Szukaj w dokumentach

v1-04094326583/05/17

Sprawa: 04094326583/05/17

Bank: Eurobank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: tel. kontaktowy - 722 060733 .

Spis plikow

1. eurobank-rekl-.-żądanie-info-z-dn-podpis-umowy-o-sposoby-ustalania-kursu-chf-w-tabeli-kopia.compressed | Skan


eurobank-rekl-.-żądanie-info-z-dn-podpis-umowy-o-sposoby-ustalania-kursu-chf-w-tabeli-kopia.compressed

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Paweł Turkiewicz 59-300 Lubin
...
(3) Ul. Orla 56/4
...
(4) Lubin dn. 4 lipca 2016r.
...
(5) Euro Bank S.A.
...
(6) Ul. Św. Mikołaja 72 50-126 Wrocław
...
(7) REKLAMAGA
...
(8) Dotyczy kredytu hipotecznego nr. KH/00003522 z dn. 26 czerwca 2008r.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(9) W myśl art.69 pkt. 2, jak i innych przytaczanych we wcześniejszych reklamacjach , bankowi podstaw prawnych , wzywam Euro Bank S.A. do niezwłocznego przekazania mi informacji Jakie zasady ustalania kursów walut, w tabeli kursów walut banku, były mi znane w dniu podpisania umowy nr. KH/00003522 tj. dn. 26 czerwca 2008r.
--- Słowa kluczowe: art.69 | reklamacja | kurs_waluty | kurs_waluty | umowa

...
(10) Żądam przesłania mi pisma / dokumentu, z dnia podpisania umowy tj. 26 czerwca 2008r., w którym Euro Bank S.A. w sposób rzetelny, dokładny i szczegółowy przedstawił mi zasady ustalania kursów walut w tabeli kursów walut banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | kurs_waluty

...
(11) Powyższy dokument ma zawierać mój osobisty podpis, jako potwierdzenie, że w dniu podpisania umowy, 26 czerwca 2008r. w/w informacje, jako prawny obowiązek Euro Banku S.A. został wypełniony.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(12) Powoływanie się przez Euro Bank S.A. na zapisy określające zasady ustalania kursów walut w tabeli kursów walut banku, umieszczone w regulaminie wiele lat po podpisaniu umowy nr. KH/00003522, w dn. 26 czerwca 2008r., jest bezzasadne i nie ma żadnego oparcia w podstawach prawnych . Ponadto jednostronne prawo do zmian treści regulaminu, jakie Euro Bank S.A sobie uzurpuje , i przedstawia jako rzekomą podstawę prawną , jest klauzulą niedozwoloną i zamieszczoną w wykazie klauzul niedozwolonych UOKiK, pod nr 6447 .
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | kurs_waluty | regulamin | umowa | bezzasadne | podstawa_prawna | regulamin | podstawa_prawna | klauzula_niedozwolona | klauzula_niedozwolona

...
(13) Wnoszę o przekazanie odpowiedzi wyłącznie w formie listowej.
...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) 0 eurobank
...
(17) sygn./ 489629 Szanowny Panie,
...
(18) w odpowiedzi na Pana zgłoszenie dotyczące spłaty kredytu hipotecznego o sygnaturze KH/00000979, poniżej przekazujemy wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(19) Ponownie zawiadamiamy, iż na podstawie umowy ww. kredytu hipotecznego został Panu udzielony kredyt, którego walutą jest PLN, ale indeksowany do CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca

...
(20) W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej wysokość zobowiązania ustalana jest w oparciu o aktualny kurs waluty indeksacji. Powyższa zasada indeksacji znajduje wyraz w następujących postanowieniach umowy kredytu hipotecznego KH/00003522: § 7 ust. 6 § 11 ust.5.
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | waluta_obca | zobowiazanie | indeksacja | indeksacja | postanowienie_umowne | kredyt

...
(21) Z umową kredytu indeksowanego do waluty obcej nierozerwalnie wiąże się zatem ryzyko kursowe, o którym został Pan poinformowana przed podpisaniem ww. umowy kredytu i co zostało przez Pana potwierdzone poprzez złożenie w dniu 4 czerwca 2008 r. pisemnego oświadczenia o ponoszeniu ryzyka zmiennej stopy procentowej oraz o ponoszeniu ryzyka kursowego. W załączeniu przesyłamy kopie przedmiotowego oświadczenia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | ryzyko_kursowe | umowa | kredyt | oswiadczenie | ryzyko_zmiennej_stopy_procentowej | ryzyko_kursowe | oswiadczenie

...
(22) Stosowna informacja o istnieniu ryzyka kursowego oraz oświadczenie Pana o akceptacji tego ryzyka wynika ponadto z § 10 pkt 3 umowy kredytu hipotecznego, który brzmi następująco : Kredytobiorca oświadcza, że: 1. został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany kursów walutowych (ryzyko walutowe) oraz ryzyka zmiany stopy procentowej. 2. Został poinformowany, iż zmiana kursu walutowego oraz zmiany stopy procentowej będzie miała wpływ na wysokość zadłużenia z tytułu kredytu oraz wysokość rat spłaty, 3. Poniesie to ryzyko.
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | oswiadczenie | umowa | kredyt | kredytoborca | kurs_waluty | kurs_waluty | kredyt

...
(23) W zakresie zapisów dotyczących kursów walut wskazujemy, że zasady ich wyznaczania znajdują się w § 17 Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Euro Bank S.A.. [Zasady wyznaczania kursów walut]:
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | regulamin | kredyt | pozyczka

--- Podobne akapity: 09070541345-05-17(2.53) | 21125237148-05-17(1.52) |

...
(24) 1. Kursy kupna i sprzedaży waluty w Banku określane są na podstawie notowań kursu sprzedaży danej waluty na międzybankowym rynku walutowym publikowanym w serwisie Reuters.
...
(25) 2. Bank celem wyznaczenia kursów obowiązujących w Banku wyznacza kurs bazowy tj. medianę z notowań kursu sprzedaży publikowanego w serwisie Reuters pomiędzy godziną 14:20 a 14:40, z zastrzeżeniem, że w celu wyznaczenia mediany przyjmowane są notowania kursu sprzedaży z 5 minutowym interwałem tj, z godzin: 14:20, 14:25, 14:30. 14:35. 14:40.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty_banku

...
(26) 3. Kursy walut obowiązujące w Banku wyznaczane są na podstawie kursu bazowego z jednoczesnym zachowaniem spreadu walutowego na poziomie nie wyższym niż 7%, tj.: [ ( kurs sprzedaży waluty w Banku - kurs kupna waluty w Banku) / kursu kupna waluty w Banku] x 100%
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | spread

...
(27) • 7%, przy czym kurs bazowy zawiera się pomiędzy kursem kupna waluty w Banku, a kursem sprzedaży waluty w Banku. Obowiązująca wysokość spreadu walutowego publikowana jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna za pośrednictwem infolinii.
--- Słowa kluczowe: spread

...
(28) Euro Bank S A , ul św. Mikołaja 72. 50-126 Wroclaw. Centrum Obsług Klienta 19 000. (-4 8 71) 799 31 00 (koszt połączenia wg stawki operatora), www.eurobank.pl, e mail mfo@eurobank pl. KRS. 0000025313. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-008-25-38, kapitał zakładowy 563 096 032.05 PLN (opłacony w całości)
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(29) Wrocław, 22 lipca 2016 r.
...
(30) PAN
...
(31) PAWEŁ MARIUSZ TURKIEWICZ ORLA 56/4
...
(32) 59-300 LUBIN
...
(33) --- Page 2 ---
...
(34) --- Page 3 ---
...
(35) 4. Bank udostępnia Kredytobiorcy obowiązujące kursy kupna i sprzedaży waluty w Tabeli kursowej Banku publikowanej na stronie internetowej Banku oraz dostępnej w Placówkach Banku
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | tabela_kursowa_banku

...
(36) jak również za pośrednictwem infolinii.
...
(37) Jednocześnie wskazujemy, że jeżeli nie zgadza się Pan z wysokością kursu wyznaczanego przez Bank, może Pan dokonywać wpłat wynikających z umowy w walucie CHF. W tym celu zapraszamy do złożenia stosownego wniosku w dowolnej placówce Euro Banku S.A. Na tej podstawie Bank przygotuje dla Pana bezpłatny aneks wprowadzający powyższe zmiany.
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca

...
(38) W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego pisma prosimy o kontakt z naszymi Ekspertami od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 pod numerem telefonu: 71 795 56 03.
...
(39) Dodatkowo nadmieniamy, iż zgodnie ze standardem obowiązującym w sprawach reklamacyjnych przysługuje Panu prawo do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(40) 1) odwołania się do Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację (w trybie przewidzianym dla składania reklamacji),
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(41) 2) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa),
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(42) (adres:
...
(43) (adres: (adres: (adres: (adres:
...
(44) 3) skorzystania z instytucji mediacji:
...
(45) • sądu polubownego przy Komisji Nadzoru
...
(46) PI. Powstańców Warszawy 1,00-030 Warszawa),
...
(47) • Arbitra Bankowego przy Związku Banków
...
(48) Finansowego Polskich
...
(49) ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa),
...
(50) • sądu polubownego (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich
...
(51) ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa),
...
(52) • Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
...
(53) ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa),
...
(54) 4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego przeciwko Euro Bank S.A. z siedzibą
...
(55) we Wrocławiu 50-126, przy ul. Św. Mikołaja 72; NIP: 521-008-25-38 (sądem miejscowo właściwym jest sąd we Wrocławiu).
...
(56) Łącząc wyrazy szacunku,
...
(57) Anna Wiśniewska
...
(58) Ekspert ds. Obsługi Reklamacji Euro Bank S.A.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(59) Euro Bank S.A., ul św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, Centrum Obsługi Klienta: 19 000. (+48 71) 799 31 00 (koszt pouczenia wg stawki operatora), www.eurobank.pl. e-mail: mfo@eurobank.pl, KRS. 0000025313, Sąd Rejonowy dla Wrodawia-Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 521-008-25-38, kapitał zakładowy. 563 096 032,05 PIN (opłacony w całości).
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(60) --- Page 3 ---
...
(61) --- Page 4 ---
...
(62) IQ eurobank
...
(63) 3.1. Wnioskodawca /Poręczyciel
...
(64) Imię Nazwisko
...
(65) seria/numer
...
(66) Im ię Nazwisko
...
(67) seria/numer
...
(68) Oświadczenie
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie

...
(69) i/iy .fiF U U ? ________ ,________ _ _ ćCULtorM Xi£- <Ot/-/&Sć>/4'
...
(70) tył-IDO ^
...
(71) 3.2. 3.3.
...
(72) 3.4.
...
(73) 4 .1 .
...
(74) 4.2. 4.3.
...
(75) 4.4.
...
(76) adres zamieszkania dokument tożsamości
...
(77) PESEL
...
(78) W n io s k o d a w c a /Poręczyciel
...
(79) adres zamieszkania dokument tożsamości
...
(80) PESEL
...
(81) Oświadczenie o ponoszeniu ryzyka zmiennej stopy procentowej
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | ryzyko_zmiennej_stopy_procentowej

...
(82) dla kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych I potyczek hipotecznych w złotych polskich (PLN) oraz Indeksowanych do waluty obcej w ^fciro Bank S.A.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca

--- Podobne akapity: 08170940832-05-17(2.36) | 08173701175-05-17(2.36) |

...
(83) Oświadczam, że jestem świadomy, iż oprocentowanie kredytu/pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu/pożyczki może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR lub LIBOR, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej przeze mnie raty . Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji (w postaci symulacji wysokości rat) o kosztach obsługi kredytu/pożyczki w przypadku niekorzystnej dla mnie zmiany stopy procentowej.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa

...
(84) Oświadczam, iż po zapoznaniu się z występującym ryzykiem wynikającym ze zmiennej stopy referencyjnej wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki oprocentowanego/ej według zmiennej stopy procentowej.
...
(85) podpis Wnloskodawcy/Poręaydele miejscowość l data
...
(86) «świadczenie o ponoszeniu ryzyka kursowego
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe

...
(87) '“==:=VUU 10& podpis Wnioskodawćy/Poręczydela
...
(88) miejscowość i data
...
(89) a kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych I pożyczki hipotecznej indeksowanej kursem waluty obcej w Euro Bank S.A.
--- Słowa kluczowe: kredyt | pozyczka | indeksacja | kurs_waluty

...
(90) Oświadczam, że przedstawiono mi ofertę kredytu hipotecznego/konsolidacyjnego/pożyczki hipotecznej w złotych oraz indeksowanego do waluty obcej. Po zapoznaniu się z tą ofertą zdecydowałem, że dokonuję wyboru oferty kredytu/pożyczki indeksowanego do waluty obcej, mając pełną świadomość, iż w okresie obowiązywania umowy kredytu/pożyczki może nastąpić niekorzystna dla mnie zmiana kursu waluty indeksacji kredytu/pożyczki, co spowoduje podwyższenie kwoty kredytu/pożyczki a także odsetek/kwoty raty kapitałowo - odsetkowej przypadających do spłaty, a wyrażonych w złotych. Zmiana ta może mieć również wpływ na wysokość innych opłat, np. z tytułu ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | indeksacja | waluta_obca | umowa | kurs_waluty | indeksacja | odsetki | waluta_krajowa | ubezpieczenie

...
(91) Potwierdzam zapoznanie się z symulacją kosztów obsługi kredytu/pożyczki w przypadku niekorzystnej zmiany kursu waluty.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(92) Oświadczam, iż po zapoznaniu się z występującym ryzykiem kursowym wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki indeksowanego/ej do waluty obcej.
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | waluta_obca

...
(93) --------- ^ ^-------- 7 T -T----------------------------------------
...
(94) podpis Wnloskodawcy/Poręctydela -............. miejscowość l data
...
(95) 4
...
(96) U
...
(97) -J
...
(98) podpis Wnloskodawcy/Poreczydela miejscowość i data
...
(99) 1
...
(100) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz