Szukaj w dokumentach

v1-05153808111/05/17

Sprawa: 05153808111/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Brak Podstawy prawnej. Też po terminie 30 dni.

Spis plikow

1. brak_podstawy_prawnej | Skan
2. brak_podstawy_prawnej_odpowiedz | Skan


brak_podstawy_prawnej

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) (Warszawa. 28 listopada 2016 roku
...
(3) Reklamacja - brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF dotyczy umowy nr 0087411S/2008 z dnia 2S czerwca 2008. zwanej dalej “Umową".
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 28183428137-04-17(1.4) |

...
(4) Niniejszym informuję, iż wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniata w polskim prawie na dzień zawarcia mojej Umowy podstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu 2S czerwca 2008 roku umowy o denominowanywwalucieobcejCHF (umowanr0087-1
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy

...
(5) leśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu dertominowanego. to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia ze mną tej Umowy.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

--- Podobne akapity: 07173510214-05-17(1.11) |

...
(6) Pod pojęciem “wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia 2S czerwca 2008 roku. z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w dniu 2S czerwca 2008 roku przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty denominowane w walucie obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 06053735817-05-17(1.6) | 13125332891-05-17(1.9) |

...
(7) lednocześnie w związku z tym. że Bank nie poinformował mnie przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu. w jakim mój kredyt jest przez Bank indeksowany denominowany. wnoszę o podanie przez Bank celu. w jakim w mojej Umowie została zastosowana indeksacja denominacja przy użyciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | umowa | indeksacja | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 09110949313-05-17(1.9) | 10133232481-05-17(1.11) | 13144135262-05-17(1.11) |

...
(8) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamach bez odpowiedzi lub przesłanie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli tzw. "odpowiedź nie na temat") będzie oznaczało uznanie przez Bank. że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa o kredyt jest w całości nieważna z racji braku podstaw prawnych do jej zawarcia. Zgodnie z Art. S ust. 2 Ustawy z dnia S sierpnia 201S r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty tynku finansowego i o Rzeczniku Finansowymwnoszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres email ihna@tomeson.com
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa | kredyt | reklamacja | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 06114208831-05-17(1.14) | 13144135262-05-17(1.12) |

...
(9) Z poważaniem.
...
(10) MBANK S.A.
...
(11) ul. Senatorska 18 00-9 S0 Warszawa
...
(12) Kredytobiorcy:
...
(13) --- Page 1 ---


brak_podstawy_prawnej_odpowiedz

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRN/n Numer reklamacji:
...
(4) Łódź, 13.12.2016
...
(5) Państwo
...
(6) Dzień dobry,
...
(7) bardzo mi przykro, ale rozpatrzyłam Państwa reklamację negatywnie. Poniżej przekazuję wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Waloryzacja kredytu do waluty CHF ma charakter jednorazowy - następuje w momencie uruchomienia kredytu poprzez przeliczenie wypłaconych środków w PLN na walutę CHF po to, by zgodnie z wolą kredytobiorcy odsetki mogły być naliczane w oparciu o niższą stopę procentową właściwą dla waluty CHF. Na skutek uzgodnionej przez strony waloryzacji, która następuje w momencie wypłaty kredytu, przedmiotem świadczenia jest niezmienna w czasie suma jednostek pieniężnych wyrażonych w walucie CHF. Zmienna jest jedynie ich wartość w przeliczeniu na PLN. Przeliczenie kredytu z CHF na PLN przy spłacie nie jest „waloryzacją"
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | kredytoborca | odsetki | waluta_obca | waloryzacja_umowna | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.30) | 25200720926-04-17(4.42) |

...
(9) raty, tylko określeniem sposobu spełnienia świadczenia w PLN (waluta zapłaty) raty wskazanej w harmonogramie spłat w walucie CHF. Wyjaśniam, że bank nie dokonuje z klientami- kredytobiorcami transakcji kupna/sprzedaży CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca | kredytoborca | waluta_obca

...
(10) Podkreślić należy, iż w przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, kredyty te udzielane były wyłącznie na wniosek klienta banku ubiegającego się o udzielenie kredytu, i zainteresowanego tego rodzaju kredytem, wówczas znajdującym się w szeroko dostępnej ofercie wielu banków. Podstawę prawną zawierania umów kredytów stanowiły w szczególności art. 3531 k.c. w zw. z art. 3581 § 2 k.c. w zw. z art. 69 ustawy
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | podstawa_prawna | kredyt | art.353art. | art.358art. | art.69

...
(11) z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(12) Równolegle udostępnialiśmy ofertę kredytów Złotowych niewaloryzowanych, w ogóle nie przewidujących odniesienia się do jakiegokolwiek kursu waluty obcej, którą to ofertą Państwo nie byli zainteresowani, wnioskując wyłącznie o udzielenie kredytu waloryzowanego
--- Słowa kluczowe: kredyt_złotówkowy | kurs_waluty | kredyt_waloryzowany

...
(13) kursem waluty obcej.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(14) W powyższych okolicznościach, zawarcie umowy kredytu, przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenia kwoty kredytu na walutę waloryzacji), nie zostało narzucone, ani nie stanowiło obligatoryjnego elementu umowy kredytu, narzuconego, czy zamieszczonego w umowie, wbrew Państwa woli. Korzyścią płynącą dla kredytobiorców z udzielania kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej było niższe oprocentowanie kredytu niż kredytów
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | obowiazkowe | umowa | kredyt | umowa | kredytoborca | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | oprocentowanie_dlugu | kredyt

...
(15) złotówkowych.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(16) Zaznaczyć trzeba że w polskim prawie nie istnieje i nie istniał zakaz udzielania kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem waluty obcej, co potwierdził ustawodawca nowelizacją Prawa bankowego z dnia 29.07.2011r o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | nowelizacja_prawo_bankowe | nowelizacja_prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.105) | 08140738183-05-17(1.112) | 21124926448-05-17(1.9) | 21125237148-05-17(1.26) | 21125436391-05-17(1.9) |

...
(17) Tym samym wyjaśniamy, że na gruncie swobody umów wyrażonej w art. 353 ze zn. 1 k.c. dopuszczalne było i jest nadal udzielenie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej.
--- Słowa kluczowe: art.353 | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty

...
(18) mBank.pl
...
(19) mBankSA zsiedzib*wwarszawie.ul Senatorska18.00-9S0Warszawa.zarejestrowanypuc*SadRejonowydlam st Warszawy, lWydiiałGospodarczy KrajowegoRejestruSudowvgopodnumeremKRS000002S237.posiadającynumerIdentyfikacjipodatkowe)NIP S26021-5088.owpłaconymwlafc&i
...
(20) kapitalezakładowym,któregowysokottwgstatuina(Inert01.01.2016r wynosi 168.9SS.69bzłote.
...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) Także z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 prawa bankowego nie wynikał i nie wynika zakaz udzielania przez banki takich kredytów.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | kredyt

...
(24) W związku z powyższym, podtrzymujemy przekazane teraz oraz we wcześniejszej korespondencji wyjaśnienia, traktując je, jako ostateczne oraz wyczerpujące na poruszone przez Państwa
...
(25) kwestie.
...
(26) Mogą Państwo odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(27) mBank.pl
...
(28) rnBank SA i sx-dztba w Warszawie. ul Senatorska 18,00 950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m s i Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 000002523/. posiadający numer Identyfikacji podatkowej NIP 526 021-50 68. o wpłaconym w całoScl kjtftalezakładowym,któregowysokottwgsianunadzieńOl012010r wynosi1689S5696złoto
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(29) W imieniu zespołu mBanku Cpocjalista
...
(30) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz