Szukaj w dokumentach

v1-25202021176/04/17

Sprawa: 25202021176/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi:

Spis plikow

1. rek667930292-03.09.2016-reklamacja-oprocentowanie-nie-odpowiada-klauzuli-zmian-oprocentowania-zawartej-w-umowie-public | Skan
2. rek667930292-16.11.2016-odpowiedz | Skan
3. rek667930292-11.01.2017-odpowiedz-final | Skan


rek667930292-03.09.2016-reklamacja-oprocentowanie-nie-odpowiada-klauzuli-zmian-oprocentowania-zawartej-w-umowie-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) From: Ryszard Styczyński |
...
(3) Subject REKLAMACJA: Oprocentowanie nie i i klauzuli zmian oprocentowania zawartoj w umowie
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | oprocentowanie | umowa

...
(4) Date: 3 September2016at 13:34
...
(5) To: mBank - Kontakt kontakteimbank.pl
...
(6) Do:
...
(7) mBank S A. kontakt@mbank.com.pl
...
(8) Od:
...
(9) Ryszard Styczyński
...
(10) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(11) Oprocentowanie nie odpowiada klauzuli zmian oprocentowania zawartej w umowie
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | oprocentowanie | umowa

...
(12) dot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nr (dalej: Umowa)
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 25190141371-04-17(1.9) | 25195624286-04-17(1.7) | 25195951355-04-17(1.12) | 25200401832-04-17(1.7) |

...
(13) Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, składam następujące zastrzeżenie: 1. Wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami w § 10 ust.2.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | umowa

...
(14) Na tej podstawie, wnoszę o:
...
(15) 1. Korektę aktualnie stosowanego oprocentowania do poziomu stopy referencyjnej waluty będącej podstawą waloryzacji +1%,
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | oprocentowanie | waloryzacja_umowna

...
(16) 2. Korektę oprocentowania stosowanego historycznie od roku 2008. gdy bank odstąpił od
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | stosowanie_postanowien

...
(17) wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(18) 3. Zwrot nienależnie pobranych kwoty wynikających z zawyżonego oprocentowania, począwszy od roku 2008, gdy bank odstąpił od przestrzegania umowy w § 10 ust.2.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa

...
(19) UZASADNIENIE Bank wykonując Umowę, sprzeniewierzył się treści § 10 ust.2:
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(20) Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu m o e nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zm iany param etrów finansowych rynku pienię nego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | waloryzacja_umowna

...
(21) Bank zmieniał oprocentowanie zgonie z literą umowy w latach 2006-2007 wraz ze wzrostem stawki stopy referencyjnej waluty będącej podstawą waloryzacji (LIBOR CHF). Wzrost oprocentowania był niemal liniowy utrzymując marżę banku na poziomie ok.1% ponad stopę referencyjną odpowiadającą walucie waloryzacji.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa | waloryzacja_umowna | waluta_obca | oprocentowanie | marza | waloryzacja_umowna

...
(22) Niestety bank nie zachował się już w taki sposób gdy stopa ta spadła pod koniec roku 2008. Pomino lawinowego spadku stopy referencyjnej po ponad 2%, bank dokonał redukcji oprocentowania o 0.5%, zmieniając swoją marżę do poziomu ok.3%. W następnych 6 latach (słownie: sześciu latach) pomimo spadku stopy LIBOR CHF do poziomu 0%, bank utrzymywał
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | marza | waluta_obca

...
(23) --- Page 1 ---
...
(24) --- Page 2 ---
...
(25) oprocentowaniesumyotuznejnapoziomieok.3u/o.hinaimepoaKonieclutegozuib toku,DanK obniżył oprocentowanie 0.9% co odpowiadało zmianie LIBOR CHF. który spadł do poziomu -0.86%. Zmiany oprocentowania, stawki LIBOR CHF oraz marży banku przedstawia wykres znajdujący się w Załączniku 1 niniejszej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | oprocentowanie | waluta_obca | oprocentowanie | waluta_obca | marza | reklamacja

...
(26) Powyższe zmiany oprocentowanie odbiegają od zobowiązania banku wyrażonego § 10 ust.2. Zaznaczę, że w momencie podpisywania umowy brałem pod uwagę, że BRE Bank stosuje marżę
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | zobowiazanie | umowa | marza

...
(27) 1% ponad LIBOR CHF co wynikało z parametrów umowy oraz wartości stopy referencyjnej CHF w 2006 roku.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | umowa | waluta_obca

...
(28) ZASTRZEŻENIA
...
(29) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą. wnoszę o precyzyjne poinformowanie o podstawach decyzji Banku, dotyczących zmian oprocentowania uwzględniając wymieniane w Umowie parametry:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | oprocentowanie | umowa

...
(30) 1. stopy referencyjnej określonej dla danej waluty,
...
(31) 2. parametrów finansowych rynku pieniężnego Szwajcarii,
...
(32) 3. parametrów finansowych rynku kapitałowego Szwajcarii.
...
(33) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9 skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(34) Zwracam uwagę na fakt. że odpowiedź wprowadzająca w błąd konsumenta może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i/lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(35) Z poważaniem, Ryszard Styczyński
...
(36) Załącznik i. - wykres zmian oprocentowanie banKujia tlę zmian L1BQB Oprocentowanie mBank vs. LIBOR
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | oprocentowanie

...
(37) 45
...
(38) ----- LIBORCHF
...
(39) ------%mBan*
...
(40) ./Ai
...
(41) --- Page 2 ---


rek667930292-16.11.2016-odpowiedz

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) 00259007731033334231
...
(4) \
...
(5) Sygnatura: DRY/JabJus/ 1/PSR292306587/2016 Numer reklamacji: REK514086523
...
(6) Łódź, 16.11.2016
...
(7) Dzień dobry,
...
(8) poniżej przysyłam wyjaśnienia na zadane przez Pana pytanie w piśmie, którego wpływ w banku odowocowano w dniu 20.10.2016.
...
(9) Zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, oprocentowanie kredytu jest zmienne, wynoszące na dzień zawarcia umowy 5,90%. Wyjaśniam, że dokonujemy cyklicznej analizy wskaźników rynkowych, mających wpływ na kształtowanie się stóp procentowych i kosztu pieniądza na rynku międzynarodowym. Jeżeli ulegają one zmianie, wówczas przeprowadzamy zmianę oprocentowania kredytów. Nadmieniam, iż analizujemy wiele wskaźników łącznie, zatem zmiana wartości jednego z czynników nie musi skutkować zmianą oprocentowania.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredyt | oprocentowanie_dlugu | moment_zawarcia_umowy | oprocentowanie_dlugu | oprocentowanie

...
(10) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(11) W imieniu zespołu mBanku
...
(12) specjalista ds. operacji na rachunkach i
...
(13) mBank.pl
...
(14) --- Page 1 ---


rek667930292-11.01.2017-odpowiedz-final

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: DPK/JabJus/ 1/PSR563562352/2017
...
(4) Numer reklamacji: REK408443577 Łódź, 11.01.2017
...
(5) Dzień dobry,
...
(6) Przykro mi, ale Pana reklamację rozpatrzyłam negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Odnosząc się do poruszanej przez Pana kwestii o przesianie listy parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego, które są brane pod uwagę przez bank przy zmianie oprocentowania.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(8) Wyjaśniam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie był i nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem wg którego ustala zmienne oprocentowanie ani wzorem na sposób wyboru stopy referencyjnej. Bank był i jest zobowiązany do wskazania zmiennej stopy oprocentowania oraz przesłanek jej zmiany co uczynił w treści § 10 umowy numer 00159095/2006.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | oprocentowanie | zobowiazanie | oprocentowanie | umowa

...
(9) W przypadku zmiany ww. parametrów bank dokonuje ich analizy i określa możliwy wpływ na zmianę oprocentowani. Na tej podstawie podejmuje decyzję co do kierunku i wysokości zmiany.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(10) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(11) mBank.pl
...
(12) mBank S.A. zsiedzibą w Warszawie, ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KR5 0000025237, posiadający nurner identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitalezakładowym,którego wysokość wg stanunadzień01.01 2016i wynosi 168.955,696 zlcte
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(13) W imieniu zespołu mBanku
...
(14) specjalista
...
(15) ds. operacji na rachunkach i reklamacji Departame eracji na Rachunkach
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(16) Ji a Jabłońska
...
(17) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz