Szukaj w dokumentach

v1-06114208831/05/17

Sprawa: 06114208831/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

Spis plikow

1. podstawa-prawna | Skan


podstawa-prawna

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) OD«IA> t lit CiMj|- . , ..
...
(3) IBI (J5J 8SS 57:
...
(4) 83 3 / 85
...
(5) Tarnobrzeg, dn. 28.12.2016
...
(6) Bank PKO BP
...
(7) ul. Sienkiewicza 55, Tarnobrzeg
...
(8) Reklamacja - brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o denominowany w walucie obcej CHF
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | waluta_obca | waluta_obca

...
(9) dotyczy umowy nr /423/2006z dnia 05.12.2006
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) Niniejszym informuję, iż wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawic na dzień zawarcia mojej Umowy podstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu 05.12.2006 roku umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 06053735817-05-17(1.4) | 13125332891-05-17(1.7) |

...
(11) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu denominowanego to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia ze mną tej Umowy.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

--- Podobne akapity: 28183428137-04-17(1.8) |

...
(12) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia 05.12.2006 roku z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w dniu 05.12.2006 roku przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów dcnominowanych w walucie obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | waluta_obca | waluta_obca

...
(13) Jednocześnie w związku z tym, że Bank nic poinformował mnie przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu. w jakim mój kredyt jest przez Bank denominow any, wnoszę o podanie przez Bank celu, w jakim w mojej Umowie została denominacja przy użyciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 06053735817-05-17(1.6) | 28183428137-04-17(1.11) |

...
(14) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesłanie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli tzw. "odpowiedź, nic na temat") będzie oznaczało uznanie przez Bank, że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa o kredyt jest w całości nieważna z racji braku podstaw prawnych do je j zawarcia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.19) | 05074827632-05-17(1.22) | 05075438951-05-17(1.23) | 05075934266-05-17(1.29) | 05080144959-05-17(1.22) | 05153808111-05-17(1.8) | 06053735817-05-17(1.7) | 06114323264-05-17(1.62) | 08113032891-05-17(1.46) | 08113032891-05-17(1.50) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.46) | 08115523582-05-17(1.50) | 08123922342-05-17(1.46) | 08123922342-05-17(1.50) | 11185816458-05-17(1.7) | 13144135262-05-17(1.12) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(2.11) | 25195624286-04-17(1.6) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 28183428137-04-17(1.14) |

...
(15) Zgodnie z Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowymi wnoszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres email l lub w/wr wskazany adres zamieszkania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(16) Z poważaniem
...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) dotyczy ono również tego typu umów. które zostały zoworte przed dniem jej wejścio w życie, co jednoznacznie wskazuje, iż ustawodawca uznał tego typu umowy za legalne i prawnie wigżqce.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(20) Na podstawie postanowień § 2 ust. 1 umowy kredytu, został Państwu udzielony kredyt w kwocie 20.990.12 CHF no zakup lokalu mieszkolnego położonego w łornobrzegu przy ul. Orzeszkowej 1/49 z przeznaczeniem no potrzeby własne. W tym ubezpieczenie od utroty pracy i hospitalizacji.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | ubezpieczenie

...
(21) Notomiost zgodnie z zapisomi § 5 pkt 3 umowy, mógł być wypłacony:
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(22) 1) w walucie wymienialnej na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu no spłatę kredytu walutowego.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(23) 2) w walucie polskiej na finansowanie zobowiązań w kraju.
...
(24) Na podstowie postonowień § 5 pkt 4 umowy, w przypodku wypłoty kredytu w wolucie polskiej, stosuje się
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(25) kurs kupno dlo dewiz obowiązujący w PKO Banku Polskim w dniu realizacji zlecenio płatniczego, według aktuolnej Tobeli kursów.
...
(26) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 pkt 5 umowy, w przypadku wypłoty kredytu w walucie wymienialnej stosuje się. kursy kupna/ sprzedaży dlo dewiz, obowiązujące w PKO Bonku Polskim w dniu realizacji zlecenia płotniczego, według aktualnej Tabeli kursów.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(27) Na podstowie postanowień § 13 ust. 7 umowy, potrąconie środków z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub roty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO Banku Polskim w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dlo dewiz, według aktualnej Tabeli kursów.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(28) Ponadto na podstawie postanowień § 31 ust. 1 umowy, oświadczyli Poństwo, że zostali poinformowani o ryzyku zmiany kursów waluty polegającym na wzroście wysokości zadłużenia z tytułu kredytu oraz wysokości rat kredytu, wyrożonych w walucie polskiej, przy wzroście kursów waluty kredytu oraz że ponoszą ryzyko o którym mowa powyżej.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kurs_waluty | kredyt

...
(29) Wszelkie rozliczenio z tytułu zawartej przez Państwa umowy kredytu dokonywane są w oparciu o kursy zaakceptowane przez Państwa wskutek podpisonia przedmiotowej umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(30) W opinii PKO Bonku Polskiego, konstrukcja zawartej przez Państwo umowy, przewidująca zastosowanie odmiennych kursów dlo wypłaty kredytu, o innych dlo spłaty rat kredytowych, nie jest sprzeczno z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.22) | 05154616827-05-17(1.15) | 10133232481-05-17(3.22) | 13144135262-05-17(1.79) | 25195624286-04-17(3.39) | 25195951355-04-17(3.22) | 25200720926-04-17(4.39) |

...
(31) Do daty wejścia w życie tzw. ustawy antyspreadowej, to jest ustowy z dnio 29 lipca 2011 r. o zmionie ustawy Prawo bankowe oroz niektórych innych ustaw, nie istniały przepisy prawa nakazujące regulowanie kwestii zasad ustalania kursów walutowych w umowach z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: nowelizacja_prawo_bankowe | kurs_waluty | umowa | konsument

...
(32) W związku z wejściem w życie powyższej ustawy, od 2011 roku PKO Bank Polski umożliwia Kredytobiorcom zawarcie bezpłatnego aneksu do umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa | kredyt

...
(33) Z uwagi na powyższe, w dniu 16.01.2012 r. został zowarty bezpłatny aneksu do umowy kredytu. Na podstawie przedmiotowego oneksu spłota kredytu następuje z bezpłatnego rachunku walutowego przeznaczonego do obsługi kredytu bądź z rochunku w walucie polskiej, w przypodku niezopewnienia środków na rachunku prowadzonym w wolucie kredytu. W zołączniku do wyżej wymienionego oneksu zostały wymienione zasady ustolania spreodu walutowego w PKO Bonku Polskim, o tym samym Bonk spełnił obowiązek uregulowonio w umowie kredytu szczegółowych zasad określonia sposobów i terminów ustalania kursu wymiany wolut, wynikający z przywołanej ustowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | spread | umowa | kredyt

...
(34) Bank stoi na stanowisku, że postonowienio umowy kredytu zarówno w dniu jej zawarcia, jak i w chwili obecnej nie naruszoją przepisów obowiązującego prawa. Zasady obsługi kredytów denominowanych zawarte w podpisanych przez Bank umowach nie zostoły uznane za sprzeczne z prawem, ani unieważnione przez orgon do tego uprawniony.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredyt | kredyt_denominowany | umowa

...
(35) Postanowienia umowy mieszczą się w ramach zasady swobody umów wyrożonej w art. 353’ Kodeksu cywilnego, nie są również sprzeczne z zasadami wspołżycio społecznego określonymi w ort. 58 Kodeksu cywilnego. Umowo kredytowa w cołości odpowiado wymogoniom określonym w ort. 69 ustawy Prowo bonkowe. Anoliza treści podpisonej z Państwem umowy kredytu prowadzi do wniosku, że posiada ono wszystkie składniki przedmiotowo istotne wskazane w wyżej wymienionym przepisie. Określone zostało m.in.: zobowiązanie Banku do oddonio do dyspozycji kredytobiorcy, na czos oznaczony w umowie, kwoty środków pieniężnych, zobowiązonie kredytobiorcy do korzystonio z kwoty kredytu na warunkoch
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | zasada_swobody_zawierania_umow | art.353 | kodeks_cywilny | kodeks_cywilny | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | zobowiazanie | kredytoborca | umowa | zobowiazanie | kredytoborca | kredyt

...
(36) IWukIi* Kcv>Out^dnolci Aolłti Altur«02$'SWtrvj*»culhcoujii>$
...
(37) Sodfft-.o dlo(B»1 WaUMvwWonuiMW»t:A,itn:łGoyxsdot/vKjckm^o6*jmin.Sodo***:r..mrKSSOOOCC2MU SPS2SOOC11 M81GO\OIUWUb|itol |h«dd I11000)1X0PIN
...
(38) --- Page 2 ---
...
(39) --- Page 3 ---
...
(40) określonych w umowie na wskozany w niej cel. /obowiązanie kredytobiorcy do zwrotu kwoty wykorzystonego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty. Jako Kredytobiorcy mieli Państwo możliwość zopoznonio się z /opisami umowy kredytu przed jej zoworciem. notomiast zaworcie umowy w danym brzmieniu stanowiło akceptocję jej postonowień. Pomiędzy Państwem o Bankiem istnieje stosunek zobowiązaniowy nawiązony no podstowie zawortej umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca | kredyt | odsetki | kredytoborca | umowa | kredyt | umowa | zobowiazanie | umowa | kredyt

...
(41) Umowę tę noleży uznoć za ważną i wiążącą obie strony, a więc zorówno Bank. jok i Państwa.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(42) Uprzejmie informuję, że w związku z przedstowionym stonowiskiem Banku, mogą Państwo złożyć odwołanie do Rzeczniko Klienta PKO Bonku Polskiego w formie pisemnej na adres ul. Puławsko 15. 02-515 Warszawo, w dowolnym oddziale Bonku bądź zo pośrednictwem formulorzo kontaktu 'Napisz do Rzeczniko Kliento* na stronie www.pkobp.pl.
...
(43) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(44) - zwrócenio się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Bonków Polskich (w przypodku roszczeń do kwoty 8.000 zł) no adres: Bonkowy Arbitroż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8. 00 380 Warszawo. Arbiter Bankowy działa zgodnie z Regulaminem dziołonio BAK (dostępnym no stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl),
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(45) - wystąpienio z wnioskiem o rozpotrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(46) - zwrócenio się do włosciwego Powiotowego (Miejskiego) Rzeczniko Konsumenta.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(47) - na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(48) 1. właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławska 15.02 515 Warszawa.
...
(49) 2. włościwości przemiennej sądu. w którego okręgu znajduje się oddzioł w przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziołu. lub
...
(50) 3. właściwości sadu miejsco wykonywanio umowy. Z poważaniem.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(51) KOKIOwcMdroioftjnl Spot* OZSISWwve»o>1Urnlu IS
...
(52) S<0P.tf.cK,*, (to-1 i' *:ivn», » rt£»ł*w XinW.rtnełOojpc-Jo-iłyKrctcw***! S;4cw>J*i'• -n»rKBSC00002MSI NIP SIS OO0 T7 3* RSGON Olb2SB26S le p M (lopiHM wpMiani) 1 2SOOOJOWP1N
...
(53) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz