Szukaj w dokumentach

v1-01181124774/05/17

Sprawa: 01181124774/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Sposób obliczania odsetek bank skrzetnie chroni, nie ujawnia stosowany wzór do wyliczeń anie nie podaje zasade i metod obliczania odstek

Spis plikow

1. 20170329_reklamacja_odestki | Skan
2. 20170427_odpowiedz_odestki | Skan


20170329_reklamacja_odestki

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) sposobu naliczania odesetek w kredycie denominowanym do CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(4) dotyczy:
...
(5) • umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny nr 84 1020 4274 0000 1196 0001 1346
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(6) z dnia 30-01-2006 r. zwanego dalej ..Umową kredytu’'.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(7) Niniejszym składam reklamacje na sposób i wysokość obliczania odsetek od rat kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | odsetki | kredyt

...
(8) W 2016 r i w 2017 r kilkakrotnie występowałem do Banku o podanie sposobu wyliczania odsetek wraz z podaniem wzoru matematycznego i wszystkich zastosowanych parametrów. Bank nie nieodpowiedział na pytania pomijając je milczeniem, jakby chciał coś w ten sposób ukryć.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(9) W związku z tym na podstawie zapisów- w umowie starano się odtworzyć sposób obliczania odsetek by sprawdzić ich prawidłowość obliczania.
--- Słowa kluczowe: umowa | odsetki

...
(10) 1.
...
(11) 2.
...
(12) W części 111..Oprocentowanie kredytu” umowy kredytu zapisano:
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | umowa | kredyt

...
(13) w§6
...
(14) PKO BO SA pobiera odsetki od kredytu według zmiennej stupy procentowej, w stosunku,
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt

...
(15) rocznym, której wysokość ustalana w dniu rozpoczynającym pierwszy i kolejne trzymiesięczne okresy obowiązywania stawki referencyjnej, jako suma stawki referencyjnej i stałej marży Pierwszy okres obowiązywania stawki referencyjnej rozpoczyna się w dniu wypłaty kredytu Trzymiesięczne okresy obowiązywania stawki referencyjnej kończą sic w dniu poprzedzającym dzień, który data odpowiada dniowi, w którym rozpoczął się poprzedni trzymiesięczny okres obowiązywania stawki referencyjnej, z uwzględnieniem zasad liczenia terminów oznaczonych w miesiącach, przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.
--- Słowa kluczowe: marza | kredyt | kodeks_cywilny

...
(16) W dniu zawarcia umowy stawka referencyjna wynosi 1,0%, marża wynosi 1,9°/, a oprocentowanie kredytu wynosi 2,9000%, w stosunku rocznym. Dła celów ustalenia staw ki referencyjnej - PKO BP SA będzie się posługiwać stawka LIBOR lub EURIBOR publikowana odpowiednio o godz. 10 GMT lub 1 na stronie informacyjnej Reuters, w dniu poprzedzającym dzień rozpoczynający pierwszy' i kolejne trzymiesięczne okresy obowiązywania stawki referencyjnej, zaokrągloną według matematycznych zasad do czterech miejsc po przecinku. W przypadku braku notowań stawki referencyjnej L1BOR lub EURIBOR publikowaną dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania s dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki L1BOR lub EURIBOR. Za dzień braku notowań stawki LIBOR lub EURIBOR uznaje sie ponadto dzień unany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za dzień wolny od pracy.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | marza | oprocentowanie_dlugu

...
(17) Zmiana wysokości stawki referencyjnej powoduje zmianę wysokości oprocentowania
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(18) 3.
...
(19) str. 1
...
(20) --- Page 1 ---
...
(21) --- Page 2 ---
...
(22) kredytu o taki samą liczbę punktów procentowych.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(23) §7.
...
(24) Odsetki będą obliczane miesięcznie od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu według obow iązujacei w
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt

...
(25) t\ m okresie zmiennej stopy procentowej dla kredUu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kred^u włącznie.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(26) W części V] „Spłata kredytu” umowy kredytu zapisano w: §12
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt

...
(27) Spłata zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek rozpoczyna się w :
--- Słowa kluczowe: kredyt | odsetki

...
(28) 1) w miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu, w którymi wystąpiła wypłata kredytu
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(29) - jeżeli wy płata ta nastapiła na 15 lub więcej dni kalendarzowych przed terminem, o którym mowa w §13 us. 3.
...
(30) 2) w drugim miesiącu , następującym no miesiącu, w którym wystąpiła wypłata kredytu - jeżeli wy płata ta nastapiła na mniej niż 15 dni kalendarzowych przed dniem, o którym mowa
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(31) w §13 us. 3.
...
(32) Kredytobiorca będzie spłacał zadłużenie z tytułu kredytu i odsetek do dnia 01.01.2031 r. w ratach malejących.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | odsetki

...
(33) §13.
...
(34) 1. spłata zadłużenia z ty tułu kredytu i odsetek Kredytobiorcy następuje w drodze potracenia
--- Słowa kluczowe: kredyt | odsetki | kredytoborca

...
(35) przez PKO BP SA swoich wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu z rachunku
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(36) osczedniosciowo-rozłiczeniow ego Kredy toborcy n r 08 1020 4274 0000 1 002 OOP1) 225-^
...
(37) 2. Kredytobiorca wyraża zgodę na potrącenie, o którym mowa ust. 1.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(38) 3. Kredytoborca zobowiązany jest do posiadania środków w 01 dniu każdego miesiąca
--- Słowa kluczowe: kredyt | zobowiazanie

...
(39) kalendarzowego, na rachunku wskazanym w ust. 1. W' wy sokości umożliwiającej uregulowanie
...
(40) należności z tytułu kredytu przez PKO BP SA.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(41) 7. Potracenie środków z rachunku oszczedniościowo - rozliczeniowego w walucie polskiej
...
(42) następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty lub ratv w walucie wymienialnej. w której udzielamy jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(43) Kredyt
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(44) 773.36 PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(45) Moje pierwsze i zasadnicze żądanie dotyczy wskazania w umowie kredytu podstawy do liczenia oprocentowania od kwoty kredytu wyrażonej w CHF. zamiast od zadłużenia z tytułu kredytu wyrażonego w PLN. Kredyt otrzymałem w kwocie PLN i jest niewątpliwym, że kredyt denominowany to kredyt udzielony w złotych, odnoszony do waluty obcej. Proszę zatem o wskazanie konkretnej podstawy w umowie, upoważniającą bank do naliczania odsetek od kwoty w Ci LF. zamiast w PLN.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | oprocentowanie | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | kredyt_denominowany | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | umowa | odsetki | waluta_krajowa

...
(46) Następnie, podnoszę po raz kolejny wyraźne zastrzeżenia co do nieprawidłowości rozliczania kredy tu, nawet bazując na saldzie zadłużenia wyrażonego w PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(47) Wg zaświadczenia z dnia 21-10-2016 r. nr pisma ZV51-BM-054-12611A348/2016 ,, Kredy t został wypłacony w dniu 31.01.2006 r w wysokości 20 670.00 CHF co stanowiło 49 773.36 PLN przeliczone zgodnie z umowa po kursie kupna dla dewiz, który w dniu 31.01.2006 wynosił: 2.4080. Oprocentowanie kredytu LIBOR 3M (CHF) + 1.9 p.p marża kredytowa. Oprocentowanie kredytu w dniu uruchomienia wynosiło: 2.9058% w stosunku rocznym (LIBOR 3M 1.0058 -1- marża kredytowa 1.99 p.p.)”
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa | umowa | oprocentowanie_dlugu | waluta_obca | marza | kredyt | oprocentowanie_dlugu | marza | kredyt

...
(48) Porównanie podanych wysokości stawek LIBOR 3M i wysokości oprocentowania w umowie kredytowej -...oprocentow anie kredytu wynosi 2,9000%" i podanych przez Bank w cyt zaświadczeniu „oprocentowanie kredytu w dniu uruchomienia wynosiło: 2,9058%”
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa | kredyt | kredyt | oprocentowanie_dlugu

...
(49) wskazuje na odstępstwo tego co określono w umowie a to co faktycznie sobie sam ban zrobił.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(50) Z cyt. zaświadczenia Banku pierwsza rata została ustalona i pobrana z konta dnia 01-03-2005 r. w kwocie:
...
(51) 1.
...
(52) 2.
...
(53) wypłacono na moje konto w PKO BO SA nr 08 1020 4274 0000 1 002 0009 2254 w kwocie 49
...
(54) Str. 2
...
(55) --- Page 2 ---
...
(56) --- Page 3 ---
...
(57)
...
(58)
...
(59) 117.57 PLN (kwota w' walucie operacji) 47.73 CHF (Kwota w walucie kredytu C1IF) jako spłata wymaganych odsetek, przy ..kursie zastosowanym przez bank do przeliczenia spłaty dokonanej w PLN - 2.4633” .
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt | odsetki | waluta_krajowa

...
(60) 170.61 PLN (kwota w walucie operacji) 69.26 CHF (Kwota w walucie kredytu CHF) jako splata wymaganego kapitału, przy ..kursie zastosowanym przez bank do przeliczenia spłaty dokonanej w PLN - 2.4633” .,
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | art.69 | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(61) Razem kapitał + odsetki: 117.57 PLN + 170.61 PLN = 288.18 PLN (kwota w walucie operacji) 47.73 CHF + 69.26 CHF = 116.99 CHF (Kwota w walucie kredytu CHF)
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_obca | art.69 | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

...
(62) Miesięczny kapitał Bank wyliczył sobie w walucie kredytu CHI - 20 670 CHF / 299. pierwsza ratę kapitału na kwotę 69.26 a pozostałe 290 rat po 69.13 CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | art.69 | art.69 | waluta_obca

...
(63) Od 1-03-2006 r. do 01.01.2031 r. okres spłaty kredytu rozłożono na 299 miesiące.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(64) Biorąc pod uwagę wskazane parametry w cyt. zaświadczeniu Bank to obliczenia raty kredytu przy jął następujące parametry: kwota kredytu razy suma marży kredytowej (1.90%) i stawki LIBOR 3M (1,00583%) razy liczba dni w okresie od 31.01.2006 do dnia 28.02.2006 włącznie (29 dni), a nstepnie suma tych wartości podzielona przez 365 dni (luty 2006 r miał 29 dni).
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | marza | kredyt

...
(65) Wysokość raty odsetkowej na dzień 01.03.2006 ustalono w następujący sposób:
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(66) 1. Wg zaświadczenia z Banku :20 640.00 CHF x 2.9058% x 29/365 = 47.7212 która wyrażono
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(67) kwotą 47,73 CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(68) 2. Wg umowy kredytowej 20 640.00 CHF x 2.9000% x 29/365 = 47.6259 a bank obciążył mnie
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca

...
(69) kwota 47.73 CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(70) W obliczeniach a naliczoną tylko pierwsza rata odsetkową powstają różnice:
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(71) 1. wg zaświadczeń 47.73 - 47.7212 = 0.00880290 CHF. 2. wg umowy 47.73 - 47.6259 = 0.10410O00CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | umowa

...
(72) Powyższe dane wskazują na odstępstwo przy obliczaniu odsetek od tego co wynika z umowy do tego co
--- Słowa kluczowe: odsetki | umowa

...
(73) zrobił
...
(74) 1. 2. 3.
...
(75) 4. 5. 6.
...
(76) bank i to oczywiście na moja niekorzyść. Proszę o wyjaśnienie:
...
(77) czy zastosowany wzór matematyczny jest taki sam jaki stosuje bank.
...
(78) czy podane parametry są prawidłowe, ajeżeli nie to które i z jakiego powodu.
...
(79) wjaki psoóbjest określana liczba dni gdy miesiąc luty ma 28 dnia awjaki gdy jest o 1dzień większy,
...
(80) w jaki sposób i wg jakich zasad matematycznych Bank zaokrągla LIBOR 31VTdo czterech miejsc no przecinku, a odsetki do dwóch miejsc po przecinku i od czego to zależy? Dlaczego bank w przy padku pierwszej raty nie zastosował stawej podany ch w umowie a zastosował sobie inne stawki wg sobie znanych zasad?
--- Słowa kluczowe: odsetki | umowa

...
(81) żądam wskazania przez Bank w umowie kredytu podstawy do liczenia oprocentowania od kw:oty kredytu wyrażonej w CHF. zamiast od zadłużenia z tytułu kredytu wyrażonego w PLN. Kredyt olrzymałcm w kwocie PLN i jest niewątpliwym, że kredyt denominowany to kredy t udzielony w złotych, odnoszony do waluty obcej. Proszę zatem o wskazanie konkretnej podstawy w umowie, upoważniającą bank do naliczania odsetek od kwoty w CHF. zamiast w PLN.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | oprocentowanie | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | kredyt_denominowany | waluta_krajowa | waluta_obca | umowa | odsetki | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(82) Z ostro ności procesowej kwestionuję wskazane wysokości oprocentowania rat kredytu jako niezgodne z z umowa oraz prawem i ądam zwtoui wszystkich nienale nie pobranych odsetek.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | kredyt | umowa | odsetki

...
(83) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesłanie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli tzw. "odpowiedź nie na temat") będzie oznaczało uznanie przez Bank mojego Zadania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(84) Zgodnie z Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnoszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres e-mail:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(85) Z poważaniem
...
(86) --- Page 3 ---


20170427_odpowiedz_odestki

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) BIURO RZECZNIKA KLIENTA Ul. Puławsko 15
...
(3) 02-515 Warszawa
...
(4) Warszawa, dnia kwietnia 2017 BRK-ZWR- IS-0500-1266CE6F8/17
...
(5) IS
...
(6) Bank Polski
...
(7) Dotyczy: Umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny nr 10204274-203- 1222721797/15/2006 z dnia 30.01.2006 r. (84102042740000119600011346) wraz z późniejszymi zmianami.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(8) j <LL\y£jWiUJt \CJUxt V
...
(9) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29.03.2017 r., poniżej przekazuje stosowne wyjaśnienia w zakresie sposobu naliczania odsetek przy posiadanym przez Pana kredycie.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(10) W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że Umowa kredytu jest umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, odpłatą, o charakterze ciągłym.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(11) Wartość ekspozycji wolutowej (przedmiot głównego świadczenia) została dokładnie określona w Umowie kredytu w wysokości 20.670,00 CHF. W trakcie okresu kredytowania jest Pan zobowiązany do zwrotu przedmiotowej kwoty według terminów i wartości rat kapitałowo- odsetkowych podanych w walucie CHF, a wskazonym w harmonogramie kredytowym.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | zobowiazanie | odsetki | waluta_obca | kredyt

...
(12) W myśl zasady nominalizmu wyrażonej w art. 358' § 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, spełnienie świadczenia powinno nastąpić poprzez zopłatę sumy nominalnej, a więc określonej w treści zobowiązania sumy pieniężnej. Skoro zatem zobowiązanie wynikające z Umowy zostało wyrażone w walucie obcej, to także spełnienie tego świadczenia powinno nastąpić w tej wolucie obcej (vide : Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1993 r.. I PZP 14/92, OSNCP 1992, nr 9, poz. 160: Komentarz do art. 358' k.c., [w:] A. Kidyba (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, LFX 2014 ).
--- Słowa kluczowe: zasada_nominalizmu | art.358 | kodeks_cywilny | zobowiazanie | zobowiazanie | umowa | waluta_obca | waluta_obca | sad_najwyzszy | art.358 | kodeks_cywilny | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 01192924652-05-17(2.24) |

...
(13) Stosunek kredytowania zawiera w sobie element zaufania banku do solidności Kredytobiorcy w dotrzymaniu Umowy i ciążącego na nim obowiązku zwrotu otrzymanej kwoty.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | umowa

...
(14) Odnosząc się do meritum sprawy potwierdzam, że w dniu 31.01.2006 r. uruchomiony został kredyt w całości, w wysokości 20.670,00 CHF. Dla kontraktu kredytowego przyjęto oprocentowanie w łącznej wysokości 2,90583 %, no które skłodała się:
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | kredyt | oprocentowanie

--- Podobne akapity: 28183428137-04-17(1.152) |

...
(15) - stawka referencyjna LIBOR 3 M z dnia 27.01.2006 r. w wysokości 1,00583 % oraz
...
(16) -marża Banku w wysokości 1,90 %.
...
(17) Wyjaśniam, że przyjęcie stawki referencyjnej LIBOR 3 M z dnia 27.01.2006 r. było prawidłowe i zgodne z postanowieniami § 6 ust 2 Umowy kredytu, który wskazuje „(...) w drugim dniu poprzedzającym dzień rozpoczynający pierwszy i kolejne trzymiesięczne okresy obowiązywania stawki referencyjnej, zaokrągloną według matematycznych zasad do czterech miejsc po
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(18) Powszechna Kasa Oszczędności Sank Polski Spółka Akcyjna, 02 SIS Warszawa ul Puławsko 1S
...
(19) Syd Rejonowy dla in si. Warszawy w Warszawie, Kill Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sydowego numer KRS 0000026138. MP: 525 000 Z7 38. RS.60N 016208263 kapitol zakładowy (kopHał wpłacony) l 250 000 OOOPl \
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(20) --- Page 1 ---
...
(21) --- Page 2 ---
...
(22) przecinku. W przypadku braku notowań stawki referencyjnej LIBOR lub EURIBOR dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki LIBOR lub EURIBOR. Za dzień braku notowań stawki LIBOR lub EURIBOR uznaje się ponadto dzień uznany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za dzień wolny od pracy".
...
(23) Drugi dzień poprzedzający dzień uruchomienia kredytu przypodal na dzień 29.01.2006 r. (niedziela), o więc dzień wolny od procy. Uzasadnione zotem było przyjęcie, dla określenia oprocentowania Pana kredytu, stawki referencyjnej LIBOR 3 M z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień 29.01.2006 r. Tym dniem okozał się dzień 27.01.2006 r. (piątek).
--- Słowa kluczowe: kredyt | oprocentowanie | kredyt

...
(24) Wyłącznie w celach informacyjnych wskazano w § 6 ust 2 Umowy kredytu, jaka jest zaokrąglona wartość stawki referencyjnej na dzień zawarcia Umowy, a więc 30.01.2006 r.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | moment_zawarcia_umowy

...
(25) Potwierdzam, że na dzień 01.03.2006 r. została wyznaczona spłata pierwszej raty kredytu w łącznej wysokości 116,99 CHF. Na wysokość przedmiotowej raty składała się część kapitałowa w wysokości 69,26 CHF oraz część odsetkowa w wysokości 47,73 CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | art.69 | waluta_obca | odsetki | waluta_obca

...
(26) Zgodnie z treścią § 6 ust 1 Umowy kredytu „PKO Bank Polski SA pobiera odsetki od kredytu w walucie kredytu według zmiennej stopy procentowej, w stosunku rocznym (...)".
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.23) | 05154616827-05-17(1.16) | 09105829922-05-17(1.20) | 13144135262-05-17(1.80) |

...
(27) Wartość raty odsetkowej należno no dzień 01.03 2006 r. została obliczono w następujący sposób:
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(28) Okres rozliczeniowy 20060131 20060131 20060201 20060228
...
(29) Saldo kredytu 20 670,00 CHF 20 670,00 CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_obca

...
(30) Ilość dni 1
...
(31) 28
...
(32) Oprocentowanie 2,90583% 2,90583%
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(33) Wartość odsetek 1,65 CHF 46,08 CHF
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_obca | waluta_obca

...
(34) • 20.670,00 CHF *1* 2,90583 %/365 = 1,65 CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(35) • 20.670,00 CHF *28* 2,90583 %/365 = 46,08 CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(36) Informuję, że wyliczenie pierwszej raty kredytu było prawidłowe i zgodne z postanowieniami Umowy, które Pan zoakceptowoł, a które zostały uzgodnione w myśl zasady swobody umów, wyrażonej w przepisie art. 353' ustowy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
--- Słowa kluczowe: kredyt | postanowienie_umowne | zasada_swobody_zawierania_umow | art.353 | kodeks_cywilny

...
(37) Bank nie stwierdza nieprawidłowości w realizowanej obsłudze bankowej. Z tego też względu brak jest podstaw do uwzględnienia Pana roszczenia.
...
(38) Wyrażom nadzieję, że zawarte w niniejszym piśmie wyjaśnienia stanowią odpowiedź na Pana wystąpienie oraz spotkają się z Pana akceptacją.
...
(39) - Ouiłdlcuu.tTcc Starszy Specjalista
...
(40) Iwona Stopka
...
(41) Powsjechnu Koso Oszczędności Bonk Polski Spółka Akcyjna. 02 bib Wuis/uwa, ul Puławsko 15
...
(42) Syd Kiyonowy dfo rnsł Wors/uwy w Warszawie. Xlll Wyd/ial Gospodorrzy Krajowego Reiest'u Sgdowego numer KRS 0000026-1.18 \IP 525 000 77 38. Kf GO\ 016'i‘>8?b1. kopilol .‘okładowy (koplloł wpłocony) 1 250 000 000 P l\
...
(43) --- Page 2 ---
...
(44) --- Page 3 ---
...
(45) Ponadto - z daleko posuniętej ostrożności - informuję, że istnieje również możliwość:
...
(46) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zl), działającego zgodnie z Regulaminem dostępnym no
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(47) stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(48) • zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(49) • wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, w trybie wskazanym na stronie
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(50) www.rf.gov.pl.
...
(51) • na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko
...
(52) PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(53) - włościwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
...
(54) - włościwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku, gdy
...
(55) roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub - właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(56) jednocześnie oświadczam, iż Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy

...
(57) Natomiast Bank nie wyraża zgody na udział w innym, niż wymienione powyżej, pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(58) Powszechna Koso Oszczędności Bunk Polski Spółka Akcyjna 02 SIS Warszawa, ul Puławska 1S
...
(59) Sod Rejonowy dla ni st Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sodowego numer KRS 001)0026438, NIP 52S 000 I 38. RŁGO\ 0162^8263 kapituł zakładowy (kapitał wpłacony) 1 2S0 000 000 Pl \
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(60) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz