Szukaj w dokumentach

v1-01092811794/05/17

Sprawa: 01092811794/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja umowy kredytu

Spis plikow

1. 2-reklamacja-umowy-kredytu | Skan
2. 2-odp-z-banku-na-rek-umowy-kredytu | Skan


2-reklamacja-umowy-kredytu

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) *
...
(3) PDF Eraser Free
...
(4) 81
...
(5) dnia 14-02-2017
...
(6) Haifa
...
(7) __ 1 02. 2017
...
(8) Reklamacja umowy kredytu nr 200806.HL004834302457. z dnia 28.06.2008 r.zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.8) | 01093025301-05-17(2.7) | 05075438951-05-17(1.23) | 05080144959-05-17(1.22) | 05154616827-05-17(1.4) | 06053558362-05-17(1.36) | 06114323264-05-17(1.36) | 08113032891-05-17(1.55) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.55) | 08123922342-05-17(1.55) | 08155716284-05-17(1.6) | 08155716284-05-17(1.38) | 08160500577-05-17(1.4) | 08160500577-05-17(1.38) | 08163036736-05-17(1.4) | 08165522733-05-17(1.37) | 08170940832-05-17(1.4) | 08173701175-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(2.12) | 09110429944-05-17(3.68) | 09120613462-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 12091351162-05-17(1.20) | 12091351162-05-17(1.134) | 12091351162-05-17(1.134) | 13125332891-05-17(1.2) | 13125332891-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.68) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(3.10) | 25200118511-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(1.8) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(1.41) | 28084018994-04-17(2.4) | 28161343704-04-17(4.28) |

...
(9) W nawiązaniu do udzielonego nam przez Bank z tytułu Umowy kredytu na kwotę 115000zł, przyjmując założenie, że:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(10) kredyt zostaje uruchomiony jednorazowo,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(11) kursy walut opublikowane w tabeli kursowej Banku w dniu sporządzenia Umowy pozostają niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (480 rat),
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05154616827-05-17(1.6) | 09105829922-05-17(1.11) | 13125332891-05-17(1.15) | 13144135262-05-17(1.72) |

...
(12) wymienione w Umowie oprocentowanie kredytu z dnia sporządzenia Umowy (4,38833%) jest niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (480 rat).
--- Słowa kluczowe: umowa | oprocentowanie_dlugu | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05154616827-05-17(1.7) | 09105829922-05-17(1.13) | 13125332891-05-17(1.23) | 13144135262-05-17(1.74) | 28183428137-04-17(2.53) |

...
(13) Bank, choć nie jest do tego uprawniony (nieprecyzyjny zapis §7 ust. 4 Regulaminu 2007HL0102 o wypłacie kredytu według kursu "nie niższego niż kurs kupna") uruchamia kredyt na podstawie kursu kupna z tabeli kursowej Banku,
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | kredyt | tabela_kursowa_banku

...
(14) stwierdzam, że spłacając kredyt w 480 ratach równych w wysokości 253,33CHF = 546,llzł ponieślibyśmy koszt kredytu równy 147134,17zł, stanowiący różnicę między sumą wpłaconych 480 rat, a kwotą udzielonego mi przez Bank kredytu wymienioną w §2 ust 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.32) | 01181124774-05-17(1.25) | 05145013135-05-17(2.35) | 06114323264-05-17(1.80) | 08112733401-05-17(2.13) | 08170940832-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.32) | 11185816458-05-17(1.48) | 12091351162-05-17(1.112) | 15181857688-05-17(3.22) | 25195624286-04-17(3.38) | 25195951355-04-17(3.21) | 25200720926-04-17(4.38) | 26154015386-04-17(1.5) | 27155758175-04-17(1.28) | 28084018994-04-17(2.36) | 28084018994-04-17(2.41) | 28183428137-04-17(1.181) |

...
(15) Jednocześnie sam koszt odsetek od udzielonego na 480 rat kredytu na kwotę 115000zł z oprocentowaniem 4,38833% niezmiennym przez cały okres spłaty kredytu wyniósłby jedynie 129210,25zł.
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt | oprocentowanie | kredyt

--- Podobne akapity: 09105829922-05-17(1.18) | 13144135262-05-17(1.77) |

...
(16) Powyższe oznacza, iż na skutek przyjętych w Umowie zasad "indeksacji do waluty CHF" - 1
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | waluta_obca

...
(17) Raiffeisen Bank Polska SA Łowicka 35,
...
(18) 44-335 Jastrzębie-Zdrój
...
(19) --- Page 1 ---
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) PDF Eraser Free
...
(22) nawet przy założeniu niezmienności kursów waluty CHF z tabeli kursowej Banku od dnia sporządzenia Umowy aż do dnia spłaty ostatniej raty kredytu, ponieślibyśmy dodatkowy koszt kredytu w wysokości 147134,17zł-129210,25zł=17923,91zł.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 05154616827-05-17(1.15) | 09105829922-05-17(1.19) | 13125332891-05-17(1.25) | 13144135262-05-17(1.79) |

...
(23) Niniejszym wnosimy więc o udzielenie przez Bank wyjaśnień, czym w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy jest wykazany powyżej, dodatkowy koszt kredytu wynikający z umownej "indeksacji do waluty CHF" i wynoszący 17923,91 zł przy założeniu, że oprocentowanie oraz kursy walut znane w dniu sporządzenia Umowy nie ulegają zmianie przez cały okres spłaty kredytu (480 rat równych), jako że koszt odsetek od kwoty udostępnionego kredytu wynosi 129210,25zł a całkowity koszt spłaty kredytu w 480 ratach wynosi 147134,17zł, co wykazaliśmy powyżej przy założeniu niezmienności kursów walut z tabeli kursowej Banku oraz oprocentowania kredytu z dnia sporządzenia Umowy.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | umowa | indeksacja | waluta_obca | oprocentowanie | kurs_waluty | umowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie_dlugu | umowa

--- Podobne akapity: 13144135262-05-17(1.80) |

...
(24) W naszej ocenie zastosowana w naszej Umowie "indeksacja do waluty CHF" jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe z tego względu, iż wykazany powyżej dodatkowy koszt kredytu w wysokości 17923,91zł jest kosztem nieprzewidzianym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego (nie jest to ani koszt odsetek, ani koszt prowizji, a tylko takie koszty kredytu dopuszcza ustawa prawo bankowe) oraz nie wynika on ze zmiany wartości waluty indeksacji względem waluty polskiej w czasie spłaty kredytu, jako że w powyższym przykładzie nieprzypadkowo przyjęte zostało założenie niezmienności kursów waluty CHF z dnia sporządzenia Umowy przez cały okres spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | waluta_obca | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | odsetki | kredyt | prawo_bankowe | indeksacja | kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 09105829922-05-17(1.21) | 13144135262-05-17(1.81) |

...
(25) Występowanie w ramach naszej Umowy dodatkowego kosztu kredytu w wysokości 17923,91zł wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Banku (przy założeniu niezmienności oprocentowania oraz kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia sporządzenia Umowy oraz przy założeniu, że Bank w sposób nieuprawniony uruchamia kredyt wg kursu kupna, który jest jedynie jednym z kursów "nie niższych niż kurs kupna") sprawia, że zawarta przez nas z Bankiem Umowa przeczy naturze umowy kredytu opisanej w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe (który stanowi, że spłacając kredyt kredytobiorca zwraca do banku udostępniony kapitał, odsetki oraz prowizję z tytułu wypłaty kredytu), co na mocy art. 58 kodeksu cywilnego czyni nieważną "indeksację do waluty CHF" w części, która odnosi się do kursów walut z tabeli kursowej Banku, przez co zawarta przez nas z Bankiem Umowa jest umową o kredyt złotówkowy z oprocentowaniem zgodnie z Umową ustalanym jako LIBOR 3M + wymieniona w Umowie niezmienna marża Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | spread | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | kredyt | umowa | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | kredytoborca | odsetki | kredyt | kodeks_cywilny | indeksacja | waluta_obca | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | kredyt_złotówkowy | oprocentowanie | umowa | umowa | marza

...
(26) W związku z powyższym wnosimy o przedstawienie przez Bank wyliczenia nadpłaty, którą stanowi różnica między ratami przez nas dotychczas spłaconymi, a ratami należnymi dla umowy, gdzie nieważna jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w prawie bankowym indeksacja kursami waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | prawo_bankowe | indeksacja | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 09105829922-05-17(1.27) | 13144135262-05-17(1.88) |

...
(27) Bank dokona zwrotu wyliczonej nadpłaty na mój rachunek bankowy nr 30 2340 0009 7640 4010 0000 2104 w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(28) Wyliczając nadpłatę dla rat wpłaconych przez nas w walucie CHF Bank przyjmie aktualną 2
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(29) --- Page 2 ---
...
(30) --- Page 3 ---
...
(31) PDF Eraser Free
...
(32) (kurs średni NBP dla waluty CHF) na dzień sporządzenia wyliczenia wartość wpłaconej raty.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(33) Uznając niniejszą reklamację, Bank ze skutkiem natychmiastowym zaprzestanie dalszego stosowania w naszej umowie zapisów odwołujących się do kursów kupna i sprzedaży waluty CHF wg tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu lub transz kredytu oraz z dnia płatności rat kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | stosowanie_postanowien | umowa | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 13144135262-05-17(1.91) |

...
(34) Dla przykładu, wyrażając nasze zadłużenie wobec Banku w walucie CHF oraz raty kredytu w walucie CHF Bank stosuje zapis o wypłacie kredytu z przeliczeniem kwoty udostępnionego kredytu na walutę CHF wg kursu kupna z dnia wypłaty kredytu lub transzy kredytu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 09105829922-05-17(1.32) | 13144135262-05-17(1.92) |

...
(35) Stosowanie tego zapisu przez Bank jest nieuprawnione (art. 58 kodeksu cywilnego w związku z art. 69 ust. 1 prawa bankowego).
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kodeks_cywilny | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 09105829922-05-17(1.33) | 13144135262-05-17(1.93) |

...
(36) Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przez nas wobec Banku z roszczeniem o uznanie Umowy w całości za nieważną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(37) W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z naszą wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skierujemy skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(38) Z ooważaniem.
...
(39) 3
...
(40) --- Page 3 ---


2-odp-z-banku-na-rek-umowy-kredytu

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) PDF Eraser Free
...
(3) Raiffeisen
...
(4) POLBANK
...
(5) Warszawa, 11.03.2017 r.
...
(6) Sygn. 1736576DZ
...
(7) Szanowny Panie
...
(8) W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne numer 1736576, dotyczące Umowy o kredyt hipoteczny nr 200806HL004834302457 („Umowa"), poniżej wskazujemy, co następuje.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.8) | 01093025301-05-17(2.7) | 05075438951-05-17(1.23) | 05080144959-05-17(1.22) | 05154616827-05-17(1.4) | 06053558362-05-17(1.36) | 06114323264-05-17(1.36) | 08113032891-05-17(1.55) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.55) | 08123922342-05-17(1.55) | 08155716284-05-17(1.6) | 08155716284-05-17(1.38) | 08160500577-05-17(1.4) | 08160500577-05-17(1.38) | 08163036736-05-17(1.4) | 08165522733-05-17(1.37) | 08170940832-05-17(1.4) | 08173701175-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(2.12) | 09110429944-05-17(3.68) | 09120613462-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 12091351162-05-17(1.20) | 12091351162-05-17(1.134) | 12091351162-05-17(1.134) | 13125332891-05-17(1.2) | 13125332891-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.68) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(3.10) | 25200118511-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(1.8) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(1.41) | 28084018994-04-17(2.4) | 28161343704-04-17(4.28) |

...
(9) Informujemy, że zawarcie w Umowie postanowienia o indeksowaniu kredytu do waluty CHF jest następstwem złożonego przez Pana wniosku o kredyt indeksowany do waluty CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | kredyt | waluta_obca | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(10) Zawiadamiamy jednocześnie, że postanowienia Umowy oraz Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, stanowiącego integralną część Umowy, w zakresie stosowanych przez Bank kursów walut jak
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | regulamin | kredyt | umowa | stosowanie_postanowien | kurs_waluty

...
(11) i praktyka Banku są zgodne z postanowieniami ustawy Prawo bankowe.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(12) Nadmieniamy, że sprawa indeksacji została już przedstawiona i wyjaśniona we wcześniej kierowanej do Pana korespondencji. Zawiadamiamy, że stanowisko Banku nie uległo zmianie.
--- Słowa kluczowe: indeksacja

...
(13) Pragniemy również zwrócić uwagę, że Umowa kredytu indeksowanego mieści się w konstrukcji umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant (art. 3531k.c. w zw. z art. 69 prawa bankowego). Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt I CSK 1049/14).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_indeksowany | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 09105829922-05-17(2.28) |

...
(14) Mając na uwadze powyższe informujemy, iż Bank nie odnajduje podstaw do uznania Pana reklamacji za zasadną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(15) Z poważaniem
...
(16) Zofia Drabik
...
(17) Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(18) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(19) icUa OrabffTAf)
...
(20) Pełnomocnik j'J - Raiffeisen Bank Polska ŚzA.
...
(21) £3412
...
(22) Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadcza, że Bank jest zobowiązany do wzięcia udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie sporów konsumenckich toczącym się przed Rzecznikiem Finansowym (rf.gov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (zbp.pl/dla-konsumentów/arbiter- bankowy/działalność). Bank informuje, że postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta. Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | konsument | rzecznik_finansowy | konsument | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.19) | 01093025301-05-17(2.50) | 09110429944-05-17(3.48) | 09110429944-05-17(3.80) | 09110949313-05-17(2.25) | 10133232481-05-17(4.47) |

...
(23) Informujemy, że jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacją, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PLN); c) wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie); e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | waluta_krajowa | konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 09110429944-05-17(3.50) | 09110949313-05-17(2.27) | 10133232481-05-17(4.49) |

...
(24) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(25) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz