Szukaj w dokumentach

v1-11185816458/05/17

Sprawa: 11185816458/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

Spis plikow

1. 20160531_reklamacja-i-odpowiedz_1 | Skan
2. 20160729_reklamacja-i-odpowiedz_2 | Skan
3. 20170324_wymiana_pism_rf_bank | Skan


20160531_reklamacja-i-odpowiedz_1

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Dot.
...
(3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1, pl. Wolności 3,60-914 Poznań
...
(4) p. Jacek Baranowicz
...
(5) kredytu hipotecznego nr 85102040270000119600327536 z dnia 26 września 2007r.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(6) Reklamacja nr 1
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Niniejszym wnosimy reklamację do sformułowania ww. umowy kredytu hipotecznego oraz do sposobu jego wypłaty.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt

...
(8) Według Banku kredyt został udzielony w walucie obcej CHF i uznawany jest przezeń za kredyt walutowy. Na dzień podpisywania umowy obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego, konkretnie art. 358§1, zezwalały na wyra anie zobowiązań pienię nych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie w walucie polskiej. Zobowiązaniem pienię nym jest niewątpliwie zobowiązanie banku do postawienia kredytu określonej wysokości i w określonej walucie do dyspozycji kredytobiorcy. W §2 umowy kredytu Bank wyraził swoje zobowiązanie w walucie obcej co narusza obowiązujące w dniu podpisania umowy przepisy Kodeksu Cywilnego. Zobowiązaniem kredytobiorcy natomiast jest dokonywanie płatności miesięcznych rat, które w przypadku wspomnianej umowy kredytu są wyra one w walucie obcej CHF. Zobowiązanie tak wyra one jest jednak pochodną kwoty kredytu, którą bank wyraził w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | umowa | kodeks_cywilny | zobowiazanie | zobowiazanie | kredyt | kredytoborca | umowa | kredyt | zobowiazanie | waluta_obca | umowa | kodeks_cywilny | zobowiazanie | kredytoborca | umowa | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | zobowiazanie | kredyt | waluta_obca

...
(9) Bank, poprzez ukształtowanie treści umowy w kwestii wypłaty kredytu, nie spełnił . wymogów dotyczących mo liwości zastosowania przepisów prawa dewizowego, które stanowiłyby wyjątek, o którym mówi art. 358§1 Kodeksu Cywilnego. Między Bankiem i nami nie doszło do rozliczeń w walucie obcej. Na potrzeby wykonania umowy kredytu nie przewidziano otwarcia rachunku walutowego w celu wypłaty środków w walucie obcej. Między stronami umowy nie miał miejsce przepływ waluty, w której wyra ona jest kwota kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kodeks_cywilny | waluta_obca | umowa | kredyt | waluta_obca | strony_sporu | umowa | kredyt

...
(10) Z treści §5 ust.3 pkt 2 umowy wynika bezpośrednio, e kredyt zostanie wypłacony w walucie polskiej, gdy dotyczy zakupu nieruchomości na terenie Polski. Zapis ten pozbawia nas mo liwości skutecznego za ądania wypłaty kredytu w CHF. Innymi słowy Bank
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | nieruchomosc | kredyt | waluta_obca

...
(11) l
...
(12) --- Page 1 ---
...
(13) --- Page 2 ---
...
(14) zobowiązał się postawić do dyspozycji kredyt w walucie CHF, ale odebrał nam mo liwość wykorzystania kredytu w kwocie i walucie wskazanej w §2 umowy. Równie spłaty kredytu dokonywane są w polskim złotym zgodnie z postanowieniami §13 umowy kredytowej, nie mo e więc być mowy o wymianie dewiz między nami a Bankiem. Tym samym prawo dewizowe nie ma zastosowania i nie stanowi wyjątku, który pozwalałby na wyra enie zobowiązania w walucie innej ni polska.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt | waluta_krajowa | umowa | kredyt | zobowiazanie

...
(15) Na etapie przygotowania do zawarcia umowy do Banku został przez nas zło ony wniosek o udzielenie kredytu oraz kopia umowy kupna mieszkania zawarta 20 sierpnia 2007 między nami i deweloperem. Załącznik nr 3 umowy kupna mieszkania „Zasady płatności ceny” zawiera harmonogram ratalnych wpłat zaliczek na poczet zapłaty ceny sprzeda y mieszkania przy ul. w Harmonogram jest wyra ony w walucie polskiej. Deweloper wskazuje równie swoje konto bankowe, na które mają być dokonywane wpłaty rat. Konto to jest prowadzone w walucie polskiej, a dowodem na to są polecenia przelewu stanowiące potwierdzenie zapłaty pierwszych rat stanowiących nasz udział własny oraz faktury wystawione przez dewelopera z tytułu wpływu rat na jego konto.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.8) | 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(1.25) | 01092811794-05-17(2.8) | 01181124774-05-17(2.10) | 01192924652-05-17(1.7) | 01201351554-05-17(1.18) | 01201351554-05-17(1.19) | 04130041707-05-17(2.38) | 04130041707-05-17(4.12) | 04143103559-05-17(1.50) | 05071818381-05-17(1.3) | 05071818381-05-17(3.5) | 05075438951-05-17(1.23) | 05124510547-05-17(1.12) | 05124510547-05-17(2.15) | 05154616827-05-17(1.4) | 06071814982-05-17(1.4) | 06071814982-05-17(3.5) | 06114208831-05-17(1.29) | 08112733401-05-17(2.4) | 08113614858-05-17(1.16) | 08170940832-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.32) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.26) | 09110429944-05-17(2.5) | 09120613462-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 12091351162-05-17(1.41) | 13144135262-05-17(1.68) | 21111111971-05-17(1.13) | 21111111971-05-17(1.14) | 21125237148-05-17(1.76) | 26102210805-04-17(2.7) | 26141910971-04-17(1.8) | 27155758175-04-17(2.13) | 28161343704-04-17(3.53) | 28161343704-04-17(4.54) | 28193104827-04-17(2.8) |

...
(16) Z kolei wniosek o udzielenie kredytu datowany na 07 września 2007 zawiera informację odnośnie wnioskowanej kwoty kredytu. W pkt 2 wpisana jest kwota stanowiąca ró nicę między ceną mieszkania a wpłatami z naszych własnych środków. Wysokość wnioskowanej kwoty i waluty kredytu to 336470,00 zł. Dalej w tym samym punkcie w polu Wnioskowana waluta kredytu zostało zaznaczone pole CHF. Zaznaczenie tego pola jest wynikiem rozmów z doradcą Banku, który poinformował nas na wstępnym etapie rozmów o kredycie, e na finansowanie zakupu nieruchomości kredytem złotówkowym nie mamy zdolności kredytowej. W obliczu tego, e w dodatkowym wniosku wypełnianym przez ka dego z nas indywidualnie podaliśmy informację, e posiadamy mieszkanie warte ok. 200000,00 zł, stwierdzenie braku zdolności kredytowej w polskim złotym na zakup kolejnego mieszkania rodzi poczucie oszukania nas przez Bank, a przynajmniej złego doradztwa. Doradca nie poruszył nawet tematu ustanowienia ewentualnego zabezpieczenia na posiadanym mieszkaniu, nie doradził jak przeprowadzić taką procedurę, aby mo liwe było zrezygnowanie z zaciągania ryzykownego kredytu w obcej walucie i ograniczenie ryzyka po obu stronach umowy kredytowej.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | waluta_obca | nieruchomosc | kredyt_złotówkowy | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | zabezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt

...
(17) Przeliczenie wnioskowanej kwoty kredytu z waluty polskiej na walutę obcą CHF zostało dokonane na podstawie zło onego wniosku o udzielenie kredytu. Przy tej operacji został zastosowany kurs kupna dla dewiz z dnia zło enia wniosku ustalany przez Bank. Dodatkowo do kwoty kredytu została doliczona kwota składki na ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy. W ten sposób Bank ustalił i wpisał kwotę
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | kredyt | ubezpieczenie

...
(18) 154511,37 CHF jako kwotę, którą stawia nam do dyspozycji w ramach umowy. Harmonogram płatności rat za mieszkanie przewidywał miesięczne płatności na rzecz dewelopera, a to determinowało wypłacanie kredytu w formie miesięcznych transz. Jednym z warunków postawienia transzy kredytu do dyspozycji było zło enie dyspozycji wypłaty
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | umowa | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.79) | 08163036736-05-17(2.78) | 09105829922-05-17(2.27) | 28150528188-04-17(2.10) | 28183428137-04-17(1.134) | 28183428137-04-17(1.141) | 28183428137-04-17(1.158) | 28183428137-04-17(2.9) | 28183428137-04-17(2.116) | 28183428137-04-17(2.141) | 28183428137-04-17(2.143) | 28183428137-04-17(2.175) |

...
(19) 2
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) --- Page 3 ---
...
(22) transzy kredytu. Ten warunek został przez nas spełniony, a na ka dej dyspozycji widnieje kwota wyra ona w polskim złotym w wysokości oczekiwanej przez dewelopera. Jednocześnie Bank kwotę z dyspozycji wypłaty transzy przeliczał na walutę obcą CHF po kursie kupna z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

...
(23) Skoro Banie zastosował kurs kupna waluty CHF, to oznacza to, e druga strona transakcji walutę Bankowi sprzedała. Nie jest prawdą, abyśmy byli w posiadaniu 154511,37 CHF w owym czasie, aby sprzedawać Bankowi tą walutę na potrzeby sfinansowania zakupu nieruchomości. Nie posiadaliśmy w tamtym czasie rachunku walutowego, na którym byłaby zdeponowana taka kwota w walucie CHF. W §1 umowy kredytu jest nawet podana definicja rachunku walutowego, jednak samo pojęcie w dalszej części umowy nigdzie nie pada. Sytuacja ta jest wynikiem przeliczeń z waluty polskiej na walutę obcą CHF w wewnętrznym systemie informatycznym Banku, które, jak ju wspomnieliśmy wy ej, nie stanowiły obrotu dewizowego między nami a bankiem. Przy tak skonstruowanym mechanizmie ustalania kwoty i waluty kredytu oraz wypłaty tego kredytu Bank waluty obcej mieć nie musiał.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca | nieruchomosc | waluta_obca | umowa | kredyt | umowa | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_obca

...
(24) W okresie wypłaty transz kredytu kurs polskiego złotego do CHF umacniał się, co oznaczało, e nale ało wymienić więcej CHF na polskie złote, aby otrzymać ądaną przez dewelopera kwotę raty płatności za mieszkanie. Skutkiem umacniania polskiego złotego w tym czasie było to, e ostatnia transza kredytu płatna w dniu 26 września 2008 nie mogła zostać wypłacona przez Bank, pomimo podwy szenia kwoty kredytu o składkę z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy. Zabrakło środków w CHF. Z 27920,00 zł wymaganych. tytułem ostatniej raty przez dewelopera Bank przelał tylko 3048,73 zł. Ró nicę byliśmy zmuszeni zapłacić z własnych środków. W związku z tym nie mo na mówić o wywiązaniu się przez Bank ze swojego zobowiązania sfinansowania zakupu nieruchomości.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_krajowa | kredyt | kredyt | ubezpieczenie | waluta_obca | zobowiazanie | nieruchomosc

...
(25) Cel tej transakcji był Bankowi znany od początku, nie przeszkodziło to jednak w przedło eniu nam umowy kredytu, której treść zabezpiecza jedynie interesy Banku, a sam produkt jakim był kredyt walutowy (pozornie jak się z czasem okazało) był tworem wymyślonym przez Bank zupełnie niedopasowanym do naszych potrzeb. To niedopasowanie wystawiło nas na niebezpieczeństwo związane ze stabilnością finansową naszego bud etu domowego. Niebezpieczeństwo, którego Bank próbuje się pozbyć przez lakoniczną wzmiankę w §30 pkt 1 o naszej świadomości ryzyk związanych z zawarciem takiej umowy. Nie jesteśmy profesjonalistami w zakresie udzielania kredytów. To bank jest tą profesjonalną stroną, która działa w określonym otoczeniu prawnym, podlega nadzorowi finansowemu i powinna udowadniać, e miano instytucji zaufania publicznego ma swoje solidne fundamenty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt | profesjonalista

...
(26) W związku z okolicznościami opisanymi wy ej sprzeciwiamy się dalszemu traktowaniu tego kredytu jak kredytu udzielonego w walucie CHF. ądamy potraktowania tego kredytu jak kredytu udzielonego od początku w polskim złotym. Z racji tego, e banie przelał na konto dewelopera środki w kwocie 311598,73 zł ądamy rozliczenia dotychczasowych spłat zgodnie z harmonogramem spłat kredytu w takiej właśnie wysokości i
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | kredyt

...
(27) 3
...
(28) --- Page 3 ---
...
(29) --- Page 4 ---
...
(30) oprocentowanego stawką WIBOR 3M powiększonego o prowizję w wysokości 1,36%, jaka widnieje na obecnie wykonywanej umowie kredytu.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa | kredyt

...
(31) Nasze ądanie opieramy równie na art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, który mówi o obowiązku kredytobiorcy do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i prowizją od udzielonego kredytu. Bank ju w pierwszym harmonogramie spłaty kredytu wyraził raty kapitałowo-odsetkowe w walucie CHF, której nigdy nie wypłacił. Pomimo wyra ania rat w walucie CHF Bank w §13 umowy kredytu zastrzegł spłatę kredytu w polskim złotym. W sytuacji, gdybyśmy chcieli spłacić taki kredyt dzień po jego wypłacie, zmuszeni bylibyśmy do zwrotu kwoty kapitału powiększonej o ró nicę między kursem zakupu i kursem sprzeda y waluty CHF, która w czasie zawierania umowy wynosiła ok. 4,4%. Takie świadczenie nie ma oparcia w przepisach prawa i jest świadczeniem nienale nym. W wyniku wzrostu kursu waluty obcej CHF rośnie równie kapitał kredytu wyra ony w walucie polskiej. Zwrot kapitału w kwocie wy szej ni kapitał wypłacony równie nie ma podstaw w obowiązujących przepisach prawa.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | moment_zawarcia_umowy | kurs_waluty | waluta_obca | kredyt

...
(32) z powa aniem
...
(33) 4
...
(34) --- Page 4 ---
...
(35) --- Page 5 ---
...
(36) Biuro Rzecznika Klienta ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
...
(37) Warszawa,
...
(38) J°) czerwca 2016 r.
...
(39) BRK-ZWR-MF-0500-125CB1289/16 Państwo
...
(40) dotyczy: pisma z dnia 30.05.2016 r.
...
(41) BankPolski
...
(42) ^(XX/uX-rU.
...
(43) ,UA
...
(44) W odpowiedzi na wskazane powyżej Państwa pismo, dotyczące umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny numer 85 1020 4027 0000 1196 0032 7536 (203- 121272797/1976/2007) z dnia 26.09.2007 r. uprzejmie informuję, co następuje.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(45) W dniu 07.09.2007 r. złożyli Państwo w Banku wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, Bank podjął decyzję o udzieleniu Państwu kredytu mieszkaniowego w kwocie 154.511,37 CHF, co ma potwierdzenie w zawartej umowie (§ 2 ust. 1 Umowy).
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 06114323264-05-17(1.75) |

...
(46) Z uwagi na powyższe zapisy, zawarta przez Państwa umowa jest umową kredytu walutowego, w odróżnieniu od umów kredytów indeksowanych i denominowanych kursem waluty obcej.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt | kredyt_indeksowany | kurs_waluty

...
(47) Strony Umowy uzgodniły, że wypłata kredytu będzie dokonana w transzach, w formie przelewu na wskazany rachunek, zgodnie z pisemną dyspozycją Kredytobiorcy, z uwzględnieniem postanowień § 4 Umowy. Wypłata kredytu, zgodnie z § 5 ust. 3 Umowy, miała nastąpić:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredytoborca | umowa | kredyt | umowa

...
(48) 1. w walucie wymienialnej - na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(49) 2. w walucie polskiej - na sfinansowanie zobowiązań w kraju.
...
(50) Z uwagi na fakt, że kredyt udzielony na podstawie Umowy był przeznaczony na sfinansowanie zobowiązań w kraju, wypłata środków nastąpiła w walucie polskiej. Zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy, w przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna tabela kursów) obowiązujący w Banku w dniu realizacji zlecenia płatniczego. W tym miejscu wskazuję, że aktualna tabela kursów, zgodnie z § 1 ust 8 Umowy, to tabela kursów PKO Banku Polskiego obowiązująca w chwili dokonywania przez Bank określonych w Umowie przeliczeń kursowych.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | umowa | kredyt | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 04130041707-05-17(4.11) | 05071818381-05-17(1.2) | 05071818381-05-17(3.3) | 05124510547-05-17(1.11) | 05124510547-05-17(2.14) | 06071814982-05-17(1.2) | 06071814982-05-17(3.3) |

...
(51) Zawierając z Bankiem w dniu 26.09.2007 r. umowę, zaakceptowali Państwo postanowienia w niej zawarte, w tym również co do waluty, w której kredyt został udzielony, a zawarta Umowa była zgodna z praktykami rynkowymi obowiązującymi w dniu jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(52) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(53) Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(54) --- Page 5 ---
...
(55) --- Page 6 ---
...
(56) Ponadto, jako Kredytobiorcy mieli Państwo możliwość zapoznania się z zapisami umowy kredytu przed jej zawarciem, a złożone przez Państwa podpisy pod zapisami umowy, stanowią dia Banku jednoznaczny wyraz akceptacji jej postanowień. Pomiędzy Państwem, a Bankiem istnieje stosunek zobowiązaniowy, nawiązany na podstawie dobrowolnie zawartej Umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa | kredyt | umowa | zobowiazanie | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 06114208831-05-17(1.40) |

...
(57) Odnosząc się do wątpliwości w przedmiocie stosowania przez Bank kursu kupna dewiz zarówno do przeliczenia kwoty wnioskowanego kredytu w PLN na CHF, jak również do przeliczenia kredytu uruchomianego z CHF na PLN wskazuję, że Bank udzielając kredytu w waiucie obcej stawiał go do Państwa dyspozycji we frankach szwajcarskich w kwocie 154.511,37 CHF (świadczy o tym § 2 ust. 1 umowy stanowiący, iż PKO BP zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w kwocie 154.511,37 CHF która zgodnie z postanowieniami zawartymi w złożonym wniosku na dzień złożenia tego wniosku stanowiła przeliczoną wg kursu dewiz Tabeli kursów Banku wnioskowaną przez Państwa kwotę 336 470,00 PLN). Kredyt zaś wypłacony został w walucie polskiej przy zastosowaniu kursu kupna dla dewiz obowiązujący w Banku w dniu realizacji zlecenia płatniczego zgodnie z § 5 ust 4 umowy. Co istotne, spłata zadłużenia następowała z rachunku ROR prowadzonego w PLN poprzez potrącenie środków w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, wg obowiązującej w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz określonej w aktualnej Tabeli kursów (§13 ust. 7 umowy). Oznacza to, że Bank aby mógł postawić do dyspozycji a następnie wypłacić kredyt (w całości lub transzach), czyii aby klient mógł kupić od Banku CHF, sam musiał je sprzedać. Sytuacja jest odwrotna w przypadku spłaty kredytu: aby klient mógł spłacić daną ratę, czyli sprzedać Bankowi CHF, ten musi od niego ją kupić. Zatem:
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | umowa | kredytoborca | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | waluta_krajowa | kredyt | umowa | waluta_krajowa | kredyt | kredyt | umowa | kredyt | waluta_obca | waluta_obca

...
(58) a. wszelkie transakcje skutkujące nabywaniem wartości dewizowych przez Bank (w tym przypadku uruchomienie kredytu lub transzy kredytu walutowego/nominowanego/ indeksowanego) w zamian za środki w PLN księgowane na koncie klienta odbywają się z zastosowaniem kursu kupna dewiz. Klient sprzedaje walutę w celu uzyskania PLN,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | indeksacja | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(59) b. wszelkie transakcje skutkujące sprzedażą wartości dewizowych przez Bank (w tym przypadku spłata raty lub kredytu) za PLN odbywają się z zastosowaniem kursu sprzedaży dewiz. Klient musi kupić walutę od banku w celu spłaty zobowiązania w walucie obcej.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | zobowiazanie | waluta_obca

...
(60) Ponadto zgodnie z § 1 art. 358 kodeksu cywilnego, jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w waiucie obcej, Kredytobiorca może spełnić świadczenie w waiucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.
--- Słowa kluczowe: art.358 | kodeks_cywilny | zobowiazanie | kredytoborca | zobowiazanie | waluta_obca

...
(61) W ocenie Banku żadne postanowienia umowy kredytu, zarówno w dniu jej zawarcia, jak i w chwili obecnej, nie naruszają ani nie obchodzą przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 826 z późn. zm.) oraz przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym, co wskazano powyżej, przepisy kodeksu cywilnego wprost dopuszczają możliwość wprowadzenia do umowy kredytu tzw. klauzuli walutowej, tj. zastrzeżenia, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredyt | kodeks_cywilny | kodeks_cywilny | umowa | kredyt | kaluzula_walutowa | swiadczenie_pieniezne | inny_niz_pieniadz_miernik_wartosci

...
(62) Bank stosował w umowach kredytu walutowego własną Tabelę kursów kupna i sprzedaży
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(63) walut, jednakże na podstawie aneksu do umowy kredytu z dnia 08.08.2012 r. otworzył dla
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(64) Państwa dla celów związanych z obsługą kredytu dodatkowy, bezpłatny, nieoprocentowany
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(65) rachunek prowadzony w walucie kredytu, z którego mogły być dokonywane spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(66) Powszechna Kosa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(67) Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIEWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(68) --- Page 6 ---
...
(69) --- Page 7 ---
...
(70) Mogli Państwo nabywać walutę kredytu (tj. CHF) z dowolnego źródła (np. w kantorach, w innych bankach) wpłacać jq na ten rachunek i z tego rachunku pobierane być mogły, w terminie płatności, spłaty rat kredytowych. Bank nie ograniczał Państwu możliwości kupna walut w dowolnym miejscu. Jeśli zaś inni Kredytobiorcy z powyższej możliwości nie korzystali, to Bank pobierał środki na poczet spłaty rat kredytowych ze wskazanego przez Kredytobiorców rachunku prowadzonego w walucie polskiej, z zastosowaniem sposobów i terminów ustalania kursów wymiany walut przewidzianych w załączonych do ww. aneksu „Zasadach ustalania spreadu walutowego w PKO BP SA”.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | kredyt | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | spread

...
(71) Wyjaśniam także, że Bank zmieniał Zasady dwukrotnie: przy okazji zmian w przepisach prawa bankowego w związku z wejściem w życie przepisów „antyspreadowych” (26.08.2011 r.) oraz ponownie 24.05.2012 r. Sposób ustalania marży został doprecyzowany. Zgodnie z postanowieniami tych Zasad: „Marża kupno i sprzedaży, o której mowo w pkt 2 i 3, ustalona jest w oparciu o poziom i zmienność kursów walut na rynku międzybankowym, płynność rynku wymiany poszczególnych walut, koszty finansowe pozyskania walut przez Bank oraz konkurencyjność kursów walut oferowanych Klientom. Bank ma prawo do zwiększenia marży kupna i sprzedaży w zakresach, o których mowa w pkt 2 i 3, w ciągu 30 dni, od zwiększenia, w okresie ostatnich 30 dni, wysokości spreadów stosowanych przez co najmniej 2 z 10 największych, pod względem sumy aktywów, banków z siedzibę w Polsce, o co najmniej 0,5%.” Bank zatem dookreślił sytuację: kiedy, w oparciu o jakie obiektywne przesłanki może dojść do zmiany wysokości spreadów. Obowiązek określania zasad ustalania spreadów wynika przede wszystkim z art. 69 ust, 2 pkt 4a ustawy prawo bankowe (podkreślić jednocześnie należy, iż ustawa nie znajduje zastosowania w odniesieniu do kredytów walutowych tj. kredytów w których kredyt jest uruchamiany przez bank i spłacany bezpośrednio w walucie obcej). Również aktualnie obowiązująca Rekomendacja S (nr 25.7) wskazuje, iż „Bank powinien regularnie dostarczać swoim klientom wszelkich informacji dotyczących warunków oraz praw i obowiązków wynikających z umowy. W szczególności, w formie pisemnej, klient powinien być informowany o wszelkich zmianach, które wpływają bezpośrednio na warunki umowy kredytowej, szczególnie na poziom obciążeń z tytułu spłaty kredytu (np. zmianach stóp procentowych, zasad ustalania spreadu walutowego). Za zgodą klienta informacje te mogą być przekazywane w innej niż pisemna formie (np. poprzez internet).
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | marza | marza | kurs_waluty | kurs_waluty | marza | spread | stosowanie_postanowien | spread | spread | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | kredyt | kredyt | waluta_obca | umowa | umowa | kredyt | kredyt | spread

...
(72) Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że nie istnieje uzasadniona podstawa faktyczna i prawna do zmiany stanowiska Banku, które zostało przedstawione Państwu w piśmie z dnia 26.02.2016 r.
...
(73) Dyrektor Biyra Rzecznika Klienta
...
(74) ,/
...
(75) .r
...
(76) / ,... <v Monika Póncyliusz
...
(77) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(78) Powszechna Kaso Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(79) Sqd Rejonowy dla m.sł. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(80) •••• ' .?'
...
(81) f
...
(82)
...
(83) --- Page 7 ---
...
(84) --- Page 8 ---
...
(85) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8 000 zł) na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Arbiter Bankowy działa zgodnie z Regulaminem działania BAK (dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(86) • wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (w zakresie reklamacji złożonej przez klienta będącego osobą fizyczną),
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja

...
(87) • zwrócenia się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(88) • przysługuje Państwu również prawo wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(89) - właściwości ogólnej siedziby Banku 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 lub
...
(90) - właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub właściwości sądu miejsca wykonania umowy, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(91) Powszechno Koso Oszczędności Bonk Polski Spółko Akcyjna, 02-515 Warszawo, ul. Puławska 15
...
(92) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77 38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(93) --- Page 8 ---


20160729_reklamacja-i-odpowiedz_2

Spis Skan

20170324_wymiana_pism_rf_bank

Spis Skan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz