Szukaj w dokumentach

v1-01205718288/05/17

Sprawa: 01205718288/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: CD - Mimo prawomocnego wyroku jak również przekroczenia czasu na odpowiedz na reklamację bank nie odpowiada na pytania oraz zupełnie ignoruje przepisy polskiego prawa.

Spis plikow

1. 20170313_reklamacja_po-wyroku_klauzule_03 | Skan
2. 20170414_odpowiedz_po-wyroku_klauzule_03 | Skan


20170313_reklamacja_po-wyroku_klauzule_03

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) CentrumU
...
(3) mBank S.A.
...
(4) Oddział Bankowości Detaliczne) (0126)
...
(5) ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa (10)
...
(6) mBank S.A.
...
(7) ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
...
(8) Marek Zernbowicz A-4775
...
(9) ODWOŁANIE SIĘ OD DECYZJI mBank S.A. W SPRAWIE REKLAMACJI: REK479735552 Sygnatura: 1/PSR815018417/2017
...
(10) Dotyczy umowy nr 0353706/2006 wraz z późniejszymi zmianami o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ..Multiplan’’ waloryzowany kursem CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(1.18) | 01202551205-05-17(3.6) | 15182213581-05-17(2.14) | 25190141371-04-17(1.9) | 25195624286-04-17(1.7) | 25195951355-04-17(1.12) | 25200401832-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(3.6) | 25202021176-04-17(1.12) |

...
(11) Szanowni Państwo,
...
(12) W związku z przekroczeniem przez Państwa ustawowych 30 dni przeznaczonych na odpowiedź na reklamację (brak odpowiedzi w ustawowym terminie 30 dni od doręczenia reklamacji do banku oraz braku informacji o opóźnieniu z podaniem przyczyn, okoliczności i terminu odpowiedzi na reklamację) zgodnie z Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku zastosowanie znajdują przepisy (Art. 8) w/w ustawy wskazujący, że w takim przypadku reklamację uważa sie za rozpatrzona zgodnie z wola klienta.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | termin_30_dni | reklamacja | reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(3.8) |

...
(13) W związku z powyższym ponownie wnosimy o wykonanie bez zbędnej zwłoki:
...
(14) 1.
...
(15) 2
...
(16) 3.
...
(17) Ustalenie oprocentowania kredytu na stałym poziomie 2.65% i przysłanie nowego harmonogramu spłat kredytu,
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | kredyt

...
(18) Zwrotu nadpłat wobec ustalonego oprocentowania 2.65% za cały okres trwania umowy kredytowej z wyłączeniem okresu objętego pozwem. Wyliczona przez nas kwota na dzień składania reklamacji (27/11/2016r.) to 19 817,52 PLN, aktualnie (13/03/2017r.) jest to już 19 945,40 PLN.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa | kredyt | reklamacja | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(19) Usunięcia z umowy kredytowej klauzul waloryzacyjnych (§11. pkt. 5) wskazanych w uzasadnieniu do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi Sygn. akt III Ca 1427/15.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna

...
(20) Warszawa, 13.03.2017
...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) A*
...
(24) 2
...
(25) UZASADNIENIE
...
(26) Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Art. 5.1 - 8:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(27) Art. 5.1. Po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(28) Art. 6. Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1,
...
(29) zwłoki, jednak nie później ni w terminie 30 dru od dnia otrzymania reklamacji Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(30) Art. 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 6, podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(31) 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
...
(32) 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(33) Art. 8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację się za rozjątrzony zgodnie z wola klienta.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(34) Wobec braku informacji o opóźnieniu, która wskazywałaby przyczynę opóźnienia oraz nie wskazaniu okoliczności i terminu odpowiedzi, które muszą zostać ustalone dla wydłużonego terminu odpowiedzi (zgodnie z Art. 7. Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym) właściwym terminem dla odpowiedzi na reklamację był wynikający z art. 6 w/w ustawy termin 30 dniowy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja

...
(35) Termin ten liczony od dnia złożenia reklamacji w placówce banku tj.: 29.11.2016 roku, upłynął po 30 dniach czyli 29/12/2016 roku. Poniżej prezentujemy sposób liczenia owych 30 dni zgodny z przyjętymi standardami prawnymi. Jako pierwszy dzień liczymy następny dzień od złożenia pisma w placówce banku tj. 30/11/2016 zgodnie z art. 110-116 Kodeksu Cywilnego. Jako dzień wysłania pisma przyjmujemy datę stempla pocztowego na kopercie wysłanej odpowiedzi (skan w załączeniu), potwierdzony na serwisie internetowym Poczty Polskiej (skan w załączeniu).
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kodeks_cywilny

...
(36) Data Dzień
...
(37) 29/11/2016 0
...
(38) 30/11/2016 1 01/12/2016 2 02/12/2016 3 03/12/2016 4
...
(39) z wymogami,
...
(40) Opis słowny
...
(41) Data złożenia pisma Pierwszy dzień na odpowiedź Drugi dzień na odpowiedź Trzeci dzień na odpowiedź Czwarty dzień na odpowiedź
...
(42) --- Page 2 ---
...
(43) --- Page 3 ---
...
(44) 04/12/2016 05/12/2016 06/12/2016 07/12/2016 08/12/2016 09/12/2016 10/12/2016 11/12/2016 12/12/2016 13/12/2016 14/12/2016 15/12/2016 16/12/2016 17/12/2016 18/12/2016 19/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 22/12/2016
...
(45) 5 Piąty dzień na odpowiedź
...
(46) 6 Szósty dzień na odpowiedź
...
(47) 7 Siódmy dzień na odpowiedź
...
(48) 8 Ósmy dzień na odpowiedź
...
(49) 9 Dziewiąty dzień na odpowiedź
...
(50) 10 Dziesiąty dzień na odpowiedź
...
(51) 11 Jedenasty dzień na odpowiedź
...
(52) 12 Dwunasty dzień na odpowiedź
...
(53) 13 Trzynasty dzień na odpowiedź
...
(54) 14 Czternasty dzień na odpowiedź
...
(55) 15 Piętnasty dzień na odpowiedź
...
(56) 16 Szesnasty dzień na odpowiedź
...
(57) 17 Siedemnasty dzień na odpowiedź
...
(58) 18 Osiemnasty dzień na odpowiedź
...
(59) 19 Dziewiętnasty dzień na odpowiedź
...
(60) 20 Dwudziesty dzień na odpowiedź
...
(61) 21 Dwudziesty pierwszy dzień na odpowiedź
...
(62) 22 Dwudziesty drugi dzień na odpowiedź
...
(63) 23 Dwudziesty trzeci dzień na odpowiedź
...
(64) 23/12/2016 24
...
(65) Dwudziesty czwarty dzień na odpowiedź
...
(66) (Data sporządzenia odpowiedzi)
...
(67) 24/12/2016 25/12/2016 26/12/2016 27/12/2016 28/12/2016 29/12/2016
...
(68) 25 Dwudziesty piąty dzień na odpowiedź
...
(69) 26 Dwudziesty szósty dzień na odpowiedź
...
(70) 27 Dwudziesty siódmy dzień na odpowiedź
...
(71) 28 Dwudziesty ósmy dzień na odpowiedź
...
(72) 29 Dwudziesty dziewiąty dzień na odpowiedź
...
(73) 30 Trzydziesty (ostatni ustawowy) dzień na odpowiedź
...
(74) 30/12/2016 31
...
(75) Termin wysłania odpowiedzi - według stempla pocztowego i serwisu internetowego Poczty Polskiej
...
(76) Odpowiedź na złożoną przez nas reklamację została nadana przez mBank S.A. w placówce pocztowej dopiero 30/12/2016 roku a więc już po 30 dniowym terminie (załączniki skan koperty z odpowiedzią banku na reklamację oraz wyciąg z portalu http://emonitorinq.poczta- polska.pl/ pokazujący datę wysłania i odbioru odpowiedzi banku na reklamację).
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(77) Wobec niedotrzymania terminu o którym mówi Art. 6 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zastosowanie znajduje Art. 8. w/w Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, czyli reklamacje uważa sie za rozpatrzona zgodnie z wola klienta.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | reklamacja

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(3.30) |

...
(78) Pragniemy podkreślić, że data odpowiedzi mBank S.A na reklamację (23/12/2016) wskazuje na praktykę przetrzymywania odpowiedzi i wysyłki w jak najpóźniejszym terminie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(79) Jednocześnie nie sposób zgodzić się ze wskazaną przez mBank S.A datą wysyłki odpowiedzi (29/12/2016), gdyż jest ona sprzeczna z datą stempla pocztowego oraz informacją dostępną w internetowym serwisie Poczty Polskiej (skany w załączeniu).
...
(80) Ustawodawca przewidział sankcje za takie praktyki i w sposób jasny i czytelny określił je w
...
(81) e r-1>awtaWnir.v^*vris*wfc
...
(82) --- Page 3 ---
...
(83) --- Page 4 ---
...
(84) Art. 8 Ustawy o rozpatrywaniu reklamac; przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(85) Powyższy algorytm wyliczenia 30 dni na odpowiedź na reklamację zostały potwierdzony przez Rzecznika Finansowego, do którego także skierowaliśmy pismo w rzeczonej sprawie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(86) Uważamy, że dalsze przeciąganie tej sprawy jest formą szykany oraz brakiem szacunku dla porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym informujemy, że podejmiemy wszelkie niezbędne przewidziane prawem kroki.
...
(87) Odpowiedź w formie papierowej na niniejsze odwołanie się od decyzji mBank S.A. w sprawie reklamacji: REKLAMACJI: REK479735552 Sygnatura: 1/PSR815018417/2017
...
(88) należy wysłać poczta na adres wskazany w nagłówku niniejszego odwołania.
...
(89) W razie ponownej negatywnej odpowiedzi wnosimy o szczegółowe odniesienie sie do Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(90) Z poważaniem:
...
(91) Załączniki
...
(92) 1. Skan koperty z odpowiedzią banku na reklamację z datą nadania nr. przesyłki (00)259007731033397397.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(93) 2. Wyciąg z portalu http://emonitorina.poczta-polska.pl/ pokazujący datę wysłania
...
(94) i odbioru odpowiedzi banku na reklamację nr. przesyłki (00)259007731033397397.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(95) --- Page 4 ---


20170414_odpowiedz_po-wyroku_klauzule_03

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: 1/PSR110772878/2017 Łódź, 14.04.2017 roku Numer reklamacji: REK242004262
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) bardzo mi przykro, ale wobec braku przedstawienia nowych okoliczności nadal nie znajdujemy podstaw do uznania Pani roszczenia. Dalsza korespondencja z nami w przedmiotowej sprawie nie spowoduje zmiany stanowiska.
...
(6) Podtrzymujemy swoje stanowisko wysłane 21.02.20171 pismem /PSR815018417/2017.
...
(7) Może Pani odwołać się od naszej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku przesyłam informację odnośnie możliwości odwołania się od stanowiska banku.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(8) mBank.pl
...
(9) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, uL Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer Identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na d2iert 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(10) W imieniu zespołu mBanku
...
(11) specjalista
...
(12) ds. Operacji na Rachunkach i Reklamacji Departame “ unkach
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(13) Anna Sobieszuk
...
(14) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz