Szukaj w dokumentach

v1-08110008628/05/17

Sprawa: 08110008628/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

Spis plikow

1. 12.unww_ | Skan
2. 7.unww_ | Skan
3. 8.unww_ | Skan
4. 9.unww_ | Skan


12.unww_

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) pismo n;
...
(3) Dotyczy: umowa kredytu Szanowni Państwo.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(4) 'VA>«Ń»pcrrM
...
(5) Wnosimy o zwrócenie składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w wysokości 1616 z ł w m / ■/ nalnZnvmi odsetkami pobranej w dniu 0 ( # 2 O 1 1 roku z rachunku nr
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | odsetki

...
(6) kredyt hipoteczny numer
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(7) Uzasadnienie
...
(8) B:ink M illennium
...
(9) Oddział ul.
...
(10) gdyż /.ostała ona pobrana 7 . naruszeniem warunków umowy o
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(11) Paragraf 9, punkt 7 umowy o kredyt hipoteczny stwierdza. że dodatkowym zabezpieczeniem kredytu z niskim wkładem własnym stanowi ubezpieczenie kredytów hipotecznych z niskim wkładem własnym na podstawie umowy zawartej przez Bank Millennium S.A. /.Towarzystwem Ubezpieczeń IntcrRisk S.A.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | ubezpieczenie

...
(12) Paragraf 9. punkt 9 stwierdza, że kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-miesięczny okres udzielonej Bankowi przez TU IntcrRisk S.A. ochrony ubezpieczeniowej.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | zobowiazanie | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(13) Według informacji uzyskanej z. Banku Millennium oiaz IntcrRisk S.A. umowa z Bankiem Millenium w zakresie ww. ubezpieczenia nie obowiązuje od 2009 toku W związku z. tym w dniu pobrania wAv opłaty Bank Millenium nic ponosi! już żadnych kosztów z tytułu w/w ubezpieczenia na rzecz TU IntcrRisk S.A.iopjat^c^osiała pobrana niezgodnie 7. zapisami umowy o kredyt hipoteczny numer Umowa ta wymaga zwrotu kosztów ubezpieczenia ponoszonych przez Bank na rzecz konkretnego wskazanego w umowie ubezpieczyciela, co nic miało miejsca w momencie pobrania opłaty, tj.w dniu 29.07.2011 roku.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | kredyt | umowa | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie

...
(14) Bank Millenium S.A. jest członkiem ZBP, przy którym działa Sąd Polubowny oraz Arbiter Bankowy i mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby odwoływać się do tych instytucji.
...
(15) Z wyrazami szacunku
...
(16) ••® >.dn#l0.20l6r.
...
(17) --- Page 1 ---


7.unww_

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Malec
...
(3) Szanowna Pani,
...
(4) W odpowiedzi na Pani zgłoszenie, dotyczące kredytu hipotecznego (numer umowy iformujemy, że zweryfikowaliśmy Pani sprawę.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(5) Wyjaśniamy, że w dniu 0 .0 7 .2 0 1 1 r. (dzień ustalania wysokości salda na potrzeby odnowienia zabezpieczenia) saldo Pani kredytu wynosiło 109 242,74 PIH, co stanowiło 157,87% LTV Zgodnie z Umową kredytową oraz Regulaminem kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest wymagane do czasu osiągnięcia określonego salda kredytu. W przypadku Umowy numer K H / 0 0 ^ 0 jest to saldo 55 360,00 PIN. V/ związku z tym, iż saldo Pani kredytu w 2011 r. przewyższało o penad 53 000,00 PLN próg ckreślory w Umowie, konieczne było kontynuowanie dodatkowego
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt | regulamin | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | umowa | kredyt | waluta_krajowa | umowa

...
(6) zabezpieczenia udzielonego Pani kredytu.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt

...
(7) W zakresie Opłaty pobranej w dniu 0 0 7 .2 0 1 4 r. wskazujemy, że przedmiotowa oplata, z tytułu refinansowania kosztu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, została pobrana bez naruszenia warunków Pani Umowy Kredytu Hipotecznego numer została przekazana do TU InterRisk S.A., następcy prawnego TUiR CIGNA STU S.A.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | kredyt

...
(8) Podkreślamy, iż kredyt bez wystarczającego wkładu własnego kredytobiorcy jest produktem 0 podwyższonym ryzyku i wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Wynika to z powszechnie obowiązujących na rynku przepisów.
--- Słowa kluczowe: kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.12) | 21125518156-05-17(1.15) | 25200401832-04-17(4.16) |

...
(9) Bank powierza Kredytobiorcy nie własno środki, lecz pieniądze zgromadzone na rachunkach deponentów, które ma obowiązek zwrócić na każde ich żądanie (art. 50 ust. 1 i 2 Prawa bankowego). 2 mocy art. 70 Prawa bankowego ustawodawca skierował do banków publicznoprawny zakaz udzielania kredytów podmiotom nie dającym gwarancji wypłacalności. 2 treści tego przepisu
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | deponent | prawo_bankowe | prawo_bankowe | kredyt

...
(10) wynika więc uprawnienie wobec kredytobiorców, a zarazem obowiązek banku wobec deponentów do przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej zarówno na etapie zawiązania stosunku kredytowego, jak i w czasie jego trwania, a w razie wątpliwości, co do posiadania pełne) zdolności bank może zgoonłe z ust. 2 ww. artykułu, udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | deponent | kredyt | kredyt | kredyt | zabezpieczenie | kredyt

...
(11) Celem zabezpieczenia jest, zawsze bez względu na jego rodzaj nie zabezpieczenie interesu Kredytobiorcy, ale interesu kredytodawcy rozumianego, jako możliwość najszybszego zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | zabezpieczenie | kredytoborca | kredyt | zabezpieczenie

...
(12) bank Millennium SA www.bankmlltennium.pl ul. Stanisława Źarym 2A, 02-593 Warszawa TcicMilkiinium 801 331 3.11
...
(13) Szanowna Pani
...
(14) --- Page 1 ---


8.unww_

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że saldo Pani kredytu przekraczało 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, niezbędne było objecie kredytu dodatkowym zabezpieczeniem. 8rak dodatkowego zabezpieczenia skutkowałby odmową udzielenia kredytu. Sposób zabezpieczenia w przypadku Państwa Umowy to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Wyrażona przez Panią wola ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia niskiego wktadu własnego została potwierdzona poprzez zawarcie określonych zapisów w Umowie
--- Słowa kluczowe: kredyt | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | zabezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | ubezpieczenie | umowa

...
(3) kredytowej oraz Regulaminie.
--- Słowa kluczowe: kredyt | regulamin

...
(4) Przesłanką determinującą konieczność dodatkowego zabezpieczenia kredytu jest jego saldo. W przypaefleu osiągnięcia salda określonego w Umowie kredyt nie Jest Juz kredytem o podwyższonym ryzyku I ustaje obowiązek jego dodatkowego zabezpieczenia. Na dzień # .£ .2 0 1 6 r. saldo Pani kredytu wynosiło 101 665,62 PLN, zatem nadal nie osiągnęło poziomu wskazanego w Umowie.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | waluta_krajowa | umowa

...
(5) Nadmieniamy, iż 8ank dokonuje weryfikacji spełnienia przestanki determinującej podwyższone ryzyko każdego dnia. W przypadku osiągnięcia przez kredyt salda określonego w Umowie, Już od następnego dnia ustanie obowiązek dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Bank dokona wtedy proporcjonalnego zwrotu kosztów (za okres pozostały do zakończenia bieżącego 36-miesiecznego Okresu zabezpieczenia).
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | zabezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie

...
(6) Odnosząc się do kwestii zmiany towarzystwa, z którym Bank współpracuje informujemy, iż nie wpływa ona w żaden sposób na prawa i obowiązki Kredytobiorcy wobec Banku, ani Banku wobec Kredytobiorcy. Zmiana ta ma jedynie charakter redakcyjny, który nie wpływa na cel zabezpieczenia, jakim jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredytoborca | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(7) Zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami powyżej informujemy, że nie wystąpiła przesłanka determinująca konieczność dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Kredyt o wyżej wymienionym numerze nie osiągnął salda 55 . >0,00 PLN i pozostaje kredytem o podwyższonym ryzyku.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | waluta_krajowa | kredyt

...
(8) Pragniemy nadmienić, ze koszt dodatkowego zabezpieczenia oraz sposób jego wyliczenia nie są uzależnione od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Bank zawiera umowę ubezpieczenia kredytów z niskim wkładem wtasnym. Wysokość kosztu ponoszonego przez Państwa została określona w cenniku obowiązującym w dniu zawarcia Umowy kredytu i pozostaje wiążąca dla stron do czasu ustania obowiązku dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | kredyt | niski_wklad_wlasny | moment_zawarcia_umowy | kredyt | zabezpieczenie | kredyt

...
(9) Okoliczność współpracy przez Bank z danym towarzystwem ubezpieczeniowym nie jest przesłanką powodującą, iż Pani kredyt przestaje być kredytem o podwyższonym ryzyku. Ryzyko to występuje do czasu osiągnięcia przez kredyt określonego salda. Tylko osiągnięcie tego salda spow-oduje, iż kredyt nie będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | zabezpieczenie

...
(10) W świetle powyższych wyjaśnień informujemy, że Pani reklamacja nie może być rozpatrzona pozytywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(11) Informujemy jednocześnie, że wytącznie ze względów formalnych, stosowny aneks w zakresie regulacji odnoszącej się do towarzystwa ubezpieczeniowego może być podpisany przez wszystkich kredytobiorców bezpłatnie, w dowolnie wybranej placówce Banku, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredytoborca

...
(12) Bank Millennium SA
...
(13) ul. Stanisława Żarynn 2A, 02-593 Warszawa
...
(14) www.bankinHlannium.pl TcJoMillrnnliim 801 331 331
...
(15) --- Page 1 ---


9.unww_

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Prosimy o przekazanie decyzji w przedmiotowej sprawie za pośrednictwem dowolnej placówki Banku lub w formie elektronicznej na adres email: reklamacjes2bankmillennium.pl
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Przypominamy Pani o możliwości:
...
(4) • dokonania wcześniejszej częściowe; spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(5) - ustanowienia dodatkowego zabezpieczenie na Innej nieruchomości, tak aby wartość obu nieruchomości pozwoliła na uniknięcie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | nieruchomosc | nieruchomosc | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(6) Dzięki powyższym możliwościom koszt dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | ubezpieczenie

...
(7) niskiego wkładu własnego może ulec obniżeniu lub (w przypadku gdy saldo osiągnie poziom nie wyższy niż 8 0 * wartości nieruchomości stanowiących jego zabezpieczenie), przestanie być wymagane.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | nieruchomosc | zabezpieczenie

...
(8) Wyrażamy nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia okażą się wystarczające fdla zrozumienia stanowiska Banku w przedmiotowej sprawie.
...
(9) W przypadku dalszych wątpliwości, co do stanowiska Banku ma Pani możliwość wniesienia odwołania. Poniżej przesyłamy szczegółową informację odnośnie trybu odwoławczego.
...
(10) Tryb odwoławczy
...
(11) Informujemy, że istnieje możliwość:
...
(12) a. Odwołania się do Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na złożoną reklamację.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(13) Odwołanie można złożyć w formie pisemnej: osobiście w dowolnej Placówce 8enku, listownie na adres siedziby Banku z dopiskiem Reklamacje, za pośrednictwem Millenet; a także w formłe ustnej podczas wizyty w Placówce Banku lub telefonicznie nr 801 331 331. Bank na podstawie reklamacji złożone; w Placówce Banku sporządza protokół.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(14) b. Skierowania sprawy do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który działa przy Związku Banków Polskich, w zakresie roszczeń określonych w Regulaminie Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na stronie Internetowej Związku Banków Polskich.
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(15) c. Zwrócenia się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w przypadku posiadania statusu konsumenta.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(16) Z
...
(17) Specjalista ds. Skarg i Reklamacji Departament Jakości | Wydział Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(18) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz