Szukaj w dokumentach

v1-06074142417/05/17

Sprawa: 06074142417/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Niedorzeczne twierdzenie Banku, iź odbyły się negocjacje indywidualne wzorca umownego!

Spis plikow

1. 2016.08.25-reklamacja | Skan
2. 2016.09.12-odpowiedź-banku | Skan


2016.08.25-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) dotyczy sprawy nr 18430013 dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(3) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) Jest mi niezmiernie przykro, iż Bank w ramach odpowiedzi na moją reklamację z dnia 30.07.2016 nie przedstawił mi kopii pisma, którym argumentuje swoją odpowiedź z dnia 20.07.2016. Jednocześnie Bank nie wykazał w jakikolwiek sposób, by wzorzec umowy, przedstawiony mi do podpisu, był ze mną w jakikolwiek sposób konsultowany. Nie pozostaje mi nic innego jak po raz kolejny zwrócić uwagę Rzecznika Finansowego na wprowadzające w błąd działania banku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | wzorzec_umowy | rzecznik_finansowy

...
(5) Co do opłaty za kopię pisma (8CHF) to pragnę poinformować iż wartość ta nie pokrywa się z tabelą opłat dołączoną jako dokument do mojej umowy kredytowej.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(6) Proszę o wyjaśnienia powyższych kwestii.
...
(7) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(9) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(10) b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(11) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(12) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 201 Ir. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(13) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(14) 1) skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(15) 2) skieruję skargę do Komisję Nadzoru Finansowego, wskazując że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. ww. Ustawy,
...
(16) 3) skieruję skargę do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując że Bank nie przestrzega kodeksu dobrych praktyk (Kodeksu Etyki Bankowej), do którego dobrowolnie przystąpił i zobowiązał się go przestrzegać,
--- Słowa kluczowe: konsument | kodeks_etyki_bankowej

...
(17) 4) skieruję skargę do Związku Banków Polskich (Komisję Etyki Bankowej), wskazując że Bank działa z naruszeniem Kodeksu Etyki Bankowej, którego jest sygnatariuszem.
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(18) Gdańsk 25.08.2016
...
(19) Bank BPH S.A. ul. Płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(20) --- Page 1 ---


2016.09.12-odpowiedź-banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 12.09.2016 r.
...
(5) BankBPH grupa GE Capital
...
(6) dotyczy sprawy nr 18637905 dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(7) Szanowny Panie,
...
(8) W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 25.08.2016 r. oraz z dnia 26.08.2016 r. uprzejmie informuję, że w procesie zawierania umowy kredytu hipotecznego, co do zasady znaczna część zapisów umowy podlega negocjacjom między stronami. Wynika to ze specyfiki i złożoności kredytu hipotecznego, który nie może być i nie jest oferowany w formie niezmiennego i stałego zestawu warunków (zapisów umowy). Zależnie od treści złożonego wniosku kredytowego, zdolności kredytowej Konsumentów, możliwości zapewnienia stosownych zabezpieczeń kredytu, itp., negocjacje i uzgodnienia dotyczą każdorazowo szeregu kwestii, w tym m.in. wysokości kredytu, wkładu własnego, waluty kredytu (i powiązanego z nią mechanizmu ustalania oprocentowania kredytu), okresu kredytowania, sposobu spłaty kredytu (raty równe lub malejące), terminów wypłaty kredytu, zabezpieczeń kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | strony_sporu | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | konsument | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wlasny | kredyt | oprocentowanie_dlugu | kredyt | kredyt | kredyt | zabezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 27085017197-04-17(2.18) |

...
(9) W odniesieniu do kolejnej poruszonej kwestii uprzejmie potwierdzam, że wysokości opłat w aktualnej Taryfie opłat i prowizji nie są tożsame z wysokościami widniejącymi w Taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy kredytu nr N09G/75241700. W piśmie Banku z dnia 22.08.2016 r. prawidłowo wskazano wysokość opłaty, pobieranej za sporządzenie kopii dokumentu. Nadmieniam, że kwestie, dotyczące zmiany Taryfy opłat i prowizji oraz pobierania przez Bank opłat za czynności wykonywane na wniosek Kredytobiorcy, uregulowane są w §9 zawartej z Bankiem umowy.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt | kredytoborca | umowa

...
(10) Bank BPH Spółka Akcyjna, uL płk Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(11) www.bph.pl
...
(12) ii ii
...
(13) Nadano w PP Warszawa W101 dnia 14.09.2016 r.
...
(14) 29
...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) Bank BPH SA # ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(18) 80-175 Gdańsk
...
(19) BankBPH grupa GE Capital
...
(20) Informuję, że w kwestii zmiany wysokości oprocentowania kredytu Bank dokonuje zmiany oprocentowania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. W odniesieniu do oczekiwania, wyrażonego w Pana korespondencji, dotyczącego sporządzenia historii spłaty rat z uwzględnieniem kursów sprzedaży, według których następowało księgowanie wpłat dokonanych na rachunek kredytu oraz wysokości oprocentowania uprzejmie informuję, że za sporządzenie historii spłaty kredytu hipotecznego Bank nalicza opłatę w wysokości wskazanej w Taryfie opłat i prowizji, tj. 51,00 CHF. Jeżeli będzie Pan zainteresowany sporządzeniem historii spłat, za co zostanie naliczona opłata, proszę o kontakt z Bankiem w celu złożenia dyspozycji przygotowania niniejszego dokumentu.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | oprocentowanie | umowa | kredyt | oprocentowanie | kredyt | waluta_obca

...
(21) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(22) *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(23) Z poważaniem $PK)0M3 '>
...
(24) Sytaaftocztofc* ___ •ankfcPHSA.
...
(25) INFORMACJE DODATKOWE
...
(26) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(27) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość:
...
(28) 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztą tradycyjną na adres
...
(29) korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com;
...
(30) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądźjednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053558362-05-17(2.63) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08165522733-05-17(2.57) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28195951574-04-17(2.36) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(31) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
...
(32) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(33) www.bph.pl
...
(34) MIII
...
(35) --- Page 2 ---
...
(36) --- Page 3 ---
...
(37) Bank BPH SA ®BankBPH
...
(38) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(39) 80-175 Gdańsk grupa GECapital
...
(40) 3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(41) z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(42) Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(43) internetowej: www.rf.gov.pl;
...
(44) 4) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu
...
(45) Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(2.50) | 05071818381-05-17(4.58) | 06053735817-05-17(2.47) | 08162613612-05-17(2.110) | 08163036736-05-17(2.109) | 08170940832-05-17(2.83) | 08173701175-05-17(2.83) | 27184533552-04-17(2.55) | 28200144168-04-17(2.50) |

...
(46) informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(47) 5) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF i Taryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie
...
(48) charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(49) 6) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego
...
(50) sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(51) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(52) www.bph.pl
...
(53) II
...
(54) sprawy, zgodnie z przepisami ustawy
...
(55) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz