Szukaj w dokumentach

v1-05154616827/05/17

Sprawa: 05154616827/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Nie dosłałam odpowiedzi ))

Spis plikow

1. reklamacja_spread | Skan


reklamacja_spread

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Irina Pozniak
...
(3) Grzegorz Stancel
...
(4) Reklamacja umowy kredytu nr 00874 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 zwanej dalej "Umowa".
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.8) | 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(2.8) | 01093025301-05-17(2.7) | 05075438951-05-17(1.23) | 05080144959-05-17(1.22) | 06053558362-05-17(1.36) | 06114323264-05-17(1.36) | 08113032891-05-17(1.55) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.55) | 08123922342-05-17(1.55) | 08155716284-05-17(1.6) | 08155716284-05-17(1.38) | 08160500577-05-17(1.4) | 08160500577-05-17(1.38) | 08163036736-05-17(1.4) | 08165522733-05-17(1.37) | 08170940832-05-17(1.4) | 08173701175-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(2.12) | 09110429944-05-17(3.68) | 09120613462-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 12091351162-05-17(1.20) | 12091351162-05-17(1.134) | 12091351162-05-17(1.134) | 13125332891-05-17(1.2) | 13125332891-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.68) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(3.10) | 25200118511-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(1.8) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(1.41) | 28084018994-04-17(2.4) | 28161343704-04-17(4.28) |

...
(5) W nawiązaniu do udzielonego mi przez Bank z tytułu Umowy kredytu na kwotę 220588,23 CHF, przyjmując założenie, że:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca

...
(6) 1. kursy walut opublikowane w tabeli kursowej Banku w dniu sporządzenia Umowy pozostają niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.11) | 01092811794-05-17(1.25) | 09105829922-05-17(1.11) | 13125332891-05-17(1.15) | 13144135262-05-17(1.72) |

...
(7) 2. wymienione w Umowie oprocentowanie kredytu z dnia sporządzenia Umowy (3,93%) jest niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),
--- Słowa kluczowe: umowa | oprocentowanie_dlugu | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.12) | 09105829922-05-17(1.13) | 13125332891-05-17(1.23) | 13144135262-05-17(1.74) | 28183428137-04-17(2.53) |

...
(8) stwierdzam, że spłacając kredyt w 360 ratach równych w wysokości 1044,24CHF = 2 228,09zł poniósłbym koszt kredytu równy 352 576,94zł, stanowiący różnicę między sumą wpłaconych 360 rat a kwotą udostępnionego przez Bank kredytu (kwota wypłacona w złotych wg kursu kupna z dnia wypłaty kredytu).
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | kredyt

...
(9) Jednocześnie przy kredycie udzielonym na 360 rat, na kwotę 449 536,75zł z oprocentowaniem 3 ,9 3 % i niezmiennym przez cały okres spłaty kredytu, rata kredytu wyniosłaby 2 128,06zł co oznacza, że spłacając kredyt poniósłbym łączny koszt kredytu w wysokości 316 563,21zł, także pomijając koszty ubezpieczeń oraz koszt prowizji od wypłaty kredytu.1
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | ubezpieczenie | kredyt

...
(10) Warszawa, dnia 01.11.2016
...
(11) mBank Spółka Akcyjna w Warszawie 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18 KRS: 0000025237
...
(12) 1
...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) Powyższe oznacza, iż na skutek przyjętych w Umowie zasad "denominacji w walucie CHF" - nawet przy założeniu niezmienności kursów waluty CHF z tabeli kursowej Banku od dnia sporządzenia Umowy aż do dnia spłaty ostatniej raty kredytu, poniósłbym dodatkowy koszt kredytu w wysokości 352 576, 94zł - 316 563, 21zł=36 013,73zł.
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 13125332891-05-17(1.25) |

...
(16) Niniejszym wnoszę więc o udzielenie przez Bank wyjaśnień, czym w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy jest wykazany powyżej, dodatkowy koszt kredytu wynikający z umownej "denominacji w walucie CHF" i wynoszący 3 6 0 1 3 ,7 3 z ł przy założeniu, że oprocentowanie oraz kursy walut znane w dniu sporządzenia Umowy nie ulegają zmianie przez cały okres spłaty kredytu (360 rat równych), jako że koszt odsetek od kwoty udostępnionego kredytu wynosi 316 563,21zł a całkowity koszt spłaty kredytu w 360 ratach wynosi 352 576,94 zł, co wykazałem powyżej przy założeniu niezmienności kursów walut z tabeli kursowej Banku oraz oprocentowania kredytu z dnia sporządzenia Umowy.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | umowa | waluta_obca | oprocentowanie | kurs_waluty | umowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie_dlugu | umowa

...
(17) W mojej ocenie zastosowana w mojej Umowie "denominacja w walucie CHF" jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe z tego względu, iż wykazany powyżej dodatkowy koszt kredytu w wysokości
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt

--- Podobne akapity: 13125332891-05-17(1.27) |

...
(18) 36 013,73 zł jest kosztem nieprzewidzianym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego (nie jest to ani koszt odsetek, ani koszt prowizji, a tylko takie koszty kredytu dopuszcza ustawa prawo bankowe) oraz nie wynika on ze zmiany wartości
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | odsetki | kredyt | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.24) | 09105829922-05-17(1.21) | 13125332891-05-17(1.27) | 13144135262-05-17(1.81) |

...
(19) waluty denominacji względem waluty polskiej w czasie spłaty kredytu, jako że w powyższym przykładzie nieprzypadkowo przyjęte zostało założenie niezmienności kursów waluty CHF z dnia sporządzenia Umowy przez cały okres spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.24) | 09105829922-05-17(1.21) | 13125332891-05-17(1.27) | 13144135262-05-17(1.86) | 21124926448-05-17(1.24) | 21125237148-05-17(1.47) | 25195624286-04-17(3.31) | 25200720926-04-17(4.33) |

...
(20) Występowanie w ramach mojej Umowy dodatkowego kosztu kredytu w wysokości 36 013,73 zł wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Banku (przy założeniu niezmienności oprocentowania oraz kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia sporządzenia Umowy) sprawia, że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa przeczy naturze umowy kredytu opisanej w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe (który stanowi, że spłacając kredyt kredytobiorca zwraca do banku udostępniony kapitał, odsetki oraz prowizję z tytułu wypłaty kredytu), co na mocy art. 58 kodeksu cywilnego czyni całą Umowę nieważną jako że treść Umowy z dnia jej zawarcia nie przewidywała ani wypłaty kredytu w walucie CHF ani spłaty rat kredytu w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | spread | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | kredytoborca | odsetki | kredyt | kodeks_cywilny | umowa | umowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

...
(21) 2
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) --- Page 3 ---
...
(24) W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie przez Bank rozliczenia świadczeń wzajemnych spełnionych między stronami Umowy, która jest nieważna.
--- Słowa kluczowe: strony_sporu | umowa

...
(25) W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(26) Z poważaniem, Irina Pozniak Grzegorz Stancel
...
(27) 3
...
(28) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz