Szukaj w dokumentach

v1-21124926448/05/17

Sprawa: 21124926448/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: "REK507674050 - 10.05.2017 - Wyjaśnienia mBank do RF\nWzywam bank do potwierdzenia, że klauzule znajdujące się w umowie identyczne z wpisanymi do Rejestru UOKiK nie wiążą stron. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF. \n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek507674050-oprotestowanie-odpowiedzi.html"

Spis plikow

1. rek507674050-10.05.2017-wyjaśnienia-mbank-do-rf | Skan


rek507674050-10.05.2017-wyjaśnienia-mbank-do-rf

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: DRB/WZK/AG/175/2017 Łódź, 10.OS.2017 roku Numer reklamacji: REK823176860
...
(3) Szanowny Panie,
...
(4) przesyłam wyjaśnienia do pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/2412/PP/16 w Pana sprawie.
...
(5) Odpowiedź na punkt 1
...
(6) Nie podzielamy stanowiska Rzecznika Finansowego wyrażonego w piśmie, co do abuzywności, czy też nieważności kwestionowanych postanowień umowy kredytowej numer 00159095/2006 (zwanej dalej umową). W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej udzielaliśmy je wyłącznie na wniosek klientów zainteresowanych takim produktem i ubiegających się ich udzielenie, wówczas znajdujących się w szeroko dostępnej ofercie większości banków w Polsce.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | umowa | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.23) | 21125341787-05-17(1.19) | 21125436391-05-17(1.5) | 21125518156-05-17(1.6) | 25200720926-04-17(4.8) |

...
(7) W naszej ocenie przepis art. 3852Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej k.c.) definitywnie wyklucza możliwość dokonania oceny abuzywności postanowień umowy bez uwzględnienia stanu z chwili jej zawarcia I w oderwaniu od okoliczności temu towarzyszących, co nie może być zastąpione powołaniem się na orzecznictwo sądowe. Dlatego w naszej ocenie, biorąc pod uwagę przesłanki oceny zakreślone w przepisach art. 3851k.c. oraz 385Jk.c., nie sposób uznać, że kwestionowane przez Rzecznika Finansowego postanowienia umowy kredytowej były abuzywne.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | rzecznik_finansowy | postanowienie_umowne | kredyt | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.24) | 21125341787-05-17(1.20) | 21125436391-05-17(1.6) |

...
(8) Podstawę prawną zawierania umów kredytowych stanowiły w szczególności art. 353* k.c. w zw. z art. 358' § 2 k.c. w zw. z art. 69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe. Wszelkie zobowiązania wynikające z udzielonego kredytu spłacane są na podstawie postanowień zgodnej z prawem, ważnej umowy łączącej strony.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | art.358 | art.69 | prawo_bankowe | zobowiazanie | kredyt | umowa

...
(9) Do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwaicarskieqo doszło w ramach swobodneao wyboru klienta. W polskim prawie me istnieje i nie istniał zakaz udzielania kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem waluty obcej, co potwierdził ustawodawca nowelizacją Prawa bankoweoo z dnia 29.07.201 lr o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | nowelizacja_prawo_bankowe | nowelizacja_prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.105) | 08140738183-05-17(1.112) | 21125237148-05-17(1.26) | 21125436391-05-17(1.9) |

...
(10) Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w niedawnej opinii z 2.06.2016 przedstawionej w sprawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym C -l 19/15 przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów w sposób zdecydowanie krytyczny ocenił praktykę polskich sądów, które wbrew postanowieniom i celom dyrektywy WE 93/13, uczyniły z rejestru postanowień niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKIK rejestr quasi karny, zawierający tzw. „klauzule czarne" (bezwzględnie zakazane), nad którą to koncepcją prawną organy ustawodawcze Wspólnot Europejskich zaprzestały prac już na wstępnym etapie uchwalania Dyrektywy WE 93/13 uznając ją za zbyt daleko idącą, nie realizującą celów ochrony konsumenta i podważającą samodzielność orzeczniczą I decyzyjną Państw Członkowskich. Rzecznik Generalny w tej opinii stwierdził jednoznacznie, że nieprawidłowo stosowane przez polskie sądy przepisy traktujące wyroki wydane przez Sąd Ochrony Konkurencji I Konsumentów, w wyniku których doszło do wpisania postanowień wzorców umów do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKIK jako swoiste prejudykaty skuteczne erga omnes, naruszają Kartę Praw Podstawowych - w tym w zakresie prawa do sądu I kontradyktoryjnego procesu.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_generalny | prezes_UOKiK | dyrektywa_93-13-Ewg | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kaluzule_carne | dyrektywa_93-13-Ewg | konsument | rzecznik_generalny | stosowanie_postanowien | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 21125341787-05-17(1.23) | 21125436391-05-17(1.10) |

...
(11) mBank.pl
...
(12) UtMlNU
...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości 2.06.2016 krytycznie ocenił działania polskich sądów. Stwierdził on, że sądy stworzyły z rejestru postanowień niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKIK rodzaj ewidencji karnej. Jest to sprzeczne z Dyrektywą Rady Europejskiej WE 9 3 /1 3 , ponieważ ten rejestr zawiera „klauzule czarne", czyli bezwzględnie zakazane. Taką koncepcję rejestru postanowień niedozwolonych organy ustawodawcze Wspólnot Europejskich porzuciły już na początku uchwalania tej dyrektywy. Uznały, że to nic chroni konsumenta, a sama koncepcja idzie zbyt daleko, ponieważ podważa samodzielność orzeczniczą i decyzyjną państw członkowskich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_generalny | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kaluzule_carne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(16) Rzecznik jednoznacznie stwierdził, że sądy nieprawidłowo stosują przepisy. Dlatego nie można stosować wyroku Sądu Ochrony Konkurencji I Konsumentów jako skutecznego precedensu. Chodzi o to, że na podstawie wyroku SOKIK, nie możemy wydawać skutecznych wyroków i decyzji w innych, nawet podobnych sprawach. Narusza to Kartę Praw Podstawowych w zakresie prawa do sądu i kontradyktoryjnego procesu, czyli przedstawienia w procesie swojego stanowiska.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | SOKiK

...
(17) Rzecznik analizując ponadto implementację Dyrektywy WE 93/13 przez poszczególne państwa członkowskie doszedł do wniosku, że żadne z ustawodawstw pozostałych tych państw nie przewidywało tak dalekiego skutku orzeczeń wydanych w ramach kontroli abstrakcyjnej, i że jest to praktyka wprost sprzeczna z dyrektywą. To uzasadnia twierdzenie, że przepis art. 479° k.c. interpretowany w ten sposób, że wyrok wydany przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmuje rozszerzoną prawomocnością również ewentualne roszczenia podnoszone w ramach indywidualnej kontroli postanowień konkretnie zawartej umowy (a nie postanowień wzorca umowy), jest niezgodny z Dyrektywą WE 93/13.
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | kontrola_indywidualna | umowa | wzorzec_umowy | dyrektywa_93-13-Ewg

--- Podobne akapity: 21125341787-05-17(1.31) | 21125436391-05-17(1.17) |

...
(18) Rzecznik sprawdził też jak różne państwa implementowały tę dyrektywę, czyli w jaki sposób wprowadziły jej przepisy do swojego prawa. Żaden kraj nie przewidywał w swoim porządku prawnym, aby orzeczenie wydane w ramach kontroli abstrakcyjnej było swego rodzaju precedensem, który stosuje się bezpośrednio do innych przypadków. Rzecznik stwierdził, że taka praktyka jest wprost sprzeczna z dyrektywą.
--- Słowa kluczowe: kontrola_abstrakcyjna

...
(19) W Polsce oznacza to zakaz bezpośredniego stosowania wyroków SOKiK wydanych w ramach kontroli abstrakcyjnej do spraw indywidualnych. Nie można więc stwierdzić, że zapisy, które sąd uznał za niedozwolone we wzorcu umowy, mają taki charakter w indywidualnej umowie. Za każdym razem podlega to indywidualnej ocenie, ponieważ trzeba sprawdzić wszystkie elementy umowy I okoliczności przy Jej zawarciu. Orzeczenie wydane w ramach kontroli abstrakcyjnej oznacza, że przedsiębiorcy nie mogą stosować podobnych zapisów w nowych umowach.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | SOKiK | kontrola_abstrakcyjna | wzorzec_umowy | umowa | kontrola_indywidualna | umowa | kontrola_abstrakcyjna | umowa

--- Podobne akapity: 21125341787-05-17(1.33) |

...
(20) Odpowiedź na punkt 2, 3.
...
(21) Kredyt hipoteczny nr 00159095/2006 uruchomiliśmy 25.09.2006 zgodnie z wnioskiem
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(22) kredytobiorcy oraz zapisami § 1 ust 3 oraz § 5 Umowy 00159095/2006.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa

...
(23) Wydajemy (udostępniamy) kredytobiorcy określoną sumę kredytową w złotych, przy czym jej wysokość jest określana (indeksowana) według kursu danej waluty (np. CHF) w dniu wypłaty kredytu, czy jego poszczególnych transz (indeksowanie do waluty obcej po cenie kupna). Ustalenie takie następuje w celu określenia wysokości rat kredytowych, do których zapłaty kredytobiorca będzie zobowiązany w okresie trwania stosunku kredytowego. W dniu płatności konkretnych rat, rata taka jest przeliczana zgodnie z umową na złote stosownie do kursu danej waluty (np. euro), tj. po kursie jej sprzedaży kontrahentowi banku.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | kredyt | indeksacja | waluta_obca | kredyt | kredytoborca | zobowiazanie | kredyt | umowa | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.41) |

...
(24) Kredytobiorca zwraca kredytodawcy wykorzystaną sumę kredytu, przy czym w związku z kursem waluty obcej suma ta może być wyższa, bądź niższa odpowiednio do relacji do waluty obcej. Suma wykorzystana w dniu wykonywania umowy kredytu hipotecznego może mieć bowiem inną wartość rynkową w wyniku indeksacji walutowej. Innymi słowy, kredytobiorca może być
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt | indeksacja | kredytoborca

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.47) | 25195624286-04-17(3.31) | 25200720926-04-17(4.33) |

...
(25) mBank.pl
...
(26) 14»«M
...
(27) VtJtMM
...
(28) --- Page 2 ---
...
(29) --- Page 3 ---
...
(30) zobowiązany do zwrotu bankowi sumy pierwotnie wykorzystanego kredytu (w chwili wykonania umowy przez bank), ale taka wykorzystana suma (w całości lub części) może mieć inną (wyższą, bądź niższą) wartość rynkową w okresie spłaty kredytu
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 04143103559-05-17(2.12) | 25195624286-04-17(3.31) | 25200720926-04-17(4.33) | 28183428137-04-17(1.168) | 28183428137-04-17(2.197) |

...
(31) Naszym klientom przysługuje uprawnienie do spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji. Uniezależnia to ich od kursów wynikających z naszych tabel kursowych. Jest to możliwe, ponieważ uwzględniliśmy skutki nowelizacji przepisów ustawy Prawo bankowe. Chodzi nam o ustawę z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 984), obowiązującą od 26.08.2011 r. (tzw. ustawa antyspreadowa). Klienci uzyskali ustawowe uprawnienie do uniknięcia różnic kursowych wynikających z ogłaszanych tabeli kursowych banków. Spowodowało to wyeliminowanie ryzyka hipotetycznego zawyżania kursu waluty przez banki. Ustawa wprowadziła także prawo klienta do żądania od banku zmiany umowy przez określenie zasad ustalania kursów walut. W okresie przed wejściem w życie nowelizacji (przed 26 sierpnia 2011 r.) można wyłącznie ocenić prawidłowość zastosowanych przez bank kursów. Ciężar dowodu spoczywa na zarzucającym nieprawidłowość w tym zakresie.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | prawo_bankowe | prawo_bankowe | tabela_kursowa_banku | kurs_waluty | umowa | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.49) |

...
(32) Zwracamy przy tym uwagę, że kursy walut stosowane przez nas na podstawie art. 111 ust. 1 pkt 4) w okresie wykonywania przedmiotowej umowy kredytu były nad wyraz korzystne dla klientów i częstokroć najniższe na rynku. Okoliczność ta jest powszechnie znana i wynika z publikowanych zarówno przez Narodowy Bank Polski, jak i przez poszczególne banki tabel kursowych.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.50) |

...
(33) Od 1 lipca 2009 r. wprowadziliśmy zmiany do oferty produktowej, które umożliwiają kredytobiorcom spłatę kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej bezpośrednio w walucie waloryzacji. Od 2009 r. klienci mieli możliwość eliminacji ryzyka walutowego.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | waloryzacja_umowna

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.51) | 25195624286-04-17(3.42) | 25195951355-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(4.41) |

...
(34) Sposób ustalania kursów walut i chwila, na którą są one ustalane w oparciu o czynniki wymienione w umowie, nie nosi znamion dowolności. Nie Jest również możliwe dowolne ich kształtowanie przez nas. W zawartej przez strony umowie, sprecyzowaliśmy konkretną tabelę kursową, która ma zastosowanie do spłaty raty, czyli sprecyzowaliśmy moment, dla którego ustalane są kursy walut. We wzorcu umownym (w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego) określiliśmy również czynniki wpływające na zmiany kursu waluty, tj. powodujące zmiany kursów walut ujmowanych w naszych tabelach kursowych. Jest to zgodne § 3 ust. 4 R e g u la m in e m udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | umowa | umowa | kurs_waluty | wzorzec_umowy | art.384 | kodeks_cywilny | kurs_waluty | kurs_waluty | kredyt | pozyczka

...
(35) Kredyt jest waloryzowany miernikiem wartości w postaci waluty franka szwajcarskiego. Stosowanie kursów kupna/sprzedaży waluty dotyczy możliwości realizacji zastosowania tego miernika wartości. Stosowanie miernika wartości w postaci kursu franka szwajcarskiego pozostaje nierozłącznie zdeterminowane z uwarunkowaniami ekonomicznymi związanymi z transakcjami kupna/sprzedaży waluty waloryzacji na rynkach walutowych. W przypadku spłaty rat, bezpośrednio w walucie waloryzacji, kredytobiorca byłby zobowiązany zakupić odpowiednią ilość jednostek pieniężnych danej waluty w kantorze. Obiektywnie wskazuje to na konieczność przeprowadzania transakcji bezgotówkowych (zawsze ze strony banku) lub gotówkowych kupna jak i sprzedaży danej waluty na rynku finansowym.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | miernik_wartosci | stosowanie_postanowien | miernik_wartosci | stosowanie_postanowien | miernik_wartosci | waloryzacja_umowna | waloryzacja_umowna | kredytoborca | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.53) |

...
(36) Odnośnie kształtowania kursów walut w tabeli kursowej banku, zwracam uwagę na aktualne orzecznictwo sądowe, w tym m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 24 lutego 2016 r., sygn. akt I C 523/15, w uzasadnieniu którego sąd podniósł, iż „(...Jchybione są argumenty powoda, że bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczenie w tabeli kursowej kursu sprzedaży CHF (...). Zmiana kursu CHF wynika bowiem z mechanizmów makroekonomicznych, na które pozwany Bank z jednej strony nie ma jakiegokolwiek wpływu, czego potwierdzeniem są chociażby wskazane wyżej kursy średnie CHF publikowane przez Narodowy Bank Polski,
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.59) | 25195624286-04-17(3.50) | 25195951355-04-17(3.37) | 25200720926-04-17(4.48) |

...
(37) mBank.pl
...
(38) •n
...
(39) ii«r.••ovU«ł
...
(40) --- Page 3 ---
...
(41) --- Page 4 ---
...
(42) a z drugiej musi się do nich dostosować, co oznacza że na przykład nie może stosować w tabeli kursowej kursu sprzedaży niższego od kursu kupna. Ustalając cenę sprzedaży jakiejkolwiek waluty Bank musi się dostosowywać do cen wyznaczanych przez polityki walutowe. Obniżenie cen w tabeli kursowej wbrew kursom walut stosowanym na rynku spowodowałoby konieczność pokrywania różnicy w własnych środków, do czego żaden bank nie jest uprawniony. Takie działanie groziłoby bankowi utratą płynności finansowej ze szkodą dla jego klientów. Ponadto należy zgodzić się z pozwanym, że ustawodawca skutecznie zneutralizował potencjalne zagrożenie wynikające z możliwości zawyżania przez banku kursów sprzedaży poprzez nowelizację prawa bankowego ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nrl65, poz. 984)".
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | stosowanie_postanowien | nowelizacja_prawo_bankowe | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 21125237148-05-17(1.59) | 25195951355-04-17(3.37) | 25200720926-04-17(4.50) |

...
(43) Bezpośrednio nie wyznaczamy aktualnego w danym momencie kursu waluty. To warunki rynkowe wyznaczają ten kurs, który jest ceną danej waluty wyrażonej w jednostkach innej waluty. Cena ta powstaje w wyniku transakcji na rynkach walutowych. Kurs polskiej waluty, w stosunku do walut obcych, determinowany jest m.in przez: bieżące notowania kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, zmianę popytu i podaży waluty krajowej. To z kolei jest determinowane uwarunkowaniami makroekonomicznymi na które składają się m.in. dynamika PKB, poziom przyszłej inflacji, płynność rynku walutowego a także czynniki polityczne, czy również psychologia uczestników rynku. Są to czynniki niezależne od nas, które tworzą podstawy gospodarki wolnorynkowej.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(44) Powyższą zależność dostrzega również Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyroku z dnia 19 kwietnia 2016 r. , sygn. akt XVII AmC 2939/14 Sąd ten podniósł między innymi, że:
--- Słowa kluczowe: SOKiK

...
(45) „ ( . . . ) W ocenie Sądu nie sposób kwestionować uprawnienia pozwanego banku do określania kursów walut, którymi posługuje się w transakcjach prowadzonych z Jego udziałem. Prezentowane przez niego wartości stanowią niejako ceny za oferowany towar, którym są waluty i co istotne dotyczą one ogółu transakcji dokonywanych w związku prowadzoną przez niego działalnością. Innymi słowy tak sporządzane tabele odzwierciadlają rynkowe ceny walut powiększone o wynagrodzenie za możliwość udostępnienia waluty innemu podmiotowi. (...)
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(46) (...) Natomiast nawiązując do kwestii posługiwania się ww. tabelami przy obsłudze kredytów indeksowanych, gdzie de facto nie dochodzi do obrotu walutą, wydaje się, że obowiązujące przepisy prawa zasadniczo nie ograniczają kredytodawców w możliwości posługiwania się nimi, stawiając Jednak warunek, który został zdefiniowany w art. 69 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. (...)"
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

...
(47) ,,(...) Powracając do treści przepisu zwazyć także należy, że ustawodawca nie doprecyzował, jaki stopień szczegółowości powinny posiadać zapisy określające sposób ustalania kursu wymiany waluty. Należy przy tym odnotować, że choć w orzecznictwie nierzadko postulowane jest, by zasady te były określane w sposób maksymalnie precyzyjny, wręcz pozwalający konsumentowi na samodzielne weryfikowanie tych czynności, to w praktyce okazuje się, że stopień skomplikowania tego zagadnienia nie pozwala na przyjęcie jednego algorytmu, który każdorazowo pozwalałby na zrealizowanie owego postulatu. Kursy walut kształtowane są poprzez procesy ekonomiczne oraz decyzje polityczne, które są niezależne względem banku, a zatem istotnie utrudniają możliwość przewidzenia przebiegu i amplitudy wahań. W tym zakresie możliwe jest jedynie określenie dyrektyw wyznaczania kursów poprzez wskazanie tych czynników, które są uwzględniane przez bank w toku procedury związanej ze sporządzeniem tabeli kursowej (...)"
--- Słowa kluczowe: konsument | kurs_waluty

...
(48) „(...) Nawiązując tym samym do zarzutów podniesionych przez stronę powodową należy stwierdzić, że istotnie czynniki wskazane w § 3 ust. 6 regulaminu oraz w § 6 ust. 4 aneksu nie zostały sformułowane na tyle precyzyjnie, by możliwe było zweryfikowanie przez konsumenta tego, w jaki sposób ustalono kurs danej waluty. Zdaniem Sądu zasadne jest jednak pytanie, czy możliwe jest takie ich doprecyzowanie, które na to pozwoli? W ocenie Sądu odpowiedź na to pytanie nie może być twierdząca, gdyż nawet opisanie ich w taki sposób, w jaki dokonał tego
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument

...
(49) mBank.pl
...
(50) --- Page 4 ---
...
(51) --- Page 5 ---
...
(52) świadek w toku zeznań wraz z podaniem publikatorów poszczególnych danych uwzględnianych przez bank, czy nawet doprecyzowanie tych pojęć zgodnie ze wskazaniem, jakiego dokonali powodowie w pozwie, w dalszym ciągu nie pozwoli na prześledzenie przez konsumenta samodzielnie działań banku w tym zakresie (...)".
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(53) Opracowywaniem i publikowaniem tabeli kursowej Banku zajmuje się Departament Rynków Finansowych, który analizuje i działa w oparciu o czynniki wymienione w R e g u la m in ie u d z ie la n ia kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SA(Rozdział //§ 3 ust A Regulaminu. Decyzje co do zmiany stosowanych przez bank wysokości kursów walut, jak również o częstotliwości zmiany, podejmujemy z uwzględnieniem m.in. takich czynników jak: bieżące notowania kursów wymiany walut na rynku międzynarodowym, podaż i popyt na waluty na rynku krajowym, różnica stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, płynność rynku walutowego, stan bilansu płatniczego i handlowego.
--- Słowa kluczowe: tabela_kursowa_banku | kredyt | pozyczka | regulamin | stosowanie_postanowien | kurs_waluty

...
(54) Informacje na temat kursów walut są dostępne na naszej stronie internetowej http://www.mbank.pl.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(55) Tabela ta wskazuje godziny obowiązywania, poszczególnych wysokości kursów. Natomiast wysokość rat w walucie obcej była każdorazowo określona w harmonogramie spłat kredytu, stanowiącym załącznik do Umowy kredytowej nr 00159095/2006.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05145013135-05-17(2.10) | 08110821961-05-17(2.17) | 11185816458-05-17(1.14) | 11185816458-05-17(1.31) | 15152841592-05-17(1.12) | 21125237148-05-17(1.63) | 25195624286-04-17(2.7) | 25195624286-04-17(2.8) | 26132319311-04-17(2.16) | 26132319311-04-17(2.16) | 28150528188-04-17(2.15) | 28150528188-04-17(2.15) |

...
(56) Biorąc na uwagę powyższe nie znajdujemy podstaw do uznania Pana roszczeń. Z poważaniem
...
(57) --- Page 5 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz