Szukaj w dokumentach

v1-01192924652/05/17

Sprawa: 01192924652/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

Spis plikow

1. 20170328_oswiadczenie_o_uchyleniu_sie_od_błedu | Skan
2. 20170428_odpowiedz_na_oswiadczenie_o_uchyleniu_sie-_od_bledu | Skan


20170328_oswiadczenie_o_uchyleniu_sie_od_błedu

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
...
(3) w Warszaw ie
...
(4) dotvczv kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT Hipoteczm nr 10204274-203-1222721797/15/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. (obecnie nr 84 1020 4274 0000 1196 0001 1346)
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(5) Oświadczenie
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie

...
(6) o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie

...
(7) Oświadczamy, iż na podstawie art. 84 k.c. uchylamy się od skutków prawnych oświadczenia woli w sprawie zawarcia umowy o kredyt hipoteczny z dnia z dnia 30 stycznia 2006 r. r. jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez Bank co do istotnych parametrów tej umowy.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 04143103559-05-17(1.50) | 28183428137-04-17(2.187) |

...
(8) Wskazujemy, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd co do faktycznej treści (konstrukcji) umowy, a w konsekwencji co do sposobu kształtowania i wysokości naszych zobowiązań wynikających z umowy i faktycznych kosztów umowy kredytu. Nietransparentny wzorzec umowy kredytu i niewyjaśnienie nam konstrukcji umowy kredytu przy jej zawieraniu pozwolił Bankowi na ukrycie dodatkowego przychodu banku z tytułu tzw. spreadu (niestanowiącego opłaty wyspecyfikowanej w art. 69 ustawy prawo bankowe) a w konsekwencji ukrycie faktu zastrzeżenia sobie jednostronnego prawa Banku do kształtowania wysokości naszych zobowiązań z umowy kredytu. Innymi słowy, pozostawaliśmy w nieświadomości, że to nie umowa kredytu rozstrzyga ile mamy oddać kapitału kredytu i odsetek do banku, to bank decyduje sobie jednostronnie, w sposób niczym nieskrępowany. Przy zawieraniu umowy kredytu na wzorze opracowanym przez bank byliśmy przekonani, że wysokość naszych zobowiązań jest określona w umowie w sposób precyzyjny (oprocentowanie, prowizja) i zależy od czynników rynkowych, a nie uznania banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | kredyt | wzorzec_umowy | kredyt | umowa | kredyt | spread | art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | odsetki | umowa | kredyt | umowa | oprocentowanie

...
(9) W szczególności błąd przejawia się w następujących aspektach:
...
(10) a) bank zaniechał podania nam informacji o ryzyku ustalania zobowiązań z umowy kredytu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(11) jednostronnie przez bank, w tym zaniechał informacji specyfikującej: (i) jakie faktyczne znaczenie miał kurs kupna podany w umowie kredytu, tj. że kwota kredytu faktycznie udostępnionego nie będzie równała się saldu zadłużenia i odsetki nie będą naliczane od kwoty kapitału kredytu faktycznie udostępnionego, a salda zadłużenia ustalonego przez bank jednostronnie, wg swojego
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | odsetki | kredyt

--- Podobne akapity: 01181124774-05-17(1.26) |

...
(12) Pt
...
(13) 28 marca 2017 r.
...
(14) str. 1
...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) uznania, na które kredytobiorca nie ma wpływu oraz (ii) jakie faktyczne znaczenie miał kurs sprzedaży podany w umowie kredytu, tj. że bank będzie dowolnie ustalał wysokość rat kapitałowo - odsetkowych i wysokość kwoty kredytu do zwrotu przez cały okres trwania umowy, na który kredytobiorca nie ma wpływu i nie podlega to obiektywnej weryfikacji;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa | kredyt | odsetki | kredyt | umowa | kredytoborca

...
(18) b) bank ukrył informację, że skutkiem mechanizmu wypłaty i spłaty kredytu w oparciu o dwa różne rodzaje kursu waluty CHF względem waluty PLN był fakt, że kwota kredytu do zwrotu nie będzie się równać oddanej kredytobiorcy kwocie kredytu i to nie z powodu ryzyka walutowego, a tylko z powodu mechanizmu spreadowego;
--- Słowa kluczowe: kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | kredytoborca | kredyt | spread

...
(19) c) bank nie wyjaśnił ryzyka stosowania dwóch mierników wartości (kurs kupna, sprzedaży), przyczyn ich wprowadzenia, pomimo że mierniki te z zasady powinny być takie same - kredytobiorca ma obowiązek oddania otrzymanej kwoty kredytu, a nie kwoty kredytu określonej według innego miernika wartości, niż miernik zastosowany do ustalenia wysokości kwoty kredytu wypłaconej przez bank;
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | miernik_wartosci | miernik_wartosci | kredytoborca | kredyt | kredyt | miernik_wartosci | miernik_wartosci | kredyt

...
(20) d) bank nie poinformował nas o zakresie ryzyka arbitralności w ustalaniu wysokości zobowiązań kredytobiorcy przez bank, tj. że jest ono nieograniczone;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(21) e) bank nie zwizualizował nam powyższego ryzyka przed zawarciem umowy, nie doręczył tabel banku przy zawieraniu umowy, nie wskazał na konkretny koszt spreadu obowiązujący na datę zawarcia umowy;
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | spread | umowa

...
(22) f) bank sformułował wzorzec Umowy w sposób wyjątkowo nietransparentny w zakresie mechanizmu spreadowego i zaproponował nam umowę kredytu z klauzulą spreadową przy pełnej wiedzy, że nie posiadamy wiedzy o tym mechanizmie spreadowym, nie pytam nawet o wysokość spreadów i o koszty z tym związane;
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | spread | umowa | kredyt | spread | spread | spread

...
(23) g) bank nie poinformował, że z tytułu mechanizmu spreadowego będzie osiągał dochód i będą to dodatkowe opłaty na rzecz banku, a tym samym realny koszty po naszej stronie;
--- Słowa kluczowe: spread

...
(24) h) bank nie przedstawił nam rzeczywistego obrazu kosztów tak ukształtowanego mechanizmu spreadowego celem pełnego i niezmanipuiowanego porównania atrakcyjności oferty banku na tle ofert innych banków, jak również możliwości porównania atrakcyjności oferty kredytu denominowanego do kredytu stricte Złotowego;
--- Słowa kluczowe: spread | kredyt_denominowany | kredyt | waluta_krajowa

...
(25) i) bank nie informował o wzroście spreadów i związanych z tym zwiększeniem kosztu kredytu w trakcie trwania Umowy.
--- Słowa kluczowe: spread | kredyt | umowa

...
(26) Wskazujemy, że powyższe kwestie były przedmiotem reklamacji z dnia 03 lutego 2017 r. Nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi na kwestionowane przez nas zagadnienia związane z ryzykiem spreadowym. Wobec powyższego, traktujemy, iż bank uznał, że wprowadził nas celowo w błąd konstruując sposób zawarcia umowy i samą umowę wyjątkowo nietransparentnie w zakresie mechanizmu spreadowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | spread | umowa | umowa | spread

...
(27) Ponadto, przyczyną uchylenia się od oświadczenia woli jest także błąd co do zakresu ryzyka walutowego, które nie zostało nam przedstawione w sposób adekwatny przy zawieraniu umowy, tym co do zakresu i skali. W grę wchodzi również błąd co do nierównomiernego rozłożenia ryzyka walutowego pomiędzy
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | umowa

...
(28) str. 2
...
(29) --- Page 2 ---
...
(30) --- Page 3 ---
...
(31) stronami. Aktualnie dowiedzieliśmy się o zabezpieczaniu pozycji walutowych przez bank, a o konieczności takiego zabezpieczenia ryzyka po naszej stronie nie byliśmy informowani przy zawieraniu umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | zabezpieczenie | umowa | kredyt

...
(32) Dopiero porady u prawników i ekonomistów specjalizujących się w sprawach umów kredytów indeksowanych/denominowanych uświadomiły nam, że zawarty w umowie kredytu mechanizm spreadowy, to konstrukcja prawna wymyślona przez bank w celu z jednej strony do pobierania dodatkowych opłat w ogóle w umowie nie zdefiniowanych i nam nie przedstawionych jako koszty kredytu, a z drugiej strony w celu kształtowania przez bank dowolnie wysokości kwoty kredytu do zwrotu a także wysokości odsetek. Kredyt nie jest waloryzowany kursem waluty obcej, jest przeliczany swobodną decyzją banku. W przypadku waloryzacji kursem waluty obcej w grę wchodzi ryzyko walutowe, niezależne od stron. Takie ryzyko w tej sprawie nie występuje. Występuje jedynie ryzyko arbitralnej decyzji banku, jaką wysokość rat i kwoty kredytu do zwrotu jednostronnie wyznaczy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt | spread | umowa | kredyt | kredyt | odsetki | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt

...
(33) W sytuacji posiadania wiedzy o tym, że umowa kredytu pozwala na kształtowanie naszych zobowiązań jednostronnie przez bank, zawiera podstawę do pobierania bliżej niesprecyzowanych opłat spreadowych, które stanowią konkretny koszt umowy kredytu, a także, że ryzyko walutowe odnosi się nie tylko do wysokości rat ale i kapitału do zwrotu, nigdy nie zawarlibyśmy takiej umowy. Brak wiedzy o faktycznych kosztach kredytu i niedookreśloności tych kosztów uniemożliwił nam pełne i niezmanipulowane porównanie atrakcyjności oferty banku na tle ofert innych banków, jak również porównanie atrakcyjności oferty kredytu denominowanego do kredytu stricte Złotowego. Powyższe traktujemy wręcz jako misseling, tj. oferowanie produktu w sposób wprowadzający w błąd. Oczywistym jest, że gdyby bank podał nam koszty spreadowe i to, że mogą one ulec swobodnemu zwiększeniu przez bank przy zawieraniu umowy, to nie podpisalibyśmy umowy o takiej konstrukcji, a przede wszystkim uświadomilibyśmy sobie, że wysokość naszych zobowiązań nie zależy od czynników obiektywnych (rynkowego kursu waluty), a od ustalenia przez bank dwóch wskaźników (kursy kupna i sprzedaży) generującego dodatkowe koszty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | spread | umowa | kredyt | umowa | kredyt | kredyt_denominowany | kredyt | waluta_krajowa | oczywistym_jest,ERYSTYKA | spread | umowa | umowa | kurs_waluty

...
(34) Zdecydowaliśmy się na zawarcie w/w umowy kredytowej, kierując się przede wszystkim kosztami ponoszonymi w związku z zaciągnięciem kredytu i to jest oczywisty czynnik konkurencyjny pomiędzy ofertami banków. Przed zawarciem umowy zostaliśmy poinformowani przez bank o kwocie prowizji za udzielenie kredytu oraz wysokości oprocentowania kredytu, a także ryzyku wahania wysokości rat. Nie zostaliśmy natomiast poinformowani o ukrytych kosztach kredytu związanych z zastosowaniem dwóch mierników przeliczeniowych (kursu kupna oraz sprzedaży waluty), ich konkretnej wysokości oraz z dowolnością ustalania tych dwóch mierników przez bank będący stroną umowy i kwestią, że kapitał kredytu do zwrotu może rosnąć. Nie wiedząc o powyższym, oczywiście nie mieliśmy obiektywnej możliwości porównania kosztów udzielonego nam kredytu z kosztami kredytu Złotowego (do którego nie odnosiły się klauzule waloryzacyjne) lub kosztami kredytów oferowanych przez inne banki.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | umowa | kredyt | oprocentowanie_dlugu | kredyt | miernik_wartosci | miernik_wartosci | umowa | kredyt | kredyt | kredyt_złotówkowy | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt

...
(35) Uważamy, że takie działanie banku jest wysoce nieuczciwe, wręcz podstępne. Podstawową kwestią przy zawieraniu umów kredytowych jest transparentność instytucji finansowej w prezentowaniu kosztów kredytu, co zresztą potwierdzał GINB, KNF i sam ZBP (reprezentujący przecież bank), który już w Uchwale nr 9 XII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z 9 maja 2001 w sprawie ochrony konsumenta usług bankowych stwierdził: "Walne Zgromadzenie ZBP uważa za szczególnie istotne
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | konsument

...
(36) str. 3
...
(37) --- Page 3 ---
...
(38) --- Page 4 ---
...
(39) stosowanie przejrzystych standardów informacyjnych dla klientów, zwłaszcza w zakresie oferowanych przez banki i inne instytucje finansowe stawek oprocentowania, opłat i prowizji, tak aby klient miał pełnq jasność co do swoich zobowiązań oraz m ógł porównać oferty różnych instytucji finansowych oferujących kredyt".
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | oprocentowanie | kredyt

...
(40) O skali zaniechania banku i celowości, a nawet podstępności w działaniu świadczy również brzmienie ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r., która według nowelizacji ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy rozciągała obowiązki kredytodawców na wszystkie umowy kredytu do kwoty 80.000 zł, obligując do rzetelnego i wyczerpującego przedstawiania całkowitych kosztów kredytu. Bank, przy świadomości wymogu profesjonalnego prezentowania kosztów kredytu, celowo ukrył i nie przedstawił koszt spreadowy, który to koszt i możliwość jego dowolnego kształtowania niechybnie doprowadziłby do odmowy podpisania umowy kredytu z naszej strony.
--- Słowa kluczowe: konsument | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | profesjonalista | kredyt | spread | umowa | kredyt

...
(41) Brak tej transparentności, ukrycie kosztów kredytu, konstrukcji umowy denominowanej, zasadniczej kwestii jaką kierują się kredytobiorcy przy wyborze oferty kredytowania, winien w sposób oczywisty wpłynąć na ważność takiej umowy i uprawnienie kredytobiorcy do uchylenia sie od skutków prawnych tak ukształtowanej przez bank oferty i umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredytoborca | kredyt | umowa | kredytoborca | umowa | kredyt

...
(42) O swoim błędzie i jego zakresie dowiedzieliśmy się korzystając z porad prawnych od początku tego roku. Zastrzegam, że przyczyny powyższe nie są wyczerpujące i w trakcie dalszego sporu będą wyjaśniane szerzej.
...
(43) Kredytobiorcy:
...
(44) Str. 4
...
(45) --- Page 4 ---


20170428_odpowiedz_na_oswiadczenie_o_uchyleniu_sie-_od_bledu

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) BIURO RZECZNIKA KLIENTA Ul. Puławsko 15
...
(3) 02-515 Warszawa
...
(4) Worszawa, dnia ' kwietnia 2017 BRK-ZWR-IS-0500-126609E60/17
...
(5) Bonk Polski
...
(6) Dotyczy: Umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny nr 10204274-203- 1222721797/15/2006 z dnia 30.01.2006 r. (84102042740000119600011346) wraz z późniejszymi zmianami.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(7) VOC^YUJ c. I
...
(8) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.03.2017 r. informuję, że złożone przez Pana oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o zawarciu Umowy kredytu pozbawione jest podstaw faktycznych i legislacyjnych. Zdaniem Banku Pana oświadczenie jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | oswiadczenie | umowa | kredyt | oswiadczenie

...
(9) Na etapie przedkontraktowym, po stronie Banku, został dopełniony obowiązek informacyjny, określony obowiązującymi wówczas przepisami prawa. Przekazane zostały Panu niezbędne informacje o konstrukcji i mechanizmie produktu, którego przyznania Pan oczekiwał (kredyt w walucie wymienialnej).
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(10) To, że możliwe było udostępnienie Panu środków z kredytu w walucie PLN na poczet realizacji celu kredytowego nie wpływało niekorzystanie na Pana sytuację. Do przeliczenia wykorzystany został kurs kupna waluty CHF z dnia wypłaty kredytu. W zależności od tego kursu mógł Pan otrzymać większą lub mniejszą wartość środków w walucie PLN. Analogicznie wygląda kwestia spłaty rat kredytowych. Wyłącznie, w przypadku angażowania przez Pana środków w wolucie PLN no poczet zaspokojenia roty kredytu w wolucie CHF, wartość przeznaczonych przez Pono środków zależna jest od kursu waluty CHF z momentu spłaty roty. W zależności więc od tego kursu, Bank może otrzymać większą lub mniejszą wartość środków w walucie PLN. Z tych względów uznać należy, że klauzula przeliczeniowa działała dwukierunkowo. Ryzyko wahań kursowych spoczywa na kredytobiorcy i kredytodawcy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | kurs_waluty | waluta_obca | waluta_krajowa | kredytoborca | kredyt

...
(11) Ponownie wskazuje, że dopuszczalność stosowania odmiennych kursów walut dla wypłaty kredytu, a innych dla spłaty rat kredytu, nie jest sprzeczne z ustawą lub naturą zobowiązania w rozumieniu przepisu art. 58 § 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kurs_waluty | kredyt | kredyt | zobowiazanie | kodeks_cywilny

...
(12) Postępowanie banków w zakresie tworzenia własnych tabel kursów walut nie zostało zakwestionowane przez Komisję Nodzoru Finansowego, któro zgodnie z art.3 ust.2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(13) Powszechno Koso Os/c/^dnosci 8ank Polski Spółko Akcyjno, 02 SIS Wars/owo. ul Puławska 1S
...
(14) Syd Re|onowy dla insi Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Kiujoweyo Rejestru Sydoweyo numer KRS 0000026438. NIP S2S 000 11 38. REGON 016298263. kapitał /okładowy (kapitał wpłacony) 1 2S0 000 000 PI \
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) Zmiany treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe nie nałożyły na banki obowiązku stosowania jednego, odgórnie ustalonego kursu walutowego do obsługi transakcji związanych z realizacją postanowień umów kredytów walutowych, jak również nie wiązały się z zakazem stosowania przez banki własnych kursów walutowych przy obsłudze kredytów, których maksymalne dopuszczalne odchylenia określają przepisy wewnętrzne.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | stosowanie_postanowien | kurs_waluty | kredyt | stosowanie_postanowien | kurs_waluty | kredyt

...
(18) Bank nie kształtuje w sposób dowolny i jednostronny wartości zobowiązania wynikającego z zawartej przez Pana Umowy kredytu. Oo wszystkich rozliczeń z tytułu kredytu stosowany był aktualny na dany moment kurs rynkowy, determinowany przez sytuację panującą na rynku walutowym, po którym możliwe jest dokonanie zakupu/sprzedaży waluty.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | umowa | kredyt | kredyt | stosowanie_postanowien

...
(19) Banki muszą stosować osobne kursy dla sprzedaży i kupna waluty - im wyższa różnica pomiędzy tymi kursomi (wyższy spread) tym dłużej opublikowana Tabela kursowa zachowuje swój rynkowy charakter. Należy pamiętać, że kurs średni, który brany jest pod uwagę przy ustalaniu Tabeli, przestaje być aktualny już po kilku sekundoch. Spread jest stosowany po to, by kurs rynkowy pozostał mniej więcej w „widełkach’ wyznaczonych kursami kupna i sprzedaży, aż do momentu opublikowania kolejnej Tabeli.
--- Słowa kluczowe: spread | spread | stosowanie_postanowien

...
(20) Na okoliczność tę zwraca uwagę m. in. organ nodzoru bonkowego, to jest Komisja Nadzoru Finansowego, wskozując, że: „wysokość różnic kursowych (spreodów) stosowanych przez banki, podobnie jak inne przedsiębiorstwa zajmujące się wymianą walut obcych, jest rezultatem sytuacji na rynku walutowym, który nie podlega regulacjom nadzorczym. Niska płynność na rynku walutowym, utrudniony dostęp do waluty i duża zmienność kursów powoduje rozszerzanie się widełek kursowych"'.
--- Słowa kluczowe: spread | stosowanie_postanowien | waluta_obca

...
(21) Spread walutowy jest zatem immanentną cechą rynku walutowego, która nie stanowi dla Banku źródła jego nieuzasadnionego zysku.
--- Słowa kluczowe: spread

...
(22) Istotne jest również, że wysokości spreadu stosowanego przez Bonk każdorazowo oscylowała w granicach stosowanych przez inne banki.
--- Słowa kluczowe: spread | stosowanie_postanowien | stosowanie_postanowien

...
(23) Abstrahując od powyższych rozważań istotne jest, że wartość ekspozycji walutowej (przedmiot głównego świadczenia) została dokłodnie określona w Umowie kredytu w wysokości 20.670,00 CHF, a w trakcie okresu kredytowanio jest Pan zobowiązany do zwrotu przedmiotowej kwoty według terminów i wartości rot kapitołowo-odsetkowych podanycłi w walucie CHF, które zostały wskazane w harmonogramie kredytowym.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | zobowiazanie | waluta_obca | kredyt

...
(24) W myśl zasady nominalizmu wyrażonej w art. 358' § 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, spełnienie świadczenia powinno nastąpić poprzez zapłatę sumy nominalnej, o więc określonej w treści zobowiązania sumy pieniężnej. Skoro zatem zobowiązanie wynikające z Umowy zostało wyrażone w walucie obcej, to także spełnienie tego świadczenia powinno nastąpić w tej walucie obcej (vide : Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1993 r., I PZP 14/92, OSNCP 1992, nr 9, poz. 160; Komentarz do art. 358' k.c., [w:] A. Kidyba (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, LEX 2014 ).
--- Słowa kluczowe: zasada_nominalizmu | art.358 | kodeks_cywilny | zobowiazanie | zobowiazanie | umowa | waluta_obca | waluta_obca | sad_najwyzszy | art.358 | kodeks_cywilny | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 01181124774-05-17(2.12) |

...
(25) ' Kredyty hipoteczne - najciekawsze pytania:
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(26) http://www.knf.gov.pl/dane wspolne/zopytaj_eksperta/kredyty_hipoteczne.najciekawsze pytonia.html. Powszechno Kosa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. 02 SIS Warszawa, uł Puławska 15
...
(27) Si)d Kejonowtj dio msł Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Pejestm Sydowego numer KKS 0000026438. NIP 525 000 U t8
...
(28) PIGOŃ 016298263. kapitał zakładowy (kopiło! wpłacony) 1 250 000 000 PIN
...
(29) P p t ' U l l O J - M t 1- 1- ' -
...
(30) Starszy Specjalista
...
(31) V. 6 ' { ^
...
(32) Iwona Stopka
...
(33) --- Page 2 ---
...
(34) --- Page 3 ---
...
(35) Ponadto - z daleko posuniętej ostrożności - informuję, że istnieje również możliwość:
...
(36) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Bonków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł), działającego zgodnie z Regulaminem dostępnym na
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(37) stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(38) • zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(39) • wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, w trybie wskazanym na stronie
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(40) www.rf.gov.pl.
...
(41) • na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko
...
(42) PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(43) - właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
...
(44) - właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku, gdy
...
(45) roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub - właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(46) jednocześnie oświadczam, iż Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywonia sporów konsumenckich, prowadzonym przez Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy

...
(47) Natomiast Bonk nie wyraża zgody na udział w innym, niż wymienione powyżej, pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(48) Powszechno Kusa Os/czędnosci Bonk Polski Spółka Akcyjna, 02 515 Warszawo, ul Puławska 15
...
(49) Sod Rejonowy dlo cnst Warszawy w Warszawie, Xlll Wydział Gospodarczy Kratowego Rejestru Sodowego numer KRS0000026438, \ip qqq j j ^ REGON 016298263 kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 Pl \
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(50) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz