Szukaj w dokumentach

v1-09070541345/05/17

Sprawa: 09070541345/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Spis plikow

1. mbank-odpowiedź-na-reklamację-anonimowo-1 | Skan
2. mbank-odpowiedź-na-reklamację-anonimowo | Skan


mbank-odpowiedź-na-reklamację-anonimowo-1

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Gdańsk, dnia 1marca 2017 r.
...
(3) mBank Spółka Akcyjna
...
(4) ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
...
(5) Dot.: umowy nr po yczkę hipoteczną dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF z 15.04.2008r. ("Umowa Po yczki”)
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | waloryzacja_umowna | waluta_obca | umowa | pozyczka

...
(6) WEZWANIE DO ZAPŁATY
...
(7) Niniejszym wzywamy Bank do niezwłocznego, nie zapłaty na rachunek bankowy nr
...
(8) PLN) oraz na rachunek bankowy nr
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(9) w CHF):
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(10) ni do dnia 6 marca 2017r. w przypadku środków w w przypadku środków
...
(11) 1) kwoty zł, jako równowartoś^rodkó^pienie nyęh, pobranych bezpodstawnie rachunku bankowego nr która to bezpodstawność wynika z (i) niewa ności ww. Umowy Po yczki (w tym przypadku wezwanie odnosi się do kwot pobranych w maj 2008 - październik 2009) (ii) albo z niewa ności bądź bezskuteczności od samego początku postanowień Umowy Po yczki, stanowiących dla Banku podstawę do wyliczania rzekomo nale nych kwot pienię nych tytułem spłaty rat po yczkowych w oparciu o bie ący ustalany przez Bank kurs sprzeda y CHF i pobierania
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | umowa | pozyczka | pozyczka | waluta_obca

--- Podobne akapity: 04104908176-05-17(2.14) |

...
(12) tak wyliczonych, a w rezultacie w przewa ającej mierze zawy onych kwot z ww. rachunku ( w tym przypadku wezwanie odnosi się do ró nicy między sumą kwot pienię nych uiszczonych Bankowi w okresie maj 2008 - październik 2012, a sumą kwot pienię nych, jakie winny być uiszczone za ten okres),
...
(13) 2) kwoty^^^^^Jzł,jakorównowartośćśrodkówpienię nych,pobranychbezpodstawnie z rachunku bankowego okresie październik 2009 - październik 2012, która to bezpodstawność wynika z niewa ności Umowy Po yczki,
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka

...
(14) 3) kwoty CHF, jako równowartość środków pienię nych, pobranych
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(15) bezpodstawnie z rachunku bankowego nr która to
...
(16) bezpodstawność wynika z (i) niewa ności ww. Umowy Po yczki (w tym przypadku wezwanie odnosi się do kwot pobranych w okresie listopad 2012 - sierpień 2014r.) (ii) albo z niewa ności bądź bezskuteczności od samego początku postanowień Umowy Po yczki, stanowiących dla Banku podstawę do wyliczania rzekomo nale nych kwot pienię nych tytułem spłaty rat po yczkowych w oparciu o bie ący kurs CHF i pobierania tak wyliczonych, a w rezultacie w przewa ającej mierze zawy onych kwot z ww.
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | umowa | pozyczka | pozyczka | waluta_obca

--- Podobne akapity: 04104908176-05-17(2.14) |

...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) rachunku (w tym przypadku wezwanie odnosi się do różnicy między sumą kwot pieniężnych uiszczonych Bankowi w okresie listopad 2012 - styczeń 2016r., a sumą kwot pieniężnych, jakie winny być uiszczone za ten okres),
...
(20) 4) kwoty jako równowartość środków memezn pobranych bezpodstawnie z rachunku bankowego nr okresie sierpień 2014 - styczeń 2017r., która to bezpodstawność wynika z nieważności ww. Umowy Pożyczki.
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka

...
(21) Bank winien zapłacić powyższe kwoty jako zwrot nienależnego świadczenia w rozumieniu art. 410§1 w zw. z art. 405 Kodeksu cywilnego, ewentualnie jako odszkodowanie tytułem straty wyrządzonej w majątku Wzywających w postaci pobrania z ich rachunku w sposób bezpodstawny nienależnych Bankowi kwot pieniężnych.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny

...
(22) Mimo powyższego stanowiska do czasu jego wyjaśnienia (drogą sądową lub polubowną) prawdopodobnie będziemy nadal wpłacali kwoty, potrzebne do spłat rat na uzurpowanych przez Bank zasadach, z tym że:
...
(23) 1) będziemy to czynić tylko i wyłącznie w celu uniknięcia groźby wypowiedzenia Umowy Pożyczki (przy hipotetycznym założeniu, że umowa jest ważna),
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | umowa

...
(24) 2) żądamy z góry natychmiastowego zwrotu kwot nienależnie pobranych z naszego rachunku.
...
(25) - 2-
...
(26) --- Page 2 ---


mbank-odpowiedź-na-reklamację-anonimowo

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: . Łódź, 01.04.2017 roku Numer reklamacji:
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro mi, jednak Państwa reklamację rozpatrzyłam negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Kredyt hipoteczny uruchom iliśm y 22.04.2008 zgodnie z Państwa wnioskiem oraz zapisami § 1 ust 3 Umowy|
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(7) Zgodnie ze swobodą umów wyrażonej w art. 353 ze znakiem 1 Kodeksu Cywilnego dopuszczalne było i jest nadal udzielenie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej. Także z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 Prawa bankowego nie wynikał i nie wynika zakaz udzielania przez banki takich kredytów.
--- Słowa kluczowe: art.353 | kodeks_cywilny | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | art.69 | prawo_bankowe | kredyt

...
(8) Informacje dotyczące zasad udzielania kredytów hipotecznych waloryzowanych walutą przekazaliśmy Państwu w ramach asysty przed kontraktów ej na etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny oraz zawarcia umowy kredytowej. Stosowne dane w tym zakresie dostępne były i są w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz na naszej stronie internetowej. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w treści złożonego przez Państwa oświadczenia w § 29 umowy kredytowej.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | umowa | kredyt | regulamin | kredyt | pozyczka | oswiadczenie | umowa | kredyt

...
(9) Klientom wnioskującym o kredyt waloryzowany kursem waluty obcej przedstawiamy w pierwszej kolejności ofertę kredytu w polskim złotym. Po zapoznaniu się z tą ofertą zdecydował się Państwo, że dokonują wyboru oferty kredytu dominowanej w walucie obcej. Mieli Państwo pełną świadomość ryzyka związanego z tym produktem, w tym tego, że niekorzystna zmiana kursu waluty lub spreadu walutowego spowoduje wzrost comiesięcznych rat spłaty kredytu oraz wzrostu całego zadłużenia.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | kurs_waluty | spread | kredyt

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.38) |

...
(10) Dlatego zawarcie umowy kredytowej przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenie kwoty kredytu) nie zostało Państwu narzucone, ani nie stanowiło obligatoryjnego elementu umowy kredytu zamieszczonego w umowie, wbrew Państwa woli.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | obowiazkowe | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.114) |

...
(11) Na skutek zmian wprowadzonych 26.08.2011wobec wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984), począwszy od 26.08.2011 kredytobiorcy spłacający kredyty denominowane lub indeksowane kursem waluty innej niż polska, nabyli uprawnienie do spłaty kredytów bezpośrednio w tej walucie. Banki zaś mają obowiązek przyjmować wpłaty na poczet należności z tytułu rat kredytu denominowanego lub indeksowanego kursem waluty obcej, dokonywane bezpośrednio w walucie, w której kredyt jest denominowany/indeksowany. Realizując dyspozycję art. 69 ust. 3 i art. 75b Ustawy Prawo bankowe umożliwiamy zawarcie stosownych aneksów do umów kredytowych w
--- Słowa kluczowe: nowelizacja_prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.39) | 25195951355-04-17(2.18) | 26141910971-04-17(2.21) |

...
(12) mBank.pl
...
(13) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) mBank
...
(17) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszą decyzją, mogą Państwo:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(18) 1. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(19) Odwołanie mogą Państwo korespondencyjnie na adres:
...
(20) mBank S.A.
...
(21) Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź,
...
(22) złożyć za
...
(23) pośrednictwem
...
(24) infolinii
...
(25) banku, osobiście lub
...
(26) 2. 3.
...
(27) 4. 5. 6.
...
(28) zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiadają Państwo status konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(29) skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(30) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(31) wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl),
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(32) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem mBanku jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(33) Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(34) Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(35) Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, ojej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 18162405305-05-17(2.61) | 21111111971-05-17(1.14) | 25190141371-04-17(2.30) | 25195624286-04-17(2.35) | 25195951355-04-17(2.52) | 25200118511-04-17(2.31) | 25200401832-04-17(2.50) | 25200401832-04-17(3.35) | 25200720926-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(3.26) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(36) Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(37) Art. 371. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(38) § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(39) Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc

...
(40) się według położenia nieruchomości obciążonej.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(41) § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(42) Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(43) § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(44) oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych.
...
(45) mBank.pl
...
(46) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(47) --- Page 2 ---
...
(48) --- Page 3 ---
...
(49) mBank
...
(50) toku, w których uregulowane zostaje m.in. prowadzenie rachunku walutowego na rzecz klienta.
...
(51) Na skutek zmian stanu prawnego kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu, tj. niezależnie od tabel kursowych banku.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.40) | 05145013135-05-17(2.22) | 15181857688-05-17(2.19) | 26141910971-04-17(2.23) |

...
(52) Zgodnie z § 40 i 41 Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., umożliwiamy spłatę kredytów waloryzowanych w walucie waloryzacji. Aneks wprowadzający do umowy kredytowej taką możliwość jest bezpłatny. Umożliwialiśmy spłaty takich kredytów w walucie waloryzacji już od lipca 2009.
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | pozyczka | kredyt_waloryzowany | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna

...
(53) Dla zawartej umowy, sposób ustalania kursów walut i chwila, na którą są one ustalane w oparciu o czynniki wymienione w umowie, przed podpisaniem aneksu, nie nosi znamion dowolności. Nie jest również możliwe dowolne ich kształtowanie przez nas. W zawartej przez strony umowie, sprecyzowaliśmy konkretną tabelę kursową, która ma zastosowanie do spłaty raty, czyli sprecyzowaliśmy moment, dla którego ustalane są kursy walut. We wzorcu umownym (w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego) określiliśmy również czynniki wpływające na zmiany kursu waluty, tj. powodujące zmiany kursów walut ujmowanych w naszych tabelach kursowych. Jest to zgodne § 3 ust. 4 Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | umowa | umowa | kurs_waluty | wzorzec_umowy | art.384 | kodeks_cywilny | kurs_waluty | kurs_waluty | regulamin | kredyt | pozyczka

...
(54) W naszej ocenie przepis art. 3852k.c. definitywnie wyklucza możliwość dokonania oceny abuzywności postanowień umowy bez uwzględnienia stanu z chwili jej zawarcia i w oderwaniu od okoliczności temu towarzyszących, co nie może być zastąpione powołaniem się na orzecznictwo sądowe. Tym samym w naszej ocenie, biorąc pod uwagę przesłanki oceny zakreślone w przepisach art. 3851 k.c. oraz 3852 k.c., nie sposóbuznaMakoby kwestionowane przez Państwa postanowienia Umowy kredytowej numerHHSH8BHBB| były abuzywne.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | art.385art. | art.385 | postanowienie_umowne | kredyt | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.18) |

...
(55) Dlatego nie mamy podstaw do uznania roszczeń zawartych w Państwa piśmie.
...
(56) Mogą Państwo odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, przesyłam szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(57) mBank.pl
...
(58) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dziefi 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(59) W imieniu zespołu mBanku
...
(60) specjalista
...
(61) ds. Operacji na Rachunkach i Reklamacji Departament Operacji na Rachunkach
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(62) f-
...
(63) Anna Sobieszuk
...
(64) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz