Szukaj w dokumentach

v1-16181527252/05/17

Sprawa: 16181527252/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Kredyt darmowy

Uwagi: reklamacje wraz z odpowiedziami dot. CKK i RSSO- podanych błędów w umowie kredytowej oraz wezwanie- kredyt darmowy

Spis plikow

1. darmowy-kredyt-wezwanie-i-od-banku-bez-d | Skan
2. oprotestowanie-bez-d | Skan
3. oświadczenie-kredyt-darmowy-bez-d | Skan


darmowy-kredyt-wezwanie-i-od-banku-bez-d

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) dn. 10.04.2017r.
...
(3) OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO WRAZ Z WEZW ANIEM DO ZAPŁATY
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | kredyt

...
(4) Na podstawie mocy ustawy o kredycie konsumenckim z 2001 r. w związku z błędnymi wartościami RRSO oraz CKK, oświadczam, e w świetle prawa
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(5) jestem zobowiązana do zwrotu wypłaconej mi kwoty w złotych polskich t.j. 47.591,25 PLN (patrz przelewy z dnia 2006/12/11), pomniejszonej o wpłacone
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(6) ju części raty kapitałowej. Kwota 47.591,25 PLN jest sumą wykorzystanego kredytu w ramach dostępnej kwoty kredytu 20.990,12 CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 26132319311-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.177) |

...
(7) Na podstawie powy szego wnoszę o zwrot wpłaconych (pobranych ode mnie) kwot nie związanych ze spłatą kapitału wydatkowanych zarówno w okresie przed realizacją dyspozycji, jak i okresie spłaty wykorzystanej kwoty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(8) Wnoszę o wypłatę nale nych mi sum pienię nych w postaci przelewu na konto numer w złotych polskich w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(9) wezwania wystąpię na drogę sądową.
...
(10) Z powa aniem,
...
(11) ?0WS££UHNAKAS,. .SKUęUMJSU!
...
(12) a^UrUSiU SA
...
(13) 00MIAŁ1 WTARriOBRZEGU
...
(14) ul. Sienkiewicza 55,39-400 Tarnobrzeg fel. (15) 856 57 00. fax (15) 823 37 85
...
(15) -46-
...
(16) Scanned by CamScanner
...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) Biuro Rzecznika Klienta ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
...
(20) Warszawa, dnia A 0maja 2017 r. BRK-ZWR-MF-0500- 12673BC68/ 17
...
(21) dot. wniosku skierowanego do Banku
...
(22) J 3 X g /y
...
(23) w odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że w dniu 05.12.2006 r. pomiędzy Państwem i Bankiem została zawarta umowa kredytu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(24) mieszkanioweao Własny Kqt hipoteczny o numerze <
...
(25) 1 (udzielonegowwolucie wymienialnej). zwanej dalej „Umową”, na podstawie której Bank zobowiązał
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(26) się postawić do dyspozycji kredyt w kwocie 20.990,12 CHF na zakup lokalu mieszkalnego (§ 2 ust 1 Umowy).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | umowa

...
(27) W o c e n i e Banku kwestia omyłek pisarskich w postanowieniach Umowy d o t y c z ą c e całkowitego kosztu kredytu (CKK) i rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) zostało szczegółowo wyjaśniona w piśmie Banku z
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredyt | oprocentowanie

...
(28) dnio 29.03.2017 r.
...
(29) jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że informacje związane z Szacunkowym Całkowitym kosztem kredytu, zostały zawarte w § 10 ust 3 - 4 Umowy, natomiast Szacunkową łączną kwotę wszystkich kosztów, opłat i prowizji
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(30) wskazano w § 10 ust. 7 Umowy
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(31) Do wyliczenia szacunkowego całkowitego kosztu kredytu przyjęto następujące wartości:
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(32) • • • •
...
(33)
...
(34) Kwota kredytu 20 990,12 CHF (równowartość 49 167,25 PLN), prowizja w wys. 209,90 CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_obca

--- Podobne akapity: 08161208993-05-17(2.37) | 25195624286-04-17(3.48) | 25195951355-04-17(3.30) | 25200720926-04-17(4.46) | 28161008473-04-17(1.91) |

...
(35) Okres kredytowania 360 miesięcy,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(36) Marżę + stawkę referencyjną
--- Słowa kluczowe: marza

...
(37) - LIBOR 3 M w wysokości 1,96 p.p.
...
(38) - Stała marża Banku 1,71 p.p.
--- Słowa kluczowe: marza

...
(39) Płatność raty na 1-go dnia każdego miesiąca* formuła spłat: raty annuitetowe.
...
(40) Podany w Umowie CKK w wysokości 29 443,02 PLN jest kosztem szacunkowym. Koszt ten został określony przy założeniu, że oprocentowanie w całym okresie spłaty nie ulegnie zmianie, kwota kredytu zostanie
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_krajowa | oprocentowanie | kredyt

...
(41) Powszechno Koso Oszczędności Bonk Polski Spółko Akcyjną 02-515 Worszową uL Puławsko 15
...
(42) $qd Rejonowy dk> m_sŁ Worszowy w Warszawie. XIII Wydzioł Gospodarczy Krojowego Rejestru Sgdowego numer KRS
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(43) 0000026435, NIP: 525-000-77-38.
...
(44) PfGON 016298263; kopitoł zokłodowy (kopitał wpłocony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(45) Scanned by CamScanner
...
(46) --- Page 2 ---
...
(47) --- Page 3 ---
...
(48) wypłacono jednorazowo oraz kredyt będzie wykorzystany spłacony zgodnie z postanowieniami Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | postanowienie_umowne

...
(49) Odnosząc się do Państwa wątpliwości, wyjaśniam, iż jedynym aktem prawnym regulującym wprost omawianą kwestię CKK była w okresie udzielenia Kredytu nieobowiązująca już ustawa z dnia 20 lipco 2001 r. kredycie konsumenckim.1
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument

...
(50) W treści Umowy wyraźnie wskazano* iż podana kwota CKK udzielonego Państwu kredytu jest kwotą szacunkową. tj. uwzględniojqcq stan faktyczny na dzień zawarcia Umowy. Kwota ta uwzględniała, więc koszty szacunkowej kwoty odsetek, koszty wyceny/oszacowania nieruchomości itp. obliczanych według stanu na dzień zawarcia danej Umowy i według wielkości parametrów istotnych dla Kredytu (np. wysokości stopy referencyjnej, kursów walut) obowiązujących w dniu zawarcia tej Umowy. Trudno bowiem wymagać, aby w przypadku kredytów i pożyczek długoterminowych, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej (tak jak w przypadku
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | stan_prawny | moment_zawarcia_umowy | odsetki | nieruchomosc | moment_zawarcia_umowy | kredyt | kurs_waluty | moment_zawarcia_umowy | kredyt | pozyczka | oprocentowanie

...
(51) analizowanej Umowy), których wysokość rat jest zależna od wartości kursów walut obcych, w momencie zawierania danej umowy, dokładnie wskazywać ile - uwzględniając cały okres kredytowania - wynosić będzie faktyczny CKK . Mając na uwadze zmienność wyżej wymienionych parametrów, nie jest
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01192924652-05-17(1.33) |

...
(52) możliwe dokonanie takiego obliczenia. Stąd też Bank wyraźnie wskazywał jedynie szacunkowy (orientacyjny) CKK oraz RRSO. Orientacyjna kwota CKK oraz RRSO wskazana w Umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany w okresie spłaty wysokości kursu waluty, w której kredyt jest wyrażony (tu:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | kredyt

...
(53) CHF).
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(54) Podkreślam, że przedmiotowe omyłki pisarskie nie miały wpływu na prawidłowość realizacji wyżej wymienionej Umowy, w tym na wysokość rat kapitałowo- odsetkowych należnych do spłaty.
--- Słowa kluczowe: umowa | odsetki

...
(55) Uwzględniając jednak okoliczności przedmiotowej sprawy Bonk zaproponował Państwu:
...
(56) • •
...
(57)
...
(58) obniżenie marży kredytu do poziomu 1,65 p.p.
--- Słowa kluczowe: marza | kredyt

...
(59) możliwość dokonania wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązania bez konieczności ponoszenia kosztów z tym związanych w całym okresie kredytowania
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt

...
(60) odstąpienie od pobrania prowizji za zawarcie aneksu do Umowy
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(61) wprowadzającego powyższe zmiany.
...
(62) Propozycja Banku w zakresie zmiany wysokości marży jest aktualna do 17.06.2017 r. W przypadku jej akceptacji , uprzejmie proszę o kontakt z Panią Agnieszką Kozłowską, Kierownikiem Zespołu Bankowości Hipotecznej 10ddziału PKOBankuPolskiegowTarnobrzegu.
--- Słowa kluczowe: marza

...
(63) Z OO^VvCVa. ( K r n & v i l Kidtownik Zespołu
...
(64) 1 uchylona z dniem 18 grudnia 2011 r. ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r, nr 126, poz. 715).
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(65) Powszechno Koso Oszczędności Bonk Polski Spdłka Akcyjna. 02-515 Worszowa. ul Puławsko 15
...
(66) Sad Rejonowy dlo mst. Worszowy w Worszowie. XIII Wydzioł Gospodarczy Krojowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438. NIP: 525 000-77-38.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(67) REGON: 016298263: kopitoł zokładowy (kapitał wpłacony) 1 2S0 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(68) Scanned by CamScanner
...
(69) ,w
...
(70) --- Page 3 ---
...
(71) --- Page 4 ---
...
(72) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(73) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy
...
(74) Związku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł), działającego zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl.
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument

...
(75) • zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(76) • wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(77) • na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(78) - właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławska 15,02-515 Warszawa, - właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w
...
(79) przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub
...
(80) - właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(81) Jednocześnie oświadczam, iż Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(82) prowadzonym przez Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(83) Natomiast Bank nie wyraża zgody na udział w innym, niż wymienione p o w y ż e j, 'pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów
...
(84) konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(85) Scanned by CamScanner
...
(86) --- Page 4 ---


oprotestowanie-bez-d

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) dn. 10.04.2017
...
(3) w . - . ' ! ! !</•$. .S/CZCOtiOSCI
...
(4) i- fLLSfclijlł
...
(5) r "Htn 1V/TARftOGRZEGU
...
(6) ♦i* v> * r .vc/3 55.39-400 Tarnobrzeg -v .IS)o5b5700.Ux(15)8233785
...
(7) -df.. t \ , .
...
(8) tfl' Hu
...
(9) PKO BP
...
(10) Oddział I w Tarnobrzegu
...
(11) OPROTESTOW ANIE ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) Z DNIA 29.03.2017 nr ZZ-13-TA-51-12654F04A/2017
...
(13) Dziękuję za odpowiedź na reklamację. Niestety Państwa stanowisko nie jest zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(14) Proszę przyjąć moje zdziwienie, e bank poinformował w odpowiedzi na reklamację o wzroście całkowitej sumy odsetek z jednoczesnym pomniejszeniem rzeczywistej stopy procentowej. Jest to nieprawdopodobne od strony rachunkowej. Wzrost CKK powinien wiązać się ze wzrostem RRSO, poniewa obie wartości są ze sobą związane. Wygląda na to e ponownie
--- Słowa kluczowe: reklamacja | odsetki

...
(15) wkradła się do korespondencji omyłka pisarska.
...
(16) Odkładając na bok tę oczywistą niespójność, pragnę zauwa yć, e CKK oraz RRSO powinny uwzględnić nie tylko sumę odsetek oraz prowizji (jak to przedstawił pracownik banku), ale tak e wszelkie inne koszta związane z zawarciem umowy wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt wraz z utraconymi korzyściami z tytułu wniesienia środków pienię nych w przypadku kredytu z określonymi
--- Słowa kluczowe: odsetki | umowa | odsetki | konsument | zobowiazanie | kredyt | kredyt

...
(17) wyjątkami. Tak stanowi art.7 ustawy o kredycie konsumenckim z 2001 roku. Na tej podstawie CKK oraz RRSO powinny uwzględniać tak e:
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(18) • • •
...
(19) • •
...
(20) wniesione środki pienię ne w postaci wkładu własnego,
--- Słowa kluczowe: wklad_wlasny

...
(21) koszt ubezpieczenia banku z uwagi na zbyt mały wkład własny, koszt ubezpieczenia banku z uwagi na brak hipoteki,
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | wklad_wlasny | ubezpieczenie | hipoteka

...
(22) koszt ubezpieczenia mieszkania od ognia,
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(23) koszt rzeczoznawcy,
...
(24) '
...
(25) Scanned by CamScanner
...
(26) --- Page 1 ---
...
(27) --- Page 2 ---
...
(28) • koszt podatku od czynności prawnych,
...
(29) • koszt ubezpieczenia od utraty pracy.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(30) Wszystkie powy sze koszta związane były z kosztem przedmiotowego kredytu, a uwzględnienie tych wszystkich rzeczywistych kosztów dodatkowych powoduje wzrost wartości CKK oraz RRSO do poziomu CKK - 18.394,41 CHF, RRSO - 5,43%. Są to wartości bardzo ró niące się od obliczonych przez bank, zarówno na potrzeby umowy jak i odpowiedzi na reklamację.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | umowa | reklamacja

...
(31) Proszę przyjąć mój stanowczy protest w związku z:
...
(32) 1. Wprowadzaniem mnie ponownie w błąd co do wartości CKK i RRSO.
...
(33) 2. Odsyłaniem mnie do ustawy w celu przeliczenia RRSO i CKK. Wnoszę aby bank przedstawił mi dokładne i czytelne rachunki, które będę mogła zweryfikować. Odmowa będzie oznaczała złamanie artykułu 1.5 Kodeksu Etyki Bankowej, co będzie oznaczało złamanie art.5 ust.2 pkt.4) ustawy o
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(34) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
...
(35) 3. Odsyłaniem mnie do arbitra bankowego, który wspiera spory do kwoty
...
(36) 8.000 PLN. Niniejszy spór dotyczy kwoty większej, anga owanie Arbitra Bankowego jest więc stratą czasu.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(37) 4. Informacją jakoby wykonanie umowy miało jakikolwiek wpływ na poruszaną sytuację. Ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 r. jednoznaczenie określa poprzez art.15 skutki naruszenia wymogów
--- Słowa kluczowe: umowa | konsument

...
(38) związanych z umowami kredytowymi zawartymi z konsumentami. Sankcją za naruszenie wymogów zdefiniowanych w ustawie, w szczególności podanie wartości CKK i RRSO jest tzw. kredyt darmowy, czyli zobowiązanie konsumenta do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu bez oprocentowania i innych kosztów kredytu nale nych
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | konsument | kredyt | zobowiazanie | konsument | kredyt | oprocentowanie | kredyt

...
(39) kredytodawcy.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(40) 5. Informacją jakoby doszło do "omyłki pisarskiej". Bank jest instytucją
...
(41) zbyt powa ną, aby dokonywać omyłek pisarskich. Jednocześnie zaznaczam, e popełnione błędy nie mogą być umieszczone w kategorii niezamierzonych błędów pisarskich, poniewa wynikają z oczywistego braku dbałości banku w zakresie wykonania wymaganych prawem rachunków. Bank dokonał tego zarówno w okresie zawierania umowy jak
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(42) i odpowiedzi na niniejszą reklamację.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(43) Informuję, e powy sze punkty są podstawą do:
...
(44) Scanned by CamScanner
...
(45) --- Page 2 ---
...
(46) --- Page 3 ---
...
(47) 1. Zgłoszenia działania pracownika banku do prokuratury, w związku z art.286 Kodeksu karnego,
...
(48) 2. Zgłoszenia wniosku do Prezesa UOKiK z uwagi na złamanie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
...
(49) , a tak e:
...
(50) 1. Uniewa nienia umowy z uwagi na złamanie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2001 r. Sankcja ta jest moim prawem na podstawie art.12 ust.l pkt.4) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(51) 2. Odstąpienia od umowy na podstawie błędu oświadczenie woli w związku doniosłością art. 84 kodeksu cywilnego.
--- Słowa kluczowe: umowa | oswiadczenie | kodeks_cywilny

...
(52) W związku z powy szym wnoszę o:
...
(53) 1. Przedstawienie dokładnych rachunków związanych z wyliczeniem CKK
...
(54) oraz RRSO uwzględniających wymogi art.7 ustawy o kredycie
...
(55) konsumenckim z 2001 r.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(56) 2. Przesłanie zestawienia wszystkich dokonanych oraz pobranych przez
...
(57) bank opłat związanych z umową kredytu a niebędącymi związanymi ze spłatami kapitału. Za owe zestawienie bank nie ma prawa pobierać mi adnych opłat.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(58) Z powa aniem,
...
(59) X'
...
(60) (i
...
(61) Scanned by CamScanner
...
(62) --- Page 3 ---


oświadczenie-kredyt-darmowy-bez-d

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) , dn. 10.04.2017r.
...
(3) OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO WRAZ Z WEZWANIEM DO ZAPŁATY
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | kredyt

...
(4) Na podstawie mocy ustawy o kredycie konsumenckim z 2001 r. w związku z błędnymi wartościami RRSO oraz CKK, oświadczam, e w świetle prawa
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(5) jestem zobowiązana do zwrotu wypłaconej mi kwoty w złotych polskich t.j. 47.591,25 PLN (patrz przelewy z dnia 2006/12/11), pomniejszonej o wpłacone
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(6) ju części raty kapitałowej. Kwota 47.591,25 PLN jest sumą wykorzystanego kredytu w ramach dostępnej kwoty kredytu 20.990,12 CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 26132319311-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.177) |

...
(7) Na podstawie powy szego wnoszę o zwrot wpłaconych (pobranych ode mnie) kwot nie związanych ze spłatą kapitału wydatkowanych zarówno w okresie przed realizacją dyspozycji, jak i okresie spłaty wykorzystanej kwoty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(8) Wnoszę o wypłatę nale nych mi sum pienię nych w postaci przelewu na konto numer >6w złotych polskich w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(9) wezwania wystąpię na drogę sądową.
...
(10) Z powa aniem,
...
(11) /
...
(12) ■JGIVSZŁCHHAKAS,. ^CZfcONUSCl LISKI SA
...
(13) OOMIAtl WTARIMBRZEGU
...
(14) ul. Sienkiewicza 55,39-400 Tarnobrzeg tel. (15) 856 57 00. tax (15) 823 37 85
...
(15) -46-
...
(16) b p ' td tfib Ą .
...
(17) o
...
(18) Scanned by CamScanner
...
(19) --- Page 1 ---
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) Biuro Rzecznika Klienta ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
...
(22) Warszawa, dnia '10maja 2017 r. BRK-ZWR-MF-0500- 12673BC68/ 17
...
(23) Państwo
...
(24) Anna jakubowska Dariusz jakubowski ul. Orzeszkowej 1/49 39-400 Tarnobrzeg
...
(25) dot. wniosku skierowanego do Banku
...
(26) w odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że w dniu 05.12.2006 r. pomiędzy Państwem i Bankiem została zawarta umowo kredytu mieszkaniowego Własny Kgt hipoteczny o numerze 43 1020 4913 0000 9996 0003 4405 (203-1222721797/423/2006) (udzielonego w walucie wymienialnej), zwanej dalej „Umową”, na podstawie której Bank zobowiązał się postawić do dyspozycji kredyt w kwocie 20.990,12 CHF na zakup lokalu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(2.10) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 28161008473-04-17(3.67) |

...
(27) mieszkalnego (§ 2 ust. 1 Umowy).
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(28) W ocenie Bonku kwestia omyłek pisarskich w postanowieniach Umowy d o t y c z ą c e całkowitego kosztu kredytu (CKK) i rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) została szczegółowo wyjaśniona w piśmie Banku z
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredyt | oprocentowanie

...
(29) dnia 29.03.2017r.
...
(30) jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że informacje związane z Szacunkowym Cołkowitum kosztem kredytu, zostały zawarte w § 10 ust 3 - 4 Umowy, natomiast Szacunkową łączną kwotę wszystkich kosztów, opłat i prowizji
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(31) wskazano w § 10 ust. 7 Umowy
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(32) Do wyliczenia szacunkowego całkowitego kosztu kredytu przyjęto następujące wartości:
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(33) • • •
...
(34)
...
(35)
...
(36) Kwota kredytu 20 990,12 CHF (równowartość 49 167,25 PLN), prowizja w wys. 209,90 CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_obca

--- Podobne akapity: 08161208993-05-17(2.37) | 25195624286-04-17(3.48) | 25195951355-04-17(3.30) | 25200720926-04-17(4.46) | 28161008473-04-17(1.91) |

...
(37) Okres kredytowania 360 miesięcy,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(38) Marżę + stawkę referencyjną
--- Słowa kluczowe: marza

...
(39) - LIBOR 3 M w wysokości 1,96 p.p.
...
(40) - Stała marża Banku 1,71 p.p.
--- Słowa kluczowe: marza

...
(41) Płatność raty na 1-go dnia każdego miesiąca* formuła spłat: raty
...
(42) annuitetowe.
...
(43) Podany w Umowie CKK w wysokości 29443,02 PLN jest kosztem szacunkowym. Koszt ten został określony przy założeniu, że oprocentowanie w cołym okresie spłaty nie ulegnie zmianie, kwota kredytu zostanie
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_krajowa | oprocentowanie | kredyt

...
(44) Powszechno Koso Oszczędności Bonk Polski Spółko Akcyjna 02-51S Warszawo, ul Puławsko 15
...
(45) Sąd Rejonowy dk) mst Worszowy w Warszawie. XIII Wydzioł Gospodarczy Krojowego Rejestru Sądowego numer KRS
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(46) 000002643ft, NIP: 525 000-77-38.
...
(47) pf GON 016298263; koprtoł zokłodowy (kapitał wpłocony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(48) Scanned by CamScanner
...
(49) --- Page 2 ---
...
(50) --- Page 3 ---
...
(51) wypłacono jednorazowo oraz kredyt będzie wykorzystany spłacony zgodnie z postanowieniami Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | postanowienie_umowne

...
(52) Odnosząc się do Państwa wątpliwości, wyjaśniam, iż jedynym aktem prawnym regulującym wprost omawianą kwestię CKK była w okresie udzielenia Kredytu nieobowiązująca już ustawa z dnia 20 lipco 2001 r. kredycie konsumenckim.1
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument

...
(53) W treści Umowy wyraźnie wskazano* iż podana kwota CKK udzielonego Państwu kredytu jest kwotą szacunkową. tj. uwzględniojqcq stan faktyczny na dzień zawarcia Umowy. Kwota ta uwzględniała, więc koszty szacunkowej kwoty odsetek, koszty wyceny/oszacowania nieruchomości itp. obliczanych według stanu na dzień zawarcia danej Umowy i według wielkości parametrów istotnych dla Kredytu (np. wysokości stopy referencyjnej, kursów walut) obowiązujących w dniu zawarcia tej Umowy. Trudno bowiem wymagać, aby w przypadku kredytów i pożyczek długoterminowych, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej (tak jak w przypadku
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | stan_prawny | moment_zawarcia_umowy | odsetki | nieruchomosc | moment_zawarcia_umowy | kredyt | kurs_waluty | moment_zawarcia_umowy | kredyt | pozyczka | oprocentowanie

...
(54) analizowanej Umowy), których wysokość rat jest zależna od wartości kursów walut obcych, w momencie zawierania danej umowy, dokładnie wskazywać ile - uwzględniając cały okres kredytowania - wynosić będzie faktyczny CKK . Mając na uwadze zmienność wyżej wymienionych parametrów, nie jest
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01192924652-05-17(1.33) |

...
(55) możliwe dokonanie takiego obliczenia. Stąd też Bank wyraźnie wskazywał jedynie szacunkowy (orientacyjny) CKK oraz RRSO. Orientacyjna kwota CKK oraz RRSO wskazana w Umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany w okresie spłaty wysokości kursu waluty, w której kredyt jest wyrażony (tu:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | kredyt

...
(56) CHF).
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(57) Podkreślam, że przedmiotowe omyłki pisarskie nie miały wpływu na prawidłowość realizacji wyżej wymienionej Umowy, w tym na wysokość rat kapitałowo- odsetkowych należnych do spłaty.
--- Słowa kluczowe: umowa | odsetki

...
(58) Uwzględniając jednak okoliczności przedmiotowej sprawy Bonk zaproponował Państwu:
...
(59) • •
...
(60)
...
(61) obniżenie marży kredytu do poziomu 1,65 p.p.
--- Słowa kluczowe: marza | kredyt

...
(62) możliwość dokonania wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązania bez konieczności ponoszenia kosztów z tym związanych w całym okresie kredytowania
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt

...
(63) odstąpienie od pobrania prowizji za zawarcie aneksu do Umowy
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(64) wprowadzającego powyższe zmiany.
...
(65) Propozycja Banku w zakresie zmiany wysokości marży jest aktualna do 17.06.2017 r. W przypadku jej akceptacji , uprzejmie proszę o kontakt z Panią Agnieszką Kozłowską, Kierownikiem Zespołu Bankowości Hipotecznej 10ddziału PKOBankuPolskiegowTarnobrzegu.
--- Słowa kluczowe: marza

...
(66) Z OO^VvCVa. ( K r n & v i l Kidtownik Zespołu
...
(67) 1 uchylona z dniem 18 grudnia 2011 r. ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r, nr 126, poz. 715).
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(68) Powszechno Koso Oszczędności Bonk Polski Spdłka Akcyjna. 02-515 Worszowa. ul Puławsko 15
...
(69) Sad Rejonowy dlo mst. Worszowy w Worszowie. XIII Wydzioł Gospodarczy Krojowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438. NIP: 525 000-77-38.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(70) REGON: 016298263: kopitoł zokładowy (kapitał wpłacony) 1 2S0 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(71) Scanned by CamScanner
...
(72) ,w
...
(73) --- Page 3 ---
...
(74) --- Page 4 ---
...
(75) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(76) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy
...
(77) Związku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł), działającego zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl.
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument

...
(78) • zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(79) • wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(80) • na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(81) - właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławska 15,02-515 Warszawa, - właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w
...
(82) przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub
...
(83) - właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(84) Jednocześnie oświadczam, iż Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(85) prowadzonym przez Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(86) Natomiast Bank nie wyraża zgody na udział w innym, niż wymienione p o w y ż e j, 'pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów
...
(87) konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(88) Scanned by CamScanner
...
(89) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz