Szukaj w dokumentach

v1-05080144959/05/17

Sprawa: 05080144959/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Reklamacja dotyczy par. 22 umowy kredytu hipotecznego, wpisanego przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod poz. 3172, 3173 i 3291.

Spis plikow

1. rekl_klauzule_niedozw_3 | Skan
2. odp_klauzule_niedozw_3 | Skan


rekl_klauzule_niedozw_3

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Odpowiedź z mBanku dotycząca reklamacji - Poczta o2 Strona 1 z 2
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Odpowiedź z mBanku dotycząca reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) mBank-Kontakt 15,ip20i6 20:20 do mnie
...
(5) Dzień dobry,
...
(6) Pana zgłoszenie zarejestrowałam pod numerem REK542700891, potwierdzenie otrzyma Pan w osobnym e-mailu. Reklamację rozpatrzymy standardowo w ciągu 30 dni, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od dnia otrzymania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Odpowiedź otrzyma Pan w formie pisemnej. Jednocześnie informuję, że w każdym momencie trwania procesu reklamacyjnego, telefonicznie lub mailowo, może Pan dokonać zmiany formy wysyłki odpowiedzi na formę wiadomości e-mail.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Jeżeli będzie miał Pan dodatkowe pytania związane ze złożoną reklamacją, zachęcam do kontaktu z ekspertem online lub konsultantem mLinii.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) m is i
...
(10) Do połączenia z ekspertem online proszę przygotować identyfikator klienta i hasło do serwisu transakcyjnego
...
(11) Proszę przygotować identyfikator klienta i telekod
...
(12) * Opłata za połączenie z mLinią zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.
...
(13) Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z opisywaną sytuacją przepraszam.
...
(14) W imieniu zespołu mBanku Małgorzata Błaszczyk
...
(15) Biuro Obsługi Klientów
...
(16) !E
...
(17) Napisz, zadzwoń, przyjdź do nas. Znajdziesz nas na stronie------Oryginalna wiadomość-
...
(18) Od:
...
(19) Wysłano: 15 lipca 2016 16:36:21 Do: mBank - Kontakt
...
(20) Temat: Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(21) Dzień dobry,
...
(22) niniejszym składam reklamację na postanowienie §22 umowy kredytu hipotecznego nr BHL085739690/2010 zawartej w dniu 05.01.2010 r. dotyczące korespondencji w brzmieniu:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt

...
(23) „Pisma wysyłaneprzezmBankpodostatni,znanymBankowiadresKredytobiorcyawizowaneanieodebraneprzezadresatauw doręczone. Za datę doręczenia w takim przypadku, uważa się datę powtórnego awizowania przez pocztę, nieodebranejprzesyłk pocztowejzwróconejdo mBanku. Skutkidoręczenia wywołuje także doręczenie zastępcze, określone w art. 138 i 139 kodeksu postępowaniacywilnego.mBankpozostawiawaktachpismozeskutkiem doręczenia,jeżeliKredytobiorcaniepowiadomimBa zmianie adresu, a wysłane zawiadomienie wróciz adnotacją „adresatnieznany” lub podobną”.
...
(24) Tożsama klauzula umowna - stosowana we wzorcu BRE Bank SA - została w dniu 15 maja 2012 r. i 3 lipca 2012 r. wpisana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul niedozwolonych (wpisy nr 3172, 3173, 3291). Powyższe wpisy zostały dokonane w wyniku wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 r. (sygn. akt XVII AmC 1528/09, XVII AmC 1529/09, XVII AmC 1530/09) stwierdzających abuzywność przedmiotowego postanowienia umowy. Na skutek apelacji wniesionych przez BRE Bank SA od przedmiotowych wyroków Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w wyrokach z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt VI ACa 633/11, VI ACa 637/11, VI ACa 635/11) oddalił ww. apelacje. Skutkiem takiej oceny Sądu było uznanie przedmiotowych klauzul za niedozwolone i stwierdzenie, iż nie wywołują one skutków prawnych w obrocie konsumenckim.
--- Słowa kluczowe: umowa | stosowanie_postanowien | prezes_UOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | konsument

...
(25) Podstawą niniejszej reklamacji jest zarzut nielegalności przedmiotowego postanowienia umowy, gdyż - w myśl art. 3851§ 1 k.c. - kształtuje on prawa I obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.Przypominam, że tego typu zapis umowy jest nielegalny i w żaden sposób nie wiąże klienta. Postanowienia umowne prawomocnie wpisane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rejestrze klauzul niedozwolonych, tak jak w niniejszym przypadku, są z mocy prawa nieważne.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | postanowienie_umowne | konsument | umowa | postanowienie_umowne | prezes_UOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(26) Mając powyższe na uwadze wnoszę o potwierdzenie przez mBank, żeprzywołane powyżej postanowienie §22 umowy kredytu hipotecznego nr BHL085739690/2010 zawartej w dniu 05.01.2010 r. nie wiąże mnie jako konsumenta.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | konsument

...
(27) Odpowiedź na niniejszą reklamację proszę przesłać na adres korespondencyjny, tj.:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(28) Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie je j adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne, jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.
...
(29) This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this
...
(30) https://nowy.tlen.p1/d/ 2017-05-05
...
(31) --- Page 1 ---


odp_klauzule_niedozw_3

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRN/mB/BaFurm/1388/2016 Łódź, 20.07.2016
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro nam jednak Pana reklamację REK542700891 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) mBank S.A. nie podziela Pana stanowiska, co do abuzywności, czy też nieważności postanowień umowy kredytu nr BHL085739690/2010.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt

...
(7) Odnosząc się do zastrzeżeń odnoszących się do wpisu w Rejestrze prowadzonym przez Prezesa SOKiK, co do klauzuli pod poz. (wpisy nr 3172, 3173, 3291) wyjaśniam, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie umowne nie oznacza, że postanowienie to automatycznie upada czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | niedozwolone_postanowienie_umowne | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05075934266-05-17(2.6) |

...
(8) Wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkuje w stosunku do przedsiębiorców tylko zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | prezes_UOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.8) | 05075934266-05-17(2.7) | 25190141371-04-17(2.8) | 25195951355-04-17(2.6) | 26141910971-04-17(2.10) |

...
(9) Na gruncie umów już zawartych (umów kredytu w toku) to, czy powyższe postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie, odrębnie na gruncie każdego przypadku, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | okolicznosci_towarzyszace | umowa

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.9) | 05075934266-05-17(2.8) | 25190141371-04-17(2.9) | 25195951355-04-17(2.7) | 26141910971-04-17(2.11) |

...
(10) Skutek orzeczenia SOKiK, w postaci zakazu stosowania określonego postanowienia we wzorcach umownych, dotyczy przy tym zakazu Ich stosowania przy zawieraniu nowych umów, nie stanowi zaś o ich eliminacji z treści umów już zawartych.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.11) | 05075438951-05-17(2.10) | 05075934266-05-17(2.9) | 25190141371-04-17(2.10) | 25200401832-04-17(2.10) |

...
(11) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(12) Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie okaże się wystarczające.
...
(13) W imieniu zespołu mBanku
...
(14) konsultant
...
(15) Pfl.tui rfca lustyna Parulska
...
(16) A-0557
...
(17) j mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy | Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości i kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(18) mBank.pl
...
(19) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz