana wystarczające.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja | reklamacja | reklamacja | reklamacja

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(3.17) | 01202551205-05-17(3.27) | 01205718288-05-17(1.26) | 08140738183-05-17(1.27) | 08173701175-05-17(2.61) |

...
(62) W świetle przedstawionych wyjaśnień Bank nie ma podstaw do spełnienia Pana oczekiwań. Nadmieniam jednocześnie, że Umowa zawarta w dniu 16.10.2006 r. jest ważna w świetle art. 69 Kodeksu cywilnego i obowiązuje zarówno Kredytobiorcę jak i Kredytodawcę. Stanowisko Banku wyrażone we wcześniejszych pismach w zakresie prawnej możliwości indeksowania kredytu do waluty obcej nie ulega zmianie, tym samym Bank nie wyraża zgody na usunięcie kwestionowanych przez Pana zapisów, jak również nie znajduje podstaw do spełnienia Pana roszczeń finansowych.
--- Słowa kluczowe: umowa | art.69 | kodeks_cywilny | kredytoborca | kredyt | indeksacja | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 08173701175-05-17(2.62) |

...
(63) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(64) *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(65) Z poważaniem
...
(66) Z upo^a^rweniQ BonKu ^ ^
...
(67) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(68) www.bph.pl
...
(69) --- Page 5 ---
...
(70) --- Page 6 ---
...
(71) Bank BPH SA
...
(72) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(73) &Ł BankBPH grupa GE Capital
...
(74) INFORMACJE DODATKOWE
...
(75) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(76) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość:
...
(77) 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztą tradycyjną na adres
...
(78) korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com;
...
(79) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053558362-05-17(2.63) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08165522733-05-17(2.57) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28195951574-04-17(2.36) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(80) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
...
(81) 3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(82) z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(83) 4) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(2.50) | 05071818381-05-17(4.58) | 06053735817-05-17(2.47) | 06074142417-05-17(2.45) | 08162613612-05-17(2.110) | 08163036736-05-17(2.109) | 08173701175-05-17(2.83) | 27184533552-04-17(2.55) | 28200144168-04-17(2.50) |

...
(84) informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(85) 5) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe inform acje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF iTaryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie
...
(86) charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(87) 6) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego
...
(88) sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(89) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(90) www.bph.pl
...
(91) --- Page 6 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz