Szukaj w dokumentach

v1-21125341787/05/17

Sprawa: 21125341787/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Reklamacja kwoty długu wyrażonego w systemie transakcyjnym w związku z wcześniejszą spłatą długu. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF."

Spis plikow

1. rek126093300-11.05.2017-wyjaśnienia-mbank-do-rf | Skan


rek126093300-11.05.2017-wyjaśnienia-mbank-do-rf

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: DRB/WZK/KW/184/2017 Łódź, 11.05.2017 roku Numer reklamacji: REK989356030
...
(3) Dzień dobry,
...
(4) przesyłamy kopię odpowiedzi wysłanej do Rzecznika Finansowego. Dotyczy ona pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/2415/PP/16 z 10.04.2017.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(5) W imieniu zespołu mBanku
...
(6) mBank.pl
...
(7) --- Page 1 ---
...
(8) --- Page 2 ---
...
(9) DRB/WZK/KW/183/2017
...
(10) Łódź, 11.05.2017roku
...
(11) Pani
...
(12) Agnieszka Wachnicka
...
(13) Dyrektor wydziału
...
(14) Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego Biuro Rzecznika Finansowego
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(15) Al. Jerozolimskie 87
...
(16) 02-001 Warszawa
...
(17) Szanowna Pani,
...
(18) przesyłam wyjaśnienia do pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/2415/PP/16 w sprawie Pana Ryszarda Styczyńskiego.
...
(19) Nie podzielamy stanowiska Rzecznika Finansowego wyrażonego w piśmie, co do abuzywności, czy też nieważności kwestionowanych postanowień umowy kredytowej numer 00159095/2006 (zwanej dalej umową). W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej udzielaliśmy je wyłącznie na wniosek klientów zainteresowanych takim produktem i ubiegających się ich udzielenie, wówczas znajdujących się w szeroko dostępnej ofercie większości banków w Polsce.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | umowa | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.6) | 21125237148-05-17(1.23) | 21125436391-05-17(1.5) | 21125518156-05-17(1.6) | 25200720926-04-17(4.8) |

...
(20) W naszej ocenie przepis art. 385* Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej k.c.) definitywnie wyklucza możliwość dokonania oceny abuzywności postanowień umowy bez uwzględnienia stanu z chwili jej zawarcia i w oderwaniu od okoliczności temu towarzyszących, co nie może być zastąpione powołaniem się na orzecznictwo sądowe. Dlatego w naszej ocenie, biorąc pod uwagę przesłanki oceny zakreślone w przepisach art. 3851k.c. oraz 385* k.c., nie sposób uznać, że kwestionowane przez Rzecznika Finansowego postanowienia umowy kredytowej były abuzywne.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | umowa | rzecznik_finansowy | postanowienie_umowne | kredyt | klauzula_niedozwolona

...
(21) Podstawę prawną zawierania umów kredytowych stanowiły w szczególności art. 353' k.c. w zw. z art. 358' § 2 k.c. w zw. z art. 69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo b a n k o w e . Wszelkie zobowiązania wynikające z udzielonego kredytu spłacane są na podstawie postanowień zgodnej z prawem, ważnej umowy łączącej strony.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | art.353 | art.358 | art.69 | zobowiazanie | kredyt | umowa

...
(22) Do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwaicarskieoo doszło w ramach swobodneao wyboru klienta. W polskim prawie nie istnieje i nie istniał zakaz udzielania kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem waluty obcej, co potwierdził ustawodawca nowelizacja Prawa bankov/eoo z dnia 29.07.201 lr o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | nowelizacja_prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 05145013135-05-17(2.36) | 08102551438-05-17(1.105) | 08140738183-05-17(1.112) | 21124926448-05-17(1.9) | 21125237148-05-17(1.26) | 21125436391-05-17(1.9) |

...
(23) Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w niedawnej opinii z 2.06.2016 przedstawionej w sprawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym C-119/15 przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sposób zdecydowanie krytyczny ocenił praktykę polskich sądów, które wbrew postanowieniom i celom dyrektywy WE 93/13, uczyniły z rejestru postanowień niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKIK rejestr quasi karny, zawierający tzw. „klauzule czarne" (bezwzględnie zakazane), nad którą to koncepcją prawną organy ustawodawcze Wspólnot Europejskich zaprzestały prac już na wstępnym etapie uchwalania Dyrektywy WE 93/13 uznając ją za zbyt daleko idącą, nie realizującą celów ochrony konsumenta I podważającą samodzielność orzeczniczą i decyzyjną Państw Członkowskich. Rzecznik Generalny w tej opinii stwierdził jednoznacznie, że nieprawidłowo stosowane przez
--- Słowa kluczowe: rzecznik_generalny | prezes_UOKiK | dyrektywa_93-13-Ewg | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kaluzule_carne | dyrektywa_93-13-Ewg | konsument | rzecznik_generalny | stosowanie_postanowien

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.162) | 21124926448-05-17(1.10) | 21125436391-05-17(1.10) |

...
(24) mBank.pl
...
(25) IM UKT.
...
(26) --- Page 2 ---
...
(27) --- Page 3 ---
...
(28) polskie sądy przepisy traktujące wyroki wydane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wyniku których doszło do wpisania postanowień wzorców umów do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKIK jako swoiste prejudykaty skuteczne erga omnes, naruszają Kartę Praw Podstawowych - w tym w zakresie prawa do sądu i kontradyktoryjnego procesu.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(29) Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości 2.06.2016 krytycznie ocenił działania polskich sądów. Stwierdził on, że sądy stworzyły z rejestru postanowień niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKIK rodzaj ewidencji karnej. Jest to sprzeczne z Dyrektywą Rady Europejskiej WE 9 3 /1 3 , ponieważ ten rejestr zawiera .klauzule czarne-, czyli bezwzględnie zakazane. Taką koncepcję rejestru postanowień niedozwolonych organy ustawodawcze Wspólnot Europejskich porzuciły już na początku uchwalania tej dyrektywy. Uznały, że to nie chroni konsumenta, a sama koncepcja idzie zbyt daleko, ponieważ podważa samodzielność orzeczniczą i decyzyjną państw członkowskich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_generalny | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(30) Rzecznik jednoznacznie stwierdził, że sądy nieprawidłowo stosują przepisy. Dlatego nie można stosować wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako skutecznego precedensu. Chodzi o to, że na podstawie wyroku SOKIK, nie możemy wydawać skutecznych wyroków i decyzji w innych, nawet podobnych sprawach. Narusza to Kartę Praw Podstawowych w zakresie prawa do sądu i kontradyktoryjnego procesu, czyli przedstawienia w procesie swojego stanowiska.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | SOKiK

...
(31) Rzecznik analizując ponadto implementację Dyrektywy WE 93/13 przez poszczególne państwa członkowskie doszedł do wniosku, że żadne z ustawodawstw pozostałych tych państw nie przewidywało tak dalekiego skutku orzeczeń wydanych w ramach kontroli abstrakcyjnej, i że jest to praktyka wprost sprzeczna z dyrektywą. To uzasadnia twierdzenie, że przepis art. 4794J k.c. interpretowany w ten sposób, że wyrok wydany przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmuje rozszerzoną prawomocnością również ewentualne roszczenia podnoszone w ramach indywidualnej kontroli postanowień konkretnie zawartej umowy (a nie postanowień wzorca umowy), jest niezgodny z Dyrektyv/ą WE 93/13.
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | kontrola_indywidualna | umowa | wzorzec_umowy | dyrektywa_93-13-Ewg

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.17) | 21125436391-05-17(1.17) |

...
(32) Rzecznik sprawdził też Jak różne państwa implementowały tę dyrektywę, czyli w jaki sposób wprowadziły jej przepisy do swojego prawa. Żaden kraj nie przewidywał w swoim porządku prawnym, aby orzeczenie wydane w ramach kontroli abstrakcyjnej było swego rodzaju precedensem, który stosuje się bezpośrednio do innych przypadków. Rzecznik stwierdził, że taka praktyka jest wprost sprzeczna z dyrektywą.
--- Słowa kluczowe: kontrola_abstrakcyjna

...
(33) W Polsce oznacza to zakaz bezpośredniego stosowania wyroków SOKiK wydanych w ramach kontroli abstrakcyjnej do spraw indywidualnych. Nie można więc stwierdzić, że zapisy, które sąd uznał za niedozwolone we wzorcu umowy, mają taki charakter w indywidualnej umowie. Za każdym razem podlega to indywidualnej ocenie, ponieważ trzeba sprawdzić wszystkie elementy umowy i okoliczności przy jej zawarciu. Orzeczenie wydane w ramach kontroli abstrakcyjnej oznacza, że przedsiębiorcy nie mogą stosować podobnych zapisów w nowych umowach.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | SOKiK | kontrola_abstrakcyjna | wzorzec_umowy | umowa | kontrola_indywidualna | umowa | kontrola_abstrakcyjna | umowa

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.19) |

...
(34) Stosownie do dyspozycji art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, mBank Jako podmiot rynku finansowego, którego działalność wiąże się z rozpatrywaną sprawą zobowiązany jest do udzielania informacji lub wyjaśnień. Nie Jesteśmy jednak zobowiązani do szczegółowego odnoszenia się do argumentacji prawnej przytoczonej przez Rzecznika, w zakresie w jakim to odniesienie się wykracza poza udzielenie Informacji lub wyjaśnień,
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | zobowiazanie | zobowiazanie

...
(35) mBank.pl
...
(36) --- Page 3 ---
...
(37) --- Page 4 ---
...
(38) o którym mowa w powołanych przepisach wyżej wymienionej ustawy. Ustawodawca w treści tej ustawy nie nałożył na podmioty rynku finansowego obowiązku uzasadniania zajmowanego stanowiska, zwłaszcza formułowania szczegółowego uzasadnienia prawnego, jako elementu odpowiedzi na pismo Rzecznika.
...
(39) Biorąc na uwagę powyższe nie znajdujemy podstaw do uznania roszczeń klienta.
...
(40) Z poważaniem
...
(41) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz