Szukaj w dokumentach

v1-27195241407/04/17

Sprawa: 27195241407/04/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja podstawy prawnej kredytu

Spis plikow

1. 20160926_reklamacja_podstawyprawnej | Skan
2. 20160928_odpowiedz_podstawyprawnej | Skan


20160926_reklamacja_podstawyprawnej

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) \
...
(3) Brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF dotyczy umowy z dniafej|||BMfer.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.5) | 07181012275-05-17(1.4) | 07181012275-05-17(2.4) | 09110949313-05-17(1.4) | 10133232481-05-17(1.6) | 10133232481-05-17(3.8) | 13144135262-05-17(1.4) | 13144135262-05-17(1.6) |

...
(4) Niniejszym informuję, iż wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia umowy kredytowej podstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu h7 roku umowy o kredyt "indeksowany do waluty obcej CHF (umowa nr
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt | indeksacja | waluta_obca | waluta_obca | umowa

...
(5) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu indeksowanego, to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia ze mną umowy nr 1
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.8) | 07181012275-05-17(1.8) | 07181012275-05-17(2.8) | 09110949313-05-17(1.6) | 13144135262-05-17(1.7) |

...
(6) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia^H^2007. roku, z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w dniu J 5 J ^ 0 0 7 roku przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty indeksowane walutą obcą CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.9) | 09110949313-05-17(1.7) | 10133232481-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.10) |

...
(7) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty \ rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(11) 1) skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(12) 2) skieruję skargę do Komisję Nadzoru Finansowego, wskazując że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. ww. Ustawy,
...
(13) 3) skieruję skargę do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując że Bank nie przestrzega kodeksu dobrych praktyk (Kodeksu Etyki Bankowej), do którego dobrowolnie przystąpił i zobowiązał się go
--- Słowa kluczowe: konsument | kodeks_etyki_bankowej

...
(14) 4) skieruję skargę do Związku Banków Polskich (Komisję Etyki Bankowej), wskazując że Bank działa z naruszeniem Kodeksu Etyki Bankowej, którego jest sygnatariuszem.
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(15) DO
...
(16) Raiffeisen Bank Polska Spotka Akcyjna ul. Grzybowskiej 78 00-844 Warszawa
...
(17) Scanned by CamScanner
...
(18) --- Page 1 ---


20160928_odpowiedz_podstawyprawnej

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Raiffeisen POIB A N K
...
(3) Warszawo, 28.09.2016 r.
...
(4) 000021 140
...
(5) Nadano* PPPtoffVt/'ATryb f:301wdniu:2909.2016 Sz. Pani
...
(6) o podanie podstawy prawnej dla zawarcia z Panią Umowy o kredyt hipoteczny numer P R B B H H I pragniemy poinformować, że podstawą tą były: art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe oraz ort. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 353[1] ustawy Kodeks cywilny.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt | prawo_bankowe | art.69 | prawo_bankowe | art.353art. | kodeks_cywilny

...
(7) Wyrażamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się wystarczające.
...
(8) Z poważaniem
...
(9) Marta Zielińska Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(11) Informujemy, ze jeśli wyrażone powyżej stanowisko Bonku nie spotka się i Poni/Pana akceptacją, mo Poni/Pan możliwość: o) skierowania odwalania bezpośrednio do Bonku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Bonków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PIN); c) wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bonk Polsko S.A. z powództwem do właściwego sądu pownechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Bonku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Warszawy • Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PIN oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń
--- Słowa kluczowe: konsument | waluta_krajowa

...
(13) majątkowych Sąd Okręgowy w Warszowic); e) wystąpienia zwnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; F)wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(14) Sygn. 1586447ZM
...
(15) Szanowna Pani
...
(16) W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne zarejestrowane pod numerem 1586447, w którym wnioskuje Pani
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(17) E'< 1\>hVoSAlKtdifoqv»Vfr)r-.u>»«<w,J Crj,r.; K+onO'fy dlom.tvJo»tel#cfn*0aW<mwow/.XH7.,ij £>» yi.»
...
(18) .-.y.M wwyicVo(o 2 75ft 693 40'1
...
(19) 0uf.14Vw
...
(20) fJt?.
...
(21) V
...
(22) . »‘•v •*j‘*L<*•*‘ V.ł~'•V 0 '
...
(23) * łvUyVv-fgopovi<vVtj0CO001454}c*:*: o70‘>9M.*n»PIOON 01WOOfc54o
...
(24) *
...
(25) t:
...
(26) [
...
(27) V. ,«
...
(28) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 • 00-B44 Warszawo • Tel. 801 180 801* • 22 549 99 90 . roiffeisenpolbank.com
...
(29) €kr «• »•- t«f>y r’»o
...
(30) Scanned by CamScanner
...
(31) _ __
...
(32) Scanned by CamScanner
...
(33) \
...
(34) 500,00230000001'
...
(35) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz