Szukaj w dokumentach

v1-04143103559/05/17

Sprawa: 04143103559/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Zapytałem dlaczego i na jakiej podstawie podmiot inny niż PKO BP przetwarza moje dane osobowe. Nie wyrażałem na to zgody (kredyt jest regularnie spłacany) . Odpowiedź - "pomidor"

Spis plikow

1. 03a-2017-04-11-126744d78_dane_osobowe-pyt | Skan
2. 03b-2017-05-04-126744d78_dane_osobowe-odp | Skan


03a-2017-04-11-126744d78_dane_osobowe-pyt

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Serwis Internetowy iPKO
...
(3) https://www.ipko.p1/index.html#messages
...
(4) 1 Z
...
(5) 1
...
(6) 11.04.2017 08:23
...
(7) Transakcje Rachunki
...
(8) Karty
...
(9) Lokaty
...
(10) Kredyty
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(11) Dokumenty
...
(12) Inwestycje
...
(13) Ubezpieczenia IKO
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(14) Wiadomości Komunikaty z Banku
...
(15) Pytania / Zgłoszenia
...
(16) Wyświetl Wszystkie Od
...
(17) 2017-01-01
...
(18) Numer zgłoszenia 1267447FF
...
(19) 126744D78
...
(20) Do
...
(21) Dziś
...
(22) Numer zgłoszenia
...
(23) Data Typ DZIŚ
...
(24) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(25) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(26) Kategoria Kredyty Klienta
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(27) Kredyty Klienta
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(28) Podkategoria Zabezpieczenie
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie

...
(29) Brak/ błędne dokumenty
...
(30) 27
...
(31) MAR
...
(32) 9
...
(33) MAR
...
(34) Nowe iPKO - pomoc Filmy instruktażowe Bezpieczeństwo Regulaminy
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(35) Dodaj komentarz
...
(36) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(37) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(38) Złóż odwołanie
...
(39) 1266B1527
...
(40) 126613622
...
(41) Kredyty Klienta
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(42) Kredyty Klienta
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(43) Przewlekłe załatwianie spraw
...
(44) Przewlekłe załatwianie spraw
...
(45) zwiń
...
(46) W trakcie obsługi
...
(47) Zakończone
...
(48) Leszek Fitipski finanse osobiste
...
(49) Numer klienta: Ustawienia
...
(50) W związku z informaq'ą wskazaną w piśmie ZV51-AS-054-1266F95BB/2017 o treści: cyt.: 'PKO Bank Polski S.A. jako następca prawny Nordea Bank Polska S.A. informuje, iż zawarł z Nordea Bonk AB (publ), działającą poprzez oddział w Polsce pod firmą Nordea Bonk AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Umowę Przeniesienia Wierzytelności no Zabezpieczenie z dnia 2014-07-02 (Umowa przelewu), na podstawie której wierzytelności PKO Banku Polskiego SA. wynikające z wyżej opisanej umowy kredytowej zostały przelane no rzecz Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.' (1) Żądam wskazania podstawy prawnej (nie umowy pomiędzy podmiotami bankowymi) z przywołaniem stosownych przepisów polskiego prawa, przekazania moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych) temu podmiotowi w celu ich przetwarzania. Nadmieniam, że w umowie ■ u h j (dalej 'Umowa'), ani w jakimkolwiek dokumencie złożonym w banku w związku z ww. umową, zgodnie z moją dzisiejszą wiedzą, wobec Banku nie złożyłem jakiegokolwiek oświadczenia i nie wyraziłem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych innemu podmiotowi niż Nordea Bank Polska SA (tudzież następcę prawnego tego banku). Dyspozycji i zezwolenia takiego brak w szczególności w Umowie, wniosku kredytowym i innych złożonych dokumentach. W mojej ocenie nie zaszły jakiekolwiek przesłanki wskazane w przepisach polskiego prawa, aby taka sytuacja mogła mieć miejsce. Wskazuję, że wywiązuję się z powyższej Umowy należycie i nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki umożliwiające przekazanie tych danych Nordea Bonk AB (publ) - działającą poprzez oddział w Polsce pod firmą Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. (2) Powyższe działania w mojej ocenie są nieuprawnione, a wobec powyższego nieważne. W związku z powyższym, żądam podjęcia natychmiastowych działań, których skutkiem będzie przywrócenie właściwego stanu, w szczególności zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych przez Nordea Bank AB (publ) działającego przez Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Brak rzetelnej odpowiedzi na powyższe w terminie lub odpowiedź 'nie na temat' (np. przywołanie wyłącznie umowy pomiędzy bankami bez podania podstawy prawnej) oznaczać będzie akceptację mojego stanowiska w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie i żądanie przeze mnie zadośćuczynienia związanego z naruszeniem moich praw. Żądam udzielenia odpowiedzi na piśmie, na aktualny adres wskazany do korespondencji oraz przekazanie kopii pisma (skan) w formie wiadomości email.
--- Słowa kluczowe: umowa | zabezpieczenie | umowa | umowa | kredyt | podstawa_prawna | umowa | umowa | umowa | umowa | oswiadczenie | umowa | kredyt | umowa | umowa | podstawa_prawna

...
(51) Opłaty
...
(52) Oprocentowanie
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(53) Kursy walut
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(54) Gwarantowanie depozytów
...
(55) Przewodniki po iPKO (iPKO electronic banking services guide)
...
(56) © 2017 PKO Bank Polski
...
(57) Kod Bic (Swift): bpkoplpw
...
(58) Serwis telefoniczny iPKO: 800 302 302, (+48) 81 535 60 60
...
(59) 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach - opłata zgodna z taryfą operatora), 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora). Serwis telefoniczny czynny całą dobę.
...
(60) e-Urzqd
...
(61) Wiadomości
...
(62) WYŁOGU)
...
(63) Czas do końca sesji: 9:43
...
(64) Oferty i wnioski 2
...
(65) Wyświetl 10 25 50
...
(66) Nowe Pytanie / zgłoszenie
...
(67) Szukaj
...
(68) Status Zarejestrowane
...
(69) Zarejestrowane
...
(70) Ostatne bgowane 2017-04-11 08:16:11
...
(71) | Ostatnie nieudane bgowanie 2017-03-27 13:46:12
...
(72) --- Page 1 ---


03b-2017-05-04-126744d78_dane_osobowe-odp

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Centrum Obsługi Klienta Detalicznego Biuro Relacji z Klientami
...
(3) UL.ZANA 32A
...
(4) 20-601 LUBLIN
...
(5) Bank Polski
...
(6) Lublin, dnia 04.05.2017
...
(7) nr ZZ13-EM-51 -126744D78/2017
...
(8) Dotyczy: zgłoszenia nr 126744D78 Szanowny Panie,
...
(9) W odpowiedzi na Pana zqłoszenia z dnia 11.04.2017 r., dotyczące kredytu mieszkaniowego, umowa numer z dnia 28.11.2007 r., dziękuję za przekazane uwagi.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(10) Uprzejmie wyjaśniam, że wyżej wymieniona umowa kredytu została zawarta przez Pana z Nordea Bank Polska SA, którego akcjonariuszem większościowym był Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie. Wyjaśniam, że w dniu 12.06.2013 r. Nordea Bank AB zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Nordea Bank Polska, jednocześnie w celu utrzymania przez Grupę Kapitałową Nordea finansowania portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Nordea Bank Polska, Nordea Bank AB udzielił PKO Bankowi Polskiemu linii kredytowej. W celu zabezpieczenia udzielonej linii kredytowej, Nordea Bank Polska zawarł z Nordea Bank AB umowę przeniesienia wierzytelności na zabezpieczenie. Na mocy umowy przeniesienia wierzytelności, w dniu 02.07.2014 r. Nordea Bank Polska dokonał przeniesienia wierzytelności na rzecz Nordea Bank AB, w tym wierzytelności wynikającej z zawartej z Panem umowy. Nadmieniam, że Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, wyraziła zgodę na przeprowadzenie powyższej transakcji oraz na zawarcie umowy przeniesienia wierzytelności.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | umowa | zabezpieczenie | umowa | umowa | umowa

...
(11) Uprzejmie informuję, że na podstawie umowy przeniesienia wierzytelności, PKO Bank Polski jest zobowiązany do obsługi objętych nią umów kredytów hipotecznych, w tym w szczególności pobierania rat kapitałowo-odsetkowych, a także aktualizowania wymaganych zabezpieczeń, w tym cesji wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka na rzecz Nordea Bank AB, Oddział w Polsce.
--- Słowa kluczowe: umowa | zobowiazanie | kredyt | zabezpieczenie | ubezpieczenie | nieruchomosc | hipoteka

...
(12) Wyjaśniam, że wprowadzenie zmian w zakresie jednostki obowiązującej posiadane przez Pana zobowiązanie kredytowe oraz wierzyciela hipotecznego, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.30) | 25195624286-04-17(3.31) | 25200720926-04-17(4.33) | 28183428137-04-17(1.168) | 28183428137-04-17(2.197) |

...
(13) Przedstawiając powyższe wyjaśniam, że Bank nie stwierdza nieprawidłowości w realizowanej obsłudze bankowej.
...
(14) Uprzejmie informuję, że w związku z przedstawionym stanowiskiem Banku, może Pan złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego w formie pisemnej na adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w
...
(15) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(16) Sqd Rejonowy dla m. s t Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego numer KRS 0000026438,
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(17) NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN strona 1/2
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(18) sz.p.
...
(19) --- Page 1 ---
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) dowolnym oddziale Banku bqdź za pośrednictwem formularza kontaktu "Napisz do Rzecznika Klienta" na stronie www.pkobp.pl.
...
(22) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(23) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Zwigzku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł), działajgcego zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl,
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument

...
(24) • zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(25) • wystgpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(26) na podstawie przepisów powszechnie obowiqzujqcych, wystqpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sqdu powszechnego:
...
(27) 1. właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
...
(28) 2. właściwości przemiennej sqdu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku, gdy roszczenie pozostaje w zwiqzku z działałnościg oddziału, lub
...
(29) 3. właściwości sqdu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(30) Jednocześnie oświadczam, iż Bank wyraża zgodę na udział w pozasqdowym postępowaniu w sprawie rozwiqzywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego. Natomiast Bank nie wyraża zgody na udział w innym, niż wymienione powyżej, pozasqdowym postępowaniu w sprawie rozwiqzywania sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy | konsument

...
(31) Z poważaniem,
...
(32) Elżbieta Momot Starszy specjalista
...
(33) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(34) Sqd Rejonowy dla m. s t Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(35) strona 2/2
...
(36) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz