Szukaj w dokumentach

v1-01202551205/05/17

Sprawa: 01202551205/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Mimo prawomocnego wyroku jak również przekroczenia czasu na odpowiedz na reklamację bank nie odpowiada na pytania oraz zupełnie ignoruje przepisy polskiego prawa.

Spis plikow

1. 20161128_reklamacja_po-wyroku_klauzule_01 | Skan
2. 20161223_odpowiedz_po-wyroku_klauzule_01 | Skan
3. 20170123_reklamacja_po-wyroku_klauzule_02 | Skan
4. 20170221_odpowiedz_po-wyroku_klauzule_02 | Skan


20161128_reklamacja_po-wyroku_klauzule_01

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) 1.
...
(3) 2.
...
(4) 3.
...
(5) Ustalenie oprocentowania kredytu na stałym poziomie 2.65% i przysłanie nowego harmonogramu spłat kredytu,
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | kredyt

...
(6) Zwrot nadpłat wobec ustalonego przez Sąd Okręgowy w Łodzi oprocentowania 2.65% za cały okres trwania umowy kredytowej z wyłączeniem okresu objętego pozwem.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa | kredyt

...
(7) Wyliczona przez nas kwota to 19 817,52 PLN,
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(8) Usunięcie z umowy kredytowej wskazanych przez Sąd Okręgowy w Łodzi klauzul waloryzacyjnych - uznanych już prawomocnym wyrokiem Sądu SOKiK za abuzywne.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | SOKiK | klauzula_niedozwolona

...
(9) UZASADNIENIE
...
(10) (Ajp\{ju.g IO $i
...
(11) , mBank S.A.
...
(12) Oddział Bankowości Detalicznej (0126)
...
(13) ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa P)
...
(14) Warszawa, 28.11.2016
...
(15) mBank S.A.
...
(16) ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
...
(17) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(18) Dotyczy umowy nr 0353706/2006 wraz z późniejszymi zmianami o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ..Multiplan” waloryzowany kursem CHF
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01205718288-05-17(1.10) | 15182213581-05-17(2.14) | 25190141371-04-17(1.9) | 25195624286-04-17(1.7) | 25195951355-04-17(1.12) | 25200401832-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(3.6) | 25202021176-04-17(1.12) |

...
(19) Szanowni Państwo,
...
(20) Powołując się na prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi Sygn. akt III Ca 1427/15, wnosimy o:
...
(21) Ad. 1. Zgodnie z uzasadnieniem do wyroku, Sąd Okręgowy w Łodzi określił klauzulę zmiany oprocentowania (§ 10 ust 2 z umowy kredytowej nr 0353706/2006) jako abuzywną i nie wiążącą stron od początku z mocą wsteczną.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa | kredyt | klauzula_niedozwolona

...
(22) Centrum US
...
(23) --- Page 1 ---
...
(24) --- Page 2 ---
...
(25) „W rezultacie zgodzić się trzeba z kluczowym dla meritum sprawy stanowiskiem Sądu R ejonow ego, e um owne postanow ienia dotyczące waloryzacji zadłu enia z tytułu udzielonych kredytów oraz wysokości spłacanych rat spłat w oparciu 0 miernik w postaci „parametrów finansowych rynku pienię nego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji” (§ 10 ust 2 / § 11 ust 2) są niedozwolonymi postanowieniami umownymi w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c. i przez to nie wią ą powodów."
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | miernik_wartosci | waloryzacja_umowna | niedozwolone_postanowienie_umowne | art.385art.

...
(26) 1dalej co następuje.
...
(27) „Tymczasem konsekwencją uznania danej klauzuli umownej za niedozwoloną jest to, e nie wią e ona konsumentów ex tunc i ex lege. Jak zaś stanowi art. 3851 § 2 in fine k.c., strony są związane umową w pozostałym zakresie.”
--- Słowa kluczowe: umowa | konsument | art.385art. | umowa

...
(28) Brak klauzuli zmieniającej oprocentowanie kredytu, ustala oprocentowanie kredytu jako stałe ustalone w dniu podpisywania umowy (2.65%) co potwierdza również uzasadnienie wyroku:
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | oprocentowanie_dlugu | umowa

...
(29) „Skutek taki jest spowodowany wyłącznie zamieszczeniem w umowie przez bank klauzuli sprzecznej z prawem. W związku z tym powodów powinno obowiązywać oprocentowanie kredytu z dnia zawarcia umów (stałe oprocentowanie wynikające z § 1 ust 8), poniewa bank ponosi odpowiedzialność za treść umów, których jest jej autorem. Po wyeliminowaniu zaś postanowień o charakterze abuzywnym rzeczone um owy nie dostarczają danych pozwalających na ustalenie w ysokości oprocentowania według zmiennej stopy procentowej.
--- Słowa kluczowe: umowa | oprocentowanie_dlugu | oprocentowanie | klauzula_niedozwolona | oprocentowanie

...
(30) I w dalszej części:
...
(31) „Podkreślenia wymaga, i system prawa polskiego w sposób jednoznaczny określa skutki stwierdzenia abuzywności klauzuli w umowie zawartej z konsumentem. Skutki te mają w istocie charakter sankcyjny wobec przedsiębiorcy posługującego się niedozwolonym wzorcem umownym i polegają na zupełnym wyrugowaniu klauzuli abuzywnejz umowy.”
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | konsument | wzorzec_umowy | klauzula_niedozwolona | umowa

...
(32) W związku z powyższym wnosimy o zmianę oprocentowania (aktualnie w serwisie internetowym nadal pokazane jest oprocentowanie 2.75%) i przesłanie nowego harmonogramu spłat uwzględniającego prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | oprocentowanie

...
(33) Ad. 2. Zgodnie z uzasadnieniem do wyroku, Sąd Okręgowy w Łodzi określił klauzulę określającą zmiany oprocentowania (§ 10 ust 2 z umowy kredytowej nr 0353706/2006) jako abuzywną i nie wiążącą stron od początku z mocą wsteczną.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa | kredyt | klauzula_niedozwolona

...
(34) W związku z powyższym wszystkie zmiany oprocentowania kredytu dokonane przez Państwa są bezpodstawnym wzbogaceniem się i jako takie podlegają zwrotowi. Potwierdził to Sąd Okręgowy w Łodzi zasądzając na rzecz powodów zwrot dochodzonych kwot. W naszym przypadku roszczenie dotyczyło okresu 12.2008 - 11.2011.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu

...
(35) --- Page 2 ---
...
(36) --- Page 3 ---
...
(37) Jednocześnie z tego samego powodu bezpodstawnie zawyżone zostały raty od dnia 11 września 2006 (pierwsza zmiana oprocentowania) aż do dnia ustalenia oprocentowania na poziomie 2.65%. Według naszych obliczeń suma ta pomniejszona o przyznaną przez Sąd Okręgowy w Łodzi kwotę wynosi obecnie 19 817,52 PLN i podlega zwrotowi z tych samych powodów co zasądzona nam kwota
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | oprocentowanie | waluta_krajowa

...
(38) Jednocześnie nadmieniamy, że pozytywne rozpatrzenie tego wniosku pozwoli Państwu uniknąć dalszych kosztów sądowych i odsetek ustawowych, ponieważ w rzeczonej sprawie przygotowywany jest kolejny pozew.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(39) Ad. 3. Mimo, że zakończona prawomocnym wyrokiem sprawa nie dotyczyła innych klauzul niedozwolonych zawartych w naszej umowie, jednakże w uzasadnieniu Sąd Okręgowy w Łodzi trafnie wychwycił je i pochylił się nad nimi wskazując kierunek w jakim powinny zostać poprawione aby rzeczona umowa kredytowa mogła zostać uznana za spełniającą wymogi prawne Rzeczpospolitej Polskiej.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | umowa | kredyt

...
(40) I tak w sprawie klauzuli waloryzacyjnej Sąd Okręgowy w Łodzi zauważył co następuje:
--- Słowa kluczowe: kaluzula_waloryzacyjna

...
(41) „Umowa kredytu nie przedstawiała w sposób przejrzysty konkretnych działań mechanizmu wymiany waluty obcej, tak by powodowie byli w stanie samodzielnie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla nich z umowy konsekwencje ekonomiczne. Powodowie nie znali sposobu, w jaki bank kształtował kurs CHF, zwiększając go bądź zmniejszając wedle swego uznania. Umowa nie dawała powodom adnego instrumentu pozwalającego bronić się przed decyzjami banku w zakresie wyznaczanego kursu CHF, czy te weryfikować go. Bank przy tym uwzględniał inny kurs CHF przy przeliczaniu wartości wypłaconego kredytu (kurs kupna) i inny przy obliczaniu wartości raty spłaty kredytu (kurs sprzeda y). Co więcej powodowie byli jeszcze obcią ani dodatkową płatnością na rzecz banku stanowiącą ró nicę m iędzy kursem kupna i kursem sprzeda y CHF (tzw. spread). Mianem spreadu określa się wynagrodzenie za wykonanie usługi wymiany waluty. Między stronami nie dochodziło do transakcji wymiany walut. Pobieranemu od powodów spreadowi nie odpowiadało adne świadczenie banku. W istocie była to prowizja na rzecz banku, której wysokości powodowie nie mogli oszacować. Wysokość tej prowizji zale ała wyłącznie od banku. Treść kwestionowanych postanowień umo liwiała bankowi jednostronne kształtowanie sytuacji konsumenta w zakresie wysokości jego zobowiązań wobec banku, przez co zakłócona została równowaga pom iędzy stronami przedmiotowych umów. To powodowało, • e postanowienia te były sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz w sposób ra ący naruszały interesy konsumentów. ”
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca | umowa | waluta_obca | umowa | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_obca | spread | spread | strony_sporu | spread | konsument | konsument

...
(42) I dalej:
...
(43) „Chocia pow szechnie obowiązujące przepisy nie ustanawiają wymogu szczegółowości w formułowaniu postanowień dotyczących waloryzacji kredytu, to mo liwe jest precyzyjne ustalenie kursu waluty obcej, np. poprzez odniesienie je do średniego kursu NBP (uzale nienie kursu bankowego od zmian średniego kursu NBP). Po stronie skar ącego banku takich działań zabrakło, co pozwala na przypisanie mu
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | kurs_waluty | kurs_waluty_banku

...
(44) --- Page 3 ---
...
(45) --- Page 4 ---
...
(46) świadomego i celowego zamiaru posłu enia się nieprecyzyjną klauzulą, dającą potencjalnie pole do nadu yć i manipulacji.
...
(47) Jak zaś następczo okazało się, w ten właśnie sposób postąpił te mBank, wykorzystując stworzoną przez siebie furtkę, co przysporzyło mu znacznych lecz niczym nieusprawiedliwionych zysków .”
...
(48) I w dalszej części:
...
(49) „Podkreślenia wymaga, i system prawa polskiego w sposób jednoznaczny określa skutki stwierdzenia abuzywności klauzuli w umowie zawartej z konsumentem. Skutki te mają w istocie charakter sankcyjny wobec przedsiębiorcy posługującego się niedozwolonym wzorcem umownym i polegają na zupełnym wyrugowaniu klauzuli abuzywnejz umowy.”
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | konsument | wzorzec_umowy | klauzula_niedozwolona | umowa

...
(50) W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w Łodzi konkluduje co następuje:
...
(51) „W związku z tym jednoznaczna eliminacja klauzuli waloryzacyjnej, stanowiącej wyjątek od zasady nominalizmu, oznacza, e świadczenie główne kredytobiorcy winno być uiszczone zgodnie z ogólną zasadą nominalizmu w walucie polskiej i przy niezmienionej stawce oprocentowania (por. te wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lutego 2012 r., sygn. akt IIICa 1207/11).”
--- Słowa kluczowe: kaluzula_waloryzacyjna | zasada_nominalizmu | kredytoborca | zasada_nominalizmu | oprocentowanie

...
(52) Jedynym sensownym wnioskiem jest więc usunięcie z umowy także niedozwolonej klauzuli waloryzacyjnej według wskazania Sądu Okręgowego w Łodzi czyli ustalenie kredytu jako od początku Złotowego bez wadliwego mechanizmu waloryzacji.
--- Słowa kluczowe: umowa | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna

...
(53) Jednocześnie nadmieniamy, że pozytywne rozpatrzenie tego wniosku pozwoli Państwu uniknąć dalszych kosztów sądowych i odsetek ustawowych, ponieważ w rzeczonej sprawie przygotowywany jest kolejny pozew sądowy.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(54) Z poważaniem:
...
(55) Załączniki:
...
(56) 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi III W ydział Odwoławczy z dnia 17/10/2016 r. 2. Uzasadnienie w/w Wyroku
...
(57) --- Page 4 ---


20161223_odpowiedz_po-wyroku_klauzule_01

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: 1/PSR507690876/2016 Numer reklamacji: REK988344891
...
(4) Łódź, 23.12.2016 roku
...
(5) Dzień dobry,
...
(6) poniżej przesyłam wyliczenia I C 422/12.
...
(7) kwoty
...
(8) zgodnie
...
(9) z wyrokiem Sądu
...
(10) Podstawa naliczenia odsetek: 13.130,69 zł Kwota odsetek: 9 063,78 zł.
--- Słowa kluczowe: art.69

...
(11) Data początkowa 2010-08-25 2014-12-23 2016-01-01
...
(12) 13 % 8 % 5 %
...
(13) Stopa odsetek: Liczba dni 1581
...
(14) 374 330
...
(15) Odsetki cząstkowe 7 393,84
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(16) 1 076,36 593,58.
...
(17) Z powyższego wyroku nie wynikało ustanowienie oprocentowania.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(18) Odnosząc się do kwestii zapisów abuzywnych w umowie nr 0353706/2006, w ocenie banku przepis art. 3852 k.c. definitywnie wyklucza możliwość dokonania oceny abuzywności postanowień umowy bez uwzględnienia stanu z chwili jej zawarcia i w oderwaniu od okoliczności temu towarzyszących, co nie może być zastąpione powołaniem się na orzecznictwo sądowe. Tym samym w ocenie Banku, biorąc pod uwagę przesłanki oceny zakreślone w przepisach art. 3851 k.c. oraz 3852 k.c., nie sposób uznać jakoby kwestionowane przez Pana postanowienia Umowy kredytowej numer 0353706/2006były abuzywne.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | art.385art. | klauzula_niedozwolona | umowa | art.385art. | art.385 | postanowienie_umowne | kredyt | klauzula_niedozwolona

...
(19) Powyższą prawidłowość dostrzega tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Rzecznik Generalny przy Trybunale.
--- Słowa kluczowe: TS_UE | rzecznik_generalny

...
(20) Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w niedawnej opinii z dnia 2 czerwca 2016 r. przedstawionej w sprawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym C -l 19/15 Biuro podróży „Partner" Sp. z o. o. Sp. Komandytowa w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sposób zdecydowanie krytyczny ocenił praktykę polskich sądów, które wbrew postanowieniom i celom dyrektywy WE 93/13, uczyniły z rejestru postanowień niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKIK rejestr quasi karny, zawierający tzw. „klauzule czarne" (bezwzględnie zakazane), nad którą to koncepcją prawną organy ustawodawcze Wspólnot Europejskich zaprzestały prac już na wstępnym etapie uchwalania Dyrektywy
--- Słowa kluczowe: rzecznik_generalny | prezes_UOKiK | dyrektywa_93-13-Ewg | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kaluzule_carne

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.162) | 21124926448-05-17(1.10) | 21125341787-05-17(1.23) | 21125436391-05-17(1.10) |

...
(21) mBank.pl
...
(22) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18.00-950 Warszawa, zaiejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajoweyu Rejestru Sądowego poa numeiem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(23) --- Page 1 ---
...
(24) --- Page 2 ---
...
(25) mBank
...
(26) WE 93/13 uznając ją za zbyt daleko idącą, nie realizującą celów ochrony konsumenta i podważającą samodzielność orzeczniczą i decyzyjną Państw Członkowskich. Rzecznik Generalny w przedmiotowej opinii stwierdził jednoznacznie, iż nieprawidłowo stosowane przez polskie sądy przepisy traktujące wyroki wydane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyniku których doszło do wpisania postanowień wzorców umów do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKIK jako swoiste prejudykaty skuteczne erga omnes, naruszają Kartę Praw Podstawowych - w tym w zakresie prawa do sądu i kontradyktoryjnego procesu.
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | konsument | rzecznik_generalny | stosowanie_postanowien | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.10) | 21125341787-05-17(1.23) | 21125436391-05-17(1.10) |

...
(27) Rzecznik analizując nadto implementację Dyrektywy WE 93/13 przez poszczególne Państwa Członkowskie doszedł do wniosku, iż żadne z ustawodawstw pozostałych Państw Członkowskich nie przewidywało tak dalekiego skutku orzeczeń wydanych w ramach kontroli abstrakcyjnej i że jest to praktyka wprost sprzeczna z Dyrektywą. Powyższe uzasadnia twierdzenie, iż przepis art. 47943 k.p.c. interpretowany w ten sposób, iż wyrok wydany przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmuje rozszerzoną prawomocnością również ewentualne roszczenia podnoszone w ramach indywidualnej kontroli postanowień konkretnie zawartej umowy (a nie postanowień wzorca umowy), jest niezgodny z Dyrektywą WE 93/13.
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kontrola_abstrakcyjna | art.479art. | SOKiK | kontrola_indywidualna | umowa | wzorzec_umowy | dyrektywa_93-13-Ewg

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.167) |

...
(28) Co więcej również i w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w połączonych sprawach C-381/14 i C-385/14 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Trybunał zajął jednoznaczne stanowisko, stwierdzając, że nie może mieć miejsca proceduralny związek pomiędzy orzeczeniami wydanymi w postępowaniu zbiorowym o zaniechanie stosowania postanowienia wzorca umownego (tryb abstrakcyjnej kontroli wzorców umów realizowany na gruncie prawa hiszpańskiego), a postępowania toczącymi się w ramach indywidualnej kontroli postanowień umowy. Jedyny dopuszczalny związek w świetle Dyrektywy WE 93/13 pomiędzy tymi dwoma trybami ochrony, może mieć miejsce tylko na gruncie organizacji sądownictwa - nie może być to związek o charakterze
--- Słowa kluczowe: TS_UE | stosowanie_postanowien | postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | kontrola_indywidualna | umowa | dyrektywa_93-13-Ewg

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.167) |

...
(29) procesowym i prejudycjalnym.
...
(30) Bank podnosi także, iż orzecznictwo sądów powszechnych nie jest jednolite w kwestii problematyki prawnej związanej z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego jak i w kwestii zakresu rozszerzonej prawomocności wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | SOKiK

...
(31) Ponadto ustosunkowując się do argumentacji bazującej na analizie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 17/15, bank podnosi, że w jego ocenie pogląd odmawiający możliwości automatycznego przeniesienia wyników postępowania dokonanego w trybie abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy na postępowanie incydentalne, w którym badany jest indywidualny stosunek zobowiązaniowy w pełni koresponduje z sentencją ww. Uchwały Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w istocie stwierdził, że „prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umownego za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienie tej samej treści normatywnej (...)" . Uwzględniając treść przepisu art. 47936 k.p.c., który stanowi, że „sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone należą do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu ochrony konkurencji i konsumentów", a także tytuł Księgi Pierwszej Tytułu VII Działu IVb kodeksu postępowania cywilnego: „Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone" oczywistym jest, że sentencja uchwały Sądu Najwyższego dotyczy tylko i wyłącznie postępowań w ramach abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy. Powyższe jest jeszcze bardziej klarownie, jeśli uwzględni się treść
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy | zobowiazanie | sad_najwyzszy | postanowienie_wzorca_umowy | art.479art. | wzorzec_umowy | SOKiK | wzorzec_umowy | oczywistym_jest,ERYSTYKA | sad_najwyzszy | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy

...
(32) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: b26-021-S0-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzieó 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(33) --- Page 2 ---
...
(34) --- Page 3 ---
...
(35) mBank
...
(36) pytania prawnego skierowanego do rozszerzonego składu Sądu Najwyższego: „Czy wpis uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c., powoduje, że przewidziana w art. 47943k.p.c. rozszerzona skuteczność prawomocnego wyroku będącego podstawą tego wpisu stoi na przeszkodzie postępowaniu w przedmiocie kontroli postanowienia tej samej treści, zawartego w innym wzorcu umowy, stosowanym przez przedsiębiorcę, przeciwko któremu został wydany ten wyrok, bądź przez innego przedsiębiorcę"
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | art.479art. | rozszerzona_skutecznosc | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

...
(37) Powyższy sposób rozumienia konsekwencji prawnych orzeczenia sądowego zapadłego w wyniku tzw. abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów mieści się także w ramach tzw. wykładni prowspólnotowej przepisów prawa. Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt C-472/10 ws. Invitel wynika, że przyjęcie skutku niewiązania postanowień uznanych za niedozwolone w ramach tzw. abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych w odniesieniu do indywidualnych kontraktów zawartych z wykorzystaniem wzorca umowy zawierającego takie postanowienie, wymaga wyraźnej regulacji prawa krajowego. W obowiązujących w Polsce przepisach zarówno materialnoprawnych jak i procesowych nie przewidziano takiego skutku."
--- Słowa kluczowe: kontrola_abstrakcyjna | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy | wzorzec_umowy

...
(38) Nawiązując do waloryzacji kredytu informuję, iż wnioskując o kredyt waloryzowany kursem waluty obcej, doradca przedstawia w pierwszej kolejności ofertę kredytu w polskim złotym. Po zapoznaniu się z tą ofertą zdecydowali się Państwo, iż dokonują wyboru oferty kredytu dominowanej w walucie obcej, mając pełną świadomość ryzyka związanego z tym produktem w tym tego, że niekorzystna zmiana kursu waluty lub spreadu walutowego spowoduje wzrost comiesięcznych rat spłaty kredytu oraz wzrostu całego zadłużenia. Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w treści złożonego przez Państwa oświadczenia w § 30 umowy kredytowej.
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | kurs_waluty | spread | kredyt | oswiadczenie | umowa | kredyt

...
(39) Na skutek zmian wprowadzonych z dniem 26.08.2011 r. wobec wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984), począwszy od dnia 26.08.2011 r. kredytobiorcy spłacający kredyty denominowane lub indeksowane kursem waluty innej niż polska, nabyli uprawnienie do spłaty kredytów bezpośrednio w tej walucie, zaś banki mają obowiązek przyjmować wpłaty na poczet należności z tytułu rat kredytu denominowanego lub indeksowanego kursem waluty obcej, dokonywane bezpośrednio w walucie, w której kredyt jest denominowany/indeksowany, zaś realizując dyspozycję art. 69 ust. 3 i art. 75b ustawy Prawo bankowe, mBank (poprzednio działający pod firmą BRE Bank S.A.) umożliwia zawarcie stosownych aneksów do umów kredytowych w toku, w których uregulowane zostaje m.in. prowadzenie rachunku walutowego na rzecz klienta.
--- Słowa kluczowe: nowelizacja_prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt

--- Podobne akapity: 09070541345-05-17(2.11) | 25195951355-04-17(2.18) | 26141910971-04-17(2.21) |

...
(40) Na skutek zmian stanu prawnego, kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu, tj. niezależnie od tabel kursowych banku.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 05145013135-05-17(2.22) | 09070541345-05-17(2.51) | 15181857688-05-17(2.19) | 26141910971-04-17(2.23) |

...
(41) Jednocześnie, dla zawartej umowy, sposób ustalania kursów walut i chwila, na którą są one ustalane w oparciu o czynniki wymienione w umowie, nie nosi znamion dowolności, jak i nie jest możliwe dowolne ich kształtowanie przez Bank. W zawartej przez strony umowie, została od początku sprecyzowana konkretna tabela kursowa, mająca zastosowanie do spłaty raty, tj. sprecyzowany został moment, dla którego ustalane są kursy walut. Ponadto, we wzorcu umownym (w rozumieniu art. 384 k.c.) zostały
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | umowa | umowa | kurs_waluty | wzorzec_umowy | art.384

--- Podobne akapity: 05145013135-05-17(2.24) | 09070541345-05-17(2.53) | 25195951355-04-17(2.20) | 26141910971-04-17(2.24) |

...
(42) niBank.pl
...
(43) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, u l Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dia m. st Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego RejesLru Sądoweyu pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer Identyfikacji podatkowej NIP; 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, ktorego wysokość wy stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(44) --- Page 3 ---
...
(45) --- Page 4 ---
...
(46) mBank
...
(47) określone również czynniki wpływające na zmiany kursu waluty, tj. powodujące zmiany kursów walut ujmowanych w tabelach kursowych banku. Zgodnie z Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych - w ramach Multiplanów (rozdział II, par. 2 ust. 4 Regulaminu):
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | regulamin | kredyt | pozyczka | regulamin

...
(48) 4. Kursy kupna / sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
--- Słowa kluczowe: spread

...
(49) a) , bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
...
(50) b) . podaży i popytu na waluty na rynku krajowym
...
(51) c) . różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
...
(52) d) . płynności rynku walutowego,
...
(53) e) . stanu bilansu płatniczego i handlowego.
...
(54) Mając na uwadze powyższe brak jest podstaw do uznania Państwa roszczeń zawartych w piśmie.
...
(55) Mogą Państwo odwołać się od decyzji banku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku przesyłam informację odnośnie możliwości odwołania się od stanowiska banku.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(56) mBank.pl
...
(57) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul- Senatorska 18.00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. sL Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numeT identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 16B.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(58) W imieniu zespołu mBanku
...
(59) Anna soDieszui'
...
(60) A-0410
...
(61) --- Page 4 ---


20170123_reklamacja_po-wyroku_klauzule_02

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) 2017-01-24
...
(3) mBank S.A.
...
(4) ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
...
(5) ODWOŁANIE SIĘ OD DECYZJI mBank S.A. W SPRAWIE REKLAMACJI: REK988344891 Sygnatura: 1/PSR507690876/2016
...
(6) Dotyczy umowy nr 0353706/2006 wraz z późniejszymi zmianami o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ..Multiplan’’ waloryzowany kursem CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01205718288-05-17(1.10) | 15182213581-05-17(2.14) | 25190141371-04-17(1.9) | 25195624286-04-17(1.7) | 25195951355-04-17(1.12) | 25200401832-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(3.6) | 25202021176-04-17(1.12) |

...
(7) Szanowni Państwo,
...
(8) W związku z przekroczeniem przez Państwa ustawowych 30 dni przeznaczonych na odpowiedź na reklamacje (brak odpowiedzi w ustawowym terminie 30 dni od doręczenia reklamacji do banku oraz braku informacji o opóźnieniu z podaniem przyczyn, okoliczności i terminu odpowiedzi na reklamację) zgodnie z Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku zastosowanie znajdują przepisy (Art. 8) w/w ustawy wskazujący, że w takim przypadku reklamację uważa sie za rozpatrzona zgodnie z wola klienta.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | termin_30_dni | reklamacja | reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja

--- Podobne akapity: 01205718288-05-17(1.12) |

...
(9) W związku z powyższym wnosimy o wykonanie bez zbędnej zwłoki:
...
(10) 1. Ustalenie oprocentowania kredytu na stałym poziomie 2.65% i przysłanie nowego harmonogramu spłat kredytu,
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | kredyt

...
(11) 2 Zwrotu nadpłat wobec ustalonego oprocentowania 2.65% za cały okres trwania umowy kredytowej z wyłączeniem okresu objętego pozwem. Wyliczona przez nas kwota na dzień składani reklamacji (27.11.2016r.) to 19 817,52 PLN,
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa | kredyt | reklamacja | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 01205718288-05-17(1.18) |

...
(12) 3. Usunięcia z umowy kredytowej klauzul waloryzacyjnych (§11. pkt. 5) wskazanych w uzasadnieniu do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi Sygn. akt III Ca 1427/15.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna

...
(13) Warszawa, 23.01.2017
...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) UZASADNIENIE
...
(17) Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Art. 5.1 - 8:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(18) Art. 5. 1. Po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(19) Art. 6. Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, udzielić zbędnej
...
(20) zwłoką jednak nie później ni w tenninie30 dnj od dnia Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
...
(21) A rt. 7.W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 6,
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(22) podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił
...
(23) z reklamacją:
...
(24) 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
...
(25) 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(26) Art. 8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, się rozjątrzony zgodnie z wołg klienta.
...
(27) Wobec braku informacji o opóźnieniu, która wskazywałaby przyczynę opóźnienia oraz nie wskazaniu okoliczności i terminu odpowiedzi, które muszą zostać ustalone dla wydłużonego terminu odpowiedzi (zgodnie z z Art. 7. Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym) właściwym terminem dla odpowiedzi na reklamację był wynikający z art. 6 w/w ustawy termin 30 dniowy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja

...
(28) Termin ten liczony od dnia złożenia reklamacji w placówce banku tj.: 29.11.2016 roku, upłynął po 30 dniach czyli 29.12.2016 roku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(29) Odpowiedź na złożoną przez nas reklamację została nadana przez mBank S A. w placówce pocztowej dopiero 30.12.2016 roku a więc już po 30 dniowym terminie (załączniki skan koperty z odpowiedzią banku na reklamację oraz wyciąg z portalu http://emonitorina.poczta- polska.pl/ pokazujący datę wysłania i odbioru odpowiedzi banku na reklamację).
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(30) Wobec niedotrzymania terminu o którym mówi Art. 6 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zastosowanie znajduje Art. 8. w/w Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, czyli reklamację uważa się za rozpatrzona zgodnie z wolą klienta.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja

--- Podobne akapity: 01205718288-05-17(1.77) | 01205718288-05-17(1.84) | 01205718288-05-17(1.85) |

...
(31) .aouwwwtwa
...
(32) 2
...
(33) --- Page 2 ---
...
(34) --- Page 3 ---
...
(35) Odpowiedź w formie papierowej na niniejsze odwołanie się od decyzji mBank S.A. w sprawie reklamacji: REK98834489' sygnatura: 1/PSR507690876/2016 należy wysłać poczta na adres wskazany w nagłówku niniejszego odwołania.
...
(36) Z poważaniem:
...
(37) Załączniki:
...
(38) 1 Skan koperty z odpowiedzią banku na reklamację z datą nadania nr. przesyłki (00)259007731033397397.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(39) 2. Wyciąg z portalu http://emonitorinq.poczta-polska.pl/ pokazujący datę wysłania
...
(40) i odbioru odpowiedzi banku na reklamację nr. przesyłki (00)259007731033397397.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(41) 3
...
(42) --- Page 3 ---


20170221_odpowiedz_po-wyroku_klauzule_02

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: 1/PSR815018417/2017 Łódź, 21.02.2017 roku Numer reklamacji :REK479735552
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro mi jednak Państwa reklamację rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Państwa pismo datowane na dzień 28.11.2016, wpłynęło do mBanku 29.11.2016. Tym samym odpowiedź do Państwa została wysłana listem w dniu 29.12.2016, tj. nie przekroczyliśmy okresu 30 dni kalendarzowych.
...
(7) Odpowiedź przekazaliśmy zgodnie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Odpowiedź przesłaliśmy na Państwa adres korespondencyjny podany do wiadomości banku listem ekonomicznym. W ww. dniu pismo zostało przekazane firmie świadczącej usługi pocztowe.
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja

...
(8) Zwracam uwagę, że wszelkie wyjaśniania merytoryczne zostały przekazane Państwu.
...
(9) W związku z powyższym, podtrzymuję przekazane w wymienionej korespondencji wyjaśnienia.
...
(10) W załączeniu przesyłam kopię wysłanego pisma.
...
(11) Mogą Państwo odwołać się od decyzji banku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, przesyłam informację odnośnie możliwości odwołania się od stanowiska banku.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(12) mBank.pl
...
(13) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526'021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169120.508 złotych
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(14) W imieniu zespołu mBanku
...
(15) specjalista
...
(16) ds. Operacji na Rachunkach i Reklamacji Depart ‘ “ ” ‘ inkach
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(17) Anna Sobieszuk
...
(18) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz