Szukaj w dokumentach

v1-06114323264/05/17

Sprawa: 06114323264/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria:

Uwagi:

Spis plikow

1. podstawa-prawna2 | Skan


podstawa-prawna2

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu
...
(3) Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | kredyt

...
(4) Niniejszym kwestionuję podstawę prawną udzielenia mi przez Bank kredytu na podstawie Umowy nr 203-1222721797/423/2006z tego powodu. Ze nie doszło do udostępnienia mi wymienionej w § 2 ust.1 Umowy kwoty kredytu w walucie CHF. a w to miejsce udostępniono mi kwotę kredytu w walucie polskiej powstałą w wyniku przeliczenia kwoty kredytu wyrażonej w walucie CHF wg kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | umowa | umowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.5) |

...
(5) Umowa kredytu w takiej postaci, w jakiej została zawarta między mną a Bankiem, nie przewidywała w ogóle możliwości uruchomienia kredytu w walucie CHF (kwota kredytu domyślnie miała być oddana do mojej dyspozycji w walucie polskiej), co przy jednoczesnym wyrażeniu kwoty kredytu w umowie w walucie CHF oznacza złamanie przez Bank zasady walutowości obowiązującej w kodeksie cywilnym do 20 stycznia roku 2009.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | umowa | waluta_obca | zasada_walutowosci | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.6) | 27155758175-04-17(1.8) |

...
(6) Art. 358 kodeksu cywilnego w brzmieniu z dnia zawarcia mojej umowy stwierdza:
--- Słowa kluczowe: art.358 | kodeks_cywilny | umowa

...
(7) '§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim.’
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(8) Wyjątkiem wspomnianym w w/w paragrafie kc jest prawo dewizowe, które zezwala na obrót dewizowy, jednakże tylko po spełnieniu odpowiednich warunków
...
(9) Umowę można uznać za wchodzącą w zakres prawa dewizowego, o ile spełnia ona wymogi definicji obrotu dewizowego.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) Ustawa prawo dewizowe definiuje obrót dewizowy w art.2 pkt.18 w następujący sposób:
...
(11) *18) obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(12) prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności.*
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(13) W mojej ocenie moja Umowa nie jest umową dewizową z klauzulą usługi kantorowej, a ze względu na brak w mej rzeczywistego obrotu dewizowego, polegającego chociażby na udostępnieniu mi kwoty kredytu, zawartej w § 2 ust 1 Umowy i wyrażonej w walucie obcej, na rachunek walutowy stanowiący moją własność, umowa ta nie podlega pod prawo dewizowe, które uzależnia swoją jurysdykcję właśnie od wymogu wystąpienia faktycznego obrotu walutami obcymi.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt | umowa | waluta_obca | umowa | waluta_obca

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.13) | 27155758175-04-17(1.16) |

...
(14) Jednocześnie pozwolę sobie zauważyć. Ze pozorne operacje dewizowe są obejściem prawa w zakresie zasady walutowości. natomiast zignorowanie lub próba obejścia zasady walutowości stanowi poważne złamanie prawa
--- Słowa kluczowe: zasada_walutowosci | zasada_walutowosci

...
(15) W związku z powyższym należy więc stwierdzić, że moja Umowa jest konstrukcją niezgodną z prawem Rzeczypospolitej Polskiej sprzed stycznia 2009 roku i jako taka podlega pod bezwzględne sankcje art 58 §1 kc czyniąc całą moją Umowę na mocy prawa nieważną
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(16) Jednocześnie wskazuję, iż moja umowa zawiera zapisy, które, odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych mi zasadach, rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | konsument

...
(17) • Zapis § 5 ust. 3. oraz § 5 ust. 4 Umowy stanowiący, iż kwota udzielonego w walucie CHF może
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca

...
(18) być wypłacona i została wypłacona w walucie PLN co za tym idzie, została przeliczona na walutę
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(19) --- Page 1 ---
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) PLN w dniu uruchomienia kredytu za pomocy kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.20) | 27155758175-04-17(1.27) |

...
(22) • Zapis § 13 ust.7 Umowy stanowiący, iż raty kredytu spłacane są w złotych wg kursu sprzedaży waluty denominacji z tabeli kursowej Banku z dnia płatności raty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | tabela_kursowa_banku | rata

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.21) |

...
(23) Powyżej przywołane zapisy umowne:
...
(24) • nie stanowią głównego świadczenia stron umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(25) • nie były ze mną indywidualnie uzgadniane, ponieważ są częścią wzorca umownego stosowanego
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

...
(26) przez Bank do zawierania także z innymi klientami identycznych pod względem stosowanego
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien

...
(27) wzorca umownego umów o kredyty "denominowane'
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | kredyt

...
(28) • rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta z tego powodu, ze Bank nie zapoznał mnie w
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(29) dniu zawierania Umowy z zasadami, na których ustalane są kursy waluty denominacji publikowane przez Bank w tabeli kursów walut, co oznacza, iż Bank przyznał sam sobie, na mocy Umowy, nieodwołalne prawo do dowolnego decydowania o ostatecznej i nieznanej w dniu zawarcia Umowy wysokości udostępnionego mi kredytu oraz o wysokości rat kredytowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz co jednocześnie jest rażącym naruszeniem równowagi między stronami Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | kurs_waluty | umowa | moment_zawarcia_umowy | kredyt | kredyt | strony_sporu | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.28) | 27155758175-04-17(1.32) |

...
(30) Jako ze przywołane powyżej zapisy umowne odwołujące się kursów walut z tabeli kursowej Banku (ustalanych na nieznanych mi zasadach) jako abuzywne nie są dla mnie wiążące w myśl art. 385(1J kodeksu cywilnego, fakt ten czyni całą moją umowę nieważną, z tego względu, że po usunięciu w/w abuzywnych zapisów z treści Umowy staje się ona niewykonalna, ponieważ nie opisuje sposobu przeliczenia kwoty kredytu na walutę PLN w dniu wypłaty, stanowiąc jednocześnie, zgodnie z §5 ust 3 Umowy, że kredyt zostanie uruchomiony w walucie polskiej oraz nie opisuje sposobu przeliczenia rat kredytu wyrażonych w walucie CHF na walutę PLN stanowiąc jednocześnie, że raty kredytu zgodnie z § 13 ust. 7 Umowy są spłacane w złotych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | klauzula_niedozwolona | kodeks_cywilny | umowa | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | waluta_krajowa | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | umowa | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 27155758175-04-17(1.33) |

...
(31) Jednocześnie przypominam, iż kodeks cywilny nakazuje oceny abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art. 385(2] kc). a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, iż kwestionowane przeze mnie powyżej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z Kredytobiorcą, ciężar dowodu spoczywa na tym. ktosięnatąokolicznośćpowołuje(art 385(1]§4kc).
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | art.385art. | postanowienie_umowne | indywidualne_uzgodnienia | kredytoborca

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.30) | 13125332891-05-17(1.81) | 13144135262-05-17(1.49) | 27085017197-04-17(1.21) | 27184533552-04-17(1.30) |

...
(32) Wskazuję również, iż konstrukcja mojej Umowy, nakazująca Bankowi wypłacić kredyt wg kursu kupna z tabeli kursowej Banku, oraz nakazująca Kredytobiorcy spłacać raty kredytu wg kursów sprzedaży z tej samej tabeli kursowej Banku (przy czym kurs kupna jest w danej tabeli z danego dnia zawsze niższy, niż kurs sprzedaży) jest sprzeczna z definicją kredytu opisaną w art 69 ust 1 ustawy prawo bankowe, ponieważ zakładając nawet hipotetycznie niezmienność kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu przez cały przewidziany w Umowie okres spłaty kredytu. Kredytobiorca będzie zmuszony na mocy Umowy zwrócić do Banku udostępniony kapitał (który stanowi wyrażona w PLN kwota wypłaty kredytu w dniu jego uruchomienia), odsetki, prowizję od udzielenia kredytu, oraz dodatkowy koszt kredytu wynikający z istnienia różnicy między kursem sprzedaży, a kursem kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu. Tak więc zastosowana przez Bank konstrukcja mojej Umowy powoduje, że Kredytobiorca - nawet przy założeniu niezmienności kursów walut z dnia wypłaty kredytu przez cały okres spłaty kredytu • będzie zmuszony zwrócić do Banku ZAWSZE kwotę większą, niz udostępniony kapitał, prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | tabela_kursowa_banku | kredytoborca | kredyt | tabela_kursowa_banku | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | kredyt | umowa | kredyt | kredytoborca | umowa | waluta_krajowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | umowa | kredytoborca | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | odsetki

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.34) |

...
(33) Taki mechanizm denominacji jest więc w oczywisty sposób sprzeczny z ustawą prawo bankowe, co na mocy art. 58 §1 i §2 kodeksu cywilnego pozwala mi stwierdzić nieważność tych zapisów mojej Umowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku, co z kolei prowadzi do uznania całej Umowy za nieważną - jako w tej sytuacji niewykonalną.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | kodeks_cywilny | umowa | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.35) | 27155758175-04-17(1.40) | 28183428137-04-17(1.94) |

...
(34) --- Page 2 ---
...
(35) --- Page 3 ---
...
(36) Z uwagi na to, iź moja Umowa jest ze względów wyżej wymienionych nieważna, w ramach mniejszej reklamacji wnoszę o przedstawienie przez Bank propozycji rozliczenia świadczeń wzajemnych wynikającego z faktu, ze moja Umowa jest na mocy prawa nieważna.
--- Słowa kluczowe: umowa | reklamacja | umowa

...
(37) Wnoszę także, aby Bank dokonał wyliczenia sumy wszystkich dotychczas wpłaconych przeze mnie do Banku środków zaksięgowanych przez Bank w ramach spłaty kredytu z tytułu Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(38) Zwracam przy tym uwagę, iż Bank w ramach rozliczenia świadczeń wzajemnych jest zobowiązany do zwrócenia mi wszystkich wpłat dokonanych dotychczas w walucie CHF (o ile takowe miały miejsce) dokonując albo zwrotu tych wpłat na moje konto walutowe, lub zwracając mi te środki w walucie polskiej wg średniego kursu NBP waluty CHF z dnia dokonania zwrotu.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_obca | waluta_obca

...
(39) Jednocześnie zwracam uwagę Banku na fakt. że odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(40) Przypominam, ze prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(41) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r.. np Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(42) b) zasadę Lex speciaiis derogat legi generali. czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy. np, z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(43) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz.
...
(44) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 201Ir. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(45) W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(46) Z poważaniem.
...
(47) --- Page 3 ---
...
(48) --- Page 4 ---
...
(49) CENTRUM OBSŁUGI KLIENJA DETALICZNEGO Biuro Relocji 2 Klientami
...
(50) ul. T. Zono 32a,
...
(51) 20-601 Lublin
...
(52) Lublin,
...
(53) 20.02.2017 r.
...
(54) nr ZZ13-JK-51 -1264A643D/2017
...
(55) dotyczy zgłoszenia nr 1264A643D
...
(56) Szanowni Państwo.
...
(57) lii
...
(58) Bank Polski
...
(59) Nowiqzujqc do Państwa pisma z dnia 26.01.2017 r., uprzejmie informuję, że Państwa reklamacjo nie zostoło jeszcze rozpatrzono z uwagi na fokt, iż postępowanie wyjasniojqce nie zostoło zakończone.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(60) W celu ukończenio onalizy sprowy niezbędno jest weryfikacjo orchiwalnych zasobów dokumentacji.
...
(61) Niezwłocznie po zokończeniu postępowania zostanq Państwo poinformowani o stanowisku Banku w przedmiotowej sprawie.
...
(62) Przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi to 27.03.2017 r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(63) Z powożaniem OEROWNIKlisrfxh r
...
(64) Aneto Stępntok
...
(65) Po-VtchnaKomOOCfldMfc*80* PohkiSp4»oAlorfra 0M1»WouftW.ulAite-ike IS __ SąćtąonoMidamitWaranyv»WVrua**. XIIIWpMotGcapodifepjXro|ow)0 RełUlruSOAj-njotumu KRSOOOOJ2M3*.NIP52SOCO77-JJ MCCN 01fcJ*»M63 loplol/oHaJowy (loptolnptoMny) 1?S0OCC<XOPIN
...
(66) SZ.P.
...
(67) --- Page 4 ---
...
(68) --- Page 5 ---
...
(69) 8iuro R/eczniko Kliento ul Puławsko 15 02-515 Worszowo
...
(70) Worszowo. dnioj? morco 2017 r. BRK ZWR-AS-0500 1264C1210/17
...
(71) Poństwo
...
(72) dot wniosku skierowanego do Bonku
...
(73) 1 5 5 Bonk Polski
...
(74) w odpowiedzi na powyższy wniosek uprzejmie Państwa informuję, że w dniu 05.12.2006 r. została zaworta pomiędzy Poństwem i Bankiem umowa kredytu mieszkoniowego Własny Kąt hipoteczny (udzielonego w wolucie
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(75) wymienialnej), zwanej dalej .Umową*, no podstawie której Bonk zobowiązoł się postawić do dyspozycji kredyt w kwocie 20.990.12 CHF na zakup lokalu mieszkalnego (§ 2 ust. 1 Umowy).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | umowa

...
(76) Zgodnie z postanowieniem § 1 pkt 8 Umowy, przez walutę wymienialną należy rozumieć walutę wymieniolną. inną niż woluta kredytu, której kursy są zamieszczane w Tabeli kursów PKO Bonku Polskiego.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(77) Wypłato kredytu będzie dokonano iednorozowo. w formie przelewu no wskozony rochunek. zgodnie z pisemną dyspozycją Kredytobiorcy (§ 5 ust. 1
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca

...
(78) Umowy). Kredyt może byc wypłacany:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(79) 1) w wolucie wymienialnej no finansowanie zobowiązań za granicą i w
...
(80) przypodku zaciągnięcio kredytu na spłatę kredytu walutowego. 2) w walucie polskiej no fmonsowanie zobowiązoń w kroju.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(81) W przypadku wypłoty kredytu w wolucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz (według aktualnej Tabeli kursów), obowiązujący w Bonku w dniu realizacji zlecenia płatniczego (§ 5 ust. 4 Umowy).
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(82) Z powyższego zatem wynika, że - wbrew Państwa twierdzeniom - Bank nie zobowiązoł się na Państwa rzecz do .udostępnienia* kwoty 20.990.12 CHF. lecz zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 1 Umowy zobowiązoł się do postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy kredytu w kwocie 20.990.1.2XUL
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | umowa | kredytoborca | kredyt

--- Podobne akapity: 11185816458-05-17(1.57) |

...
(83) Bank postawił do Państwa dyspozycji kredyt w kwocie 20.990.12 CHF. czemu Państwo nie zaprzeczyli we wniosku z dnia 25.01.2017 r.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(84) Zwracam również Państwa uwagę, że Umowa nie posługuje się pojęciem .uruchomienie kredytu w wolucie CHF*, lecz zawiero postonowienio. z
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(85) KetoOwj^rat© Bo-.Pot* SpOfcaAix&a, 02lliVWmwo.il Futonfca1$ SqdPłtc--o-\dtamstWoruc««wWoiucw*.Xlli W.d.iotGotpodonjyKrqoMgo»«*nlruSoćm«$cnur*.KM C0000364U NiP 5K-OCO-77-J&
...
(86) WGOS 0 1 U W I! »0P-I«rf«*ta<50»>s |ło<.t!l»pte<ory| I ttC CCCCOCHS
...
(87) --- Page 5 ---
...
(88) --- Page 6 ---
...
(89) których wynika kiedy i w jakiej walucie wymienialnej Bank
...
(90) postowiony do dyspozycji Kredytobiorcy (§ 5 Umowy).
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa

...
(91) Analizując w dolszej kolejności postonowienio Umowy wskozać noleży, że spłota zadłużenio z tytułu kredytu i odsetek następuje w drodze potrąconio przez Bank swoich wierzytelności z tiitnłn udzieloneno kredntn 7 mrhimku oszczędnościowo rozliczeniowego nr
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredyt | odsetki

...
(92) (prowodzonego w walucie PLN), na co rmiMwu wyróżni zgodę t§ 13 ust. 11 2 Umowy).
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | umowa

...
(93) W dniu 16.01.2012 r. został zaworty pomiędzy Państwem i Bankiem aneks nr 1 do Umowy, no podstawie którego:
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(94) - dla celów związanych z obsługą kredytu mieszkaniowego. Bank otwiera dla Kredytobiorcy dodatkowy, bezpłatny i nieoprocentowony rachunek prowadzony w wolucie kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | kredyt

...
(95) - spłoty kredytu mieszkaniowego będą dokonywane z następujących rachunków:
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(96) • 53 1020 4913 0000 9702 0108 1777 (prowadzony w walucie CHF).
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(97) • 47 1020 4913 0000 9902 0028 6096 (prowadzonego w wolucie PLN);
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(98) do Umowy dodany został załącznik zatytułowany „Zosady ustalania kursów wymiany walut oroz spreodu walutowego w PKO Bonku Polskim*.
--- Słowa kluczowe: umowa | spread

...
(99) W świetle powyżej ustolonego stonu faktycznego zarzuty o stosowaniu przez Bonk w zawortej z Państwem Umowy niedozwolonych postanowień umownych w zakresie ustalania kursów wymiany walut są pozbowione uzasodnionej podstawy faktycznej i prownej. poniewoż formułując tego rodzaju zarzuty pod adresem 8onku pomiioią Państwo fokt zoworcio z Bonkiem Aneksu nr 1. który określił Zosady ustalonio kursów wymiony wolut oraz spreodu wolutowego w PKO Bonku Polskim.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | umowa | niedozwolone_postanowienie_umowne | spread

...
(100) Zatem szczególnego podkreślania w niniejszej sprawie wymagają następujące okoliczności, z których wyniko. że:
...
(101) 1) w dniu zawarcio Umowy Bonk nie mioł ustowowego obowiązku do zomieszczania w umowie o kredyt w walucie wymieniolnej szczegółowych zosad określonio sposobow i terminów ustalonio kursu wymiany wolut, no podstawie którego obliczona jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitołowo-odsetkowych oroz zasad przeliczania na walutę wypłaty olbo spłoty kredytu.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt | kredyt | kredyt

...
(102) 2) ustawowy obowiązek Bonku, o którym mowo w pkt 1 powyżej, powstoł z dniem 26 08 2011 r.. tj. z dniem wejścio w życie ustawy z dnio 29.11.2011 r. o zmionie ustowy - Prowo bonkowe oroz niektórych innych ustow1,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(103) 3) ustawo, o której mowo w pkt 2 powyżej, wprowadziła między innymi zmionę do przepisu ort. 69 ust. 2 ustawy - Prawo bonkowe poprzez dodonie pkt 4o w brzmieniu: umowa kredytu powinno byc zawarta no piśmie i określać w szczególności w przypadku umowy o kredyt
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01192924652-05-17(1.8) |

...
(104) ’ Oz. U. z 2011 r . Nr 165.poz.984.
...
(105) P o w u c c t r o Ł C M O v a t e r o t c t B t r ł P a r t i S f . ł o A ł O j r o . 0 2 S I S W o i w m . u l P t * m » 5 ł o 15
...
(106) dis m»l Wcpuo^ wWtxvKwit X Wkćno(GespodsfUi Krajowe P^rsuu SQ0O<**<O KP5 «000J6»M NIP 52VOCC I I U
...
(107) PIGO*.016252263 UpfltłkUjOmmj<kc(Ktol»ptaccrv>1 25COOOOOOPtN
...
(108) --- Page 6 ---
...
(109) --- Page 7 ---
...
(110) denominowony lub indeksowany do waluty innej niż woluta polsko, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczonojest kwoto kredytu, jego tronsz i rot kopito/owo-odsetkowych oraz zosod przeliczonio no wolutę wypłaty otbo sploty kredytu.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | kredyt

...
(111) 4) z formalno-prownego punktu widzenio, przepis ort. 69 ust. 2 pkt 4o ustowy - Prowo bankowe dotyczył jedynie kredytów denominowanych lub indeksowanych do woluty innej niż waluta polska, jednakże - majqc no względzie ochronę praw konsumentów - Bank podjął decyzję o zastosowoniu zasad wynikających z powołanego przepisu do kredytów udzielonych w wolucie wymienialnej.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | kredyt_denominowany | indeksacja | konsument | kredyt

...
(112) Odnosząc się również do Państwa zarzutu o noruszeniu przez Bonk zasady walutowości poprzez zawarcie z Państwem Umowy, na podstawie której zostoł udzielony kredyt w walucie wymienialnej CHF uprzejmie wyjaśniam, że przepis art. 69 ust. 2 pkt 2 ustowy - Prowo bonkowe w brzmieniu obowiązującym w grudniu 2006 r. stanowił wyjątek wskazany w ort. 358 § 1 Kodeksu cywilnego7, o mionowicie. że z zostrzeżeniem wyjątków w ustowie przewidzianych, zobowiązanio pieniężne no obszarze Rzeczpospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim.
--- Słowa kluczowe: zasada_walutowosci | umowa | kredyt | waluta_obca | art.69 | prawo_bankowe | art.358 | kodeks_cywilny | zobowiazanie

...
(113) Bank nie podziela Państwa stonowiska. ponieważ;
...
(114) 1) do Umowy nie mają zastosowania przepisy ustowy - Prawo
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(115) dewizowe, albowiem w zakresie, w jokim do zaworcia i wykonywonia Umowy zastosowonie znajduje przepis ort. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo bonkowe. to tym somym wyłączone jest stosowanie przepisów ustawy - Prawo dewizowe.
--- Słowa kluczowe: umowa | art.69 | prawo_bankowe | stosowanie_postanowien

...
(116) 2) zaworta Umowa nie jest nieważna na podstawie ort. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, ponieważ Umowa ta nie jest sprzeczna z ustawą - Prowo bonkowe. nie mo na celu obejścia ustowy - Prowo bonkowe. jok również nie jest sprzeczno z zosadomi wspołzycio społecznego
--- Słowa kluczowe: umowa | kodeks_cywilny | umowa | prawo_bankowe | prawo_bankowe

...
(117) Wyjaśnienia wymaga również kolejno okoliczność, iż Poństwa pismo z dnia 25.01.2017 r. nie jest reklamocją w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy o rozpatrywoniu reklomacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finonsowym (Ustawa), ponieważ reklamacją jest takie wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego Klienta, w którym Klient zgłoszą zostrzeżenio dotyczące usług świadczonych przez podmiot
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(3.8) | 01202551205-05-17(3.27) | 01202551205-05-17(3.30) | 01205718288-05-17(1.12) | 01205718288-05-17(1.34) | 01205718288-05-17(1.77) | 01205718288-05-17(1.78) | 04094326583-05-17(1.40) | 08102551438-05-17(1.28) | 08102551438-05-17(1.123) | 08113032891-05-17(1.68) | 08115523582-05-17(1.68) | 08123922342-05-17(1.68) | 08140738183-05-17(1.27) | 08140738183-05-17(1.56) | 26154015386-04-17(1.11) |

...
(118) Wprowadzono przez Ustawę definicja reklomacji ma charakter wąski i ściśle związana jest również z dosyć wąskim pojęciem Klienta, który zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 lit. d) Ustawy został zdefiniowany joko Klient podmiotu rynku finansowego będącego osobą fizyczną Klienta banku, o skoro za Kliento uznawane są przez Ustawodawcę wyłącznie osoby fizyczne foktycznie korzystające z usług donego banku, to i przedmiotem reklamacji zosługującym na potroktowanie zgodnie z Ustową mogą być tylko zostrzeżenio dotyczące tychże usług.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(119) 2 W brzmieniu obowiązującym w grudniu 2006 r.. tj. w miesiącu zoworcio Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(120) Pcnni«<hr«KomGuo<4nc4oBoniW iliSpAAoAlcyro 02SISWoi.w: ulPwfcuwlo15
...
(121) S<d R^COOMy f l o m u 00CC0266M. V P 525 000 » 58 RtOCS 016298263 lopłcł
...
(122) m Y H n i a m * XJM W i o t s i Ge % ę O C < K i ^ K i o , : « * ; o t K < v * l KRS OtopACl 12SCOCCOCCPIN
...
(123) --- Page 7 ---
...
(124) --- Page 8 ---
...
(125) Nie będzie więc reklomocją wniosek lub prośbo Klienta w sprawie wykonania przez bonk określonej czynności, któro miałaby no celu spełnienie woli zainteresowanego lub zwiększenie jego sotysfakcji. Zo wniosek uznać zotem należy każda prośbę bądź żgdanie Klienta do wskozania podstowy prawnej świadczonych usług, w tym w szczególności w zokresie czynności bankowych polegających na udzielaniu kredytów i pożyczek.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | kredyt | pozyczka

...
(126) W tym miejscu wskozac noleży. że skutek opisony w ort. 8 Ustawy, w postaci przyjęcio. że reklomocję uwożo się zo rozpotrzonq zgodnie z wołg Klienta jest związany wyłącznie z niedotrzymaniem ustawowego terminu do udzielenia odpowiedzi no reklomocję złożoną przez Klienta (ort. 6 i 7 Ustawy).
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(127) Z ustalonego w sprawie niniejszej stanu faktycznego wynika jednoznocznie. że do Bonku skierowali Poństwo dwo wnioski dotowone no dzień 25.01.2017 t-
...
(128) - pierwszy - dotyczący udzielenia informacji o podstawie prownej udzielenia kredytu na podstawie zawartej Umowy, no który Bank udzielo informocji niniejszym pismem.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | umowa

...
(129) - drugi - dotyczący wydanio zoświodczenio przedstowiojącego historię sploty kredytu, na który 8ank udzielił odpowiedzi wysyłojąc Pani Annie Jakubowskiej zaświadczenie z dnia 16.02.2017 r. (ZV51-AS- 054 1264DC021/2017). którego kopię przesyłam w załączeniu.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(130) Jednocześnie oświodczom. iż 8onk wyraża zgodę no udzioł w pozasądowym postępowoniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich, prowodzonym przez:
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(131) • Arbitra Bankowego rozstrzygającego spory no podstowie Regulaminu Bankowego Arbitrożu Konsumenckiego (dostępnego no stronie Bankowego Arbitrożu Konsumenckiego www.zbp.pl).
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument | konsument

...
(132) • Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) działającego na podstawie ustowy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamocji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oroz ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01201351554-05-17(2.37) | 06074142417-05-17(2.41) | 08161208993-05-17(2.75) |

...
(133) Natomiost Bonk nie wyroża zgody no udział w innym, niż wymienione powyżej, pozosądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(134) Pcw*ei*lrd k»e Oue^Oroio BerkFohUSpt*c Afceune.M " l Worvc*o. i 1 Puto<rtko H Se-!Rro««\,(k«U WcrwcwywWarno<••.XIIIWplrolGoipcOoiuyK/cto-tqoRtynliu SedcnwpomoitrXRS 0000024431,MP S2VOOOfł 3Ł
...
(135) RtGOft 0142W43 taptoljoklaiuwv Deeptal««locorg| 1»OCOOOOOn\
...
(136) --- Page 8 ---
...
(137) --- Page 9 ---
...
(138) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(139) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprowy do Arbitro Bankowego przy
...
(140) Zwiqzku 8onków Polskich (w przypodku roszczeń do kwoty 8 000 zł) no adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8. 00-380 Warszowa. Arbiter Bonkowy rozstrzygo spory na podstawie Regulaminu Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (dostępnego no stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl),
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 08101326918-05-17(4.15) | 08103518271-05-17(3.18) | 08110008628-05-17(4.14) | 08110821961-05-17(4.10) | 08112733401-05-17(3.6) | 28161343704-04-17(3.81) |

...
(141) • wystqpienio z wnioskiem o rozpatrzenie sprowy do Rzecznika Finonsowego (w zakresie reklamocji złożonej przez klienta będgcego
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja

...
(142) osobq fizycznq).
...
(143) • zwrócenio się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzeczniko
...
(144) Konsumenta.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(145) • przysługuje również prawo wystqpienio z powództwem przeciwko PKO
...
(146) 8ankowi Polskiemu do sqdu powszechnego:
...
(147) - włościwości ogólnej siedziby Banku przy ul. Puławskiej 15 /02 515
...
(148) Warszawa/ lub
...
(149) włościwości przemiennej sqdu. w którego okręgu znojduje się oddział w przypodku, gdy roszczenie pozostaje w zwiqzku z dziołalnościq oddziału, lub
...
(150) - włościwości sqdu miejsca wykonania umowy, no podstawie przepisów powszechnie obowiqzujqcych.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(151) Pmwrethro KraeCixi*<rcło BofkP05» Sp©*< 515WomtWK,«' Pifemtc 15
...
(152) S# <ici*U WwittwjwWaruow* XllW^z-olCołpc<J(«/uXrc|0«*ęe SqCv*t\c«*m*rX»S OOCOOJHU.MP 525 000 TJ 3*
...
(153) RłGON 01tN8J»3 loptoljolkCcN** |Vop«l*pl«o«3|l ’ J50000000MN
...
(154) --- Page 9 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz