Szukaj w dokumentach

v1-05071818381/05/17

Sprawa: 05071818381/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi:

Spis plikow

1. 2016.06.09-wezwanie-do-zapłaty | Skan
2. 2016.06.29-odpowiedź-banku | Skan
3. 2016.07.01-przedsądowe-wezwanie-do-zapłaty | Skan
4. 2016.07.20-odpowiedź-banku | Skan


2016.06.09-wezwanie-do-zapłaty

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Kredyt hipoteczny nr umowy
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(3) Dotyczy umowy kredytowej nr
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(4) WEZWANIE DO ZAPŁATY
...
(5) zawartej w dniu 16.05 2006, zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(6) W związku z umieszczeniem przez Bank w mojej Umowie zapisu §1 ust. 1 Umowy o treści werbalnie analogicznej, a jurydycznie tożsamej z klauzulą nr 3178 z Rejestru UOKiK oraz zapisu §17 ust. 4 Umowy o treści werbalnie analogicznej, a jurydycznie tożsamej z klauzulą nr 5622 z Rejestru UOKiK niniejszym wzywam Bank do zwrotu w terminie 7 dni na mój rachunek bankowy numer kwoty 47190.18 zł, która stanowi nadpłatę powstałą jako różnica między ratami dotychczas wpłaconymi, a ratami należnymi z tytułu spłaty kredytu wg Umowy po usunięciu z niej wskazanych powyżej zapisów rażąco naruszających moje interesy jako konsumenta oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami - a więc niewiążących mnie umową z Bankiem na mocy Art. 3851§1 kodeksu cywilnego.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kredyt | umowa | konsument | umowa | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(1.5) | 06071814982-05-17(3.6) |

...
(7) Przypomnę, że w obowiązującym orzecznictwie sam zapis §11 ust. 4 Umowy o indywidualnym uzgodnieniu umowy, stosowana przez GE Money Bank (obecnie Bank BPH), Umowa o kredyt hipoteczny stanowi wzorzec umowy, co oznacza, że umowa zawierane przy jej użyciu nie była indywidualnie uzgadniana, a treść postanowień zostaje konsumentom narzucona (Sygn. akt VI ACa 441/13).
--- Słowa kluczowe: umowa | indywidualne_uzgodnienia | umowa | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt | wzorzec_umowy | umowa | konsument

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(1.6) | 06071814982-05-17(3.9) |

...
(8) Przez raty należne rozumiem raty kredytu po usunięciu z treści Umowy w/w zapisów rażąco naruszających moje interesy jako konsumenta oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami, czyli §1 ust. 1 Umowy odwołujący się do kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu oraz §17 ust. 4Umowy odwołujący się do kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej banku z dnia płatności danej raty.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | konsument | umowa | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(1.7) | 06071814982-05-17(3.7) |

...
(9) Jest faktem bezspornym, iż na dzień zawarcia Umowy Bank ani w Umowie, ani w Regulaminie, nie zapoznał kredytobiorcy z zasadami, na których ustala kursy walut w swojej tabeli kursowej. Brak określenia sposobu ustalania kursów walut obcych przez Bank na potrzeby wypłaty oraz spłaty kredytu powoduje, że Bank może tak naprawdę wybrać dowolne kryteria ustalania kursów, niekoniecznie związane z aktualnym kursem ukształtowanym przez rynek walutowy i ma możliwość uzyskania korzyści finansowych stanowiących dla kredytobiorcy dodatkowe koszty kredytu, których oszacowanie nie jest możliwe ze względu na brak oparcia zasad ustalania kursów wymiany o obiektywne i przejrzyste kryteria. Kursy wykorzystywane przez Bank (np. kurs kupna waluty CHF wg tabeli Banku wykorzystany przez Bank do ustalenia wysokości mojego zadłużenia wobec Banku w walucie CHF w dniu wypłaty kredytu) nie były kursami średnimi, ani kursami rynkowymi, lecz były kursami kupna i sprzedaży obowiązującymi w tabeli opublikowanej przez Bank.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | regulamin | kredytoborca | kurs_waluty | kurs_waluty | kredyt | kredytoborca | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | kredyt

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(1.8) | 06071814982-05-17(3.8) |

...
(10) Wnoszę również o dokonanie przez Bank stosownej korekty harmonogramu spłaty mojego kredytu w konsekwencji usunięcia z treści Umowy wskazanych powyżej, niewiążących mnie zapisów §1 ust. 1 oraz §17 ust. 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | umowa

...
(11) Wg moich szacunkowych wyliczeń, aktualnie pozostały do spłaty kapitał na dzień sporządzenia niniejszego wezwania do zapłaty wynosi 143434.11 zł, a aktualna wysokość raty mojego kredytu to 1202.41 zł, nie uwzględniając korekty kapitału pozostałego do spłaty o w/w nadpłatę w wysokości 47190.18 zł.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(12) Gdańsk 09.06.2016
...
(13) Bank BPH S A ul. Płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(14) --- Page 1 ---


2016.06.29-odpowiedź-banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 29.06.2016 r.
...
(5) BankBPH grupa GECapital
...
(6) dotyczy sprawy nr dotyczy rachunku
...
(7) Szanowny Panie,
...
(8) W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.06.2016 r., dotyczącego Pana wniosku o usunięcie niektórych zapisów z umowy kredytu i dokonanie korekty rozliczenia kredytu hipotecznego, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(9) Informuję, że Bank podtrzymuje swoje stanowisko, opisane w piśmie z dnia 29.04.2016 r„ o braku podstaw do przychylenia się do Pana wniosku o usunięcie z umowy kredytu postanowień dotyczących indeksacji kredytu i zwrot oszacowanej kwoty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | kredyt

--- Podobne akapity: 06053735817-05-17(2.10) | 06071814982-05-17(2.10) | 06071814982-05-17(4.11) | 06114323264-05-17(1.103) | 07181012275-05-17(1.39) | 07181012275-05-17(2.39) | 08162613612-05-17(2.60) | 08162613612-05-17(2.69) | 08163036736-05-17(2.59) | 08163036736-05-17(2.68) | 26102210805-04-17(1.24) | 26135254922-04-17(2.21) | 27085017197-04-17(2.10) |

...
(10) Informuję, że ww. kredyt został Panu przyznany na podstawie wniosku kredytowego, zgodnie z którym wnosił Pan o przyznanie kredytu indeksowanego kursem CHF. Należy więc uznać, iż treść umowy, w tym również w zakresie zapisów stanowiących o rozliczeniach związanych z kredytem w oparciu o kursy walut, jest wynikiem indywidualnych uzgodnień między stronami (co znajduje potwierdzenie także w § 11 ust. 4 umowy kredytu) a zatem takie zapisy nie mogą zostać uznane ze klauzule niedozwolone.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt_indeksowany | waluta_obca | umowa | kredyt | kurs_waluty | indywidualne_uzgodnienia | strony_sporu | umowa | kredyt | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(2.11) |

...
(11) Jednocześnie ponownie informuję o możliwości zawnioskowania o przygotowanie bezpłatnego aneksu do umowy, który doprecyzuje zasady wyliczania kursów służących do obsługi Pana
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(12) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(13) www.bph.pl
...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) Bank BPH SA
...
(17) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(18) Bank BPH grupo GECapital
...
(19) kredytu, który potwierdzi, że ustalane wysokości kursów kupna/sprzedaży nie wynikają z arbitralnej decyzji Banku.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(20) Dodam również, że począwszy od 1 lipca 2009 r„ zgodnie z treścią wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji S (II), dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji
...
(21) kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Klienci Banku mają możliwość zmiany waluty spłaty kredytów indeksowanych do waluty - ze złotych polskich na walutę, do której kursu indeksowany jest kredyt. Rozwiązanie to pozwala Klientom uzyskiwać walutę z dowolnego źródła, bez konieczności stosowania kursów Banku. Takie uprawnienie dla Klientów wynika także z ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Klienci mogą zatem dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. Bank nie wymaga przy tym od Klientów informacji o podjętej decyzji i księguje przelewy stosownie do waluty wpłaty. Przelewy w walutach innych niż złote przyjmowane są na standardowe rachunki kredytowe, bez potrzeby ich zmiany lub zakładania nowych rachunków. Z prowadzeniem rachunku kredytu,
--- Słowa kluczowe: kredyt | zabezpieczenie | kredyt_indeksowany | waluta_krajowa | indeksacja | kredyt | stosowanie_postanowien | kurs_waluty_banku | nowelizacja_prawo_bankowe | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(2.23) |

...
(22) który pełni rolę rachunku do spłaty kredytu, nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(23) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych,
...
(24) komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych), a także pod adresem KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(25) ‘ opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(26) Z poważaniem Asystent
...
(27) Bank BPH S.A. 115475 INFORMACJE DODATKOWE
...
(28) e-mail:
...
(29) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(30) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość:
...
(31) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(32) www.bph.pl
...
(33) --- Page 2 ---
...
(34) --- Page 3 ---
...
(35) Bank BPH SA
...
(36) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(37) BankBPH
...
(38) grupa GE Capital
...
(39) 80-175 1)
...
(40) 2)
...
(41) 3)
...
(42) 4)
...
(43) 5)
...
(44) 6)
...
(45) Gdańsk
...
(46) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznika Klientów na piśmie - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com;
...
(47) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(48) jednej zorganizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(49) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.66) | 06053558362-05-17(2.64) | 06053735817-05-17(2.43) | 06071814982-05-17(4.59) | 08112733401-05-17(3.8) | 08155716284-05-17(2.58) | 08160500577-05-17(2.57) | 08162613612-05-17(2.109) | 08163036736-05-17(2.108) | 08165522733-05-17(2.60) | 08170940832-05-17(2.82) | 08173701175-05-17(2.82) | 09070541345-05-17(2.30) | 18162405305-05-17(2.55) | 27184533552-04-17(2.54) | 28161343704-04-17(4.24) | 28195951574-04-17(2.46) | 28200144168-04-17(2.49) |

...
(50) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 06053735817-05-17(2.47) | 06074142417-05-17(2.45) | 08162613612-05-17(2.110) | 08163036736-05-17(2.109) | 08170940832-05-17(2.83) | 08173701175-05-17(2.83) | 27184533552-04-17(2.55) | 28200144168-04-17(2.50) |

...
(51) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF i Taryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(52) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(53) % . k . -idk; 4 -
...
(54) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(55) www.bph.pl
...
(56) --- Page 3 ---


2016.07.01-przedsądowe-wezwanie-do-zapłaty

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH S.A. ul. Płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(3) Kredyt hipoteczny nr umowy
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(4) PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY
...
(5) Dotyczy umowy kredytowej nr zawartej w dniu 16.05 2006, zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(6) W związku z umieszczeniem przez Bank w mojej Umowie zapisu §1 ust. 1 Umowy o treści werbalnie analogicznej, a jurydycznie tożsamej z klauzulą nr 3178 z Rejestru UOKiK oraz zapisu §17 ust. 4 Umowy o treści werbalnie analogicznej, a jurydycznie tożsamej z klauzulą nr 5622 z Rejestru UOKiK niniejszym wzywam Bank do zwrotu w terminie 7 dni na mój rachunek bankowy numer kwoty 54869.88 zł, która stanowi sumę nadpłaty w wysokosc^804?7^^owstał^akoróżnica między ratami dotychczas wpłaconymi, a ratami należnymi z tytułu spłaty kredytu wg Umowy po usunięciu z niej wskazanych powyżej zapisów rażąco naruszających moje interesy jako konsumenta oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami - a więc niewiążących mnie umową z Bankiem na mocy Art. 3851§1 kodeksu cywilnego oraz odszkodowania za utracone korzyści (odsetki z lokat) w wysokości 6827.14 zł.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kredyt | umowa | konsument | umowa | kodeks_cywilny | odsetki

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(3.6) |

...
(7) Przez raty należne rozumiem raty kredytu po usunięciu z treści Umowy w/w zapisów rażąco naruszających moje interesy jako konsumenta oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami, czyli §1 ust. 1 Umowy odwołujący się do kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu oraz §17 ust. 4Umowy odwołujący się do kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej banku z dnia płatności danej raty.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | konsument | umowa | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(1.7) | 06071814982-05-17(3.7) |

...
(8) Jest faktem bezspornym, iż na dzień zawarcia Umowy Bank ani w Umowie, ani w Regulaminie, nie zapoznał kredytobiorcy z zasadami, na których ustala kursy walut w swojej tabeli kursowej. Brak określenia sposobu ustalania kursów walut obcych przez Bank na potrzeby wypłaty oraz spłaty kredytu powoduje, że Bank może tak naprawdę wybrać dowolne kryteria ustalania kursów, niekoniecznie związane z aktualnym kursem ukształtowanym przez rynek walutowy i ma możliwość uzyskania korzyści finansowych stanowiących dla kredytobiorcy dodatkowe koszty kredytu, których oszacowanie nie jest możliwe ze względu na brak oparcia zasad ustalania kursów wymiany o obiektywne i przejrzyste kryteria. Kursy wykorzystywane przez Bank (np. kurs kupna waluty CHF wg tabeli Banku wykorzystany przez Bank do ustalenia wysokości mojego zadłużenia wobec Banku w walucie CHF w dniu wypłaty kredytu) nie były kursami średnimi, ani kursami rynkowymi, lecz były kursami kupna i sprzedaży obowiązującymi w tabeli opublikowanej przez Bank.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | regulamin | kredytoborca | kurs_waluty | kurs_waluty | kredyt | kredytoborca | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | kredyt

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(1.8) | 06071814982-05-17(3.8) |

...
(9) Odnośnie odpowiedzi Banku z dnia 29.06.2016, w której to Bank odmówił wykreślenia klauzul abuzywnych oraz stwierdził, iż Umowa kredytowa jest wynikiem indywidulanych uzgodnień między stronami, przypomnę raz jeszcze, że w obowiązującym orzecznictwie zapis §11 ust. 4 Umowy o indywidualnym uzgodnieniu umowy, stosowana przez GE Money Bank (obecnie Bank BPH), Umowa o kredyt hipoteczny stanowi wzorzec umowy, co oznacza, że umowa zawierane przy jego użyciu nie była indywidualnie uzgadniana, a treść postanowień zostaje konsumentom narzucona (Sygn. akt VI ACa 441/13).
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | strony_sporu | umowa | indywidualne_uzgodnienia | umowa | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt | wzorzec_umowy | umowa | konsument

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(3.9) |

...
(10) Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu, przy czym w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta, (art. 3851 § 3 k.c.)
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | konsument | umowa | wzorzec_umowy | konsument | art.385art.

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(3.10) | 08163036736-05-17(1.13) | 12091351162-05-17(1.90) |

...
(11) natomiast ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie ciąży na przedsiębiorcy, jeżeli to właśnie przedsiębiorca powołuje się na tą okoliczność, (art. 3851 § 4 k.c.). Sygn. akt VI ACa 1096/12: ,,(...)Nie ulega wątpliwości, iż spełnione zostały dwie pierwsze przesłanki uznania postanowienia umownego za niedozwolone, gdyż zakwestionowane postanowienie, zawarte w stosowanym przez pozwanego wzorcu umowy nie było uzgadniane indywidualnie. Dodać należy, iż to pozwany, zgodnie z wynikającym z art. 385 1 § 4 k.c. ciężarem dowodu, obowiązany był do wykazania, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, jednak
--- Słowa kluczowe: art.385art. | postanowienie_umowne | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | art.385art. | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(3.10) |

...
(12) --- Page 1 ---
...
(13) --- Page 2 ---
...
(14) dowodu na te okoliczności nie przedstawił, jak też nie zakwestionował skutecznie tej okoliczności w apelacjij...)”
...
(15) Podsumowując, Bank będąc zobowiązanym do udowodnienia, że postanowienie zostało uzgodnione ze mną indywidualnie w swojej odpowiedzi tego nie zrobił.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(16) Wnoszę również o dokonanie przez Bank stosownej korekty harmonogramu spłaty mojego kredytu w konsekwencji usunięcia z treści Umowy wskazanych powyżej, niewiążących mnie zapisów §1 ust. 1 oraz §17 ust. 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | umowa

...
(17) Wg moich wyliczeń, aktualnie pozostały do spłaty kapitał na dzień sporządzenia niniejszego wezwania do zapłaty wynosi 142306 zł, a aktualna wysokość raty mojego kredytu to 1200.69 zł, nie uwzględniając korekty kapitału pozostałego do spłaty o w/w nadpłatę w wysokości 48042.74 zł.
--- Słowa kluczowe: kredyt | art.69

...
(18) --- Page 2 ---


2016.07.20-odpowiedź-banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 20.07.2016 r.
...
(5) BankBPH
...
(6) grupa GE Capital
...
(7) dotyczy sprawy ni 18237960,18282325 dotyczy rachunku
...
(8) Szanowny Panie,
...
(9) Odnosząc się do Pana korespondencji z dnia 01.07.2016 r. uprzejmie informuję, że Bank podtrzymuje wyjaśnienia udzielone w korespondencji z dnia 29.04.2016 r. oraz z dnia 29.06.2016 r.inieznajdujepodstawdorealizacjiPanawezwania.
...
(10) W piśmie Banku z dnia 29.04.2016 r. opisano szczegółowo sposób ustalania kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych. Podkreślam, że zasady te były stosowane od początku trwania Pana umowy, niemniej na dzień jej zawierania, Bank nie był zobligowany do ujmowania takich zapisów w treści umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | stosowanie_postanowien | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(4.9) |

...
(11) Informuję również, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami opartymi o istniejące regulacje prawne, Bank umożliwia dokonywanie spłat kredytu hipotecznego w walucie, do której indeksowany jest kredyt Rozwiązanie to pozwala Klientom uzyskiwać walutę z dowolnego źródła,
--- Słowa kluczowe: kredyt | indeksacja | kredyt

...
(12) bez konieczności stosowania kursów Banku.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kurs_waluty_banku

...
(13) Wykorzystując indeksację kredytu do franka szwajcarskiego uzyskano w miarę stabilną podstawę do długookresowego utrzymania stałej siły nabywczej wartości pieniężnych udzielonych w kwocie kredytu. Jednocześnie systematyczny obowiązek spłaty poszczególnych rat kredytowych pozwala (przynajmniej w założeniu) na utrzymanie tej siły nabywczej bez szkody dla żadnej ze stron, bowiem wyższy poziom raty kredytowej wynikającej ze wzrostu kursu franka
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(4.13) | 07181012275-05-17(1.49) | 07181012275-05-17(2.49) | 10133232481-05-17(3.9) |

...
(14) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Gdańsku, pod numerem KRS0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(15) www.bph.pl
...
(16) O
...
(17) X
...
(18) IX)
...
(19) §
...
(20) --- Page 1 ---
...
(21) --- Page 2 ---
...
(22) Bank BPH SA
...
(23) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(24) BankBPH grupa GECapital
...
(25) szwajcarskiego, winien być rekompensowany niższym poziomem tej raty w innym okresie czasu, w którym kurs franka jest niższy.
...
(26) Podkreślenia wymaga również fakt. że możliwość denominowania lub indeksowania kredytu do waluty obcej jest i była dopuszczalna zarówno na gruncie aktualnie jak i wcześniej obowiązujących przepisów.
--- Słowa kluczowe: nie_ma_czegos_takiego_jak_denominowanie | indeksacja | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(2.10) | 06071814982-05-17(4.22) | 07181012275-05-17(1.38) | 07181012275-05-17(2.38) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) |

...
(27) Dodam, iż Bank na bieżąco monitoruje rejestr klauzul niedozwolonych w celu oceny wpływu ich treści na zapisy umowy kredytu i ich realizację. W praktyce oznacza to. że nowe wzorce umowne nie mogą zawierać zapisów wpisanych do klauzuli niedozwolonej. Zgodnie z art 3852 k.c. oceny zgodności postanowień umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, tym samym mogą nie mieć odniesienia do Pana umowy kredytowej. Badanie zapisów umownych w kontekście klauzul niedozwolonych (zgodnie z art. 3851 k.c.) dotyczyć może wyłącznie postanowień, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentami. W procesie zawierania umowy kredytu hipotecznego, zależnie od treści złożonego wniosku kredytowego, zdolności kredytowej Konsumentów, możliwości zapewnienia stosownych zabezpieczeń kredytu, itp., negocjacje i uzgodnienia dotyczą każdorazowo szeregu kwestii, w tym m.in. wysokości kredytu, wkładu własnego, waluty kredytu (i powiązanego z nią mechanizmu ustalania oprocentowania kredytu), okresu kredytowania, sposobu spłaty kredytu (raty równe lub malejące), terminów wypłaty kredytu, zabezpieczeń kredytu i in. Już samo pojawienie się w umowie zapisów stanowiących o rozliczeniach związanych z kredytem w oparciu o kursy walutowe uznać należy za konsekwencję wyboru Klientów, co do złożenia wniosku o kredyt indeksowany walutą obcą. Zapisy te nie mają bowiem charakteru obligatoryjnego, właściwego dla wszystkich umów kredytów hipotecznych zawieranych przez Bank. W związku z tym należy uznać, iż treść umowy w tym zakresie jest wynikiem indywidualnych uzgodnień między stronami, co znajduje potwierdzenie w § 11 ust 4 umowy.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | kredyt | wzorzec_umowy | klauzula_niedozwolona | art.385art | umowa | moment_zawarcia_umowy | umowa | kredyt | umowa | klauzula_niedozwolona | art.385art. | konsument | umowa | kredyt | kredyt | kredyt | konsument | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wlasny | kredyt | oprocentowanie_dlugu | kredyt | kredyt | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt | kurs_waluty | kredyt_indeksowany | waluta_obca | obowiazkowe | kredyt | umowa | indywidualne_uzgodnienia | strony_sporu | umowa

...
(28) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-PółnocwGdańsku,VIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowegowGdańsku,podnumerem KRS0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(29) www.bph.pl
...
(30) --- Page 2 ---
...
(31) --- Page 3 ---
...
(32) Bank BPH SA
...
(33) ul. pik. Jana Pałubickiego 2
...
(34) 80-175 Gdańsk grupa GE Capitol
...
(35) Odnosząc się do Pona wniosku przedstawionego w korespondencji z dnia 12.07.2016 r. informuję, że zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy, Pana kredyt został objęty programem kredytowym Partner.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(36) Zgodnie z zapisami § 5 regulaminu promocji „Pakiety 2" obowiązującego w okresie od dnia 15.03.2006 r. do dnio 30.06.2006 r., a więc w okresie, w którym zawierana była umowa nr H promocja ta nie mogła być łączona z warunkami innych promocji i programami specjalnymi., do których zaliczałsię m.in. program Partner.
--- Słowa kluczowe: regulamin | umowa

...
(37) W związku z powyższym Bank nie ma podstaw do obniżenia marży Pana kredytu o 0,3%.
--- Słowa kluczowe: marza | kredyt

...
(38) Wyrażam przekonanie, że opisane powyżej stanowisko Banku w sposób ostateczny wyjaśnia poruszone przez Pana kwestie.
...
(39) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(40) •opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora Z wyrazami szacunku
...
(41) Bank BPHSpółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS0000010260. NIP: 675-000-03-84 Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339,555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(42) www.bph.pl
...
(43) BankBPH
...
(44) --- Page 3 ---
...
(45) --- Page 4 ---
...
(46) Bank BPH SA
...
(47) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(48) 80-175 Gdańsk grupa GE Capital
...
(49) INFORMACJE DODATKOWE
...
(50) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(51) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość:
...
(52) 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznika Klientów na piśmie - pocztą tradycyjną na adres
...
(53) korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com;
...
(54) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 06053558362-05-17(2.63) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08165522733-05-17(2.57) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28195951574-04-17(2.36) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(55) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
...
(56) 3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(57) z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(58) 4) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków abankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 06053735817-05-17(2.47) | 06074142417-05-17(2.45) | 08162613612-05-17(2.110) | 08163036736-05-17(2.109) | 08170940832-05-17(2.83) | 08173701175-05-17(2.83) | 27184533552-04-17(2.55) | 28200144168-04-17(2.50) |

...
(59) informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(60) 5) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF i Taryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie
...
(61) charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(62) 6) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego
...
(63) sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(64) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(65) www.bph.pl
...
(66) BankBPH
...
(67) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz