Szukaj w dokumentach

v1-08110821961/05/17

Sprawa: 08110821961/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Kilka stron reklamacji nie pozwala na wgranie całości

Spis plikow

1. 10.abuzywne | Skan
2. 13.-abuzywy | Skan
3. 14.abuzyw | Skan
4. 15.abuzyw | Skan


10.abuzywne

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Szanowni Państwo.
...
(3) ' 2016 0 0 $
...
(4) ' " ' ' "
...
(5) Bank Millennium SA i)upartament 3«nkowo4ci Dotnli&o'-oj ii. Stanisława Źeryrw 2A
...
(6) 0 2 - 6 & 3 W a r a m w *
...
(7) (223-1)
...
(8) Do:
...
(9) Bank Millennium
...
(10) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(11) W związku /. wydanymi przez sądy powszechne wyrokami oraz opublikowanym w czerwcu 2016 r. raportem Biura Rzecznika Finansowego, składamy reklamację doi. umowy kredytowej nr zawartej w dniu 0O7.2OO8r. W świclle raportu Rzeczniku Finansowego oraz wyroków sądowych obowiązująca Nas umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | umowa | kredyt | rzecznik_finansowy | umowa | kredyt | klauzula_niedozwolona

...
(12) Wstępna analiza prawna jaką przeprowadziliśmy wykazuje, Ze w umowie znajdują się klauzule i wpisy, które są abuzywne czyli niewiążące z mocy prawu, ze skutkiem ex IWK. Prawomocne orzeczenia |Xilskich sądów powszechnych, w lym Sądu Ochrony
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona

...
(13) Konkurencji i Konsuroeniów, wraz ze szczegółową argumentacją zawartą w uzasadnieniach do tych orzeczeń wskazują na ubuz.ywiiość klauzul waloryzacyjnych.
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna

...
(14) 1) UMOWA O KREDYT HIPOTECZNY NR ZAWIERA
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(15) NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE W ROZtlMIFNIIJ ART 3S5 Ml KODEKSU CYWILNEGO
--- Słowa kluczowe: niedozwolone_postanowienie_umowne | kodeks_cywilny

...
(16) 1. Umowa o Kredyt Hipoteczny nr K H i^ ^ fl^ ^ D z a w ie ra niedozwolone postanovzema umowne w rozumierwr art 385 (1) kodeksu cywilnego
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | art.385art | kodeks_cywilny

...
(17) IP-IIM.,-I
...
(18) --- Page 1 ---


13.-abuzywy

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) *•i ii
...
(3) V
...
(4) f i'
...
(5) 3$
...
(6) i ' .
...
(7) OJA-WOK/KOl
...
(8) Odpowiedź na reklamacje# # #
...
(9) Osoba prowadząca sprawę: Katarzyna Oleszek
...
(10) Szanowni Partstwo,
...
(11) 80XC0046J5839
...
(12) Warszawa, #111.2016 r.
...
(13) IV śi'
...
(14) i
...
(15) W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2016 r., dotyczące ostatecznego wezwania do zapłaty kredytu hipotecznego (numer umowy informujemy, żc zapoznaliśmy się z przedstawionymi uwagami i zastrzeżeniami.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(16) Wyjaśniamy, że wyrokiem z 21.10.2011 r. (sygn. akt: VI ACa 420/11) Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał za niedozwolone poniższe klauzule:
...
(17) 1) „Kredyt jest Indeksowany do CHF/USO/EUR. po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USO/EUR według Tabeli Rusów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu tub transzy iS 2 ust. 2 Umowy o kredyt hipoteczny - dalej Umowa)."
--- Słowa kluczowe: kredyt | indeksacja | waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt | umowa

...
(18) oraz
...
(19) 2j ,,'A' przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | kurs_waluty

...
(20) jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.” (5 8 ust. 3 Regulaminu kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej Banku Millennium S.A. • dalej: Regulamin)!
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | regulamin | kredyt

...
(21) V/ uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że powyższo klauzule nie wskazują sposobu, w jaki Bank ustala kursy w Tabeli Kursów Walu: Obcych Banku („Tabela”). Sąd nie zakwestionował walutowego charakteru kredytu w GIF, lecz jedynie brak opisania zasad, w jaki sposób Bank ustala kursy w swojej Tabeli.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(22) Warto podkreślić, że w umowach o kredyt Indeksowany Bank cd samego początku umożliwiał kredytobiorcom na ich wniosek spłatę kredytu bezpośrednio w GIF, a tym samym w stosunku
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_indeksowany | kredytoborca | kredyt

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.30) | 25200720926-04-17(4.32) |

...
(23) do takich klientów kwestia Tabeli byłaby bezprzedmiotowa.
...
(24) Bank Millennium SA
...
(25) ul. Stanisława Źnryna 2A. 02S93 Warszawa
...
(26) www.bimkniilkinnitim.pl TeleMlllennlum 801 331 331
...
(27) Szaryowni Państwo
...
(28) --- Page 1 ---


14.abuzyw

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Wyżej wymieniony wyrok został wydany w trybie kontroli abstrakcyjnej. Okoliczność stwierdzenia abazywnoki postanowienia w trybie kontroli abstrakcyjnej powoduje, że nie jest możliwe automatyczne wykreślenie tego postanowienia z konkretnej umowy kredytowej. Takie, bowiem działanie prowadzić może do deformacji istniejącego stosunku umownego. Kontrola abstrakcyjna jest, bowiem kontrolą ograniczoną, tzn. oderwaną od istnienia konkretnej umowy. W ramach kontroli abstrakcyjnej sąd bada postanowienia wzorca umownego, jako nośnika reguł wiążących hipotetyczne strony hipotetycznego stosunku zobowiązaniowego. Sąd nie bada przy tym sposobu wykorzystania tego postanowienia wzorca umownego w konkretnej umowie. Powszechnie przyjmuje się w judykaturze, ze abstrakcyjna kontrola klauni używanych we wzorcach umownych ma na cctu wyeliminowania pewnych postanowień
--- Słowa kluczowe: kontrola_abstrakcyjna | kontrola_abstrakcyjna | umowa | kredyt | umowa | kontrola_abstrakcyjna | umowa | kontrola_abstrakcyjna | postanowienie_wzorca_umowy | zobowiazanie | postanowienie_wzorca_umowy | umowa | kontrola_abstrakcyjna | wzorzec_umowy

...
(3) wzorców, a nie postanowień konkretnych umów. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wielokrotnie stwierdzał, że niedozwolone Jest stosowanie postanowień wpisanych do Rejestru niedozwolonych postanowień umownych Prezesa UOKiK we wzorcach umów, legalność natomiast zastosowania takich postanowień w konkretnej umowie jest badana w trybie kontroli incydentalnej.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | niedozwolone_postanowienie_umowne | umowa | kontrola_indywidualna

...
(4) Niezależnie od powyższego, przed wpisaniem klauzul do Rejestru, w związku z wejściem w życie Ustawy antyspreadowej, Bank z dniem 1 października 2011 roku dokona! zmiany Regulaminu wprowadzając szczegółowe zasady ustalania kursów walut w Tabeti, a tym samym przestanki leżące u podstaw stwierdzenia przez Sąd abuzywnośa w /w postanowień przestały istnieć. Należy podkreślić, żc w związku z wejściem w życic Ustawy antyspreadowej, praktyka Banku w zakresie określania kursów walut nie uległa zmianie, a jedynie została bardziej
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | regulamin | kurs_waluty | klauzula_niedozwolona | kurs_waluty

...
(5) wyczerpująco opisana w Regulaminie.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(6) Nadmieniamy jednocześnie, że Bank udostępnia Kredytobiorcom bezpośrednią spłatę rat kredytu z rachunku prowadzonego w CHF. Za zmianę rachunku do spłaty kredytu z rachunku prowadzonego w PLN na rachunek prowadzony w CHF, Bank nie pobiera opłaty.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(7) W przypadku zmiany rachunku do spłaty niezbędne jest złożenie wniosku o dokonanie takiej zmiany w formie papierowej przez wszystkich Kredytobiorców w dowolnej placówce Banku. Po sporządzeniu przez Bank i po podpisaniu przez wszystkich Kredytobiorców aneksu dotyczącego zmiany rachunku do spłaty, będą Państwo mieli możliwość zakupu waluty na rynku po kursie rynkowym i dokonanie spłaty raty kredytu bezpośrednio w tej walucie, bez względu na kurs obowiązujący w Banku. Istnieje również możliwość wpłaty złotówek na rachunek prowadzony
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa

...
(8) w CHF. Wtedy Bank przeliczy wpłatę no CHF po kursie z dnia wpłaty, według obowiązującej w Barku Tabeli Kursowej.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(9) Zaznaczamy jednocześnie, że zgodnie z informacją wskazaną w raporcie, na który się Państwo powołują, Rzecznik wskazuje, że podstawą opublikowania opinii jest art. 17 ust i ustawy o Rzeczniku Finansowym, w związku z generalną kompetencją do podejmowania działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Przepis ten nie daje Rzeczników podstawy do wyrażania wiążących sądy czy Inne organy ocen prawnych w zakresie indywidualnych umów kredytowych.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | kredyt

...
(10) --- Page 1 ---


15.abuzyw

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Mając na uwadze powyższe wskazujemy, że zawarta pomiędzy Państwem a Bankiem Millennium S.A. Umowa precyzyjnie określa warunki dokonywania spłaty udzielonego kredytu. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie są wiążące i prawnie skuteczne.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(3) Nadmieniamy zarazem, że zapisy z bazy Bankowego Rejestru nie wskazuje o zamieszczeniu przez Bank Państwa danych.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(4) Zgodnie z powyższym, Informujemy, że nie możemy ro2wiąza<! reklamacji zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) W przypadku dalszych wątpliwości, co do przedstawionych wyjaśnień, mają Państwo możliwość wniesienia odwołania. Poniżej szczegółowa Informacja odnośnie trybu odwoławczego.
...
(6) Tryb odwoławczy
...
(7) Informujemy, że istnieje możliwość:
...
(8) a. Odwołania się do Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na złożoną reklamację.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) Odwołanie można złożyć w formie pisemnej: osobiście w dowolnej Placówce Banku, listownie na adres siedziby Bartku z dopiskiem Reklamacje, za pośrednictwem MJllenet; a także w formie ustnej podczas wizyty w Placówce Banku lub telefonicznie nr 801 331 331. Bank na podstawie reklamacji złożonej w Placówce Banku sporządza protokół.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(10) b. Skierowania sprawy do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który działa przy Związku Banków Pcłskich, w zakresie roszczeń określonych w Regulaminie Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich.
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(11) c. Zwrócenia się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w przypału posiadania statusu konsumenta.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(12) d. Skierowania sprawy do sądu polubownego przy Komisji Nadzoiu Finansowego.
...
(13) e. Wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015r.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(14) Z poważaniem.
...
(15) Specjalista Reklamacji i Zapytań Wydział Obsługi Klienta | Departament Jakości
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(16) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz