Szukaj w dokumentach

v1-25195951355/04/17

Sprawa: 25195951355/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: "Nienależnie pobrane kwoty pieniężne w związku z klauzulami indeksacyjnymi wpisanymi do Rejestru UOKiK. \n\nProcedowane przez RF."

Spis plikow

1. rek594333696-19.05.2016-reklamacja-nienależnie-pobierane-sumy-pieniężne-public | Skan
2. rek594333696-31.05.2016-odpowiedŹ | Skan
3. rek594333696-08.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public | Skan


rek594333696-19.05.2016-reklamacja-nienależnie-pobierane-sumy-pieniężne-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) From: Ryszard Styczyński |
...
(3) Subject: REKLAMACJA N*naletnio poboranc sumy pieniężno
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) Dale: 28May2016at09:41
...
(5) To: mBank - Koniaki kontaktV mbank.pl
...
(6) Do:
...
(7) mBank S.A. kontakt@mBank.com.ol
...
(8) Od:
...
(9) umowa
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) konto umowy rachunek RO
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(11) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) dot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nr (dalej: Umowa)
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 25190141371-04-17(1.9) | 25195624286-04-17(1.7) | 25200401832-04-17(1.7) | 25202021176-04-17(1.12) |

...
(13) Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w imieniu własnym składam zastrzeżenie co do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(14) 1. Wykonania Umowy niezgodnie z prawem
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(15) W związku poniższymi zapisami w Rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK dotyczących Umowy lub mających brzmienie identyczne z zapisami Umowy:
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa

...
(16) a) 3179 14 gru 10 15 maj 12 Millenium XVII AmC 426/09
...
(17) "W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty"
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | kurs_waluty | kurs_waluty

...
(18) b) 5743 27 gru 10 5 Sie 14 BRE Bank AmC 1531/09
...
(19) "Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(20) W związku z powyższym - w trybie reklamacyjnym - wzywam Bank do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(21) 1. Zwrot nienależnych sum pieniężnych, pobranych na podstawie zakwestionowanej klauzuli. 2. Zapłatę odsetek wynikających z nienależnego pobrania sum pieniężnych, pobranych na podstawie zakwestionowanej klauzuli.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(22) 3. Zaprzestania pobierania nienależnych Bankowi sum pieniężnych, wynikających z zakwestionowanej klauzuli.
...
(23) --- Page 1 ---
...
(24) --- Page 2 ---
...
(25) Zaznaczam, że klauzule uznane za niedozwolone nie wiążą konsumenta od momentu zawarcia Umowy, co oznacza, że odsetki mają zostać naliczone od daty nienależnego pobrania sumy pieniężnej.
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | odsetki

...
(26) Zaznaczam także, istotność w w/w sprawie uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 roku. sygnatura: III CZP 17/15. Dla uwagi urzędnika odpowiadającego na reklamację, podkreślę, że SN orzekł w tej uchwale , że tzw. rozszerzona prawomocność wyroków uznających niedozwolony charakter postanowień umownych zawartych we wzorcach umownych odnosi się również do indywidualnych umów. Co oznacza, że dotyczy to Umowy.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | reklamacja | umowa | wzorzec_umowy | umowa

--- Podobne akapity: 25190141371-04-17(1.27) | 25200401832-04-17(1.30) |

...
(27) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą. wnoszę o precyzyjne poinformowanie o podstawach prawnych decyzji Banku. Wnoszę także o przedstawienie podstaw prawnych związanych ze stosowaniem zapisów Umowy, związanych z wymienionymi powyżej nielegalnymi zapisami.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | stosowanie_postanowien | umowa

--- Podobne akapity: 25190141371-04-17(1.28) | 25200401832-04-17(1.31) |

...
(28) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(29) 1. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(30) 2. powiadomię Komisję Nadzoru Finansowego, że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
...
(31) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź wprowadzająca w błąd konsumenta może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i/lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(32) Z poważaniem, Ryszard Styczyński
...
(33) --- Page 2 ---


rek594333696-31.05.2016-odpowiedŹ

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: 1/PSR068438138/2016 Łódź, 31.05.2016
...
(3) Dzień dobry,
...
(4) przykro mi, ale Pana reklamacja numer REK594333696 dotycząca zastrzeżeń, co do zapisów Umowy kredytowej 00159095/2006 o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan" waloryzowany kursem CHF me może być rozwiązana pozytywnie. Poniżej przedstawiam stanowisko banku w przedmiotowej sprawie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca

...
(5) Odnosząc się do poruszanych przez Pana w reklamacji kwestii związanych z niedozwolonymi klauzulami wyjaśniam, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie umowne nie oznacza, że postanowienie to automatycznie upada czy winno być traktowane Jako nieskuteczne, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | niedozwolone_postanowienie_umowne | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 26141910971-04-17(2.8) |

...
(6) Wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkuje w stosunku do przedsiębiorców tylko zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | prezes_UOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.8) | 05075934266-05-17(2.7) | 05080144959-05-17(2.8) | 25190141371-04-17(2.8) | 26141910971-04-17(2.10) |

...
(7) Na gruncie umów Już zawartych (umów kredytu w toku) to, czy powyższe postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie, odrębnie na gruncie każdego przypadku, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | okolicznosci_towarzyszace | umowa

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.9) | 05075934266-05-17(2.8) | 05080144959-05-17(2.9) | 25190141371-04-17(2.9) | 26141910971-04-17(2.11) |

...
(8) Podkreślić należy, iż w przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, kredyty te udzielane były wyłącznie na wniosek Klienta banku ubiegającego się o udzielenie kredytu, i zainteresowanego tego rodzaju kredytem, wówczas znajdującym się w szeroko dostępnej ofercie wielu banków.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(2.10) | 25195624286-04-17(3.11) | 25200118511-04-17(2.7) | 25200720926-04-17(2.9) | 25200720926-04-17(4.8) | 26141910971-04-17(2.12) |

...
(9) Dodam, iż równolegle dostępna była w banku oferta kredytów zlotowych mewaloryzowanych, w ogóle nie przewidujących odniesienia się do jakiegokolwiek kursu waluty obcej, którą to ofertą nie był Pan zainteresowany, wnioskując o udzielenie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej.
--- Słowa kluczowe: kredyt_złotówkowy | kurs_waluty | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(2.12) | 25195624286-04-17(3.13) | 25200720926-04-17(4.9) | 26141910971-04-17(2.13) |

...
(10) W powyższych okolicznościach, zawarcie umowy kredytu, przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenia kwoty kredytu na walutę waloryzacji), nie zostało Panu narzucone, ani nie stanowiło obligatoryjnego elementu umowy kredytu, narzuconego, czy zamieszczonego w umowie, wbrew Pana woli.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | obowiazkowe | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(2.14) | 25195624286-04-17(3.15) | 25200720926-04-17(4.10) | 26141910971-04-17(2.14) |

...
(11) Odnosząc się do treści zastrzeżeń odnoszących się do wpisu w Rejestrze prowadzonym przez Prezesa SOKiK, co do klauzul na treść, których powołuje się Pan w przedmiotowej reklamacji, dotyczącej stosowania kursów wskazanych w tabeli kursowej Banku, należy mieć na względzie, iż zapadłe orzeczenia SOKIK dotyczą sytuacji, dla których normatywne podstawy działania banków uległy w ostatnim czasie znaczącej zmianie. Orzeczenia będące podstawą wpisów w Rejestrze dotyczą natomiast stosowania wzorców obejmujących kwestionowane klauzule, przed wejściem w życie dodanych przepisów art. 69 ust. 3 i art. 75b ustawy Prawo bankowe.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | reklamacja | stosowanie_postanowien | tabela_kursowa_banku | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | art.69 | prawo_bankowe

...
(12) mBank.pl
...
(13) ■••««*»«H■***••<**«>»«■*» bM-. |nlvnwmWDI.'V<'» i^ vw W»OII
...
(14) ttmta W, 01.-Oił■ *.•>»*»;**»
...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) rriBank
...
(18) Na skutek zmian wprowadzonych z dniem 26.08.2011 r. wobec wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 29.072011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe l niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984), począwszy od dnia 26.08.2011 r. kredytobiorcy spłacający kredyty denominowane lub indeksowane kursem waluty Innej mz polska, nabyli uprawnienie do spłaty kredytów bezpośrednio w tej walucie, zaś banki mają obowiązek przyjmować wpłaty na poczet należności z tytułu rat kredytu denominowanego lub indeksowanego kursem waluty obcej, dokonywane bezpośredno w walucie, w której kredyt Jest denomlnowany/indeksowany, zaś realizując dyspozycję art. 69 ust. 3 i art. 75b ustawy Prawo bankowe, mBank (poprzednio działający pod firmą BRE Bank S.A.) umożliwia zawarcie stosownych aneksów do umów kredytowych w toku, w których uregulowane zostaje m.ln. prowadzenie rachunku walutowego na rzecz Klienta.
--- Słowa kluczowe: nowelizacja_prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.39) | 09070541345-05-17(2.11) | 26141910971-04-17(2.21) |

...
(19) Na skutek zmian stanu prawnego, Kredytob*orca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu, tj. niezależnie od tabel kursowych banku.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.40) | 05145013135-05-17(2.22) | 09070541345-05-17(2.51) | 15181857688-05-17(2.19) | 26141910971-04-17(2.23) |

...
(20) Jednocześnie, dla zawartej umowy, sposób ustalania kursów walut i chwila, na którą są one ustalane w oparciu o czynniki wymienione w umowie, nie nosi znamion dowolności, jak i me jest możliwe dowolne Ich kształtowanie przez bank. W zawartej przez strony umowie została sprecyzowana konkretna tabela kursowa, mająca zastosowanie do spłaty raty, tj. sprecyzowany został moment, dla którego ustalane są kursy walut. Ponadto, we wzorcu umownym (w rozumieniu art. 384 k.c.) są określone również czynniki wpływające na zmiany kursu waluty, tj. powodujące zmiany kursów walut ujmowanych w tabelach kursowych banku. Zgodnie z Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detaliczne) mBanku S.A. stanowiącym integralną część zawartej z Panem Umowy kredytowej (rozdział 11, par. 3 ust. 6 Regulaminu): § 3 (....) 6. Kursy kupna / sprzedaży walut. Jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | umowa | umowa | kurs_waluty | wzorzec_umowy | art.384 | kurs_waluty | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | regulamin | kredyt | pozyczka | umowa | kredyt | regulamin | spread

--- Podobne akapity: 05145013135-05-17(2.24) | 26141910971-04-17(2.24) |

...
(21) a). b). c). d). c).
...
(22) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, podaży i popytu na waluty na rynku krajowym,
...
(23) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
...
(24) płynności rynku walutowego,
...
(25) stanu bilansu płatniczego i handlowego.
...
(26) Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z § 40 I 41 Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detaliczne) mBanku S A.. Bank umożliwiał spłatę kredytów waloryzowanych w walucie waloryzacji, zaś aneks wprowadzający do umowy kredytowej taką możliwość jest bezpłatny. Nie bez znaczenia w sprawie jest ponadto fakt, iz bank umożliwiał spłaty kredytów waloryzowanych w walucie waloryzacji Już od lipca 2009.
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | pozyczka | kredyt_waloryzowany | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | kredyt_waloryzowany | waloryzacja_umowna

--- Podobne akapity: 26141910971-04-17(2.32) |

...
(27) Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do uwzględnienia Pana roszczeń zawartych w treści reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(28) Mozę Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty je) otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(29) mBank.pl
...
(30) •IMU >4
...
(31) W imieniu zespołu mBanku Konsultant
...
(32) ChńlMżA-
...
(33) Justyr|B JtfuacĄk
...
(34) II40*0»***•« .VI1p.i»W«.■**<-*W ^>
...
(35) --- Page 2 ---
...
(36) --- Page 3 ---
...
(37) mBank
...
(38) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(39) Jeśli nie zgadza się Pan z naszą decyzją, może Pan:
...
(40) 1. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwołanie może Pan złożyć za pośrednictwem infolinii banku, osobiście lub korespondencyjnie na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(41) mBank S.A.
...
(42) Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź,
...
(43) 2. zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiada Pan status konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(44) 3. skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny Jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(45) 4. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(46) 5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem mBanku jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(47) Art. 30. Art. 33.
...
(48) Art. 34.
...
(49) Art. 35.
...
(50) Powództwo przeciwko osobie prawnej lub Innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(51) Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(52) Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o je j wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 09070541345-05-17(2.35) | 18162405305-05-17(2.61) | 21111111971-05-17(1.14) | 25190141371-04-17(2.30) | 25195624286-04-17(2.35) | 25200118511-04-17(2.31) | 25200401832-04-17(2.50) | 25200401832-04-17(3.35) | 25200720926-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(3.26) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(53) Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd,
...
(54) w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(55) Art. 37‘ . § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(56) sąd miejsca płatności.
...
(57) § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(58) płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego
...
(59) lub czeku.
...
(60) Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o Inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(61) Art. 43.
...
(62) powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc

...
(63) § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi I dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(64) § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo Jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(65) § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(66) mBank.pl
<tccrv^-crranm ann.) w w podat<<.3-r mmm v > ll<<"> ...
(67) SAIMK4» UIm M a Ił00«•»««•»» tri..-WS«*•*"** ***>«?>tcćrv^-crranM ann.')’ w w podat«.3-r MMM V > łł«
...
(68) *■ )na*TM*0101JOM.w/mwIMBiW
...
(69) --- Page 3 ---


rek594333696-08.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: DRB/WZK/KK/57/2017 Łódź, 08-02-2017 Numer reklamacji: REK429280739
...
(3) Pan
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) w nawiązaniu do otrzymanego przez mBank S.A. pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/2413/PP/16 dotyczącego Pana sprawy, należy wskazać, że nie uznaliśmy Pana zarzutów.
...
(6) Poniżej przysyłam stanowisko banku.
...
(7) mBank S.A. nie podziela stanowiska Rzecznika Finansowego wyrażonego w przedmiotowym piśmie, co do abuzywności, czy też nieważności kwestionowanych postanowień umowy kredytowej numer 00159095/2006 (z w a n e j d a le j U m o w ą ). Podkreślić należy, iż w przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, kredyty tego rodzaju udzielane były wyłącznie na wniosek klienta banku ubiegającego się o udzielenie kredytu i zainteresowanego tego rodzaju kredytem, wówczas znajdującym się w szeroko dostępnej ofercie większości banków w Polsce. Podstawę prawną zawierania umów kredytów stanowiły w szczególności art. 3S31Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (zw anej dalej k.c) w zw. z art. 3581 § 2 k.c. w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.).
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | podstawa_prawna | kredyt | kodeks_cywilny | art.358art. | art.69 | prawo_bankowe

...
(8) Równolegle udostępnialiśmy ofertę kredytów Złotowych niewaloryzowanych, w ogóle nie przewidujących odniesienia się do jakiegokolwiek kursu waluty obcej, którą to ofertą nie był Pan zainteresowany, wnioskując o udzielenie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej jako kredytu wówczas dla niego korzystniejszego, przede wszystkim z uwagi na jego stopę procentową. Ponadto wiedza o zmienności kursów tj. ryzyku kursowym jest wiedzą powszechną i oczywistym wydaje się fakt, że w przypadku gdyby kredyt waloryzowany kursem waluty obcej nie był dla Pana korzystniejszy od kredytu Złotowego - wówczas nie wnioskowałby Pan o udzielenie mu kredytu waloryzowanego kursem zagranicznej waluty. Oznacza to, że posiadając szereg innych dostępnych ofert kredytów na rynku finansowym - wybrał Pan ofertę kredytu waloryzowanego kursem waluty obcą, godząc się tym samym na ryzyko kursowe z nim związane.
--- Słowa kluczowe: kredyt_złotówkowy | kurs_waluty | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | ryzyko_kursowe | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt_złotówkowy | kredyt_waloryzowany | kredyt | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | ryzyko_kursowe

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.13) | 25200720926-04-17(4.9) |

...
(9) W powyższych okolicznościach, zawarcie umowy kredytu, przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenia kwoty kredytu na walutę waloryzacji), nie zostało odgórnie narzucone przez bank, ani nie stanowiło obligatoryjnego elementu umowy kredytu, narzuconego, czy zamieszczonego umowie, wbrew woli klientów. Korzyścią płynącą dla kredytobiorców z udzielania kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej było zdecydowanie niższe oprocentowanie kredytu niż kredytów złotówkowych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | obowiazkowe | umowa | kredyt | umowa | kredytoborca | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | oprocentowanie_dlugu | kredyt_złotówkowy

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.15) | 25200720926-04-17(4.10) |

...
(10) Jednocześnie wskazuję, że każdy z kredytobiorców informowany był szczegółowo o ryzyku walutowym, związanym z zawieraną umową waloryzowaną kursem waluty obcej - zarówno na etapie asysty przedkontraktowej - tj. omawiania oferty kredytowej jak i w dniu zawarcia samej umowy. O powyższym świadczą oświadczenia złożone we wniosku o udzielenie kredytu, następnie oświadczeń zawartych bezpośrednio w treści umowy kredytu, jak i następcze wykonywanie Umowy przez strony.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | moment_zawarcia_umowy | oswiadczenie | kredyt | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.16) | 25200720926-04-17(4.11) |

...
(11) Odnosząc się do poruszanych zapisów U m o w y wyjaśniam, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej, zawierającej
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.8) | 08140738183-05-17(1.115) | 21125518156-05-17(1.7) | 25190141371-04-17(3.16) | 25195624286-04-17(3.20) | 25200401832-04-17(2.8) | 25200401832-04-17(4.7) | 25200720926-04-17(4.18) | 26143016842-04-17(2.6) |

...
(12) mBank.pl
...
(13) mni
...
(14) w«lVłM
...
(15) •oMlN'CieOtllr m \X. +
...
(16) --- Page 1 ---
...
(17) --- Page 2 ---
...
(18) w swej treści tożsame lub podobne postanowienie, jako że postanowienie to podlega indywidualnej ocenie na płaszczyźnie każdej sprawy, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w art. 3 8 5 ' k.c., podlegających każdorazowo indywidualnej ocenie. Na gruncie kontroli incydentalnej istotne znaczenie ma nie tylko sama wyodrębniona z całości treści Umowy klauzula umowna, oceniana pod kątem abuzywnego charakteru, ale należy podkreślić, iż w tejże kontroli priorytetowe znaczenie odgrywa całokształt okoliczności towarzyszących zawarciu Umowy, w tym okoliczności indywidualnego uzgodnienia treści umowy z konsumentem, jego oświadczenia złożone w toku procesu udzielania kredytu, świadomość klienta choćby co do podstawowych ryzyk finansowych związanych z mechanizmem waloryzacji pieniężnej. W tejże ocenie abuzywności postanowienia Umowy rolę odgrywa także ocena zgodności z dobrymi obyczajami z chwili zawarcia umowy, analiza czy doszło w konkretnym przypadku do rażącego naruszenia interesu konsumenta. Wobec tego aby stwierdzić abuzywność danego postanowienia umownego - należy w kontroli incydentalnej odnieść się do indywidualnego stanu faktycznego w konkretnej sprawie, aniżeli bezpośrednio odnosić orzeczenia SOKiK w zakresie abuzywności klauzul umownych stosowanych przez przedsiębiorcę w stosunku do konsumentów jako wywierające bezpośrednio swój skutek na gruncie skonkretyzowanej danym stanem faktycznym sprawy bez analizy tychże indywidualnych okoliczności towarzyszących tejże sprawie.
--- Słowa kluczowe: kontrola_indywidualna | kontrola_indywidualna | kontrola_indywidualna | postanowienie_umowne | umowa | klauzula_niedozwolona | okolicznosci_towarzyszace | umowa | indywidualne_uzgodnienia | umowa | konsument | oswiadczenie | kredyt | waloryzacja_umowna | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | konsument | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | kontrola_indywidualna | SOKiK | klauzula_niedozwolona | stosowanie_postanowien | konsument | okolicznosci_towarzyszace

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.20) |

...
(19) Należy zatem skonkludować, iż orzeczenia SOKiK skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów z konsumentami ale już na gruncie umów już zawartych (umów kredytowych w toku), to, czy ww. postanowienia mogą zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie sądu, na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu indywidualnej umowy (tzw. kontrola incydentalna).Jednocześnie, orzeczenie zapadłe w sprawie będącej podstawą wpisu do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod poz. 5743, nie powoduje takich skutków, aby postanowienie to na gruncie już zawartej i wykonywanej umowy, winno podlegać eliminacji czy usunięciu z treści umowy. Sam fakt, że raty kredytu podlegają przeliczeniu według tabeli kursowej banku, nie powoduje, aby na gruncie indywidualnej umowy postanowienie § 11 ust. 4 nic obowiązywało czy powinno zostać z umowy usunięte, zwłaszcza, gdy uwzględnić skutek orzeczeń zapadających przed SOKiK oraz dokonane zmiany o charakterze normatywnym. Orzeczenie SOKiK nie oznacza bowiem, aby na gruncie zawartej umowy postanowienie takie uznawane było wyłącznie na tej podstawie za abuzywne, co zostało
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument | kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa | kontrola_indywidualna | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | umowa | kredyt | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | SOKiK | SOKiK | umowa | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.21) | 25200720926-04-17(4.19) |

...
(20) już wyżej wyjaśnione.
...
(21) Należy zauważyć, iż polskie orzecznictwo jest ugruntowane w zakresie dopuszczalności zawierania umów kredytu zwierającego klauzulę indeksacyjną. Dla przykładu można wskazać Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2012 r. II CSK 429/11 ( Lex 1 2 4 3 0 0 7 ), w którym Sąd Najwyższy w kontekście kredytu indeksowanego nic tylko dopuścił zawieranie tego typu umów („zawarcie umowy kredytu opiewającego na określoną kwotę wyrażoną w złotych, ale spłacaną w złotych po obliczeniu kwoty miesięcznej raty według kursu złotego do franka szwajcarskiego"), ale także zdefiniował ryzyko kursowe występujące tak po stronie Kredytobiorcy, jak i po stronie Kredytodawcy, tj. wyjaśnił, iż: „Biorący kredyt, zwłaszcza długoterminowy z przeliczeniem zobowiązań okresowych (rat spłacanego kredytu) według umówionej waluty (klauzula walutowa) [Kredytobiorca] ponosi ryzyko polegające albo na płaceniu mniejszych rat w walucie kredytu, albo większych, niż to wynika z obliczenia w tej walucie, gdyż na wysokość każdej raty miesięcznej wpływa wartość kursowa waluty kredytu w stosunku do waluty waloryzacji tego kredytu. Podobne ryzyko ponosi Kredytodawca, który wprawdzie ma osiągnąć tylko zwrot kwoty udzielonego kredytu z odsetkami, ale w razie zawarcia klauzuli walutowej może poszczególne raty mieć większe po przeliczeniu, albo mniejsze, zależne od różnic kursowych. (...)".
--- Słowa kluczowe: kredyt | indeksacja | sad_najwyzszy | kredyt_indeksowany | umowa | kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa | ryzyko_kursowe | kredytoborca | kredyt | kredyt | kredyt | umowa | kaluzula_walutowa | kredyt | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | kredyt | kredyt | odsetki | kaluzula_walutowa

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.38) |

...
(22) Zatem za w pełni prawnie dopuszczalne i zaaprobowane w judykaturze należy uznać istnienie klauzul walutowych jako klauzul waloryzacyjnych w rozumieniu art. 3581 § 2 k. c. w kredytach Złotowych. Przytoczone poglądy Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 24 maja 2012 r. stoją także w sprzeczności z argumentacją, że sporne umowy kredytu są jakoby niezgodne z naturą stosunku kredytu (art. 69 ust. 1 Prawo bankowe) i są w tym zakresie nieważne z uwagi na naruszenie granic swobody kontraktowej określonych w art. 3531 k. c. W uzasadnieniu przytoczonego orzeczenia Sąd Najwyższy w sposób jednoznaczny uznał za dopuszczalne stosowanie w kredytach zlotowych waloryzacji świadczeń wynikających z umowy kredytu w oparciu o kurs waluty obcej. W obecnie istniejących unormowaniach prawnych jak i dorobku
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | art.358art. | kredyt_złotówkowy | sad_najwyzszy | umowa | kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | art.353art. | stosowanie_postanowien | kredyt_złotówkowy | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | waluta_obca

...
(23) mBank.pl
...
(24) •«m U iiM>M«*rw ł^ .* lą t ~ tf •►w.n
...
(25) --- Page 2 ---
...
(26) --- Page 3 ---
...
(27) orzeczniczym, kwestionowanie przez Rzecznika Finansowego istoty kredytu waloryzowanego obcą walutą - jest w zupełności nieuzasadnione. Rzecznik finansowy w przedstawionym stanowisku nie odniósł się w ogóle do otoczenia prawnego związanego z kredytami indeksowanymi, zawężając swoją analizę do literalnej wykładni art. 69 ust 1 prawa bankowego oraz 3581 § 2 kodeksu cywilnego, wyłączając z tejże analizy istniejące obszerne orzecznictwo i doktrynę przedmiotu.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | kredyt_waloryzowany | rzecznik_finansowy | kredyt_indeksowany | art.69 | prawo_bankowe | art.358 | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.39) | 25200720926-04-17(4.39) |

...
(28) Uwzględniając skutki nowelizacji przepisów ustawy Prawo bankowe tj. ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Oz.U. 2011 nr 165 poz. 984), obowiązującej od dnia 26.08.2011 r. (tzw. Ustawa antyspreadowa) Klientowi przysługuje uprawnienie do spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji, uniezależniając się od kursów wynikających z tabel kursowych banku. Oznacza to, ze klient uzyskał ustawowe uprawnienie uniknięcia różnic kursowych ogłaszanych wg tabeli kursowych banku - poprzez możliwość spłaty w walucie waloryzacji spowodowało wyeliminowanie ryzyka hipotetycznego zawyżania kursu waluty przez bank. W konsekwencji ryzyko zawyżania kursów na podstawie kursów z taeli kursowych banku zostało ustawowo wyeliminowane. Ustawa wprowadziła także prawo klienta żądania od banku zmiany umowy przez określenie zasad ustalania kursów walut. Za okres sprzed wejścia w życie powołanej wyżej nowelizacji, tj. za okres przed 26 sierpnia 2011 r. można wyłącznie dokonać oceny prawidłowości zastosowanych przez bank kursów, jednakże ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na zarzucającym nieprawidłowość w tym zakresie.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | prawo_bankowe | kredyt | waloryzacja_umowna | tabela_kursowa_banku | tabela_kursowa_banku | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kurs_waluty_banku | umowa | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.40) | 25200720926-04-17(4.40) |

...
(29) Należy podkreślić również fakt, iż bank pismem okólnym z dnia 1 lipca 2009 r. wprowadził zmiany do oferty produktowej umożliwiające kredytobiorcom spłatę kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej w walucie waloryzacji, toteż już od tej daty zaistniała możliwość eliminacji ryzyka walutowego.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | waloryzacja_umowna

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.33) | 21125237148-05-17(1.51) | 25195624286-04-17(3.42) | 25200720926-04-17(4.41) |

...
(30) Należy wskazać, iż waloryzacja kredytu do waluty CHF ma charakter jednorazowy - następuje w momencie uruchomienia kredytu poprzez przeliczenie wypłaconych środków w PLN na walutę CHF po to, by zgodnie z wolą Kredytobiorcy odsetki mogły być naliczane w oparciu o niższą stopę procentową właściwą dla waluty CHF. Na skutek uzgodnionej przez strony waloryzacji, która następuje w momencie wypłaty kredytu, przedmiotem świadczenia jest niezmienna w czasie suma jednostek pieniężnych wyrażonych w walucie CHF. Zmienna jest jedynie ich wartość w przeliczeniu na PLN. Przeliczenie kredytu z CHF na PLN przy spłacie nie jest „waloryzacją" raty, tylko określeniem sposobu spełnienia świadczenia w PLN (waluta zapłaty) raty wskazanej w harmonogramie spłat w walucie CHF. Należy także podkreślić, iż w związku z wyborem przez klienta kredytu waloryzowanego walutą CHF dochodzi w banku do bezgotówkowych przepływów finansowych, gdyż w związku z udzieleniem kredytu bank finansuje odpowiednią ilość waluty CHF zaciągając stosowne zobowiązanie na rynku finansowym - w tym zakresie ponosi koszt zakupu waluty niezbędnej do sfinansowania kredytu. Następnie w związku z tym, iż klient wniósł o udzielenie kredytu waloryzowanego, w celu sfinansowania oznaczonej w umowie nieruchomości, której cena wyrażona jest w PLN- dochodzi do wymiany waluty CHF na PLN w celu jego wypłaty. Fakt wypłaty kredytu CHF w równowartości PLN, oznacza, że bank musi pozyskaną walutę CHF sprzedać na rynku finansowym, aby móc przekazać kwotę PLN na sfinansowanie nieruchomości klienta. Klient posiada zobowiązanie w konsekwencji ustalone w CHF i w lej walucie są wyrażone raty kredytu, zgodnie z harmonogramem spłaty i przede wszystkim księgami banku, natomiast sposób spłaty dopuszcza możliwość dokonywania wpłat wyrażonych w polskich złotych (także w walucie waloryzacji). Kursy wymiany walut są ustalane w mBank S.A. na podstawie bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku między bankowym (kursy rynkowe), zgodnie z metodologią tworzenia tabel kursowych w mBanku. W przypadku spłaty przez klienta raty kapitałowo-odsetkowej bądź całości kredytu w walucie waloryzacji kredytu - do czego klient ma uprawnienie, w Banku nie powstaje transakcja wymiany walutowej, w tym zakresie nie powstaje ryzyko walutowe. Kredyt jest waloryzowany miernikiem w postaci waluty franka szwajcarskiego, natomiast stosowanie kursów kupna/sprzedaży waluty dotyczy możliwości realizacji zastosowania tegoż miernika pieniężnego waloryzacji ustalonego w umowie kredytu, ponieważ możliwość jego stosowania pozostaje nierozłącznie zdeterminowana z uwarunkowaniami ekonomicznymi związanymi z transakcjami kupna/sprzedaży waluty waloryzacji na rynkach walutowych.
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | kredytoborca | odsetki | waluta_obca | waloryzacja_umowna | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | zobowiazanie | kredyt | kredyt_waloryzowany | umowa | nieruchomosc | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_krajowa | nieruchomosc | zobowiazanie | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | miernik_wartosci | stosowanie_postanowien | miernik_wartosci | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | waloryzacja_umowna

...
(31) W przypadku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu waloryzowanego walutą obcą, dokonywanej przez klienta bezpośrednio w walucie waloryzacji - klient/kredytobiorca aby nabyć walutę byłby zobowiązany zakupić odpowiednią ilość jednostek pieniężnych tejże waluty
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | waluta_obca | waloryzacja_umowna | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.48) | 25200720926-04-17(4.46) |

...
(32) mBank.pl
...
(33) vM
...
(34) --- Page 3 ---
...
(35) --- Page 4 ---
...
(36) w kantorze celem dokonania spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu wyrażonego w walucie, co obiektywnie wskazuje na mechanizm konieczności przeprowadzania transakcji bezgotówkowych (zawsze ze strony banku) lub gotówkowych zarówno kupna jak i sprzedaży danej waluty na rynku finansowym - co z kolei stanowi wypadkową zastosowania miernika waloryzacji kredytu którym jest waluta obca (w tym przypadku frank szwajcarski), który to stanowi podstawę wysokości uruchomionego kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | miernik_wartosci | kredyt | waluta_obca | kredyt

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.49) | 25200720926-04-17(4.46) |

...
(37) W zakresie kształtowania kursów walut w tabeli kursowej banku, zwracam uwagę na aktualne orzecznictwo sądowe, w tym m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 r, sygn. akt I C 523/15, w uzasadnieniu którego Sąd podniósł, iż ,,(...)chybione są argumenty powoda, że Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczenie w tabeli kursowej kursu sprzedaży CHF (...). Zmiana kursu CHF wynika bowiem z mechanizmów makroekonomicznych, na które pozwany Bank z jednej strony nie ma jakiegokolwiek wpływu, czego potwierdzeniem są chociażby wskazane wyżej kursy średnie CHF publikowane przez Narodowy Bank Polski, a z drugiej musi się do nich dostosować, co oznacza że na przykład nie może stosować w tabeli kursowej kursu sprzedaży niższego od kursu kupna. Ustalając cenę sprzedaży jakiejkolwiek waluty Bank musi się dostosowywać do cen wyznaczanych przez polityki walutowe. Obniżenie cen w tabeli kursowej wbrew kursom walut stosowanym na rynku spowodowałoby konieczność pokrywania różnicy w własnych środków, do czego żaden bank nie jest uprawniony. Takie działanie groziłoby bankowi utratą płynności finansowej ze szkodą dla jego klientów. Ponadto należy zgodzić się z pozwanym, że ustawodawca skutecznie zneutralizował potencjalne zagrożenie wynikające z możliwości zawyżania przez banki kursów sprzedaży poprzez nowelizację prawa bankowego ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nrl65, poz. 984).“ Należy podkreślić, iż to nie bezpośrednio mBank S.A., tylko warunki rynkowe wyznaczają aktualny w danym momencie kurs waluty, który to stanowi cenę danej waluty wyrażonej w jednostkach innej waluty. Cena ta powstaje w wyniku transakcji na rynkach walutowych. Kurs polskiej waluty w stosunku do walut obcych determinowany jest poprzez m.in. bieżące notowania kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, zmianę popytu i podaży waluty krajowej, co z kolei determinowane jest uwarunkowaniami makroekonomicznymi, na które składają się m.in. dynamika PKB, poziom przyszłej inflacji, płynność rynku walutowego a także czynniki polityczne, czy również psychologia uczestników rynku - Jako czynniki niezależne od banku, tworzące podstawy gospodarki wolnorynkowej.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca | kurs_waluty | stosowanie_postanowien | nowelizacja_prawo_bankowe | prawo_bankowe | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(38) Nawiązując do kwestii dotyczącej formy wysyłki korespondencji (zwykła przesyłka pocztowa), informuję, że forma ta została wybrana ze względów praktycznych i dla wygody naszych klientów. Nie ma przepisów prawnych regulujących kwestię sposobu nakazujący bankowi wysyłanie dokumentacji listem poleconym.
...
(39) W załączeniu do odpowiedzi przysyłam kopię umowy kredytowej numer 00159095/2006 wraz aktualnym Regulaminy udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A oraz aktualną Taryfę prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ram ach bankowości detalicznej m Banku S.A.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | regulamin | kredyt | pozyczka

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.18) | 09070541345-05-17(2.8) | 25200401832-04-17(2.21) | 25200401832-04-17(3.8) |

...
(40) Biorąc na uwagę powyższe nie znajdujemy podstaw do uznania Pana roszczeń za zasadne. W imieniu zespołu mBanku
...
(41) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz