Szukaj w dokumentach

v1-09105829922/05/17

Sprawa: 09105829922/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: reklamacja antyspreadowa

Spis plikow

1. img20170509_13003544 | Skan
2. img20170509_13021057 | Skan


img20170509_13003544

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2)
...
(3) '•>s'y ;
...
(4) Reklamacja umowy kredytu
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt

...
(5) Raiffeisen Bank Polska SA ul. Grzybowska 78
...
(6) 00-844 W arszawa
...
(7) dnia 17-04-2008, zwanej dalej “Umowa”.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(8) W nawiązaniu do udzielonego mi przez Bank z tytułu Umowy kredytu na kwotę zł. przyjmująć zało eńie, e:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(9) i i '
...
(10) 1. kredyt zostaje uruchomiony jednorazowo,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(11) 2. kursy walut opublikowane w tabeli kursowej Banku w dniu sporządzenia Umowy pozostają
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa

...
(12) niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(13) 3. wymienione w Umowie oprocentowanie kredytu z dnia sporządzenia Umowy (4,01167%) jest
--- Słowa kluczowe: umowa | oprocentowanie_dlugu | umowa

...
(14) niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(15) 4. Bank, choć nie jest do tego uprawniony (nieprecyzyjny zapisJ'§7 ust. 4 Regulaminu
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(16) 2O07HLO1O2 o wypłacie kredytu według kursu "nie ni szego ni tkurs kupna") uruchamia ' kcedytóia podstawie kursu kupna z tabeli kursowej Banku,
--- Słowa kluczowe: kredyt | tabela_kursowa_banku

...
(17) stwierdzam, e spłacając kredyt w 360 ratach równych w wysokości 898,06 CHF = 1961,18 zł poniosłabym koszt kredytu równy 316.023,13 zł, stanowiący ró nicę między sumą wpłaconych 360 rat, a kwotą udzielonego mi przez Bank kredytu wymienioną w §2 ust 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.6) | 06114323264-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(1.18) | 13144135262-05-17(1.76) | 27155758175-04-17(1.8) | 28183428137-04-17(2.37) |

...
(18) Jednocześnie sam koszt odsetek od udzielonego na 360 rat kredytu na kwotę 390.000,00 zł z oprocentowaniem 4,01167 % niezmiennym przez cały okres spłaty kredytu wyniósłby jedynie 281.236.02 zł.
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt | oprocentowanie | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.15) | 13144135262-05-17(1.77) |

...
(19) Powy sze oznacza, i na skutek przyjętych w Umowie zasad “indeksacji do waluty CHF” - nawet przy zało eniu niezmienności kursów waluty CHF z tabeli kursowej Banku od dnia sporządzenia Umowy a do drtią> spłaty ostatniej raty kredytu, poniosłabym dodatkowy koszt kredytu w wysokości 316.023fl3zł:2dl-236,02zł=34.787,ll zł.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | waluta_obca | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.16) | 13144135262-05-17(1.79) |

...
(20) Niniejszym wnoszę więc o udzielenie przez Bank wyjaśnień, czym w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy pVawo bahkówe w brzmieniu z dnia zawarcia Umowyjest wykazany powy ej, dodatkowy koszt kredytu wynikający z umownej “indeksacji do waluty CHF” i wynoszący 34.787,11 zł przy zało eniu, e oprocentowanie oraz kursy walut znane w dniu sporządzenia Umowy nie ulegają zmianie przez cały okres spłaty kredytu (360 rat równych), jako e koszt odsetek od kwoty udostępnionego kredytu wynosi 281.236.02 zł a całkowity koszt spłaty kredytu w 360 ratach wynosi 316.023,13 zł, co wykazałam powy ej przy zało eniu niezmienności kursów walut z tabeli kursowej Banku oraz oprocentowania kredytu z dhia sporządzenia Umowy.
--- Słowa kluczowe: art.69 | umowa | kredyt | umowa | indeksacja | waluta_obca | oprocentowanie | kurs_waluty | umowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie_dlugu | umowa

...
(21) W mojej ocenie zastosowana w mojej Umowie “indeksacja do waluty CHF” jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe z tego względu, i wykazany powy ej dodatkowy koszt kredytu w wysokości 34.787,11 zł jest kosztem nieprzewidzianym w art. 69 ust. I prawa’ bankowego (nie jest to ani koszt odsetek, ani koszt prowizji, a tylko takie koszty kredytu dopiiśze h uśtaWa prawo bankowe) oraz nie wynika on ze zmiany wartości waluty indeksacji względem wahłty polskiej w czasie spłaty kredytu, jako e w powy szym przykładzie nieprzypadkowo przyjęte zostało zało enie niezmienności kursów waluty CHF z dnia sporządzenia Umowy przez cały okres spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | waluta_obca | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | odsetki | kredyt | prawo_bankowe | indeksacja | kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.24) | 13144135262-05-17(1.81) |

...
(22) Występowanie w ramach mojej Umowy dodatkowego kosztu kredytu w wysokości 34.787,11 zł wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Banku (przy zało eniu niezmienności oprocentowania oraz kursów walut z tabeli- kursowej Banku z dnia
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | spread | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie | kurs_waluty | kurs_waluty_banku

...
(23) Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r.
...
(24) --- Page 1 ---
...
(25) --- Page 2 ---
...
(26) sporządzenia Umowy oraz przy zało eniu, e Bank w sposób nieuprawniony uruchamia kredyt wg kursu kupna, który jest jedynie jednym z kursów "nie ni szych ni kurs kupna") sprawia, e zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa przeczy naturze umowy kredytu opisanej w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe (który stanowi, e spłacając kredyt kredytobiorca zwraca do banku udostępniony kapitał, odsetki oraZ prowizję z tytułu wypłaty kredytu), co na mocy art. 58 kodeksu cywilnego czyn i niewa ną “indeksacji do waluty CHF” w części, która odnosi się do kursów walut z tabeli kursowej Banku, przez co zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa jest umową o kredyt złotówkowy z oprocentowaniem zgodnie z Umową ustalanym jako LIBOR 3M + 1.20 p.p.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | kredytoborca | odsetki | kredyt | kodeks_cywilny | indeksacja | waluta_obca | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | kredyt_złotówkowy | oprocentowanie | umowa

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.25) |

...
(27) W związku z powy szym wnoszę o przedstawienie przez Bank wyliczenia nadpłaty, którą stanowi ró nica między ratami przeze mnie dotychczas spłaconymi, a ratami nale nymi dla umowy, gdzie niewa na jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w prawie bankowym indeksacja kursami waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | prawo_bankowe | indeksacja | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.26) | 13144135262-05-17(1.88) |

...
(28) Bank dokona zwrotu wyliczonej nadpłaty na mój rachunek bankowy nr!
...
(29) terminie 14 dni od dnia zło enia niniejszej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(30) Wyliczając nadpłatę dla rat wpłaconych przeze mnie yy; walucie CHF Bank przyjmie aktualną (kurs średni NBP dla waluty CHF) na dzień sporządzenia wyliczenia wartość wpłaconej raty,.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(31) O iYając nWiejszą reklamację, Bank ze skutkiem natychmiastowym zaprzestanie dalszego stosowania w ińójćj uitlowiie zapisów odwołujących się do kursów kupna i sprzeda y waluty CHF wg tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu lub transz kredytu oraz z dnia płatności rat kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | stosowanie_postanowien | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | kredyt | kredyt

...
(32) Dla przykładu, wyra ając moje zadłu enie wobec Banku w walucie CHF oraz raty kredytu w walucie CHF Bank stosuje zapis o wypłacie kredytu z przeliczeniem kwoty udostępnionego kredytu na walutę CHF wg kursu kupna z dnia wypłaty kredytu lubtranszy kredytu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.34) | 13144135262-05-17(1.92) |

...
(33) Stosowanie tego zapisu przez Bank jest nieuprawnione (art. 58 kodeksu cywilnego w związku z art. 69 ust. 1 prawa bankowego).
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kodeks_cywilny | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.35) | 13144135262-05-17(1.93) |

...
(34) Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przeze mnie wobec Banku z roszczeniem o uznanie Umowy w całości za niewa ną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(35) W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty ryriktr finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Fifiańsowegd>
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(36) Z powa aniem.
...
(37) \Ą ."V ■
...
(38) -IV.w. -oii
...
(39) Marcin Tomaszewski Pełnomocnik
...
(40) '•7 iffeisen Bank Polska SA.
...
(41) D3088 r
...
(42) --- Page 2 ---


img20170509_13021057

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) r>-:v '• •
...
(3) 5.r- Ł*:*
...
(4) Sygn. 1643786DZ
...
(5) Raiffeisen
...
(6) POLBANK
...
(7) Warszawa, 15.12.2016 r.
...
(8) 000021
...
(9) ■ 14B Nadano w PP Piotrków Tryb. E 301 w dniu : 16.12.2016 1
...
(10) Sz. Pani
...
(11) Szanowna Pani
...
(12) W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne numer 1643786, dotyczące Umowy o kredyt hipoteczny numer
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt

...
(13) ►(„Umowa"), poniżej wskazujemy, co następuje.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(14) Wskazujemy, że z treści podpisanych przez Panią dokumentów jasno wynika, że w chwili zawarcia Umowy była Pani świadoma, że na podstawie Umowy zaciąga kredyt hipoteczny udzielany w złotych polskich indeksowany do waluty obcej.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | umowa | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca

...
(15) Dodatkowo, na dokumencie zatytułowanym „Oświadczenie Kredytobiorcy zw. z zaciągnięciem kredytu zabezpieczonego hipoteką" (załącznik do Umowy) złożonym podpisem potwierdziła Pani, że:
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | kredytoborca | kredyt | zabezpieczenie | hipoteka | umowa

...
(16) a) pracownik Banku zapoznał Panią z kwestią ryzyka kursowego w związku z otrzymaniem przez Panią kredytu indeksowanego do waluty obcej;
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(17) b) będąc w pełni świadoma ryzyka kursowego, rezygnuje z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | kredyt | waluta_krajowa

...
(18) i dokonuje wyboru zaciągnięcia kredytu indeksowanego do waluty obcej;
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(19) c) znane są Pani postanowienia "Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG" („Regulamin") w odniesieniu do kredytów indeksowanych do waluty obcej;
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | kredyt_indeksowany | waluta_obca

--- Podobne akapity: 08113614858-05-17(4.8) | 10153011984-05-17(2.21) |

...
(20) d) została poinformowana, że aktualna wysokość kursów waluty obcej dostępna jest w placówkach Banku;
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(21) jvv;; 0 ..e) jest-świadoma ponoszonego ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursów waluty, do której
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | kurs_waluty

...
(22) sr‘«Tt;r
...
(23) indeksowany jest kredyt;
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(24) f) iest świadoma, że ryzyko kursowe ma wpływ na wysokość zobowiązania względem Banku, wynikającego z Umowy kredytu oraz na wysokość rat spłaty kredytu;
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | zobowiazanie | umowa | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.39) | 10153011984-05-17(2.35) |

...
(25) g) jest świadoma, że kredyt zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych w Regulaminie;
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | regulamin

...
(26) h) jest świadoma, że saldo zadłużenia kredytu wyrażone jest w walucie obcej, raty kredytu wyrażone są w walucie obcej i podlegają spłacie w złotych na zasadach opisanych w Regulaminie.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.45) | 10153011984-05-17(2.39) | 28084018994-04-17(2.60) |

...
(27) Oznacza to, że świadomie zaakceptowała Pani każde postanowienie Umowy oraz Regulaminu, dotyczące kredytu udzielanego w złotych polskich i indeksowanego do waluty obcej. W tej sprawie chciała Pani zawrzeć i zawarła Umowę o kredyt hipoteczny udzielony w złotych polskich indeksowany do waluty obcej CHF. Strony Umowy kredytu ustaliły warunki udzielenia tego kredytu oraz jego spłaty.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | regulamin | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | umowa | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | waluta_obca | umowa | kredyt | kredyt

...
(28) Umowa kredyty indeksowanego mieści się w konstrukcji umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant (arf.,3^31k.c. w zw, z art. 69 prawa bankowego). Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt I CSK 1049/14).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_indeksowany | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(2.13) |

...
(29) Postanowienie § 2 ust. 1 Umowy wskazuje kwotę kredytu postawioną do dyspozycji w złotych polskich. Zawiera klauzulę waloryzacyjną wskazującą, że kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF (klauzulę walutową). Zgodnie z art. 3581§ 2 k.c., „strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | indeksacja | waluta_obca | waluta_obca | kaluzula_walutowa | umowa

...
(30) Paiffoisan Bank Polska SA. zsiedzibą w Wawawie przy ui. Grzybowska 78, 00-844 V/ur&zawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sodowego pod nr KPS00C0 014540 $qd ,,v. '-wh.1'■ <!'...d-iU'*'t''i .k'■>'■ O*'.■ o'MP >''(■>'W’^’i (?•-!' V-•;'>V'".“i
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(31) zakładowym w wysokości PLN i . 256.683 400
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(32) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 * 00-844 Warszawa * TeL 801 180 801r * 22 549 99 99 # r a =I f e <s e n p o I b a * i k , ; o <a
...
(33) W.wł:.. ’ ■ i ‘f i.y .
...
(34) ' ' ^ ? : : ® E ! i f i I i i ! i M I F i l i ! ! l l l i i l l l I I I ! I l i E( i l l I ł l l ł l l i l l l l i l l 1 1 1i l l l i l
...
(35) --- Page 1 ---
...
(36) --- Page 2 ---
...
(37) S5S =
...
(38) Raiffeisen
...
(39) POLBANK
...
(40) pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości". Przepis ten obowiązywał
--- Słowa kluczowe: inny_niz_pieniadz_miernik_wartosci

...
(41) w chwili zawarcia Umowy i stanowił wyjątek od zasady nominalizmu. Automatyczne przeliczenie kwoty wypłaconego kredytu przy użyciu wybranego (uzgodnionego przez strony przed zawarciem Umowy) miernika wartości -indeksacji kredytu do waluty obcej CHF - jest zatem zgodne z powszechnie obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy przepisami prawa. Ponadto żaden przepis prawa w chwili zawierania Umowy nie zabraniał zawierania umów kredytów indeksowanych. Na zgodność kredytów indeksowanych z powszechnie obowiązującymi przepisami wskazują również wyroki Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 r. (sygn. akt IV CSK 362/14), Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r. (sygn. akt II CSK 768/14) oraz Sądu Apelacyjnego
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | zasada_nominalizmu | kredyt | umowa | miernik_wartosci | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | moment_zawarcia_umowy | moment_zawarcia_umowy | kredyt_indeksowany | kredyt_indeksowany | sad_najwyzszy | sad_najwyzszy | sad_apelacyjny

...
(42) w Krakowie z dnia 23 listopada 2015 r. (sygn. akt I ACa 1024/15). Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie
...
(43) w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 listopada 2015 r., „zakaz zawierania umów kredytowych w innej walucie czy też odwołujących się do innej waluty niż waluta polska stanowiąc odstępstwo od art. 353 [1] Kc musiałby wynikać z wyraźnego przepisu prawnego. Taka regulacja nie obowiązywała w dacie zawierania umowy (...)".
--- Słowa kluczowe: kredyt | art.353art. | umowa

...
(44) Oznacza to, że w odniesieniu do Umowy, indeksacja kredytu do waluty obcej CHF jest ważna i zgodna
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | kredyt | waluta_obca | waluta_obca

...
(45) z, prawem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy oraz została indywidualnie uzgodniona przez strony przed zawarciem Umowy.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy

...
(46) Zawiadamiamy jednocześnie, że postanowienia Umowy oraz Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy, w zakresie stosowanych przez Bank kursów walut jak i praktyka Banku są zgodne z postanowieniami ustawy Prawo bankowe.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | regulamin | umowa | stosowanie_postanowien | prawo_bankowe

...
(47) Mając na uwadze powyższe informujemy, iż Bank nie odnajduje podstaw do uznania Pani reklamacji za zasadną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(48) Z poważaniem
...
(49) Zofia Drabik
...
(50) Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(51) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(52) Informujemy, ze jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacją, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PLN); c) wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie); e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | waluta_krajowa | konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.26) | 01092811794-05-17(2.23) | 09110429944-05-17(3.50) | 09110429944-05-17(3.91) | 09110949313-05-17(2.27) | 10133232481-05-17(2.38) | 10133232481-05-17(4.49) |

...
(53) ikii’iv; Polsko SG deckobn w V-/ar:,:>C!vvi« pr«ry ul. Gr/.ybowsko 78, 00-844 W argowa, wpisana -:b Krojowego Rejestru Bqdo-.vego poci nr Ki?S UOOO U l4:>4u ]>n:*c >>qd
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(54) dla rnio!.jo...sfoi-:f.r.rii.-v;]o Wagowy. ;•'!! ’Aydział Gospodo*c.-:y Krajowc-go Seiesłiu Sodowego, o 01 NIP ; S/óGzO-SB-/ i. o *0 kBuoh: UiuUUuooG o opłaconym -oipóojo .1 ' , , . ws:-koG >jLN 2?j6 Ó83
...
(55) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 • 00-844 Warszawa * lei. 801 180 801* ♦ 22 549 99 99 • raiffois-!-,|v>i:jartk.coir
...
(56) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz