Szukaj w dokumentach

v1-15182213581/05/17

Sprawa: 15182213581/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

Spis plikow

1. pismo2-10.04 | Skan
2. rozw.-rekl.2-19.04 | Skan
3. odwoł.2-28.04 | Skan


pismo2-10.04

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) c( łXi/> iC \■m.>-lyi T . i V.
...
(3) Kredytobiorca;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(4) W spólkredytobiorcy:
...
(5) .>! UJ .
...
(6) Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r.
...
(7) mBank S.A Bankowość Detaliczna
...
(8) 90- 959 ŁÓDŹ
...
(9) dotyczy: umowy nr
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) fizycznych „MULTIPLAN" , zwanej dalej „Umowa"
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(11) J ' z
...
(12) dnia 09.11.2004 r. o kredyt hipoteczny dla osób
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(13) .w.v
...
(14) Niniejszym wnoszę o przedstawienie przez Bank wyjaśnień odnośnie sposobu wypłaty mojego kredytu z tytułu Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(15) Wnoszę o podanie:
...
(16) 1. daty uruchomienia kredytu
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(17) 2. kwoty wypłaconego kredytu w walucie PLN
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa

...
(18) 3. kursu, wg którego Bank dokonał przeliczenia kwoty wypłaconego kredytu z PLN na CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(19) Jednocześnie wnoszę owskazanie, jaki rodzaj kursu Bank zastosował do uruchomienia transz kredytu, tzn. czy był to kurs kupna z tabeli kursowej Banku, kurs sprzedaży z tabeli kursowej Banku, lub może kurs średni NBP z dnia wypłaty itp. lub jeszcze inny kurs waluty CHF 0'eśli tak, to jaki?).
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty_banku | kredyt | tabela_kursowa_banku | tabela_kursowa_banku | waluta_obca

...
(20) Ponadto wnoszę o wskazanie zapisu w Umowie fub w Regulaminie udzielania kredytu hipotecznego dla osób fizycznych - ,,MultiplanH(zwanym dalej “Regulaminem”), który wskazuje, jaki rodzaj kursu waluty CHF powinien wg Umowy być przez Bank zastosowany do przeliczania kwoty wypłaty kredytu na walutę CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | kredyt | regulamin | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt | waluta_obca

...
(21) Brak przedstawienia powyższych informacji przez Bank w terminie przewidzianym w art. 6 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub niewskazanie przez Bank zapisu w Umowie bądź w Regulaminie, który określałby rodzaj kursu waluty CHF, który Bank
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | umowa | regulamin | kurs_waluty | waluta_obca

...
(22) zastosuje przy wypłacie kredytu do przeliczenia kwoty wypłaconego kredytu na walutę CHF, będzie oznaczał, iż Bank dokonał przeliczenia wypłaconego mi kredytu na walutę CHF niezgodnie z Umową, która w mojej ocenie w żadnym jej fragmencie nie stanowi o tym, że kwota wypłacanego kredytu jest w dniu uruchomienia przeliczana przez Bank na walutę CHF wg jakiegoś (jakiego?) kursu waluty CHF, ani tym bardziej nie określa rodzaju kursu
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt | waluta_obca | kurs_waluty | waluta_obca

...
(23) waluty CHF, wg którego Bank przelicza wypłacony kredyt na walutę CHF w dniu jego wypłaty (uruchomienia).
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | waluta_obca

...
(24) Dla porządku zaznaczam, iż §1 ust. 2 Umowy nie wskazuje sposobu wypłaty kredytu w dniu jego uruchomienia oraz tego, jaki rodzaj kursu Bank zastosuje przy wypłacie kredytu, a jedynie informuje o tym, ile wynosi kwota udzielonego kredytu na dzień sporządzenia Umowy - co pozostaje bez najmniejszego związku ze sposobem uruchomienia kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kurs_waluty_banku | kredyt | kredyt | umowa | kredyt

...
(25) 1
...
(26) --- Page 1 ---
...
(27) --- Page 2 ---
...
(28) i "
...
(29) pa t / -j ,
...
(30) a '"*iZ2‘. . rsar.x
...
(31) op ;>« 1 i IT I W( S1)0SC;- .Sta.J'. d
i o i v<>. \ pp?,/ *oc-civ?j"> ...
(32) ■\}>.- *’ '*'* A',’ N- OD'A ■-*"I": . .mi-i*- >i • i■' v«rf•<». \ Pp■'?,/ *•c-Civ?j
...
(33) DC *"'•;* res’
...
(34) ;'
...
(35) !7 ^ '
...
(36) -'
...
(37) -/■••CO',- j--;r?C,r 2X *
<1pia*-."> ...
(38) czracr~c-piacajar * ' *'.2/! . , ,ld vyz£2d i■{-'* *>■>, !v""”><1pia*’-.
...
(39) 1'<• ~>cf•
...
(40) '
...
(41) 1 A '■r ./“ C f- 'j-.z.’;,!
...
(42) ,V;S/i' ..fji
...
(43) -nadpłaty r • ./ c,”.'n.- panf <•.
...
(44) .
...
(45) -.p'Vjr. )P'J '
...
(46) 7P’'vsi v p'-' C , ;>*
...
(47) ;',. /*''>=a'il.-i’
...
(48) ■"OjSi*'f ?eKia?i'a<; w
...
(49) /-v.v)’ U-'f‘■»
...
(50) r•.
...
(51) /-s.;i ,-■h
v->krpc,r-> y,grao:v7-r->>>k voy-sokcs->:iv lose"> ...
(52) “v'<-v.~a>v->''Krpc,r-> y,gra’•:V7-r-»>k 'voy-sokcs->:iv lose
...
(53) 'j- '
...
(54) /x?.nH r-dy -,j
...
(55) ',v V r■*. ' r •,.
...
(56) !0.va*”.;L ?:!:■!A'-'.c OaZOvVa i ;BOr: 3V
...
(57) P'2*-sk:rp- g<r o^aqrar t. iprptv ■>»ec/»j. deMosOvvaneqe 'jc tresc iJmc/ y, •m'rp o-c r.-ecy/u;^ ,gK.onr. roczajj -o.-rci, //aU ?•, '••• Hap" wiwer u7yc paty
...
(58) \yyoM> cedvit ck p-zeiiCkuwa cadkizen-a t-a .vai-uU..
,;.a v :r , wv<<2j v .vgiijtjo p tfi pip. )o!o -a /ia/c w .-wgl.a.-*; ,rr pr?vrongrp! .? a pryyn^dk.i gn / jrnowy ^epfec/y-.rie do k.n interpretowania na korzysc konsutnents a,,; <*f1 ip-1 -:2 k<"> ...
(59) mp r»--v iwff* ODC'ic? 7:'" 'a !p- *-vrPQ'■ 7adi;i<>‘,;.a v :r , wv'«2j ‘ v .vgiijTJO P tf'i Pip. )'■o!o -a /ia/c w .-wgl.A.-*; ,rr Pr?vrongrp! .? a pryyn^dK.i gn / jrnowy ^epfec/y-.rie do k.n interpretowania na korzyść konsutnents a,,; <*f1 'IP-1 -:2 k<
sieyvna . . j sr czf-gpvv/ani^ -pkia/nne,, i./e.~ pounse-y r ,-okp (ora^sowog^ r rzeczki,,;,"> ...
(60) p-Typ-adk •. ’'O/T-.r-?-’ {^Hier-acp rqodri-o / n ;-g ,vc.a t.d/aeiema odpov/ifc'.r' sposd! sp'zcr ?"■. , wy'Tingam -..stawy z am? *> sieyvna . . j ’ Sr 'CZf-gp’vv/ani^ -pkia/nne,, i./e.~ poun'se-y r ,-okp (•ra^sowog^ r Rzeczki,,;,
>golnosc n" . sk-eajie skarqe n- et ./mka ...
(61) "■nansc;, .n w ??c7r»golnosc n'" . sk-eajie SKarqe n- et ./mka <pgr-s\!vvegr'
...
(62) Zgoanie z Art, 5 ust. 2 Ustawy z tima 5 snzrpn/a 2015 r o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego / o Rzeczniku Finansowym wnosimy o przestanie odpowiedz na adres email-
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(63) . ir. . v/yp'Oi, zrecytu r -hn a kredyk. / <\/dv
...
(64) jest zobowiązany
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(65) --- Page 2 ---


rozw.-rekl.2-19.04

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) 'oczta
...
(3) https://oat]ook.!ivexom/owa/?path=/maiiyinbo:
...
(4) I
...
(5) 20-04-2017 10:(
...
(6) Rozwiązanie reklamacji REK410954222
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) /mBank/~Reklamacje <kontakt-return@mbank.com.pl> Śr 2017-04-19 08:39
...
(8) Liczba załączników: 1(68 KB)
...
(9) Możliwości odwołania się od decyzji Banku.pdf;
...
(10) Dzień dobry,
...
(11) przykro mi, jednak Państwa reklamację rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) Zgodnie z zapisami § 5 ust 2 umowy kredyt uruchomiliśmy w transzach. Kredyt otworzyliśmy 31.01.2005, zgodnie z zapisami §8 ust 1umowy nr
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(13) W celu uzyskania informacji, wskazanych w punktach 1-3 konieczne jest złożenie dyspozycji w przedmiotowej sprawie. Powyższe możliwe jest poprzez kontakt z mLinią pod nr 0 801 300 800. Za wystawienia zaświadczeń pobierzemy opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
...
(14) Zgodnie z zapisami §7 wyżej wymienionej umowy, kredyt był waloryzowany kursem kupna waluty w CHF według tabeli kursowej mBanku S.A.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(1.18) | 01202551205-05-17(3.6) | 01205718288-05-17(1.10) | 25190141371-04-17(1.9) | 25195624286-04-17(1.7) | 25195951355-04-17(1.12) | 25200401832-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(3.6) | 25202021176-04-17(1.12) |

...
(15) W naszej ocenie przepis art. 3852 k.c. definitywnie wyklucza możliwość dokonania oceny abuzywności postanowień umowy bez uwzględnienia stanu z chwilijej zawarcia
--- Słowa kluczowe: art.385art. | klauzula_niedozwolona | umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(16) i w oderwaniu od okoliczności temu towarzyszących, co nie może być zastąpione powołaniem się na orzecznictwo sądowe. Tym samym w naszej ocenie, biorąc pod uwagę przesłanki oceny zakreślone w przepisach art. 3851k.c. oraz 3852k.c., nie sposób uznaćjakoby kwestionowane postanowieniaUmowykredytowej numerQf~' BBfcbyłyabuzywne.
...
(17) Dlatego nie mamy podstaw do uznania roszczeń zawartych w Państwa piśmie.
...
(18) Mogą Państwo odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od datyjej otrzymania. W załączniku, znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(19) W imieniu zespołu mBanku Anna Sobieszuk
...
(20) Specjalista
...
(21) Prosimy nie odpowiadać na niniejszą wiadomość.
...
(22) Jeśli nie akceptuje Pani rozwiązania prosimy o przesłanie informacji na skrzynkę kontakt@mbank.pl z zachowaniem ciągłości korespondencji, kontakt z konsultantem mLinii (801 300 800 / 42 6 300 800) lub z ekspertem online. Przed połączeniem z konsultantem prosimy dokonać identyfikacji w automatycznym teleserwisie.
...
(23) Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości łub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwałe usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie je j kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.
...
(24) This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any otherslmilar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.
...
(25) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wWw.mBaftk.pl, e-mail: koniaktff-niBank.p}
...
(26) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(27) --- Page 1 ---


odwoł.2-28.04

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) jy ■od b. Kredytobiorca:
...
(3) I lii ~~
...
(4) Warszawa, dnia 28 kwietnia 2012 r.
...
(5) rf
...
(6) '.O Oo ZOi
...
(7) . . . . . . . . . . .
...
(8) 3 •■• i
...
(9) 1' n
...
(10) dotyczy: odpowiedzi na reklamacje nr REK410954222 - umowa nr dnfa 09.11,2004 r o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” . zwanej dalej „Umowa”
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.8) | 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(2.8) | 01093025301-05-17(2.7) | 05075438951-05-17(1.23) | 05080144959-05-17(1.22) | 05154616827-05-17(1.4) | 06053558362-05-17(1.36) | 06114323264-05-17(1.36) | 08113032891-05-17(1.55) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.55) | 08123922342-05-17(1.55) | 08155716284-05-17(1.6) | 08155716284-05-17(1.38) | 08160500577-05-17(1.4) | 08160500577-05-17(1.38) | 08163036736-05-17(1.4) | 08165522733-05-17(1.37) | 08170940832-05-17(1.4) | 08173701175-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(2.12) | 09110429944-05-17(3.68) | 09120613462-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 12091351162-05-17(1.20) | 12091351162-05-17(1.134) | 12091351162-05-17(1.134) | 13125332891-05-17(1.2) | 13125332891-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.68) | 15181857688-05-17(1.9) | 25200118511-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(1.8) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(1.41) | 28084018994-04-17(2.4) | 28161343704-04-17(4.28) |

...
(11) W związku ze zignorowaniem przez Bank moich pytań skierowanych do Banku w reklamacji złożonej w dniu 10 kwietnia 2017 r. i zarejestrowanej pod numerem REK410954222 (zwanej dalej "Reklamacją"), niniejszym ponownie wnoszę o przedstawienie przez Bank wyjaśnień odnośnie sposobu wypłaty mojego kredytu z tytułu Umowy. W piśmie, które w mojej ocenie nie jest odpowiedzią na Reklamację, bank nie
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | kredyt | umowa | reklamacja

...
(12) przedstawił mi wyjaśnień odnośnie:
...
(13) 1. daty uruchomienia kredytu (poszczególnych transz),
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(14) 2. kwoty wypłaconego kredytu w walucie PLN,
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa

...
(15) 3. kursu, wg którego Bank dokonał przeliczenia kwoty wypłaconego kredytu z PLN na CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(16) jednocześnie po raz drugi wnoszę o wskazanie przez Bank zapisu w Umowie lub w Regulaminie udzielania kredytu hipotecznego dla osób fizycznych - ,,Multiplan" (zwanym dalej "Regulaminem), który wskazuje, jaki rodzaj kursu waluty CHF powinien zgodnie z Umową być przez Bank zastosowany do przeliczania kwoty wypłaty kredytu na walutę CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | kredyt | regulamin | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt | waluta_obca

...
(17) Korzystając z okazji zmuszona jestem zauważyć, iż zapis umowy § 12 ust. 5 o treści "Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A,. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50" jest klauzulą zabronioną nr 5743 z Rejestru UOKiK,
--- Słowa kluczowe: umowa | odsetki | waluta_krajowa | waluta_obca | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(18) a więc zapis ten jest dla mnie niewiążący.
...
(19) Przypominam, iż Sad Najwyższy uchwała 7 sędziów z dnia 20 listopada 2015 (Sygn. akt III CZP 17/15) orzekł, iż "1. Prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę 2
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | stosowanie_postanowien

...
(20) pozwanego w sprawie, w której wydano ten wyrok (art. 365 i 366 k.p.c.).", co czyni bezprzedmiotowymi jakiekolwiek dywagacje na temat: tego, czy zapis § 11 ust. 4 Umowy jest
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(21) mBamk S.A. Bankowość Detaliczna
...
(22) 9Q- 959 ŁÓDŹ
...
(23) i
...
(24) --- Page 1 ---
...
(25) --- Page 2 ---
...
(26) dla mnie wiążący, czy niewiążący, albowiem zgodnie z w/w uchwałą SN nie jest możliwe wytoczenie przeze* mnie-- wobec ••vBanku powództwa o uznanie za niedozwolone postanowienia §' 11 list. 4 'Umowy, jako że orzeczenie SOKiK sygn. XVII AmC 1531/09 stanowi w tej sprawie i dla mnie i dla Banku prejudykat.
--- Słowa kluczowe: umowa | SOKiK

...
(27) O
...
(28) W nawiązaniu do Państwa stanowiska kwestionowania wystąpienia w umowie zapisów Klauzul abuzywnych przesyłam w załączeniu do wiadomości Banku zestawienie takich klauzul - z numerem wpisu, datą wyroku, dokładnym opisem i nazwą produktu którego dotyczą.
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona

...
(29) Ewentualna odpowiedź na niniejszą reklamację (o ile taka nastąpi) zostanie przeze mnie przesłana do Rzecznika Finansowego jako uzupełnienie wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(30) Zgodnie z Art. 5 ust 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnosimy o przesłanie odpowiedzi na adres email:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(31) )oraz na adres korespondencyjny.
...
(32) Z poważaniem.
...
(33) o
...
(34) --- Page 2 ---
...
(35) --- Page 3 ---
...
(36) AUZULE ABUZYWNE - BRE BANK SA (dawny Multibank + mBank)
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona

...
(37) NR DATA 'PISU WYROKU
...
(38) OPIS
...
(39) "mBank może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: [...] 2)zagrożeniaterminowejspłatyKredytuzpowoduzłegostanu majątkowego Kredytobiorcy,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca

...
(40) 3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(1.26) | 25190141371-04-17(1.17) |

...
(41) 4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt

...
(42) 5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt

...
(43) 6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(44) 7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie"
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa

...
(45) "[...] dostarczania na żądanie mBanku, lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2, określającej wartość rynkową nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, dokonanej zgodnie z wymogami mBanku przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez mBank lub do pokrycia kosztów sporządzania takiej wyceny zleconej przez mBank"
...
(46) "Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowitaspłatazadłużeniaobjętegoubezpieczeniemaniinnezdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów ztytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji"
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | wklad_wlasny | kredytoborca | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(1.12) | 28161008473-04-17(3.20) |

...
(47) "Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(48) "MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji dyspozycji na skutek niedochowania przez Posiadacza MulitilKE warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Umowie"
--- Słowa kluczowe: regulamin | umowa

...
(49) "Posiadacz MulitilKE nie może podważyć autentyczności dyspozycji złożonej przy pomocy prawidłowego identyfikatora oraz hasła"
...
(50) "Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji Posiadacz MultiKE może składać w terminie tygodnia od powzięcia informacji o tym fakcie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia realizacji dyspozycji przez MultiBank"
--- Słowa kluczowe: reklamacja | termin_30_dni

...
(51) "mBank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia Identyfikatora oraz haseł do kanałów dostępu przez osoby trzecie" "Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrówfinansowychrynkupieniężnegoikapitałowego:
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(52) a) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR) b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(53) c) zmiany stóp procentowych NBP
...
(54) oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów"
...
(55) "Kwota transakcji, na którą została udzielona autoryzacja, pomniejsza dostępny limit kredytu do czasu rozliczenia transakcji. Maksymalny czas, przez jaki autoryzacja pomniejsza dostępny limit kredytu w przypadku braku rozliczenia transakcji, jest określany przez Bank"
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(56) "Reklamacja składana jest w oddziale, w formie pisemnej (na odpowiednim formularzu bankowym) i zawiera podpis Użytkownika, zgodny z podpisem na karcie"
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(57) PRODUKT
...
(58) )70
...
(59) 2012-08-24
...
(60) Kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca

...
(61) w m ojej umowie: §17 p k t 2
...
(62) ppkt 2,3,4,5
...
(63) Kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca

...
(64) w m ojej umowie: §16pkt2
...
(65) ppkt3
...
(66) K r e d y t h i p o t e c z n y waloryzowany kursem CHF
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | waluta_obca

...
(67) )69
...
(68) )68
...
(69) '43
...
(70) 399
...
(71) 398
...
(72) 397
...
(73) *92 '04
...
(74) 395
...
(75) 394
...
(76) 2012-08-24
...
(77) 2012-08-24
...
(78) 2010-12-27
...
(79) 2013-04-26
...
(80) 2013-04-26
...
(81) 2013-04-26
...
(82) 2012-01-27 2012-02-10
...
(83) 2012-05-29
...
(84) 2012-05-29
...
(85) K r e d y t
...
(86) waloryzowany kursem CHF
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | waluta_obca

...
(87) w m ojej umowie: §12 p k t 5
...
(88) Rachunek oszczędnościowy indywidualnego konta emerytalnego
...
(89) MultilKE
...
(90) Rachunek oszczędnościowy indywidualnego konta emerytalnego
...
(91) MultilKE
...
(92) Rachunek oszczędnościowy indywidualnego konta emerytalnego
...
(93) MultilKE
...
(94) Otwarta umowa produktowa
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(95) Umowa kredytu w linii
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(96) zabezpieczonego hipoteką dla posiadaczy Multikonta
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | hipoteka

...
(97) Regulamin karty płątniczej VISA Classic on-line
...
(98) Regulamin karty płątniczej VISA Classic on-line
...
(99) h i p o t e c z n y
...
(100) --- Page 3 ---
...
(101) --- Page 4 ---
...
(102) 593
...
(103) 592
...
(104) >91
...
(105) L73
...
(106) L72
...
(107) 509
...
(108) 508
...
(109) >26 587
...
(110) 2012-05-29
...
(111) 2012-05-29
...
(112) 2010-12-27
...
(113) 2010-12-27
...
(114) 2010-12-27
...
(115) 2009-07-27
...
(116) 2009-07-27
...
(117) 2009-08-31 2009-10-22
...
(118) "Utrata prawa posługiwania się kartą ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach: (...)
...
(119) 2) niewywiązania się Klienta z innych umów zawartych z Bankiem, m.in. (...)
...
(120) 9) wycofania karty z oferty Banku" (§ 54 ust.2) "0terminieisposobierozpatrzeniareklamacjiBankinformuje Użytkownika w chwili rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Bank zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 90 dni od daty otrzymania dokumentu, o którym mowa w § 40 ust. 2. W przypadku uzasadnionej konieczności przedłużenia tego terminu, wynikającej z przepisów Visa International oraz specyfiki procesów reklamacyjnych, Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie, w formie pisemnej. W
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(121) takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być dłuższy niż 140 dni, licząc od daty otrzymania przez bank dokumentu, o którym mowa w § 40 ust.2" (§ 41 ust.2)
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(122) "Pisma wysyłane przez MultiBank pod ostatni, znany MultiBankowi adres Kredytobiorcy awizowane a nie odebrane przez adresata uważa sie za doręczone"
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(123) "Skutki doręczenia wywołuje także doręczenie zastępcze, określone w art.138 i 139 kodeksu postępowania cywilnego"
...
(124) "MultiBank pozostawia w aktach pismo ze skutkiem doręczenia, jeżeli KredytobiorcaniepowiadomiMultiBankozmianieadresu,awysłane zawiadomienie wróci z adnotacją "adresat nieznany" lub podobną"
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(125) "Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń MultiBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 10.000 zł, obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw MultiBanku"
--- Słowa kluczowe: umowa | odsetki

...
(126) "Posiadacz rachunku oświadcza, żew zakresie roszczeń mBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 30.000 zł (trzydziestu tysięcy zł) obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw przez mBank" "Opłatazawycofanielokaty:0=W•2,48%• d/182,gdzie:W-kwota zerwania, d-ilość dni od dnia zerwania do dnia zakończenia lokaty"
--- Słowa kluczowe: umowa | odsetki

...
(127) "Do podstawowych obowiązków Kredytobiorcy należy: (...) powiadamianie MultiBanku o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływnasytuacjęfinansowąKredytobiorcy,wszczególnościoobniżeniu dochodów mogących mieć wpływ na terminową spłatę Kredytu, (...)"
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt

...
(128) Regulamin karty płątniczej V IS A Classic o n -lin e
...
(129) Regulamin karty płątniczej VISA Classic on-line
...
(130) Kredyt hipoteczny
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(131) w a l o r y z o w a n y k u r s e m
...
(132) w mojejumowie: §24
...
(133) Kredyt hipoteczny waloryzowany kursem
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna

...
(134) w mojejumowie: §24
...
(135) Kredyt hipoteczny waloryzowany kursem
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna

...
(136) w mojejumowie: §24
...
(137) ROR/dot.BTE
...
(138) ROR/dot.BTE
...
(139) Lokata Inwestycyjna Dobry Kurs II
...
(140) Umowa kredytu w linii zabezpieczonego hipoteką dla posiadaczy Multikonta
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zabezpieczenie | hipoteka

...
(141) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz