Szukaj w dokumentach

v1-25200720926/04/17

Sprawa: 25200720926/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: Procedowane przez RF.

Spis plikow

1. rek126093300-20.05.2016-reklamacja-wcześniejsza-spłata-długu-a-niewiarygodnie-duża-suma-pieniędzy-podana-przez-system-banku-public | Skan
2. rek126093300-10.06.2016-odpowiedŹ | Skan
3. rek126093300-29.07.2016-odpowiedŹ-final-public | Skan
4. rek126093300-08.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public | Skan


rek126093300-20.05.2016-reklamacja-wcześniejsza-spłata-długu-a-niewiarygodnie-duża-suma-pieniędzy-podana-przez-system-banku-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) From: Ryszard Styczyński
...
(3) Subject REKLAMACJA Wczoiniojsza spłata długu a nwiarygodnie duła suma pieniędzy pocana przez system banku Dale: 20 May 2016 at 22:24
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) To: mBank - Kontakt kontakt» mbank.pl
...
(5) Do:
...
(6) mBank S.A. kontakt@mbank.com.ol
...
(7) Od:
...
(8) dot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(9) (dalej: Umowa)
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(11) Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w imieniu własnym składam zastrzeżenie co do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(12) 1. Wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(13) 2. Zgodności postanowień Umowy z prawem, obowiązującym w dniu jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(14) Zgodnie z przysługującym mi prawem wyrażonym w §13 Umowy, rozważam wcześniejszą spłatę ciążącego na mnie długu, nie wiem jednak o jaką sumę pieniędzy chodzi. System transakcyjny podaje niewiarygodną liczbę, znacznie przewyższającą sumy pieniężne, które bank zapłacił, w moim imieniu, na rzecz sprzedającego mieszkanie, czy też wypłacił, w ramach pożyczki, na moje konto w celu pokrycia opłat oraz poniesionych przeze mnie nakładów związanych z transakcją będącą celem Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | umowa

...
(15) Rozumiem, że natura kredytu waloryzowanego wymaga jakiejś formy przeliczenia długu w momencie zakończenia Umowy. Rozumiem także, że duch waloryzacyjny stojący za Umową, miał na celu zagwarantować bankowi utrzymanie wartości zobowiązania na wypadek drastycznej utraty wartości przez pieniądz polski. Pragnę zauważyć, że od momentu podpisania umowy, pieniądz polski nie stracił drastycznie na wartości np. w wyniku hiperinflacji znanej z lat 90.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | umowa | waloryzacja_umowna | umowa | zobowiazanie | umowa

--- Podobne akapity: 25200118511-04-17(1.13) |

...
(16) Przyjmuję także za rzecz pewną, że zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonymi w art.227, bank jako przedsiębiorstwo koncesjonowane przez władze Rzeczypospolitej o statusie instytucji zaufania publicznego, uznaje bezwzględną zwierzchność NBP w obszarze ustalania wartości pieniądza polskiego.
...
(17) W związku z powyższym wnoszę o przygotowanie informacji waloryzacyjnej pozwalającej mi poznać sumę pieniędzy, którą muszę oddać bankowi, aby wywiązać się z ciążących na mnie zobowiązań wynikających z Umowy. Proszę podać dokładne wyliczenia przedstawionej sumy oraz podstaw prawych, stojących za tymi wyliczeniami.
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | umowa

...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą. wnoszę o precyzyjne poinformowanie o podstawach prawnych decyzji Banku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna

...
(21) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(22) 1. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(23) 2. powiadomię Komisję Nadzoru Finansowego, że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
...
(24) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź wprowadzająca w błąd konsumenta może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i/lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(25) Z poważaniem, Ryszard Styczyński
...
(26) --- Page 2 ---


rek126093300-10.06.2016-odpowiedŹ

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRN/mB/BaFurm/265/2016 Łódź, 10.06.2016
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro nam jednak Pana reklamację REK126093300 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Stanowisko mBanku w sprawie przeliczania kwoty kredytu waloryzowanego kursem CHF przedstawiliśmy w piśmie o sygnaturze WRN/mB/BaFurm/212/2016 z dnia 8.06.2016 w ramach reklamacji REK416469816 o treści:
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | waluta_obca | reklamacja

...
(7) przykro nam jednak Pana reklamację REK416469816 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Kredyt waloryzowany polega na tym, iż udzielany jest w PLN, przy jednoczesnym przeliczeniu go na walutę waloryzacji (w tym wypadku CHF) w dniu uruchomienia kredytu. Tym samym w serwisie transakcyjny podawane jest prawidłowa kwota zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego w walucie waloryzacji. Harmonogram spłaty kredytu sporządzany jest również w walucie waloryzacji, a spłata dokonywana jest w PLN. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej zawartymi w § 12 ust.5 w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu kwota spłaty przeliczana jest po kursie sprzedaży z tabeli kursowej mBanku. W każdej chwili może Pan skontaktować się konsultantem mLinii (801 300 800 / 42 6 300 800 w celu ustalenia aktualnej wysokości zadłużenia w dniu spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | waluta_obca | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_krajowa | umowa | kredyt | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 25200118511-04-17(2.6) |

...
(9) W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, kredyty te udzielane były wyłącznie na wniosek Klienta banku ubiegającego się o udzielenie kredytu, i zainteresowanego tego rodzaju kredytem, wówczas znajdującym się w szeroko dostępnej ofercie wielu banków. Podstawę prawną zawierania umów kredytów stanowiły w szczególności art. 3531k.c. w zw. z art. 3581§ 2 k.c. w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | podstawa_prawna | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 25200118511-04-17(2.7) |

...
(10) Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie jest wystarczające."
...
(11) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(12) mBank.pl
...
(13) W imieniu zespołu mBanku
...
(14) Specjalista
...
(15) iska A-0394
...
(16) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) mBank
...
(20) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(21) Jeśli nie zgadza się Pan z naszą decyzją, może Pan:
...
(22) 1. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwołanie może Pan złożyć za pośrednictwem infolinii banku, osobiście lub korespondencyjnie na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(23) mBank S.A.
...
(24) Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź,
...
(25) 2. zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiada Pan status konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(26) 3. skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(27) 4. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(28) 5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem mBanku jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(29) Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(30) Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(31) Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 09070541345-05-17(2.35) | 18162405305-05-17(2.61) | 21111111971-05-17(1.14) | 25190141371-04-17(2.30) | 25195624286-04-17(2.35) | 25195951355-04-17(2.52) | 25200118511-04-17(2.31) | 25200401832-04-17(2.50) | 25200401832-04-17(3.35) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(32) Art. 34.
...
(33) Art. 35.
...
(34) Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd,
...
(35) w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(36) Art. 371. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(37) sąd miejsca płatności.
...
(38) § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(39) płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego
...
(40) lub czeku.
...
(41) Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(42) powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc

...
(43) § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(44) Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(45) § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych,
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(46) mBank.pl
...
(47) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP; 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01,01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(48) --- Page 2 ---


rek126093300-29.07.2016-odpowiedŹ-final-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRNK/mB/BaFurm/1583/2016 Łódź, 29.07.2016
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro nam jednak Pana reklamację REK758042194 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Wszelkie wyjaśniania merytoryczne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zostały przekazane w pismach z dnia 31.05.2016 o sygnaturze 1/PSR068438138/2016, 08.06.2016 o sygnaturach WRN/mB/BaFurm/212/2016, WRN/mB/BaFurm/205/2016, 10.06.2016 WRN/mB/BaFurm/265/2016.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(1.18) | 01202551205-05-17(3.6) | 01205718288-05-17(1.10) | 15182213581-05-17(2.14) | 25190141371-04-17(1.9) | 25195624286-04-17(1.7) | 25195951355-04-17(1.12) | 25200401832-04-17(1.7) | 25202021176-04-17(1.12) |

...
(7) Uprzejmie informuję, że stanowisko banku nie uległo zmianie. W związku z powyższym, podtrzymuję przekazane w wymienionej korespondencji wyjaśnienia, traktując je, jako ostateczne oraz wyczerpujące na poruszone przez Pana kwestie.
...
(8) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(9) Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie okaże się wystarczające.
...
(10) W imieniu mBanku
...
(11) mBank.pl
...
(12) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18.00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy. Xli wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 16B.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(16) Jeśli nie zgadza się Pan z naszą decyzją, może Pan:
...
(17) 1. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwołanie może Pan złożyć za pośrednictwem infolinii banku, osobiście lub korespondencyjnie na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(18) mBank S.A.
...
(19) Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź,
...
(20) 2. zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiada Pani status konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(21) 3. skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(22) 4. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(23) 5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem mBanku jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(24) Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(25) Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(26) Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 09070541345-05-17(2.35) | 18162405305-05-17(2.61) | 21111111971-05-17(1.14) | 25190141371-04-17(2.30) | 25195624286-04-17(2.35) | 25195951355-04-17(2.52) | 25200118511-04-17(2.31) | 25200401832-04-17(2.50) | 25200401832-04-17(3.35) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(27) Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(28) Art. 371. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(29) § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(30) Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc

...
(31) Art. 43.
...
(32) się według położenia nieruchomości obciążonej,
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(33) § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(34) § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(35) § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(36) mBank ŁA. z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, ktÓTego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 163.9S5.696 złote,
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(37) nriBank.pl
...
(38) --- Page 2 ---


rek126093300-08.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura:DRB/WZK/AG/S1/2017 Łódi,08.02.2017 roku Numer reklamacji: REK4S02464S2
...
(4) Pan
...
(5) Dzień dobry,
...
(6) w nawiązaniu do otrzymanego przez mBank S.A. pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/241S/PP/16 dotyczącego Pana sprawy, należy wskazać, żc nie uznaliśmy Pana zarzutów.
...
(7) Poniżej przysyłam stanowisko banku.
...
(8) mBank S.A. nie podziela stanowiska Rzecznika Finansowego wyrażonego w przedmiotowym piśmie, co do abuzywnoścl, czy też nieważności kwestionowanych postanowień umowy kredytowej numer 00159095/2006 (zwanej dalej Umową). Podkreślić należy, iż w przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, kredyty tego rodzaju udzielane były wyłącznie na wniosek klienta banku ubiegającego się o udzielenie kredytu l zainteresowanego tego rodzaju kredytem, wówczas znajdującym się w szeroko dostępnej ofercie większości banków w Polsce. Podstawę prawną zawierania umów kredytów stanowiły w szczególności art. 3531 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (zwanej dalej w zw. z art. 3581§ 2 k.c. w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm).
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | umowa | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | podstawa_prawna | kredyt | art.353art. | kodeks_cywilny | art.69 | prawo_bankowe

...
(9) Równolegle udostępnialiśmy ofertę kredytów zlotowych niewaloryzowanych, w ogóle nie przewidujących odniesienia się do jakiegokolwiek kursu waluty obcej, którą to ofertą Pan nie był zainteresowany, wnioskując o udzielenie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej jako kredytu wówczas dla niego korzystniejszego, przede wszystkim z uwagi na jego stopę procentową. Ponadto wiedza o zmienności kursów tj. ryzyku kursowym Jest wiedzą powszechną i oczywistym wydaje się fakt, że w przypadku gdyby kredyt waloryzowany kursem waluty obcej nie był korzystniejszy dla klienta od kredytu zlotowego - klient wówczas nie wnioskowałby o udzielenie mu kredytu waloryzowanego kursem zagranicznej waluty. Oznacza to, że klient, posiadając szereg innych dostępnych ofert kredytów na rynku finansowym - wybrał ofertę kredytu waloryzowanego kursem waluty obcą, godząc się tym samym na ryzyko kursowe z nim związane.
--- Słowa kluczowe: kredyt_złotówkowy | kurs_waluty | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | ryzyko_kursowe | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt_złotówkowy | kredyt_waloryzowany | kredyt | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | ryzyko_kursowe

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.13) | 25195951355-04-17(3.8) |

...
(10) W powyższych okolicznościach, zawarcie umowy kredytu, przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenia kwoty kredytu na walutę waloryzacji), nie zostało odgórnie narzucone przez bank, ani nie stanowiło obligatoryjnego elementu umowy kredytu, narzuconego. Czy zamieszczonego umowie, wbrew woli klientów. Korzyścią płynącą dla kredytobiorców 2 udzielania kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej było zdecydowanie nizsze oprocentowanie kredytu niż kredytów złotówkowych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | obowiazkowe | umowa | kredyt | umowa | kredytoborca | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | oprocentowanie_dlugu | kredyt_złotówkowy

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.15) | 25195951355-04-17(3.9) |

...
(11) Jednocześnie wskazuję, że każdy z kredytobiorców informowany byl szczegółowo o ryzyku walutowym, związanym z zawieraną umową waloryzowaną kursem waluty obcej - zarówno na etapie asysty przedkontraktowej - tj. omawiania oferty kredytowej jak I w dniu zawarcia samej umowy. O powyższym świadczą oświadczenia 2lożone we wniosku o udzielenie kredytu, następnie oświadczeń zawartych bezpośrednio w treści umowy kredytu, jak i następcze
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | moment_zawarcia_umowy | oswiadczenie | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.16) | 25195951355-04-17(3.10) |

...
(12) wykonywanie Umowy prze2 strony.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(13) mBank.pl
...
(14) t a ■tan
...
(15) IM* Ml
...
(16) --- Page 1 ---
...
(17) --- Page 2 ---
...
(18) Odnosząc się do poruszanych zapisów U m o w y wyjaśniam, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej pr2 ez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej Już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie, jako ze postanowienie to podlega indywidualnej ocenie na płaszczyźnie każdej sprawy, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w art. 38S' k.c., podlegających każdorazowo indywidualnej ocenie. Na gruncie kontroli incydentalnej istotne znaczenie ma nie tylko sama wyodrębniona z całości treści Umowy klauzula umowna, oceniana pod kątem abuzywnego charakteru, ale należy podkreślić, iż w tejże kontroli priorytetowe znaczenie odgrywa całokształt okoliczności towarzyszących zawarciu Umowy, w tym okoliczności indywidualnego uzgodnienia treści umowy z konsumentem, jego oświadczenia złożone w toku procesu udzielania kredytu, świadomość klienta choćby co do podstawowych ryzyk finansowych związanych z mechanizmem waloryzacji pieniężnej. W tejże ocenie abuzywności postanowienia Umowy rolę odgrywa także ocena zgodności z dobrymi obyczajami z chwili zawarcia umowy, analiza czy doszło w konkretnym przypadku do rażącego naruszenia interesu konsumenta. Wobec tego aby stwierdzić abuzywność danego postanowienia umownego - należy w kontroli incydentalnej odnieść się do indywidualnego stanu faktycznego w konkretnej sprawie, aniżeli bezpośrednio odnosić orzeczenia SOKiK w zakresie abuzywności klauzul umownych stasowanych przez przedsiębiorcę w stosunku do konsumentów jako wywierające bezpośrednio swój skutek na gruncie skonkretyzowanej danym stanem faktycznym sprawy bez analizy tychże indywidualnych okoliczności towarzyszących tejże sprawie.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt | kontrola_indywidualna | kontrola_indywidualna | kontrola_indywidualna | postanowienie_umowne | umowa | klauzula_niedozwolona | okolicznosci_towarzyszace | umowa | indywidualne_uzgodnienia | umowa | konsument | oswiadczenie | kredyt | waloryzacja_umowna | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | konsument | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | kontrola_indywidualna | SOKiK | klauzula_niedozwolona | konsument | okolicznosci_towarzyszace

...
(19) Należy zatem skonkludować, iż orzeczenia SOKiK skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów z konsumentami ale już na gruncie umów już zawartych (umów kredytowych w toku), to, czy ww. postanowienia mogą 20Stać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega Indywidualnej ocenie sądu, na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu indywidualnej umowy (tzw. kontrola incydentalna)Jednocześnie, orzeczenie zapadłe w sprawie będącej podstawą wpisu do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod poz. 5743, nie powoduje takich skutków, aby postanowienie to na gruncie Juz zawartej i wykonywanej umowy, winno podlegać eliminacji czy usunięciu z treści umowy. Sam fakt, ze raty kredytu podlegają przeliczeniu według tabeli kursowej banku, nie powoduje, aby na gruncie indywidualnej umowy postanowienie § 11 ust. 4 nie obowiązywało czy powinno zostać z umowy usunięte, zwłaszcza, gdy uwzględnić skutek orzeczeń zapadających przed SOKiK oraz dokonane zmiany o charakterze normatywnym. Orzeczenie SOKiK me oznacza bowiem, aby na gruncie zawartej umowy postanowienie takie uznawane było wyłącznie na tej podstawie za abuzywne, co zostało Już wyżej wyjaśnione.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument | kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa | kontrola_indywidualna | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | umowa | kredyt | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | SOKiK | SOKiK | umowa | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.21) | 25195951355-04-17(3.19) |

...
(20) W zakresie stanowiska przedstawionego w piśmie Rzecznika Finansowego w zakresie tego.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(21) Iż waloryzacja kredytu kursem waluty obcej me może zostać zaaprobowana na gruncie
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | kurs_waluty

...
(22) art. 69 ust 1 ustawy Prawo bankowe - należy przede wszystkim wskazać, iż wykładnia literalna
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe

...
(23) tego przepisu nie pozbawia możliwości dokonania waloryzacji kredytu kursem waluty obcej -
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | kurs_waluty

...
(24) a to, z uwagi na fakt postanowienia umowne odsyłające do tabeli kursowych banku (klauzule waloryzacyjne) nie określają głównych świadczeń stron, a sama klauzula waloryzacyjna jest możliwa do zastosowania w przypadku kredytu, gdyż nie jest objęta wyłączeniem zawartym
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | tabela_kursowa_banku | kaluzula_waloryzacyjna | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.22) |

...
(25) w art. 385' % 1 kc, nie określa bowiem bezpośrednio świadczenia głównego, a wprowadza jedynie umowny reżim jego podwyższenia. Również w orzecznictwie dominuje pogląd, iz cel przepisu art.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(26) 3851 § 1 kc nie pozwala na ograniczenie ochrony partnera umowy w wyniku szerokiej interpretacji formuły .postanowień określających główne świadczenia stron" ( w y r o k 2
--- Słowa kluczowe: art.385 | umowa

...
(27) kwietnia 2015 r. 1 CSK257/14). Wobec tego zawężanie interpretacji w zakresie dopu zastosowania klauzul waloryzacyjnych do umowy kredytu sięgając wyłącznie do wykładni syntetycznej brzmienia art. 69 ust 1 ustawy Prawo bankowe jest nieuzasadnione i skutkujące
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.22) |

...
(28) m6 ank.plIr r rr.-r-jr
...
(29) m•- •»*!»*+m
...
(30) --- Page 2 ---
...
(31) --- Page 3 ---
...
(32) błędnymi wnioskami. Należy podkreślić, Iż mechanizm indeksacyjny jako dopuszczalny stanowi skonkretyzowanie głównych świadczeń stron stosunku kredytowego, tj. sposób określania rynkowej wartości wydanej i wykorzystywanej sumy kredytu w złotych w relacji do walut obcych, a sama umowa kredytu indeksowanego jest dopuszczalna i mieści się w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant - zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego w zw. z art. 69 Prawa bankowego {vide: wyrok dnia stycznia 2016 r. 1 1049/14). Wskazać również należy, ze w powyżej wskazanym orzeczeniu, Sąd Najwyższy podkreślił dopuszczalność konstrukcji kredytu indeksowanego (waloryzowanego) z perspektywy art. 69 prawa bankowego.: „Umowa kredytu bankowego jest umową nazwaną (art. 69 prawa bankowego z 1997 r.). W art. 69 ust. 2 prawa bankowego wskazano, Jakie niezbędne (obligatoryjne) postanowienia powinny być zawsze ujawnione w tej umowie bankowej. Nie wszystkie z tych elementów stanowią oczywiście essentialia negotii umowy kredytowej. Elementów konstrukcyjnych tej umowy poszukiwać należy w treści art. 69 ust. 1 prawa bankowego, zgodnie z którym „bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych', a „kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej (...) I zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty'. Oznacza to, że - używając syntetycznej formuły - bank zobowiązuje się do wydania określonej sumy pieniężnej, a kredytobiorca * do zwrotu wykorzystanej sumy kredytu i zapłacenia odsetek kapitałowych. Zawarta przez strony „umowa kredytu hipotecznego' stanowi - jak określił ją pozwany Bank - „umowę kredytu indeksowanego'. Bank wydaje (udostępnia) kredytobiorcy określoną sumę kredytową w złotych, przy czym jej wysokość jest określana (indeksowana) według kursu danej waluty (np. euro) w dniu wydania (indeksowanie do waluty obcej po cenie kupna). Ustalenie takie następuje też w celu określenia wysokości rat kredytowych, do których kredytobiorca będzie zobowiązany w okresie trwania stosunku kredytowego. W dniu płatności konkretnych rat rata taka Jest przeliczana zgodnie z umową na złote stosownie do kursu danej waluty (np. euro), tj. po kursie jej sprzedaży kontrahentowi banku. Tak ujęta „umowa kredytu indeksowanego' mieści się, oczywiście, w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant (art. 3531 k.c. w zw. z art. 69 prawa bankowego). Nic byłoby zatem podstaw do twierdzenia (1 tak też nie twierdzi pozwany Bank), ze w obrocie prawnym doszło do wykształcenia się jakiegoś odrębnego, oryginalnego typu umowy bankowej, powiązanej w sposób szczególny z kursem złotego do walut obcych w chwili wydania i zwrotu sumy kredytowej i tym samym - zakładającej szczególny sposób określania wysokości zadłużenia kredytobiorcy w stosunku kredytowym. W zakresie „umowy kredytu indeksowanego* także dochodzi do wydania (udostępnienia, wypłaty) sumy kredytu kredytobiorcy i zwrotu wykorzystanej sumy kredytu z reguły w ratach kredytowych w dłuższych odcinku czasowym. Dla kredytobiorcy istotne znaczenie ma z reguły wysokość
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | umowa | kredyt_indeksowany | umowa | kredyt | art.353 | kodeks_cywilny | art.69 | prawo_bankowe | kredyt_indeksowany | waloryzacja_umowna | art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | umowa | art.69 | prawo_bankowe | art.69 | prawo_bankowe | obowiazkowe | umowa | umowa | kredyt | umowa | art.69 | prawo_bankowe | kredytoborca | umowa | kredytoborca | kredyt | odsetki | kredytoborca | kredyt | odsetki | umowa | kredyt | umowa | kredyt_indeksowany | kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | indeksacja | waluta_obca | kredyt | kredytoborca | zobowiazanie | kredyt | umowa | waluta_krajowa | umowa | kredyt_indeksowany | umowa | kredyt | art.353art. | art.69 | prawo_bankowe | umowa | waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt | kredytoborca | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | kredytoborca | kredyt | kredyt | kredytoborca

...
(33) rat spłacanych w poszczególnych okresach ich splat. Kredytobiorca zwraca kredytodawcy wykorzystaną sumę kredytu, przy czym w związku z kursem waluty obcej suma ta może być wyższa odpowiednio do relacji do waluty obcej. Suma wykorzystana w dniu wykonywania umowy kredytu hipotecznego może mieć bowiem inną wartość rynkową w wyniku indeksacji walutowej. Innymi Słowy, kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu bankowi sumy pierwotnie wykorzystanego kredytu (w chwili wykonania umowy przez bank), ale taka wykorzystana suma (w całości lub części) może mieć inną (wyższą) wartość rynkową w okresie spłaty kredytu'. Także w opinii organów Unii Europejskiej konstrukcja kredytu Indeksowanego nie budzi kontrowersji. Jak wskazał Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE : „(...) warto przypomnieć podstawowe pojęcia prawa zobowiązań pieniężnych, a mianowicie „walutę rachunku' oznaczającą miarę zobowiązania i „walutę płatności' oznaczającą sposób wykonania zobowiązania. (...) Korzystanie z klauzuli walutowej oznacza, że dłużnik zaciąga zobowiązanie do zapłaty nieokreślonej, lecz możliwej do określenia kwoty. Mamy jednakże do czynienia ze zobowiązaniem pieniężnym, które może zostać wykonane poprzez zapłatę właściwej kwoty w walucie płatności (..) sytuacja faktyczna w niniejszej sprawie wydaje się dotyczyć kredytu udzielonego przez bank konsumentowi w sytuacji, gdy walutą rachunku jest zgodnie z umową frank szwajcarski, którego wartość określa kapitał kredytu 1raty, podczas gdy walutą płatności Jest forint węgierski'.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt | indeksacja | kredytoborca | zobowiazanie | kredyt | umowa | kredyt | kredyt_indeksowany | rzecznik_generalny | zobowiazanie | zobowiazanie | kaluzula_walutowa | zobowiazanie | zobowiazanie | kredyt | konsument | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.31) |

...
(34) Należy zauważyć, iż polskie orzecznictwo jest ugruntowane w zakresie dopuszczalności zawierania umów kredytu zwierającego klauzulę indeksacyjną. Dla przykładu można wskazać Wyrok Sądu
--- Słowa kluczowe: kredyt | indeksacja

...
(35) mBank.pl I
...
(36) --- Page 3 ---
...
(37) --- Page 4 ---
...
(38) Najwyższego z dnia 24 maja 2012 r. II CSK 429/11 (Łex 1 2 4 3 0 0 7 ) , w którym Sąd Najwyższy w kontekście kredytu indeksowanego nie tylko dopuścił zawieranie tego typu umów („zawarcie umowy kredytu opiewającego na określoną kwotą wyrażoną w złotych, ale spłacaną w złotych po obliczeniu kwoty miesięcznej raty według kursu złotego do franka szwajcarskiego'), ale także zdefiniował ryzyko kursowe występujące tak po Stronie Kredytobiorcy, jak I po stronie Kredytodawcy, tj. wyjaśnił, iż: „Biorący kredyt, zwłaszcza długoterminowy z przeliczeniem zobowiązań okresowych (rat spłacanego kredytu) według umówionej waluty (klauzula walutowa) [Kredytobiorca] ponosi ryzyko polegające albo na płaceniu mniejszych rat w walucie kredytu, albo większych, niz to wynika z obliczenia w tej walucie, gdyż na wysokość każdej raty miesięcznej wpływa wartość kursowa waluty kredytu w stosunku do waluty waloryzacji tego kredytu. Podobne ryzyko ponosi Kredytodawca, który wprawdzie ma osiągnąć tylko zwrot kwoty udzielonego kredytu z odsetkami, ale w razie zawarcia klauzuli walutowej może poszczególne raty mieć większe po przeliczeniu, albo mniejsze, zależne od różnic kursowych. (...)'.
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | umowa | kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa | ryzyko_kursowe | kredytoborca | kredyt | kredyt | kredyt | umowa | kaluzula_walutowa | kredyt | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | kredyt | kredyt | odsetki | kaluzula_walutowa

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.38) | 25195951355-04-17(3.21) |

...
(39) Zatem za w pełni prawnie dopuszczalne i zaaprobowane w judykaturze należy uznać istnienie klauzul walutowych Jako klauzul waloryzacyjnych w rozumieniu art. 358' § 2 k. c. w kredytach Złotowych. Przytoczone poglądy Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 24 maja 2012 r. stoją także w sprzeczności z argumentacją, że sporne umowy kredytu są jakoby niezgodne z naturą stosunku kredytu (art. 69 ust. 1 Prawo bankowe) i są w tym zakresie nieważne z uwagi na naruszenie granic swobody kontraktowej określonych w art. 353' k. c. W uzasadnieniu przytoczonego orzeczenia Sąd Najwyższy w sposób Jednoznaczny uznał za dopuszczalne stosowanie w kredytach zlotowych waloryzacji świadczeń wynikających z umowy kredytu w oparciu o kurs waluty obcej. W obecnie istniejących unormowaniach prawnych jak i dorobku orzeczniczym, kwestionowanie przez Rzecznika Finansowego istoty kredytu waloryzowanego obcą walutą - Jest w zupełności nieuzasadnione. Rzecznik finansowy w przedstawionym stanowisku nic odniósł się w ogóle do otoczenia prawnego związanego z kredytami indeksowanymi, zawężając swoją analizę do literalnej wykładni art. 69 ust 1 prawa bankowego oraz 3581 § 2 kodeksu cywilnego, wyłączając z tejże analizy istniejące obszerne orzecznictwo I doktrynę przedmiotu.
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | art.358 | kredyt_złotówkowy | sad_najwyzszy | umowa | kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | art.353 | stosowanie_postanowien | kredyt_złotówkowy | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | waluta_obca | rzecznik_finansowy | kredyt_waloryzowany | rzecznik_finansowy | kredyt_indeksowany | art.69 | prawo_bankowe | art.358 | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.39) |

...
(40) Uwzględniając skutki nowelizacji przepisów ustawy Prawo bankowe tj. ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 9 8 4 ) , obowiązującej od dnia 2 6 . 0 8 . 2 0 1 1 r. ( t z w . Ustawa antyspreadowa] Klientowi przysługuje uprawnienie do spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji, uniezależniając Się od kursów wynikających z tabel kursowych banku. Oznacza to, że klient uzyskał ustawowe uprawnienie uniknięcia różnic kursowych ogłaszanych wg tabeli kursowych banku - poprzez możliwość spłaty w walucie waloryzacji spowodowało wyeliminowanie ryzyka hipotetycznego zawyżania kursu waluty przez bank. W konsekwencji ryzyko zawyżania kursów na podstawie kursów z taeli kursowych banku zostało ustawowo wyeliminowane. Ustawa wprowadziła także prawo klienta ządanią od banku zmiany umowy przez określenie zasad ustalania kursów walut. Za okres sprzed wejścia w życie powołanej wyżej nowelizacji, tj. za okres przed 26 sierpnia 2011 r. można wyłącznie dokonać oceny prawidłowości zastosowanych przez bank kursów, jednakże ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na zarzucającym nieprawidłowość w tym zakresie.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | prawo_bankowe | kredyt | waloryzacja_umowna | tabela_kursowa_banku | tabela_kursowa_banku | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kurs_waluty_banku | umowa | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.40) | 25195951355-04-17(3.28) |

...
(41) Należy podkreślić również fakt, iż bank pismem okólnym z dnia 1 lipca 2009 r. wprowadził zmiany do oferty produktowej umożliwiające kredytobiorcom spłatę kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej w walucie waloryzacji, toteż już od tej daty zaistniała możliwość eliminacji ryzyka walutowego.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | waloryzacja_umowna

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.33) | 21125237148-05-17(1.51) | 25195624286-04-17(3.42) | 25195951355-04-17(3.29) |

...
(42) Należy wskazać, iż waloryzacja kredytu do waluty CHF ma charakter jednorazowy - następuje w momencie uruchomienia kredytu poprzez przeliczenie wypłaconych środków w PLN na walutę CHF po to, by zgodnie z wolą Kredytobiorcy odsetki mogły być naliczane w oparciu o niższą stopę procentową właściwą dla waluty CHF. Na skutek uzgodnionej przez strony waloryzacji, która następuje w momencie wypłaty kredytu, przedmiotem świadczenia jest niezmienna w czasie suma jednostek pieniężnych wyrażonych w walucie CHF. Zmienna Jest jedynie ich wartość
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | kredytoborca | odsetki | waluta_obca | waloryzacja_umowna | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(2.8) | 25195951355-04-17(3.30) |

...
(43) mBank.pl
...
(44) --- Page 4 ---
...
(45) --- Page 5 ---
...
(46) w przeliczeniu na PLN. Przeliczenie kredytu z CHF na PLN przy spłacie nie jest „waloryzacją" raty, tylko określeniem sowobu spełnienia <w*a<yy*ni» w PIN (waluta zapłaty) raty wskazanej w harmonogramie splat w walucie CHF. Należy także podkreślić, iż w związku z wyborem przez klienta kredytu waloryzowanego walutą CHF dochodzi w banku do bezgotówkowych przepływów finansowych, gdyż w związku z udzieleniem kredytu bank finansuje odpowiednią ilość waluty CHF zaciągając stosowne zobowiązanie na rynku finansowym - w tym zakresie ponosi koszt zakupu waluty niezbędnej do sfinansowania kredytu. Następnie w związku z tym, iz klient wniósł o udzielenie kredytu waloryzowanego, w celu sfinansowania oznaczonej w umowie nieruchomości, której cena wyrażona jest w PLN- dochodzi do wymiany waluty CHF na PLN w celu jego wypłaty. Fakt wypłaty kredytu CHF w równowartości PLN, oznacza, ze bank musi pozyskaną walutę CHF sprzedać na rynku finansowym, aby móc przekazać kwotę PLN na sfinansowanie nieruchomości klienta. Klient posiada zobowiązanie w konsekwencji ustalone w CHF i w tej walucie są wyrażone raty kredytu, zgodnie z harmonogramem spłaty i przede wszystkim księgami banku, natomiast sposób spłaty dopuszcza możliwość dokonywania wpłat wyrażonych w walucie polskich złotych (także w walucie waloryzacji). Kursy wymiany walut są ustalane w mBank S.A. na podstawie bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku między bankowym (kursy rynkowe), zgodnie z metodologią tworzenia tabel kursowych w mBanku. W przypadku spłaty przez klienta raty kapitalowo-odsetkowej bądź całości kredytu w walucie waloryzacji kredytu - do czego klient ma uprawnienie, w Banku nie powstaje transakcja wymiany walutowej, w tym zakresie me powstaje ryzyko walutowe. Kredyt jest waloryzowany miernikiem w postaci waluty franka szwajcarskiego, natomiast stosowanie kursów kupna/sprzedaży waluty dotyczy możliwości realizacji zastosowania tegoż miernika pieniężnego waloryzacji ustalonego w umowie kredytu, ponieważ możliwość jego stosowania pozostaje nierozłącznie zdeterminowana z uwarunkowaniami ekonomicznymi związanymi 2 transakcjami kupna/sprzedaży waluty waloryzacji na rynkach walutowych. W przypadku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu waloryzowanego walutą obcą, dokonywanej przez klienta bezpośrednio w walucie waloryzacji - klient/kredytobiorca aby nabyć walutę byłby zobowiązany zakupić odpowiednią ilość jednostek pieniężnych tejże waluty w kantorze celem dokonania spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu wyrażonego w walucie, co obiektywnie wskazuje na mechanizm konieczności przeprowadzania transakcji bezgotówkowych (zawsze ze strony banku) lub gotówkowych zarówno kupna jak I sprzedaży danej waluty na rynku finansowym - co z kolei stanowi wypadkową zastosowania miernika waloryzacji kredytu którym jest waluta obca (w tym przypadku frank szwajcarski), który
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | waluta_obca | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | zobowiazanie | kredyt | kredyt_waloryzowany | umowa | nieruchomosc | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_krajowa | nieruchomosc | zobowiazanie | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | miernik_wartosci | stosowanie_postanowien | miernik_wartosci | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | waloryzacja_umowna | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | waloryzacja_umowna | zobowiazanie | kredyt | miernik_wartosci | kredyt | waluta_obca

...
(47) to stanowi podstawę wysokości uruchomionego kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(48) W zakresie ksżtaltowania kursów walut w tabeli kursowej banku, zwracam uwagę na aktualne orzecznictwo sądowe, w tym m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2 4 lutego 2016 r., sygn. akt I C 523/15, w uzasadnieniu którego Sąd podniósł, iż „( Jchybione są argumenty
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku

...
(49) powoda, ze Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczenie w tabeli kursowej kursu sprzedaży CHF ( ). Zmiana kursu CHF wynika bowiem z mechanizmów makroekonomicznych, na które pozwany Bank z jednej strony nie ma jakiegokolwiek wpływu, czego potwierdzeniem są chociażby wskazane wyżej kursy średnie CHF publikowane przez Narodowy Bank Polski,
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.36) | 21125237148-05-17(1.59) | 25195624286-04-17(3.50) | 25195951355-04-17(3.37) |

...
(50) a 2 drugiej musi się do mch dostosować, co oznacza że na przykład nie może stosować w tabeli kursowej kursu sprzedaży niższego od kursu kupna. Ustalając cenę sprzedaży jakiejkolwiek waluty Bank musi się dostosowywać do cen wyznaczanych przez polityki walutowe. Obniżenie cen w tabeli kursowej wbrew kursom walut stosowanym na rynku spowodowałoby konieczność
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | stosowanie_postanowien

...
(51) pokrywania różnicy w własnych środków, do czego żaden bank nie jest uprawniony. Takie działanie groziłoby bankowi utratą płynności finansowej ze szkodą dla jego klientów. Ponadto należy zgodzić się z pozwanym, że ustawodawca skutecznie zneutralizował potencjalne zagrożenie wynikające z możliwości zawyżania przez banku kursów sprzedaży poprzez
...
(52) nowelizację prawa bankowego ustawą z 29 tipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nrl65, poz. 9B4)." Należy podkreślić, iż to nie bezpośrednio mBank S.A., tylko warunki rynkowe wyznaczają aktualny w danym momencie kurs waluty, który to stanowi cerę danej waluty wyrażonej w jednostkach innej waluty. Cena ta powstaje w wyniku transakcji na rynkach walutowych. Kurs polskiej waluty
--- Słowa kluczowe: nowelizacja_prawo_bankowe | prawo_bankowe

...
(53) mBank.pl | -----
...
(54) --- Page 5 ---
...
(55) --- Page 6 ---
...
(56) 44
...
(57) w stosunku do walut obcych determinowany jest poprzez m.in. bieżące notowania kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, zmianę popytu i podaży waluty krajowej, co z kolei determinowane Jest uwarunkowaniami makroekonomicznymi na które składają się m.in. dynamika PKB, poziom przyszłej inflacji, płynność rynku walutowego a także C2ynniki polityczne, czy również psychologia uczestników rynku - jako czynniki niezależne od banku, tworzące podstawy gospodarki wolnorynkowej.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa

...
(58) Biorąc na uwagę powyższe nie znajduję podstaw do uznania Pana roszczeń za zasadne. W imieniu zespołu mBanku
...
(59) mBank.pl I ■»jr—»-----
...
(60) --- Page 6 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz