Szukaj w dokumentach

v1-08165522733/05/17

Sprawa: 08165522733/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

Spis plikow

1. 2017.02.06-reklamacja | Skan
2. 2017.03.02-odpowiedź-banku | Skan


2017.02.06-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) +
...
(3) © 4
...
(4) * *
...
(5) i
...
(6) © A
...
(7) Bank BPH S.A. (PL)
...
(8) https://online.bph.pl/pi/app/messages/sent
...
(9) 03 (7
...
(10) Szukaj
...
(11) Bank BPH System Bankowości... X +
...
(12) a
...
(13) tir© y-&1- ’Si itS= © WYŁOGUJ
...
(14) BankBPH
...
(15) English
...
(16) Kredyty
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(17) Wiadomości
...
(18) Historia zdarzeń
...
(19) SKASUJWSZYSTKO Q
...
(20) NAPISZNOWĄWIADOMOŚĆ
...
(21) SORTUJ
...
(22) REKLAMACJA | ■_u.GI.20i7 13 34
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(23) Odebrane wi
...
(24) Wysłane wiadom
...
(25) REKLAMACJA I 04.022017 13:34 i DOTYCZY' NUMER RACHUNKU OS 1060 0076 0000 6200 7324 1700 Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(26) ldoBtzS)
...
(27) Bank BPH SA
...
(28) m Danerejestrowe
...
(29) USUŃ
...
(30) ZAMKNIJ
...
(31) Przydatne linki fij Kursvwalut
...
(32) ODPOWIEDZ
...
(33) t j
...
(34) W trybie reklamacji proszę o wyjaśnienie
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(35) 1. Dlaczego zamiast 8 CHF za bezprawnie pobraną opłatę za wezwanie dnia 02.02.2017 zwrócono mi 7.97 CHF. Przypominam, że z niewiadomych mi przyczyn zamiast dwa razy opłata za wezwanie na moim kredycie liczona była trzykrotnie tj. dnia 09.01.2017 2x8CHF (opłaty) oraz 30.01.2017 8CHF (również opłaty). Proszę o szczegółowe wyjaśnienie jak rozliczono (zwrócono) dwukrotnie bezzasadnie pobraną opłatę za wezwanie.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca | bezzasadne

...
(36) 2. W historii spłat dnia 30.05.2008 oraz 13.03.2009 widnieją odpowiednio dwie wartości odsetek +5.37CHF i +4.67CHF tytułem "Rata spłacona po terminie lub nadpłata raty kolejnej". Proszę o szczegółowe wyjaśnienie czego (których konkretnie rat) dotyczy poniższy zapis i z czego on wynika i jak zostały one rozliczone (w której/których racie)?
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(37) 3. Przypominam o nadpłacie w kredycie wynikającej z zastosowania niewiążącego postanowienia wpisanego do rejestru klauzul dozwolonych pod numer 5622 przeciwko Bankowi BPH S A w Krakowie którego Bank BPH S.A. w Gdańsku jest następcą prawnym, które to postanowienie pochodząc z wzorca umowy nie miało prawa być uzgodnione indywidualnie (art 3851 § 3 KC). W trybie reklamacyjnym, wzywam Bank do usunięcia z umowy ww. zapisu oraz do zwrotu w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany w moim wezwaniu z dnia 09.06.2016r. kwoty 67545 zł, która na dzień dzisiejszy stanowi sumę nadpłaty w wysokości 58095 zł powstałą jako różnica między ratami dotychczas wpłaconymi, a ratami należnymi z tytułu spłaty kredytu wg Umowy po usunięciu z niej wskazanych powyżej zapisów rażąco naruszających moje interesy jako konsumenta oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami - a więc niewiążących mnie umową z Bankiem na mocy A rt 3851 §1 kodeksu cywilnego oraz odszkodowania za utracone korzyści (odsetki z lokat) w wysokości 9450 zł na dzień 03.02.2017. Wraz z powyższą kwotą całkowitą proszę o wpłacenie odsetek ustawowych od dnia 22.06.2016 tj. 7 dni po doręczeniu wezwania do zapłaty z dnia 09.06.2016
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy | art.385art | reklamacja | umowa | kredyt | umowa | konsument | umowa | art.385 | kodeks_cywilny | odsetki | odsetki

...
(38) Szybki kontakt
...
(39) +48 58 300 75 00/801889 889
...
(40) (kosztpołączeniawedługtaryfyoperatora)
...
(41) Obsługakasowa
...
(42) --- Page 1 ---


2017.03.02-odpowiedź-banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(3) 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 02.03.2017 r.
...
(5) BankBPH
...
(6) dotyczy spraw nr 80110460,80123636, 80123818, 80150519, 80150903 dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(7) Szanowny Panie,
...
(8) W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 23.01.2017 r„ 04.02.2017 24.02.2017 r„ 27.02.2017 r. proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
...
(9) r„ 06.02.2017 r„
...
(10) Odpowiadając na Pana zastrzeżenia do odpowiedzi Banku z dnia 30.12.2016 r. uprzejmie informuję, że:
...
(11) 1. Bank - od samego początku powstania tabeli kursowej dla kredytów indeksowanych byłego GE Money Banku - stosuje jednolitą praktykę ustalania kursów opartą na konstrukcji średniej marży ustalanej na podstawie 5 konkurencyjnych banków, co zostało Panu wyjaśnione m.in. w korespondencji z 29.04.2016 r. i 20.07.2016 r.
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | marza

...
(12) 2. Ograniczenie marży stosowanej do wyliczenia kursów sprzedaży do poziomu maksymalnie 4% nie ma zastosowania do tabeli kursowej obowiązującej w przypadku Pana kredytu.
--- Słowa kluczowe: marza | stosowanie_postanowien | kurs_waluty_banku | kredyt

--- Podobne akapity: 08155716284-05-17(2.12) | 08160500577-05-17(2.11) |

...
(13) 3. Pismo zawierało omyłkę pisarską, za co proszę przyjąć przeprosiny Banku. Poprawna treść kwestionowanego przez Pana zdania powinna brzmieć: „Ponadto, dla przyznania ww. postanowieniom umowy znaczenia klauzuli waloryzacyjnej, a nie instrumentu pochodnego, decydujące znaczenie ma fakt, że zawarty przez Pana kredyt ma charakter długookresowy, a spłata rat kredytowych jest dokonywana systematycznie w odstępach comiesięcznych".
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 08155716284-05-17(1.18) | 08155716284-05-17(2.13) | 08160500577-05-17(1.18) | 08160500577-05-17(2.12) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) |

...
(14) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(15) www.bph.pl
...
(16) grupa GE Capital
...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) Bank BPH SA
...
(20) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(21) 80-175 Gdańsk grupa GE Capital
...
(22) 4. Pragnę potwierdzić, że zasady obowiązujące w Banku w zakresie ustalania kursów kupna/sprzedaży CHF są niezmienne od wielu lat i opierają się na mechanizmie uniemożliwiającym dowolne (w szczególności: niekorzystne dla Kredytobiorcy) kształtowanie kursów (stosowana przez Bank marża jest uzależniona od średniego kursu NBP oraz średniej arytmetycznej z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków komercyjnych, tj. PKO BP SA, Pekao SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA oraz Citibank Handlowy Polska SA). Stosowane przez Bank kursy wykorzystywane do przeliczania indeksowanych rat kredytu pozostają zatem w pełni zależne od czynników zewnętrznych, a w tym kontekście praktyka Banku różni się od tej stanowiącej przyczynę uznania za niedozwolone klauzul opisujących zasady kalkulacji kursów walutowych wpisanych do Rejestru Klauzul Niedozwolonych UOKIK.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredytoborca | stosowanie_postanowien | marza | stosowanie_postanowien | stosowanie_postanowien | indeksacja | kredyt | kurs_waluty | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 08155716284-05-17(2.21) | 08160500577-05-17(2.20) |

...
(23) 5. Bank podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie m.in. z dnia 28.11.2016 r. odnośnie braku wpływu klauzul uznanych za niedozwolone na realizację umowy Pana kredytu, jak również stoi na stanowisku, że treść umowy była wynikiem indywidualnych ustaleń między Stronami, co zostało przedstawione w pismach m.in. z 12.09.2016 r. i 20.10.2016 r.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | strony_sporu

--- Podobne akapity: 06074142417-05-17(2.8) | 08155716284-05-17(2.22) | 08160500577-05-17(2.21) | 27085017197-04-17(2.18) |

...
(24) W odniesieniu do kwestionowanej przez Pana opłaty 8,00 CHF z dnia 03.01.2017 r. informuję, że została ona w całości anulowana w dniu 02.02.2017 r. Wyjaśniam, że w dniu 10.01.2017 r. Bank nie naliczył żadnej opłaty, została natomiast zaksięgowana Pana wpłata, której część stanowiły 2 opłaty za wezwania do zapłaty z dnia 07.10.2016 r. i 08.11.2016 r. Bank podtrzymuje zasadność ich naliczenia w związku z nieterminową spłatą. W dniu 30.01.2017 r. również nie naliczono żadnej opłaty - Bank odnotował Pana wpłatę, w skład której wchodziła opłata 8,00 CHF z 03.01.2017 r. Wyjaśniam, że anulowanie dokonane w dniu 02.02.2017 r. Bank przeprowadził w ten sposób, że kwotę 7,97 CHF zaksięgowano na kapitał w racie wymaganej do 30.01.2017 r. a 0,03 CHFjako odsetki karne za nieterminową spłatę.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca | odsetki

--- Podobne akapity: 08155716284-05-17(2.23) | 08160500577-05-17(2.22) | 08162613612-05-17(2.37) | 08163036736-05-17(2.36) |

...
(25) Odnosząc się do Pana zapytania dotyczącego szczegółów transakcji widocznych w systemie internetowym informuję, że wpłata z dnia 30.05.2008 r. w wysokości 5,37 CHF została zaksięgowana tytułem raty wymaganej do 29.06.2008 r, natomiast wpłata w wysokości 4,67 CHF z dnia 13.03.2009 r. rozliczyła część raty płatnej do dnia 29.03.2009 r.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(26) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(27) www.bph.pl
...
(28) BankBPH
...
(29) --- Page 2 ---
...
(30) --- Page 3 ---
...
(31) Bank BPH SA ©
...
(32) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(33) 80-175 Gdańsk grupa GE Capital
...
(34) Odpowiadając na Pana zastrzeżenia odnośnie braku realizacji wniosku z dnia 23.01.2017 r. 0 sporządzenie historii spłaty kredytu i zaświadczenia o wypłaconych transzach informuję, że są to dokumenty płatne. Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za historię spłaty kredytu jest pobierana opłata 51,00 CHF, natomiast za zaświadczenie 17,00 CHF. Wyjaśniam, że we wniosku nie było informacji o zgodzie na poniesienie ww. opłat, w związku z czym Bank podjął próby kontaktu telefonicznego z Panem, w celu poinformowania o powyższym. Z uwagi na brak możliwości dodzwonienia się do Pana, w dniu 21.02.2017 r. zostało do Pana wysłane pismo z prośbą o kontakt z Bankiem.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 04130041707-05-17(2.15) | 06053558362-05-17(1.5) | 06114323264-05-17(1.4) | 08155716284-05-17(2.33) | 08160500577-05-17(2.32) | 08162613612-05-17(2.37) | 08163036736-05-17(2.36) | 11185816458-05-17(1.8) | 11185816458-05-17(1.17) | 11185816458-05-17(1.31) | 26132319311-04-17(2.16) | 27155758175-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.134) |

...
(35) Jeżeli jest Pan zainteresowany przygotowaniem ww. dokumentów proszę o kontakt z Bankiem 1wyrażenie zgody na naliczenie opłaty. Bank wystawia dokumenty na wniosek Klienta w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Nadmieniam, że w piśmie Banku z dnia 30.12.2016 r. była podana informacja, że składając wniosek o powyższe dokumenty należy wyrazić zgodę na opłaty.
...
(36) Odnosząc się do Pana zapytania w kwestii pisma Banku z dnia 09.06.2015 r. informuję, że wskazana w nim kwota 352.002,00 PLN stanowiła szacunkową wartość rynkową nieruchomości na dzień wysyłki korespondencji. Dodam, że na dzień sporządzenia niniejszego pisma wartość ta uległa zmianie i wynosi 394.629,00 PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | nieruchomosc | waluta_krajowa

...
(37) W kwestii kwoty udzielonego kredytu informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 umowy Bank udzielił Panu kredytu w wysokości 243.800,00 PLN indeksowanego kursem CHF. którego kwotę wraz z odsetkami i innymi opłatami zobowiązał się Pan zwrócić na warunkach opisanych w umowie. W dniu wypłaty saldo kredytu wyrażone było w walucie CHF według kursu kupna tej waluty z dnia dokonania wypłaty, natomiast saldo walutowe jest przeliczanie dziennie według kursu sprzedaży CHF. Spłaty mogą być dokonywane w PLN, według zasad opisanych w § 10 ust. 6 umowy, lub bezpośrednio w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | odsetki | umowa | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | waluta_krajowa | umowa | waluta_obca

--- Podobne akapity: 08155716284-05-17(2.36) | 08160500577-05-17(2.35) |

...
(38) Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Bank podtrzymuje stanowisko wyrażone we wcześniejszych pismach w zakresie prawnej możliwości indeksowania kredytu do waluty
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(39) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(40) www.bph.pl
...
(41) BankBPH
...
(42) --- Page 3 ---
...
(43) --- Page 4 ---
...
(44) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(45) 80-175 Gdańsk
...
(46) BankBPH
...
(47) grupa GE Capital
...
(48) obcej i nie wyraża zgody na usunięcie z umowy kwestionowanych przez Pana zapisów, jak również nie znajduje podstaw do spełnienia Pana roszczeń finansowych.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(49) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(50) *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(51) Z poważaniem Specjafeta
...
(52) Dommira Wojtyła ______ Zupoważnienia Bonku BPH 113535
...
(53) INFORMACJE DODATKOWE
...
(54) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(55) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość: 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztą tradycyjną na adres
...
(56) korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com;
...
(57) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053558362-05-17(2.63) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28195951574-04-17(2.36) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(58) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
...
(59) 3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(60) z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(61) 4) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa

...
(62) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(63) www.bph.pl
...
(64) --- Page 4 ---
...
(65) --- Page 5 ---
...
(66) Bank BPH SA © ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(67) 80-175 Gdańsk
...
(68) BankBPH grupa GE Capital
...
(69) opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(70) informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(71) 5) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe inform acje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF iTaryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie
...
(72) charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(73) 6) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego
...
(74) sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(75) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(76) www.bph.pl
...
(77) --- Page 5 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz