Szukaj w dokumentach

v1-10153211896/05/17

Sprawa: 10153211896/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: wcześniej niż 2013

Kategoria: Inne

Uwagi: podzwyższenie marży z uwagi na LTV

Spis plikow

1. podwyzszenie-marzy-odpowiedz | Skan


podwyzszenie-marzy-odpowiedz

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) po prostu po ludzku
...
(3) Warszawa,-dnia 22-01-2009 r. Numer sprawy: 31137 / MM
...
(4) Szanowna Pani,
...
(5) W odpowiedzi na Pani reklamację z dnia 30-12-2008 r. informujemy, iż LTV, czyli stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości dla Pani kredytu hipotecznego wynosił 92%. Zgodnie z Taryfą Oprocentowania, Opłat, Prowizji marża Banku dla takiego LTV ustalona została na poziomie 1.35 p.p.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | nieruchomosc | kredyt | oprocentowanie | marza

...
(6) Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 18 ust. 4 wskazanego regulaminu. Bank dokona obniżenia podwyższonej marży „(...) od następnego okresu rozliczeniowego przypadającego po upływie 14 dni od powzięcia informacji o dokonaniu wpisu hipoteki i dostarczeniu przez Kredytobiorcę odpisu z księgi wieczystej, potwierdzającego ustanowienie wpisu hipoteki". W związku z przyjęciem w dniu 3 grudnia 2008 r. prawomocnego odpisu z księgi wieczystej informujemy, iż Bank zaprzestał naliczania podwyższonej marży począwszy od raty obowiązującej do spłaty do dnia 23 stycznia 2009 r. (tj. okres rozliczeniowy od dnia
--- Słowa kluczowe: regulamin | marza | hipoteka | kredytoborca | hipoteka | marza

...
(7) 23 grudnia 2008 r. do dnia 23 stycznia 2009 r.).
...
(8) Ponadto odnosząc się do Pani prośby o podanie obowiązującego w dniu 23 października 2008 r. spread’u informujemy, iż wynosił on 0,1337 (kurs kupna: 2.4108, kurs sprzedaży: 2.5445).
--- Słowa kluczowe: spread

...
(9) Przepraszamy za udzielenie odpowiedzi z opóźnieniem.
...
(10) Z poważaniem,
...
(11) Biuro Relacji z Klientami,
...
(12) KLIENTAMI
...
(13) P (K/ Ągnieszlja Krzychowicz
...
(14) PolbankS) 7 dni w tygodniu / 24 godz. na dobęlO 801 822 8221+48 22 3 822 822lkontakt@polbankefg.pl lwww.polbankefg.pl
...
(15) EFG Eurobank Ergasias S.A. Spotka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie; adres ul. Mokotowska 19,00-560 Warszawa; wpisany do rejestru przedsiębiorców
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(16) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243200; NIP 107-000-28-03; \hr\icrt\er<^r Lnnitałn 7Sikłarłr»\A/«nf> FI IR 1 AFfi Q1 ^ f\*/ r*ałr>«/,'i u/riła^/tmA
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(17) K
...
(18) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz