Szukaj w dokumentach

v1-08155716284/05/17

Sprawa: 08155716284/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Bank w odpowiedzi na reklamację stosuje odpowiedzi wprowadzające w błąd oraz niezgodne z prawdą ignorując prawo wyrażone ustawą kodeks cywilny

Spis plikow

1. 2017.01.23-reklamacja | Skan
2. 2017.03.02-odpowiedź-banku | Skan


2017.01.23-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(3) 29.01.2009r. 29.09.201 Or. 29.12.2010r. 28.02.201 Ir. 28.02.2013r.
...
(4) 4.0514% 4.6360% 5.3181% 4.8086% 4.4060%
...
(5) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Dotyczy umowy kredytowej nr N09G/75241700 zawartej w dniu 16.05 2006, zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(7) W związku z odpowiedzią Banku z dnia 30.12.2016 w trybie reklamacyjnym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) 1) W odpowiedzi z dnia 30.12.2016r. Bank twierdzi, iż kurs walutowy nie wynika z arbitralnej decyzji Banku: ,,(...)Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że sposób ustalania kursu walutowego nie wynika z arbitralnej decyzji Banku, pozostając w ścisłej zależności od zewnętrznego kursu rynkowego (Reuters) i z zastosowaniem ograniczeń co do marży Banku”
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | marza

...
(9) Proszę zatem wskazać w Umowie zapis, zgodnie z którym ja jako Kredytobiorca jestem i byłem w przeszłości w stanie ustalić samodzielnie wysokość marży sprzedaży
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca | marza

...
(10) Banku.
...
(11) Przypomnę że abuzywność zapisu 5622 polega na tym iż kredytobiorca nawet znając kurs NBP na dany dzień nie jest w stanie samodzielnie ustalić wysokości raty gdyż Bank ustala marże na zasadach nie określonych w Umowie a więc nie znanych Kredytobiorcy, czyli ustalanych przez Bank arbitralnie.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | kredytoborca | marza | umowa | kredytoborca

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(1.9) |

...
(12) Jeżeli więc Bank twierdzi inaczej, proszę o wskazanie odpowiedniego paragrafu Umowy (numer paragrafu oraz numeru ustępu) zawierającego opisane w odpowiedzi mechanizmy w szczególności:
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(13) a) sposób/wzór wyliczenia marży kupna waluty,
--- Słowa kluczowe: marza

...
(14) b) sposób/wzór wyliczenia marży sprzedaży waluty,
--- Słowa kluczowe: marza

...
(15) c) wartość ograniczenia wysokości marży o której Bank wspomina w Odpowiedzi na
--- Słowa kluczowe: marza

...
(16) reklamację.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(17) 2) W odniesieniu do pytania 1) oraz zapewnienia w Odpowiedzi na reklamację iż: ’’Wysokość marży Banku nie może jednak przekroczyć poziomu 4% Kursu Rynkowego, który stanowi podstawę do wyliczenia danego kursu kupna (kursu wypłaty)” proszę o wyjaśnienie dlaczego marże sprzedaży w poniższych przykładowych okresach były większe od 4% wysokości kursu rynkowego?
--- Słowa kluczowe: reklamacja | marza | marza

...
(18) 3) W odniesienie do cyt. ’’Ponadto, dla przyznania ww. postanowieniom umowy znaczenia klauzuli waloryzacyjnej, a nie instrumentu pochodnego, decydujące znaczenie ma fakt, że zawarty przez Państwa Gajewskich kredyt ma charakter długookresowy, a splata rat kredytowych dokonywana jest systematycznie w odstępach comiesięcznych” proszę o wyjaśnienie kim są państwo Gajewscy i co ci państwo mają wspólnego z moim kredytem?
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(1.18) | 08160500577-05-17(2.12) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) | 08165522733-05-17(2.13) |

...
(19) 4) W odniesieniu do stwierdzenia Banku cyt. „Dodatkowo wyjaśniam, iż Rzecznik Finansowy stoi na stanowisku, że jeżeli waloryzacja umowna na podstawie art. 358(1) §2 Kodeksu cywilnego jest dopuszczalna w odniesieniu do umów kredytu, to miernik wartości, do którego strony odnoszą wysokość świadczenia, musi mieć charakter obiektywny. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia jako miernika wartości kursu waluty obcej za podstawę obliczeń powinien być brany zawsze taki sam rodzaj kursu - powinien on mieć charakter jednolity. Innymi stówy, może to być kurs średni, kurs sprzedaży albo kurs kupna, ale w ramach konkretnej umowy wszelkie wyliczenia powinny następować na podstawie jednego rodzaju kursu (np. kursu sprzedaży), tak aby wykluczyć nieznajdujący pokrycia w faktycznych1
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | waloryzacja_umowna | umowa | art.358art. | kodeks_cywilny | kredyt | miernik_wartosci | miernik_wartosci | kurs_waluty | umowa

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(1.19) | 08162613612-05-17(2.71) | 08163036736-05-17(2.70) |

...
(20) 1
...
(21) Gdańsk, 23.01.2017r.
...
(22) Bank BPH S.A. ul. Płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(23) --- Page 1 ---
...
(24) --- Page 2 ---
...
(25) transakcjach spread walutowy. Wtym miejscu Rzecznik Finansowy pr że nie neguje normalnego zjawiska występującego w warunkach gospodarki
--- Słowa kluczowe: spread | rzecznik_finansowy

...
(26) wolnorynkowej, polegającego na tym, iż kurs sprzedaży walutyjest wyższy niż kursjej kupna"
...
(27) proszę o wyjaśnienie dlaczego Bank pominął dalszą, istotną treść cytowanego
...
(28) stanowiska raportu Rzecznika Finansowego która brzmi: „Miernik wartości, do którego
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | miernik_wartosci

...
(29) strony odnoszą wysokość świadczenia, musi mieć charakter obiektywny i zewnętrzny w
...
(30) tym sensie, że nie może być jednostronnie ustalany przez jedną ze stron kontraktu. W
...
(31) ocenie Rzecznika Finansowego taki wniosek można wyprowadzić z samej treści art.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(32) 3581 § 2 k.c.,aw razie wątpliwości również oceniając analizowane klauzule w świetle art. 3851 §1 w zw.z art. 3852 k.c."?
--- Słowa kluczowe: art.358 | art.385art. | art.385art.

...
(33) 5) W odniesieniu do stwierdzenia „Kredyt hipoteczny został Panu przyznany na podstawie wniosku kredytowego nr N1700 z dnia 30.03.2006 r., w którym wnosił Pan o przyznanie kredytu indeksowanego kursem waluty CHF. Należy więc uznać, iż treść umowy, w tym również zapisy stanowiące o rozliczeniach związanych z kredytem w oparciu o kurs walut, jest wynikiem indywidualnych uzgodnień między stronami (co znajduje potwierdzenie w zapisie
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt_indeksowany | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt | indywidualne_uzgodnienia | strony_sporu

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(1.33) | 08162613612-05-17(2.9) | 08163036736-05-17(2.9) |

...
(34) § 11 ust. 4 ww. umowy).” , proszę o:
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(35) a) podanie podstawy prawnej (Kodeks Cywilny, Prawo Bankowe lub inne), z której Bank wywodzi, iż przyznanie kredytu na podstawie wniosku kredytowego jest równoznaczne z indywidualnym uzgodnieniem zapisów umowy kredytu której treść pochodzi z wzorca umowy,
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kodeks_cywilny | prawo_bankowe | kredyt | kredyt | indywidualne_uzgodnienia | umowa | kredyt | wzorzec_umowy

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(1.35) |

...
(36) b) wyszczególnienie, które postanowienia (z uwzględnieniem paragrafu oraz ustępu) były przedmiotem uzgodnień indywidulanych, a które pozostały niezmienione - wyszczególnienie proszę przedstawić w porównaniu z oryginalnym wzorcem umowy przedstawionym w trakcie rzekomych uzgodnień indywidualnych. Na podstawie art. 3851§ 3 KC „Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta” - proszę zatem o przedstawienie różnic pomiędzy wzorcem przedstawionym mi do rzekomych uzgodnień indywidualnych a ostateczną wersją umowy, w szczególności wykazanie, że klauzula indeksacyjna (§17 ust. 4 Umowy) nie została przejęta z wzorca lecz jest wynikiem indywidualnego uzgodnienia, co zgodnie z przytoczonym wyżej artykułem Kodeksu Cywilnego świadczyć będzie ojej indywidualnym uzgodnieniu.
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | postanowienie_umowne | konsument | umowa | wzorzec_umowy | konsument | umowa | indeksacja | umowa | indywidualne_uzgodnienia | kodeks_cywilny | indywidualne_uzgodnienia

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(1.36) |

...
(37) c) wskazanie w jakiż odmienny sposób od mojego (wniosek kredytowy) przyznany został kredyt powodowi ze sprawy Sygn. akt XVII AmC 5344/11 zakończonej wyrokiem ustalającym klauzulę nr 5622 Rejestru UOKiK za sprzeczną z dobrymi obyczajami
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(38) 6) w trybie reklamacyjnym w związku z umieszczeniem w mojej umowie kredytowej przez Bank będący następcą prawnym Banku GE Money Bank zapisu §17 ust. 4 Umowy o treści werbalnie analogicznej, a jurydycznie tożsamej z klauzulą nr 5622 z Rejestru UOKiK, która pochodząc z wzorca umowy nie była w żaden sposób uzgodniona indywidulanie (art. 3851 § 3 KC), wzywam Bank do usunięcia z umowy ww. zapisu oraz do zwrotu w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany w moim wezwaniu z dnia 09.06.2016r. kwoty 65406 zł, która na dzień dzisiejszy stanowi sumę nadpłaty w wysokości 57168 zł powstałą jako różnica między ratami dotychczas wpłaconymi, a ratami należnymi z tytułu spłaty kredytu wg Umowy po usunięciu z niej wskazanych powyżej zapisów rażąco naruszających moje interesy jako konsumenta oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami - a więc niewiążących mnie umową z Bankiem na mocy Art. 3851 §1 kodeksu cywilnego oraz odszkodowania za utracone korzyści (odsetki z lokat) w wysokości 8238 zł na dzień 23.01.2017. Wraz z powyższą kwotą całkowitą proszę o wpłacenie odsetek ustawowych od dnia 22.06.2016 tj. 7 dni po doręczeniu wezwania do zapłaty z dnia 09.06.2016
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy | art.385art. | umowa | kredyt | umowa | konsument | umowa | art.385art. | kodeks_cywilny | odsetki | odsetki

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(1.38) |

...
(39) Wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania w kolejności, w jakiej zostały one zadane wraz z wyszczególnieniem podpunktów.
...
(40) Preferowana forma kontaktu: platforma internetowa udostępniona mi przez Bank do obsługi mojego kredytu (rachunek nr 620075241700)
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(41) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(42) 2
...
(43) --- Page 2 ---
...
(44) --- Page 3 ---
...
(45) Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(46) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(47) b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(48) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(49) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 201 Ir. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(50) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(51) 1) skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(52) 2) skieruję skargę do Komisję Nadzoru Finansowego, wskazując że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. ww. Ustawy,
...
(53) 3) skieruję skargę do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując że Bank nie przestrzega kodeksu dobrych praktyk (Kodeksu Etyki Bankowej), do którego dobrowolnie przystąpił i zobowiązał się go przestrzegać,
--- Słowa kluczowe: konsument | kodeks_etyki_bankowej

...
(54) 4) skieruję skargę do Związku Banków Polskich (Komisję Etyki Bankowej), wskazując że Bank działa z naruszeniem Kodeksu Etyki Bankowej, którego jest sygnatariuszem.
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(55) 3
...
(56) --- Page 3 ---


2017.03.02-odpowiedź-banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(3) 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 02.03.2017 r.
...
(5) BankBPH grupa GE Capital
...
(6) dotyczy spraw nr 80110460,80123636, 80123818, 80150519, 80150903 dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(7) Szanowny Panie,
...
(8) W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 23.01.2017 r„ 04.02.2017 24.02.2017 r„ 27.02.2017 r. proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
...
(9) r„ 06.02.2017 r„
...
(10) Odpowiadając na Pana zastrzeżenia do odpowiedzi Banku z dnia 30.12.2016 r. uprzejmie informuję, że:
...
(11) 1. Bank - od samego początku powstania tabeli kursowej dla kredytów indeksowanych byłego GE Money Banku - stosuje jednolitą praktykę ustalania kursów opartą na konstrukcji średniej marży ustalanej na podstawie 5 konkurencyjnych banków, co zostało Panu wyjaśnione m.in. w korespondencji z 29.04.2016 r. i 20.07.2016 r.
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | marza

...
(12) 2. Ograniczenie marży stosowanej do wyliczenia kursów sprzedaży do poziomu maksymalnie 4% nie ma zastosowania do tabeli kursowej obowiązującej w przypadku Pana kredytu.
--- Słowa kluczowe: marza | stosowanie_postanowien | kurs_waluty_banku | kredyt

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(2.11) | 08165522733-05-17(2.12) |

...
(13) 3. Pismo zawierało omyłkę pisarską, za co proszę przyjąć przeprosiny Banku. Poprawna treść kwestionowanego przez Pana zdania powinna brzmieć: „Ponadto, dla przyznania ww. postanowieniom umowy znaczenia klauzuli waloryzacyjnej, a nie instrumentu pochodnego, decydujące znaczenie ma fakt, że zawarty przez Pana kredyt ma charakter długookresowy, a spłata rat kredytowych jest dokonywana systematycznie w odstępach comiesięcznych".
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(1.18) | 08160500577-05-17(2.12) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) | 08165522733-05-17(2.13) |

...
(14) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(15) www.bph.pl
...
(16) --- Page 1 ---
...
(17) --- Page 2 ---
...
(18) Bank BPH SA
...
(19) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(20) 80-175 Gdańsk grupa GE Capital
...
(21) 4. Pragnę potwierdzić, że zasady obowiązujące w Banku w zakresie ustalania kursów kupna/sprzedaży CHF są niezmienne od wielu lat i opierają się na mechanizmie uniemożliwiającym dowolne (w szczególności: niekorzystne dla Kredytobiorcy) kształtowanie kursów (stosowana przez Bank marża jest uzależniona od średniego kursu NBP oraz średniej arytmetycznej z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków komercyjnych, tj. PKO BP SA, Pekao SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA oraz Citibank Handlowy Polska SA). Stosowane przez Bank kursy wykorzystywane do przeliczania indeksowanych rat kredytu pozostają zatem w pełni zależne od czynników zewnętrznych, a w tym kontekście praktyka Banku różni się od tej stanowiącej przyczynę uznania za niedozwolone klauzul opisujących zasady kalkulacji kursów walutowych wpisanych do Rejestru Klauzul Niedozwolonych UOKIK.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredytoborca | stosowanie_postanowien | marza | stosowanie_postanowien | stosowanie_postanowien | indeksacja | kredyt | kurs_waluty | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(2.20) | 08165522733-05-17(2.22) |

...
(22) 5. Bank podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie m.in. z dnia 28.11.2016 r. odnośnie braku wpływu klauzul uznanych za niedozwolone na realizację umowy Pana kredytu, jak również stoi na stanowisku, że treść umowy była wynikiem indywidualnych ustaleń między Stronami, co zostało przedstawione w pismach m.in. z 12.09.2016 r. i 20.10.2016 r.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | strony_sporu

--- Podobne akapity: 06074142417-05-17(2.8) | 08160500577-05-17(2.21) | 08165522733-05-17(2.23) | 27085017197-04-17(2.18) |

...
(23) W odniesieniu do kwestionowanej przez Pana opłaty 8,00 CHF z dnia 03.01.2017 r. informuję, że została ona w całości anulowana w dniu 02.02.2017 r. Wyjaśniam, że w dniu 10.01.2017 r. Bank nie naliczył żadnej opłaty, została natomiast zaksięgowana Pana wpłata, której część stanowiły 2 opłaty za wezwania do zapłaty z dnia 07.10.2016 r. i 08.11.2016 r. Bank podtrzymuje zasadność ich naliczenia w związku z nieterminową spłatą. W dniu 30.01.2017 r. również nie naliczono żadnej opłaty - Bank odnotował Pana wpłatę, w skład której wchodziła opłata 8,00 CHF z 03.01.2017 r. Wyjaśniam, że anulowanie dokonane w dniu 02.02.2017 r. Bank przeprowadził w ten sposób, że kwotę 7,97 CHF zaksięgowano na kapitał w racie wymaganej do 30.01.2017 r. a 0,03 CHFjako odsetki karne za nieterminową spłatę.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca | odsetki

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(2.22) | 08162613612-05-17(2.37) | 08163036736-05-17(2.36) | 08165522733-05-17(2.24) |

...
(24) Odnosząc się do Pana zapytania dotyczącego szczegółów transakcji widocznych w systemie internetowym informuję, że wpłata z dnia 30.05.2008 r. w wysokości 5,37 CHF została zaksięgowana tytułem raty wymaganej do 29.06.2008 r, natomiast wpłata w wysokości 4,67 CHF z dnia 13.03.2009 r. rozliczyła część raty płatnej do dnia 29.03.2009 r.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(25) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(26) www.bph.pl
...
(27) BankBPH
...
(28) --- Page 2 ---
...
(29) --- Page 3 ---
...
(30) Bank BPH SA ©
...
(31) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(32) 80-175 Gdańsk grupa GE Capital
...
(33) Odpowiadając na Pana zastrzeżenia odnośnie braku realizacji wniosku z dnia 23.01.2017 r. 0 sporządzenie historii spłaty kredytu i zaświadczenia o wypłaconych transzach informuję, że są to dokumenty płatne. Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za historię spłaty kredytu jest pobierana opłata 51,00 CHF, natomiast za zaświadczenie 17,00 CHF. Wyjaśniam, że we wniosku nie było informacji o zgodzie na poniesienie ww. opłat, w związku z czym Bank podjął próby kontaktu telefonicznego z Panem, w celu poinformowania o powyższym. Z uwagi na brak możliwości dodzwonienia się do Pana, w dniu 21.02.2017 r. zostało do Pana wysłane pismo z prośbą o kontakt z Bankiem.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 04130041707-05-17(2.15) | 06053558362-05-17(1.5) | 06114323264-05-17(1.4) | 08160500577-05-17(2.32) | 08162613612-05-17(2.37) | 08163036736-05-17(2.36) | 08165522733-05-17(2.34) | 11185816458-05-17(1.8) | 11185816458-05-17(1.17) | 11185816458-05-17(1.31) | 26132319311-04-17(2.16) | 27155758175-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.134) |

...
(34) Jeżeli jest Pan zainteresowany przygotowaniem ww. dokumentów proszę o kontakt z Bankiem 1wyrażenie zgody na naliczenie opłaty. Bank wystawia dokumenty na wniosek Klienta w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Nadmieniam, że w piśmie Banku z dnia 30.12.2016 r. była podana informacja, że składając wniosek o powyższe dokumenty należy wyrazić zgodę na opłaty.
...
(35) Odnosząc się do Pana zapytania w kwestii pisma Banku z dnia 09.06.2015 r. informuję, że wskazana w nim kwota 352.002,00 PLN stanowiła szacunkową wartość rynkową nieruchomości na dzień wysyłki korespondencji. Dodam, że na dzień sporządzenia niniejszego pisma wartość ta uległa zmianie i wynosi 394.629,00 PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | nieruchomosc | waluta_krajowa

...
(36) W kwestii kwoty udzielonego kredytu informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 umowy Bank udzielił Panu kredytu w wysokości 243.800,00 PLN indeksowanego kursem CHF. którego kwotę wraz z odsetkami i innymi opłatami zobowiązał się Pan zwrócić na warunkach opisanych w umowie. W dniu wypłaty saldo kredytu wyrażone było w walucie CHF według kursu kupna tej waluty z dnia dokonania wypłaty, natomiast saldo walutowe jest przeliczanie dziennie według kursu sprzedaży CHF. Spłaty mogą być dokonywane w PLN, według zasad opisanych w § 10 ust. 6 umowy, lub bezpośrednio w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | odsetki | umowa | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | waluta_krajowa | umowa | waluta_obca

--- Podobne akapity: 08160500577-05-17(2.35) | 08165522733-05-17(2.37) |

...
(37) Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Bank podtrzymuje stanowisko wyrażone we wcześniejszych pismach w zakresie prawnej możliwości indeksowania kredytu do waluty
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(38) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(39) www.bph.pl
...
(40) BankBPH
...
(41) --- Page 3 ---
...
(42) --- Page 4 ---
...
(43) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(44) 80-175 Gdańsk
...
(45) BankBPH grupa GE Capital
...
(46) obcej i nie wyraża zgody na usunięcie z umowy kwestionowanych przez Pana zapisów, jak również nie znajduje podstaw do spełnienia Pana roszczeń finansowych.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(47) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(48) *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(49) Z poważaniem Specjafeta
...
(50) Dommira Wojtyła ____ Z upoważnienia Bonku BPH 113535
...
(51) INFORMACJE DODATKOWE
...
(52) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(53) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość: 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztą tradycyjną na adres
...
(54) korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com;
...
(55) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053558362-05-17(2.63) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08165522733-05-17(2.57) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28195951574-04-17(2.36) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(56) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
...
(57) 3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(58) zdnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(59) 4) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa

...
(60) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(61) www.bph.pl
...
(62) --- Page 4 ---
...
(63) --- Page 5 ---
...
(64) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(65) 80-175 Gdańsk
...
(66) BankBPH grupa GE Capital
...
(67) opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(68) informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(69) 5) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo
...
(70) od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe inform acje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF iTaryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(71) 6) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(72) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(73) www.bph.pl
...
(74) --- Page 5 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz