Szukaj w dokumentach

v1-05054713569/05/17

Sprawa: 05054713569/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: NWW

Uwagi:

Spis plikow

2. nww_reklamacja | Skan


nww_reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: 1/PSR626252801/2017 Numer reklamacji:REK305688208
...
(4) Łódź, 28.02.2017 roku
...
(5) Pan Grzegorz
...
(6) Warszawa
...
(7) Dzień dobry,
...
(8) bardzo mi przykro, jednak Pana reklamację rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest jednym z prawnych zabezpieczeń udzielonego kredytu hipotecznego ustanawianym na wniosek klienta i wedle jego wyboru.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt

...
(10) Korzyść klienta przy wyborze ubezpieczenia niskiego wkładu jako formy zabezpieczenia kredytu hipotecznego polega na możliwości uzyskania pozytywnej decyzji banku o udzieleniu kredytu pomimo braku posiadania przez klienta wymaganych przez bank środków własnych. Podkreślam, że ww. forma zabezpieczenia nie ma charakteru obligatoryjnego - klient zawsze może wybrać wariant umowy kredytowej bez opcji ubezpieczenia niskiego wkładu - może wnieść środki własne w wymaganej wysokości czy ustanowić inne akceptowane przez bank zabezpieczenie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wniesiony | zabezpieczenie | obowiazkowe | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | wklad_wlasny | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.7) | 21125518156-05-17(1.9) | 25200401832-04-17(2.7) | 25200401832-04-17(4.10) |

...
(11) Okoliczności towarzyszące wnioskowaniu o kredyt oraz zawarciu z Panem umowy kredytowej wskazują, że pomimo wymaganego przez bank do udzielenia kredytu we wnioskowanej wysokości minimalnego zaangażowania własnych środków kredytobiorcy (tzw. wkładu własnego), pozwalającego na zabezpieczenie kredytu hipoteką na nieruchomości, takowy wkład własny przy zawarciu umowy nie został przez Pana wniesiony. W tych okolicznościach, wyrażony procentowo stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości obciążanej hipoteką, przekraczał próg umożliwiający udzielenie kredytu, przez co kredyt we wnioskowanej przez Pana kwocie nie mógłby zostać w ogóle udzielony.
--- Słowa kluczowe: okolicznosci_towarzyszace | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | kredytoborca | wklad_wlasny | zabezpieczenie | kredyt | hipoteka | nieruchomosc | wklad_wlasny | umowa | kredyt | nieruchomosc | hipoteka | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(2.11) |

...
(12) Aby udzielenie kredytu w wysokości wynikającej z wniosku było możliwe, konieczne było ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty tej części kredytu, która nie znajdowała pokrycia w zabezpieczeniu hipotecznym. Z uwagi na brak możliwości zaproponowania przez Pana innej formy zabezpieczenia, wniósł Pan na etapie wnioskowania o kredyt, o objęcie tej części kredytu przez bank ubezpieczeniem niskiego wkładu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w treści zawartej umowy kredytowej nr BHL090650945/2011.
--- Słowa kluczowe: kredyt | zabezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | kredyt

...
(13) W dacie zawierania ww. umów, objęcie ubezpieczeniem kwoty brakującego wkładu własnego, stanowiło nad wyraz dogodną i przeważnie wybieraną przez kredytobiorców formę zabezpieczenia dodatkowego ryzyka wynikającego z udzielenia kredytu przy zaangażowaniu kredytobiorcy niższym, aniżeli minimalny wymagany wkład własny, umożliwiający udzielenie kredytu w kwocie objętej wnioskiem.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | wklad_wlasny | kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt | kredytoborca | wklad_wlasny | kredyt

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(2.19) |

...
(14) Zastosowanie takiej formy zabezpieczenia, poprzez objęcie kwoty brakującego wkładu własnego ubezpieczeniem, pociągało bowiem za sobą jedynie obowiązek spełniania' świadczenia o charakterze pieniężnym, przez oznaczony czas i nie wymagało
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | wklad_wlasny | ubezpieczenie

...
(15) mBank.pl
...
(16) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla rr. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526 021-50-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) mBank
...
(20) dokonywania innych, aniżeli hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu, obciążeń majątku kredytobiorców (np. prawami rzeczowymi ograniczonymi, dokonania przewłaszczenia nazabezpieczenie rzeczy ruchomych, ustanawianie cesji praw na zabezpieczenie, udzielania dodatkowych poręczeń itp.), czy zapewnienia sfinansowania kwoty brakującego wkładu własnego z innych źródeł.
--- Słowa kluczowe: hipoteka | zabezpieczenie | kredyt | kredytoborca | zabezpieczenie | wklad_wlasny

...
(21) Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że brak ubezpieczenia niskiego wkładu oznaczałby brak zabezpieczenia tej części kredytów, o którą zostały one powiększone dzięki przedmiotowemu ubezpieczeniu, i tym samym konieczne byłoby spłacenie przez Pana tej części kredytu lub ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w miejsce ubezpieczenia niskiego wkładu.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(2.20) |

...
(22) Wyjaśniam również, że umowa ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie może zostać udostępniona, bowiem jej stronami są wyłącznie bank i ubezpieczyciel, zaś jej treść objęta jest tajemnicą ubezpieczeniową. Kredytobiorca ze względu na to, że nie jest stroną umowy, nie otrzymuje polisy ubezpieczeniowej.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | umowa | ubezpieczenie

...
(23) Obowiązki informacyjne w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu nałożył na banki Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń Rekomendacją dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2011. Zawarta umowa kredytowa oraz stanowiący jej integralną część Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., spełniają wymogi powyższej rekomendacji. Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z treścią § 6 ust 2 rekomendacji, bank ma prawo uwzględnić w kosztach zawarcia i wykonywania umowy o produkt bankowy koszt podwyższonego ryzyka spłaty kredytu w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty lub niedostatecznym jej zabezpieczeniem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku, zawartymi w dokumentacji. Stosowne informacje w tym zakresie dostępne byty i są nadal na stronie internetowej banku.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | ubezpieczenie | zabezpieczenie | umowa | kredyt | kredyt | pozyczka | umowa | kredyt | zabezpieczenie | zabezpieczenie

...
(24) Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego są podane w ww. regulaminie, również na temat regresu (§ 7 ust. 3 pkt 6). Kredytobiorca nie jest ubezpieczającym ani ubezpieczonym z tytułu ubezpieczenia NWW. Uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest bank. Po wypłaceniu odszkodowania bankowi towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje ostateczną decyzję o ewentualnym terminie wystąpienia z roszczeniem. Ogólną podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 828. § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny, który stanowi: „Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela".
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | regulamin | regres | kredytoborca | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | podstawa_prawna | kodeks_cywilny | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(25) Ponadto wyjaśniamy, że postanowienia objęte treścią par. 5 ust. 1 rekomendacji „Bank zapewnia Klientowi informację o zawartej przez siebie umowie Ubezpieczenia finansowego związanej z daną umową o Produkt bankowy", nie oznaczają jednocześnie, aby bank zobowiązany był do przekazywania pełnej treści umów łączących strony (tj. bank i ubezpieczyciela), czy też dokumentacji rozliczeniowej w relacji między bankiem, a ubezpieczycielem. Co więcej, wobec faktu, że umowa ubezpieczenia, do jakiej odwołuje się § 3 ust. 3 zawartej z Panem Umowy, nie jest umową grupowego ubezpieczenia, bank był i jest związany treścią art. 19 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | umowa | zobowiazanie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | umowa | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(26) Odnosząc się do przedstawionych uwag dotyczących abuzywnego charakteru zapisów umowy o kredyt hipoteczny informuję, że uznanie określonego postanowienia wzorca
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt

...
(27) mBank.pl
...
(28) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(29) --- Page 2 ---
...
(30) --- Page 3 ---
...
(31) mBank
...
(32) umownego, w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: umowa | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt

...
(33) Przytoczone orzeczenia skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów z konsumentami. Na gruncie umów już zawartych (umów kredytowych w toku), to czy ww. postanowienia mogą zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie Sądu, na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu indywidualnej umowy.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | umowa | konsument | kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.9) | 08140738183-05-17(1.120) | 25190141371-04-17(3.17) | 25195624286-04-17(3.21) | 25195951355-04-17(3.19) | 25200401832-04-17(2.8) | 25200401832-04-17(4.8) | 25200720926-04-17(4.19) | 26143016842-04-17(2.7) |

...
(34) Ponadto należy wskazać, że Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku sygn. Akt VI ACa 1521/12, rozpatrując apelację od wyroku SOKiK w sprawie XVII AmC 2500/11 nie podzielił większości zarzutów stawianych przez SOKiK wobec kwestionowanego postanowienia dotyczącego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd Apelacyjny podniósł między innymi, że: „Wprawdzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości oznacza, że zabezpieczenie wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu obciąża całą nieruchomość dłużnika ale stanowi to dla banku znacznie mniej pewne przedsięwzięciem gospodarcze niż w przypadku gdy do pokrycia ceny transakcji zaangażowana zostaje określona pula środków własnych nabywcy (wymagany wkład własny). W razie spadku, w późniejszym okresie czasu wartości rynkowej zakupionej nieruchomości i konieczności dochodzenia przez bank niespłaconej części kredytu wraz z odsetkami) w drodze egzekucji komorniczej istnieje realna obawa, że bank nie odzyskałby całej należnej mu wierzytelności. Tak więc, gdyby nie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie mógłby w ogóle otrzymać kredytu hipotecznego i zrealizować swoich planów. Z tych też względów nie sposób zgodzić się z poglądem Sądu Okręgowego, że kredytobiorca ponosi, z jednej strony koszty ubezpieczenia finansowego (poprzez obowiązek ich zwrotu bankowi) a z drugiej zaś strony nie odnosi żadnych korzyści z takiej umowy, w przeciwieństwie do banku. Nie ma też większego znaczenia okoliczność, że konsument nie jest tu stroną umowy ubezpieczenia ani też uposażonym z tytułu tej umowy".
--- Słowa kluczowe: SOKiK | SOKiK | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | hipoteka | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | nieruchomosc | wklad_wniesiony | wklad_wlasny | nieruchomosc | kredyt | odsetki | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | umowa | konsument | umowa | ubezpieczenie | umowa

--- Podobne akapity: 21125518156-05-17(1.16) | 25200401832-04-17(4.18) |

...
(35) Podkreślić również należy, że w przypadku wcześniejszej spłaty przez klienta zadłużenia objętego NWW, bank na wniosek klienta zwraca klientowi poniesiony z tego tytułu koszt za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(36) Jednocześnie informuję, że wyroki, na które powołuje się Pan w treści reklamacji zapadły w konkretnej sprawie i wiążą wyłącznie strony tego postępowania wymienione w sentencji wyroku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(37) Wobec zakwestionowania postanowienia regulującego ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, z powołaniem się na wpis w Rejestrze pod poz. 1797:
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(38) W żadnym z dotychczasowych orzeczeń zapadłych w ramach kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umownych sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w wyroku stanowiącym podstawę wpisu pod poz. 1797, nie została zakwestionowana sama idea czy możliwość zastosowania ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu własnego.
--- Słowa kluczowe: kontrola_abstrakcyjna | wzorzec_umowy | SOKiK | ubezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(39) W szczególności, w wyroku sygn. XVII AmC 624/09 (por. poz. 1797 Rejestru), nie została zakwestionowana sama idea ubezpieczenia, zastrzeżenia zaś dotyczyły wyłącznie zdania
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | ubezpieczenie

...
(40) mBank.pl
...
(41) mBank S A z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numeT identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dziefi 01.01 2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(42) --- Page 3 ---
...
(43) --- Page 4 ---
...
(44) mBank
...
(45) drugiego w klauzuli tam zawartej, przewidującego bezzwrotność składki opłacanej z góry za cały okres objęcia ubezpieczeniem, nawet wówczas, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające objęcie ubezpieczeniem podwyższonego ryzyka banku, związanego z wniesieniem niższego aniżeli wymagany przez bank, wkładem własnym kredytobiorcy. Powyższe wynika wprost z uzasadnienia wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie, wyjaśniającego motywy leżące u podstaw uznania klauzuli wzorca za niedozwoloną.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | wklad_wlasny | kredytoborca

...
(46) W żadnym z orzeczeń w/w forma zabezpieczenia udzielonego kredytu nie została uznana a limine za niedozwoloną, czy spełniającą przesłanki abuzywności, jako z zasady dopuszczalna forma zabezpieczenia udzielonego kredytu.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | klauzula_niedozwolona | zabezpieczenie | kredyt

...
(47) W ocenie banku przepis art. 3852k.c. definitywnie wyklucza możliwość dokonania oceny abuzywności postanowień umowy bez uwzględnienia stanu z chwili jej zawarcia i w oderwaniu od okoliczności temu towarzyszących, co nie może być zastąpione powołaniem się na orzecznictwo sądowe. Tym samym w ocenie Banku, biorąc pod uwagę przesłanki oceny zakreślone w przepisach art. 3851k.c. oraz 3852k.c., nie sposób uznać jakoby kwestionowane przez Pana postanowienia Umowy kredytowej numer BHL090650945/2011 były abuzywne.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | postanowienie_umowne | kredyt | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.156) | 25190141371-04-17(3.7) |

...
(48) W świetle przedstawionych wyjaśnień brak jest podstaw do uznania Pana roszczeń zawartych w treści wezwania do zapłaty.
...
(49) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku znajdzie Pan informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(50) mBank.pl
...
(51) mBank S A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000C25237, posiadający numeT identyfikacji podatkowej KIP: 526-021-50-88. 0 wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(52) W imieniu zespołu mBanku
...
(53) specjalista
...
(54) ds. Operacji na Rachunkach i Reklamacji Departament Operacji ąa Rachunkach
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(55) Anna Sobieszuk
...
(56) --- Page 4 ---
...
(57) --- Page 5 ---
...
(58) mBank
...
(59) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(60) Jeśli nie zgadza się Pan z naszą decyzją, może Pan:
...
(61) 1. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwołanie może Pan złożyć za pośrednictwem infolinii banku, osobiście lub korespondencyjnie na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(62) mBank S.A.
...
(63) Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź,
...
(64) 2. zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiada Pan status konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(65) 3. skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(66) 4. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(67) wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl),
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(68) 5.
...
(69) 6.
...
(70) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem mBanku jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(71) Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą
...
(72) fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(73) Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed
...
(74) sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje
...
(75) w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(76) Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(77) istnienia umowy, o je j wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa

...
(78) Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(79) Art. 371. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(80) § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(81) Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc

...
(82) się według położenia nieruchomości obciążonej.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(83) § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(84) Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(85) § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(86) mBank.pl
...
(87) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18.00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(88) --- Page 5 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz