Szukaj w dokumentach

v1-05075934266/05/17

Sprawa: 05075934266/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Reklamacja dotyczy par. 14 ust. 1 pkt 8 umowy kredytu hipotecznego, wpisanego przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod poz. 6069.

Spis plikow

1. rekl_klauzule_niedozw_2 | Skan
2. odp_klauzule_niedozw_2 | Skan


rekl_klauzule_niedozw_2

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Odp.: Reklamacja - Poczta o2
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Strona 1 z 3
...
(4) https://nowy.tlen.p1/d/
...
(5) 2017-05-05
...
(6) Odp.: Reklamacja mBank-Kontakt
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) do mnie
...
(8) Dzień dobry,
...
(9) Pana zgłoszenie zarejestrowałam potwierdzenie otrzyma Pan w osobnym e-mailu.
...
(10) n |jp2oi6 23:43
...
(11) Odpowiedź otrzyma Pan w formie pisemnej. Jednocześnie informuję, że w każdym momencie trwania procesu reklamacyjnego, telefonicznie lub mailowo, może Pan dokonać zmiany formy wysyłki odpowiedzi na formę wiadomości e-maii.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) Jeżeli będzie miał Pan dodatkowe pytania związane ze złożoną reklamacją, zachęcam do kontaktu z ekspertem online lub konsultantem mLinii.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(13) imi
...
(14) pod num erem
...
(15) Reklamację rozpatrzymy standardowo w ciągu 30 dni, jednak nie później niż w
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(16) ciągu 60 dni od dnia otrzymania.
...
(17) Do połączenia z ekspertem online proszę przygotować identyfikator klienta i hasło do serwisu transakcyjnego
...
(18) Proszę przygotować identyfikator klienta i telekod
...
(19) * Opłata za połączenie z mLinią zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z opisywaną sytuacją
...
(20) przepraszam.
...
(21) W imieniu zespołu mBanku Renata Stalkowska
...
(22) Biuro Obsługi Klientów
...
(23) m
...
(24) Napisz, zadzwoń, przyjdź do nas. Znajdziesz nas na stronie-------Oryginalna w i a d o m o ś ć -------
...
(25) Od:
...
(26) Wysłano: 11 lipca 2016 21:58:50
...
(27) Do: mBank - Kontakt Temat: Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(28) Dzień dobry,
...
(29) niniejszym składam reklamację na postanowienie §14 ust. 1 pkt 8 umowy kredytu hipotecznego nr BHL085739690/2010 zawartej w dniu 05.01.2010 r. dotyczące wyceny nieruchomości w brzmieniu: „Do podstawowych obowiązków Kredytobiorcy należy: 8) dostarczania na żądanie mBanku, lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2, określającej wartość rynkową nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, dokonanej zgodnie z wymogami mBanku przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez mBank lub do pokrycia kosztów sporządzenia takiej wyceny zleconej przez mBank”.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | nieruchomosc | kredytoborca

...
(30) Przedmiotowa klauzula umowna została w dniu 12 czerwca 2015 r. wpisana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul niedozwolonych (wpis nr
--- Słowa kluczowe: umowa | prezes_UOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(31) REK230931721,
...
(32) --- Page 1 ---
...
(33) --- Page 2 ---
...
(34) Odp.: Reklamacja - Poczta o2 Strona 2 z 3
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(35) https ://nowy .tlen.pl/d/
...
(36) 2017-05-05
...
(37) 6069). Powyższy wpis został dokonany w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 sierpnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 2600/11) stwierdzającego abuzywność przedmiotowego postanowienia umowy. Na skutek apelacji wniesionej przez mBank SA od ww. wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 r. (sygn. akt 1521/12) oddalił apelację.Skutkiem takiej oceny Sądu było uznanie przedmiotowej klauzuliza niedozwoloną i stwierdzenie, iż nie wywołuje ona skutków prawnych w obrocie konsumenckim.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | klauzula_niedozwolona | konsument

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(1.32) |

...
(38) Podstawą niniejszej reklamacji jest zarzut nielegalności przedmiotowego postanowienia
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(39) umowy, gdyż - w myśl art. 3851§ 1 k.c. - kształtuje on prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Przypominam, że tego typu zapis umowy jest nielegalny i w żaden sposób nie wiąże klienta. Postanowienia umowne prawomocnie wpisane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rejestrze klauzul niedozwolonych, tak jak w niniejszym przypadku, są z mocy prawa nieważne.
--- Słowa kluczowe: umowa | konsument | umowa | postanowienie_umowne | prezes_UOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(40) Mając powyższe na uwadze wnoszę o potwierdzenie przez mBank, że postanowienie §14 ust. 1 pkt 8 umowy kredytu hipotecznego nr BHL085739690/2010 zawartej w dniu 05.01.2010 r. nie wiąże mnie jako konsumenta.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | konsument

...
(41) Odpowiedź na niniejszą reklamację proszę przesłać na adres korespondencyjny, tj.:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(42) Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.
...
(43) This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.
...
(44) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl. e-mail: kontakt@m Bank.pl
...
(45) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(46) 4 załączniki
...
(47) --- Page 2 ---


odp_klauzule_niedozw_2

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: WRN/mB/BaFurm/1470/2016 Łódź, 25.07.2016
...
(3) Dzień dobry,
...
(4) przykro nam jednak Pana reklamację REK230931721 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) mBank S.A. nie podziela Pana stanowiska, co do abuzywności, czy też nieważności postanowień umowy kredytu nr BHL085739690/2010.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt

...
(6) Odnosząc się do zastrzeżeń odnoszących się do wpisu w Rejestrze prowadzonym przez Prezesa SOKiK, co do klauzuli pod poz. (wpisy nr 6069) wyjaśniam, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie umowne nie oznacza, że postanowienie to automatycznie upada czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | niedozwolone_postanowienie_umowne | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05080144959-05-17(2.7) |

...
(7) Wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkuje w stosunku do przedsiębiorców tylko zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | prezes_UOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.8) | 05080144959-05-17(2.8) | 25190141371-04-17(2.8) | 25195951355-04-17(2.6) | 26141910971-04-17(2.10) |

...
(8) Na gruncie umów już zawartych (umów kredytu w toku) to, czy powyższe postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie, odrębnie na gruncie każdego przypadku, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | okolicznosci_towarzyszace | umowa

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.9) | 05080144959-05-17(2.9) | 25190141371-04-17(2.9) | 25195951355-04-17(2.7) | 26141910971-04-17(2.11) |

...
(9) Skutek orzeczenia SOKiK, w postaci zakazu stosowania określonego postanowienia we wzorcach umownych, dotyczy przy tym zakazu ich stosowania przy zawieraniu nowych umów, nie stanowi zaś o ich eliminacji z treści umów już zawartych.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.11) | 05075438951-05-17(2.10) | 05080144959-05-17(2.10) | 25190141371-04-17(2.10) | 25200401832-04-17(2.10) |

...
(10) W powyższych okolicznościach, motywy przedstawione w uzasadnieniach powołanych przez Pana wyroków nie przenoszą się w sposób automatyczny na analogiczne oceny zawartej umowy, jak wyrażone w ramach abstrakcyjnej kontroli wzorca przez Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Warszawie, w powołanych w reklamacji wyrokach.
--- Słowa kluczowe: umowa | kontrola_abstrakcyjna | reklamacja

...
(11) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(12) Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie okaże się wystarczające.
...
(13) W imieniu zespołu mBanku
...
(14) mBank,pl
...
(15) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(16) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz