Szukaj w dokumentach

v1-12092821279/05/17

Sprawa: 12092821279/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Odpowiedź niezgodna z prawdą, co do klauzul w Rejestrze UOKiK.

Spis plikow

1. 2016.11.17-reklamacja | Skan
2. 2016.11.28-odpowiedź-banku | Skan


2016.11.17-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH S.A. ul. Płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(3) Dotyczy sprawy 19134416
...
(4) Kredyt hipoteczny nr umowy 620075241700 (N09G/75241700)
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(5) Dotyczy opłaty w wysokości 8CHF naliczonej przez Bank za wezwanie do zapłaty z dnia 07.10.2016r.
...
(6) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) W związku z negatywną odpowiedzią Banku z dnia 10.11,2016r. na moją reklamacją opłaty za wezwanie do zapłaty odwołuję się od decyzji Banku. Niezaprzeczalnym faktem jest, iż Bank będąc (?) instytucją zaufania publicznego powinien dbać o przestrzeganie prawa i rzetelnie oraz uczciwie i zgodnie z obwiązującym prawem rozpatrywać reklamacje swoich klientów. Pomimo tego Bank w imię nieposkromionego zwiększania swoich zysków, za kwotę 8 CHF gotów jest do celowego ignorowania wyroków SOKiK, w których sam był pozwanym. Przypomnę więc zapisy niedozwolone z rejestru UOKIK, które zostały zabronione do stosowania przez Bank BPH:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | waluta_obca | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien

...
(8) klauzula nr 4288 (Sygn. akt XVII AmC 2718/10) „Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne: a) Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 45 zł”
...
(9) klauzula nr 5219 (Sygn.akt XVII AmC 2725/10) „W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej w Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, o którym mowa w § 1 ust. 7, Bank podejmie czynności windykacyjne, w następstwie których pobierze opłatę za obsługę nieterminowej spłaty, w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji. Posiadacz karty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za obsługę nieterminowej spłaty nie później niż w kolejnym najbliższym Terminie spłaty Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 6, za okres opóźnienia w spłacie Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty bank nie pobiera odsetek za opóźnienie w spłacie” klauzula nr 5220 (Sygn.akt XVII AmC 2725/10) „Opłata za obsługę nieterminowej spłaty - 45 zł”
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | odsetki

...
(10) W swojej odpowiedzi z dnia 10.11.2016r Bank oświadczył: „Naliczana opłata odzwierciedla rzeczywisty koszt Banku ponoszony w związku z realizowaną czynnością, nie ma ona natomiast charakteru kary umownej, gdyż wynika nie z faktu opóźnień w spłacie, ale z konkretnej i faktycznej czynności, stanowiąc zwrot jej kosztów, nie zaś zysk Banku”.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(11) Przypomnę więc co legło u podstaw zakwestionowanych praktyk Banku BPH:
...
(12) 1) W treści orzeczenia Sygn. akt XVII AmC 2718/10 Sąd przyjął stanowisko:
...
(13) „Oceniając w świetle powyższego kwestionowane postanowienie wzorca stwierdzić należy, iż postanowienie tej treści stanowi klauzulę abuzywną, albowiem rozłożenie praw i obowiązków stron umowy jest nierównomierne. Pozwanemu służy prawo do każdorazowego pobierania kwoty, której wysokość sam jednostronnie z góry ustalił. Ponadto wysokość zatrzymanej kwoty nie jest w żaden sposób uzasadniona informacją o poniesionych przez pozwanego kosztach. Ta okoliczność prowadzi do wniosku, że wysokość powyższej kwoty wbrew twierdzeniom pozwanego nie znajduje odzwierciedlenia w poniesionych przez niego kosztach i nie jest uzależniona od ich wysokości. Tymczasem zgodnie z pozostałymi postanowieniami stosowanych przez pozwanego warunków uczestnictwa jeżeli to konsument zmuszony będzie egzekwować należności od banku nie uzyskuje od pozwanego żadnych świadczeń w tym zakresie. Szczególnie rażące w niniejszej sprawie jest jednak ustalenie jednej opłaty, która może dotyczyć zarówno konsumentów, których upomnienie kosztowało nikły procent tej sumy jak i takich, których koszty windykacji znacznie przekroczyły tę kwotę. Nie kwestionując samej zasady pobierania opłaty za czynności windykacyjne związane z nieterminową spłatą zadłużenia, należy zauważyć, że jak wynika z wyjaśnień pozwanego zawartych w odpowiedzi na pozew - opłata ta odzwierciedla rzeczywisty koszt działań windykacyjnych. W ocenie Sądu twierdzenie to nie jest uzasadnione a pozwany nie przedstawił żadnych dowodów na jego poparcie. Przedstawione przez pozwanego okoliczności wskazują, że opłata określona kwestionowaną klauzulą ma charakter standardowy,
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | stosowanie_postanowien | konsument | konsument

...
(14) Gdańsk 17.11.2016
...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) zryczałtowany i jest niepowiązana z rzeczywistymi kosztami Banku. Trafna jest w tym zakresie argumentacja pełnomocnika powoda przedstawiona w piśmie z dnia 6.10.201 Ir. Z powyższego wynika, że zakwestionowane postanowienie w sposób nierzetelny i nieuczciwy kształtuje prawa i obowiązki konsumentów. Prowadzi do nierównomiernego ukształtowania obowiązków obu stron umowy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od realizacji umowy przez jedną ze stron. Wskutek zastosowania asymetrycznego unormowania pozwany bank przerzuca na konsumenta ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej minimalizując ze swej strony negatywne skutki niewykonania umowy.”
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | umowa | konsument | umowa

...
(18) 2) W treści orzeczenia Sygn.akt XVII AmC 2725/10 Sąd uzasadnił wyrok następująco: „Dokonując oceny w omawianym zakresie Sąd Okręgowy zważył przede wszystkim, że samo pojęcie „opłata za obsługę nieterminowej spłaty" nie zostało zdefiniowane we wzorcu umownym. Konsument nie jest więc świadomy, jakie to czynności pozwanego powodują powstanie obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości określonej w zakwestionowanych postanowieniach. Powód w odpowiedzi na pozew wylicza, że czynności windykacyjne obejmują m.in. indywidualne kontaktowanie się listowne i telefoniczne z konsumentem w celu wyjaśnienia sytuacji i udzielania pomocy w rozwiązaniu problemu, dalszy szczegółowy monitoring rachunku kredytowego, zmianę ustawień specjalistycznych systemów informatycznych umożliwiającą dalsze zadłużanie się oraz generowanie monitów. Zakres tych
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | konsument | konsument | kredyt

...
(19) czynności nie został jednak przez pozwanego w stosowanych wzorcach określony i wyszczególniony. Ponadto Sąd I instancji zaznaczył, że brak jest jakiejkolwiek normy prawnej upoważniającej pozwanego do prowadzenia postępowania windykacyjnego, co oznacza, że może on dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych, tj. na drodze sądowej. Jest to zarazem jedyny i prawnie dopuszczalny sposób dochodzenia roszczeń, któremu pozwany jest obowiązany się podporządkować. Z kolei koszty dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego są kompensowane zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy wyrażoną w art. 98 k.p.c. z którego to przepisu wynika, że strona przegrywająca sprawę w całości obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw. Podejmowanie natomiast przez wierzyciela innych czynności w celu odzyskania długu odbywa się na jego koszt i ryzyko. Egzekwowanie należnych od klientów spłat na drodze postępowania windykacyjnego jest zatem wyłącznie kwestią wyboru wierzyciela, nie jest bowiem podstawową, normalną formą egzekwowania świadczeń od dłużników. Tak więc skoro pozwany w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązań swoich klientów decyduje się na prowadzenie procedury windykacyjnej to obowiązany jest również do jej pokrycia. Obciążanie natomiast dłużnika tymi kosztami jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów, gdyż nie są to czynności niezbędne, a koszty kontaktu z dłużnikiem mieszczą się w ramach obowiązku współdziałania przy wykonaniu zobowiązania przez wierzyciela zgodnie z art. 354 § 2 k.p.c. Zdaniem Sądu Okręgowego, wskazane okoliczności uzasadniają twierdzenie, iż zakwestionowane postanowienie nie uwzględnia i nie zabezpiecza interesu konsumenta, jako słabszej strony umowy, co nie znajduje żadnego uzasadnienia i prowadzi do ukształtowania stosunku zobowiązaniowego w sposób nie równorzędny i rażąco niekorzystny dla konsumenta. W ocenie Sądu I instancji, takie ukształtowanie stosunku prawnego we wzorcu umownym nie znajduje żadnego uzasadnienia i w sposób rażący narusza ekonomiczne interesy konsumentów. Zakwestionowany zapis bezsprzecznie zatem, w ocenie Sądu Okręgowego, kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.”
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | konsument | zobowiazanie | zabezpieczenie | konsument | umowa | zobowiazanie | konsument | wzorzec_umowy | konsument | konsument

...
(20) Na ewentualny zarzut Banku, który był niejednokrotnie przez Bank przytaczany w korespondencjach reklamacyjnych do mnie, iż przytaczane przez mnie klauzule z rejestru UOKiK nie są tożsame z zapisami mojej umowy przypomnę Bankowi stanowisko Prezesa UOKiK zawarte w Decyzji nr RBG - 21/2014: „Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego „Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o których mowa w art. 479 45 k.p.c. zawiera akty zastosowania prawa materialnego do określonych stanów faktycznych”. Oznacza to, że wpis dokonany w rejestrze ma charakter tzw. normy obyczajowej. Klauzule zawarte w tymże rejestrze precyzują negatywne praktyki stosowane przez przedsiębiorców względem konsumentów, które przyjmują formę postanowień umownych zamieszczonych we wzorcach umownych. Klauzula zamieszczona w rejestrze stanowi tym samym skonkretyzowany dobry obyczaj, który był naruszony przez przedsiębiorcę, a któremu należy się ochrona z mocy prawa. Przedsiębiorca dopuszczając się stosowania klauzul, które są tożsame z wpisanymi postanowieniami umownymi do rejestru, narusza takie same dobre obyczaje, które były przedmiotem ochrony w ramach orzeczeń, będących podstawą do wpisania określonych postanowień do rejestru. Powyższe oznacza, że naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 1 U.O.K.i.K. polega na zarzuceniu przedsiębiorcy naruszenia określonych dobrych obyczajów, które - poprzez skonkretyzowanie ich za pomocą postanowienia
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | sad_najwyzszy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy | art.479art. | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | konsument | umowa | wzorzec_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | skonkretyzowany | stosowanie_postanowien | postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(21) --- Page 2 ---
...
(22) --- Page 3 ---
...
(23) umownego zamieszczonego w rejestrze - podlegają ochronie prawnej. Nie jest zatem konieczna dokładna literalna identyczność klauzuli wpisanej do rejestru i klauzuli z nią porównywanej, stąd niedozwolone będą także takie postanowienia umów, które mieszczą się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru, której treść zostanie ustalona w oparciu o dokonaną jej wykładnię. Dla wykazania tożsamości stosowanej przez stronę postępowania administracyjnego klauzuli istotne jest przede wszystkim udowodnienie identycznego celu oraz skutku, jakie wywołują kwestionowane w niniejszym postępowaniu zapisy umowne, w porównaniu do tych postanowień umownych, które zamieszczone zostały w rejestrze. Jeżeli skutek oraz cel jest identyczny oznacza to, że doszło do naruszenia tych samych dobrych obyczajów, które stanowiły podstawę do wpisania określonych klauzul do rejestru.
--- Słowa kluczowe: umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | umowa | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(24) W związku z powyższym jedyną drogą uniknięcia przez Bank postępowania UOKiK w niniejszej sprawie jest uznanie przedmiotowej opłaty w kwocie 8CHF za niebyłą. W przypadku odmowy o sprawie poinformuję
...
(25) Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(26) --- Page 3 ---


2016.11.28-odpowiedź-banku

Spis Skan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz